Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2011’ Category

Demokratiska spelregler

16 december, 2011 Lämna en kommentar

Det finns regler om hur det ska gå till i en kommun, t ex när det gäller sammanträden, möten och sånt. Sådana regler är viktiga. Faktiskt. Jag menar, hur skulle det gå i t ex en bandymatch om det inte fanns regler? Hur skulle det gå om domaren blundade för en hands?

Alla som deltar ska veta vad som gäller. Spelreglerna ska vara klara på förhand, alla ska känna till dem och sedan får man följa dom. Svårare är det inte.

Det finns följaktligen regler för hur det ska gå till i en kommun. Reglerna är egentligen väldigt viktiga, viktigare än i bandy, därför att det handlar om hur vårt land ska styras,lagbokenhur beslut ska tas osv – det handlar om demokrati.

De här reglerna finns i Kommunallagen.

Det finns mängder med regler i Kommunallagen. Det finns regler kring beslutförhet, initiativrätt, omröstning och beslut, bordläggning, återremiss, reservationer, närvarorätt osv. Med dessa regler som ram kan spelet spelas.

bandydomareI en bandymatch är det naturligtvis viktigt att alla spelare känner till reglerna, vad man får och inte får göra. Men allra viktigast är det naturligtvis att domaren känner till dem. Händer det något som kan tyckas tveksamt, så är det naturligtvis domaren som avgör vad som gäller. Domaren bestämmer. Utifrån regelboken.

I en kommun, vid sammanträden, intar ordföranden på sätt och vis domarens roll. Självklart är det viktigt att deltagarna känner till vad som gäller, men det är ordföranden som ska sitta inne med den fulla kunskapen.

Det har vid två tillfällen inom loppet av en ganska kort tid hänt att ordföranden i två av kommunens församlingar inte har kunnat dessa regler. I det ena fallet fick en ledamot inte reservera sig, därför att ordförande menade att det inte går att reservera sig om man inte har haft ett eget yrkande. I det andra fallet, i en annan nämnd, så tillrättavisades en ledamot med beskedet att det inte gick att reservera sig, därför att beslutet redan var klubbat.

I båda fallen var beskeden fel. I båda fallen har det handlat om ledamöter från något av ”småpartierna”, Miljöpartiet och Vänsterpartiet…

Eftersom det är viktigt att en ordförande, som i de här fallen båda tillhör den styrande mini-alliansen, har kunskap om Kommunallagen, så ställde Lutz Rininsland (V) en fråga till ”överdomaren” Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens ordförande, i onsdagens fullmäktige. Lutz ville veta hur sådana här saker ska förhindras i framtiden, han ville veta hur kommunen ska se till att Kommunallagen följs.

Rininslands fråga till Lidell löd:

”Kommer kommunstyrelsens ordförande att vidta steg för att försäkra sig om att kännedom om kommunallagens bestämmelser är tillfredsställande hos dem som leder och administrerar nämndernas arbete?”

Jag kanske har fel, men nog tyckte jag att Gunnar Lidell slingrade sig och försökte undvika frågan – och sitt ansvar som kommunstyrelsens ordförande.

lidellGunnar Lidell svarade ungefärså här:

”Jag förutsätter att presidierna håller sig uppdaterade. Jag vill inte kommentera de enskilda fallen. Alla har ett ansvar att det fungerar.”

Visst smiter Lidell undan sitt ansvar? Han vet ju att ordförandena handlade fel. Det är väl bara att erkänna. Alla kan faktiskt göra fel. Men då får man erkänna det, och rätta till det.

Hur svårt kan det vara? (Som Lennart Niklasson sa i en helt annan fråga i onsdagens fullmäktige.)

Det ska väl inte vara så att ledamöter ska behöva överklaga felaktiga beslut i våra kommunala församlingar? Det ska vi väl kunna lösa inom kommunen?

Men den brist på handlingskraft som präglar Vänersborgs politiska styre, den återfinns i varenda fråga tycks det, till och med när det gäller enkla demokratiska spelregler.

Kommunfullmäktige 23 nov

23 november, 2011 1 kommentar

sammantrade2Idag hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Det var nog ett av de lugnaste mötena hittills – och också ett av de kortaste. Vänsterpartiet hade t ex inte ett enda yrkande, inte en enda reservation – och vi röstade på kommunstyrelsens förslag hela tiden. Inte ens Lutz Rininsland (V) var uppe i talarstolen.. Och det betyder, att då var det lugnt…

Det blev en diskussion om kommunens borgensåtagande till nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Det rådde splittring i de moderata leden…

Niklas Claesson (M) var mot borgensåtagandet. Han menade att visst är det ett jättespännande projekt, med gas från gödselstackar etc. Han förstod dock inte hur kommunen har kunnat välja en lösning där produktionen ligger i ett bolag, som ägs av Trollhättan Energi, och rören i ett annat, dvs nätbolaget Biogas. Och eftersom produktionsbolaget ska betala ledningarna på 33 år, så innebär borgensåtagandet en alltför hög risknivå för Vänersborgs kommun och dess skattebetalare. Det är osäkert om pengarna betalas tillbaka, menade Claesson.

Han fick inte stå oemotsagd. Bo Carlsson (C) tyckte att eftersom kommunen har tagit steg 1, så måste kommunen ta steg 2. Han menade också att gas är ett miljövänligt alternativ. Och bra för kommunens omland.

Dan Nyberg (S), som för övrigt gjorde sitt sista framträdande i och med dagens fullmäktige (”Dan Nyberg hoppar av politiken”), gick också upp i talarstolen:

”Jag är oroligt över Niklas kamerala kylighet, det är bättre med politisk värme.”

Ett tag trodde jag att Nyberg pratade om arenan… Hade han lösningen på arenans temperaturproblem?

Nä, Nyberg menade att visst är borgensåtagande en risk, men att det är en helt rimlig risk. Och att gasprojektet är bra för våra medborgare. Man måste tro på framtiden, även för landsbygden i vår kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att säga ja till borgensåtagandet på 7,3 miljoner. Det röstade jag för också.

morotAnnalena Levin (C) hade lagt en motion om att utreda förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet. Levin vill införa en vegetarisk dag i veckan för att minska köttkonsumtionen.

De förvaltningar som behandlat motionen säger nej till detta och menar att en alternativvegetarisk rätt skulle kunna serveras. Men inte att detta skulle vara den enda rätten. Och det tycker jag är ok.

Jag satt tyst under sammanträdet, men egentligen anser jag att det är att ställa allt på huvudet om man påstår att det är konsumtionen som leder till klimatpåverkan. Jag anser att det är en sammanblandning av orsak och verkan. Det är produktionsmetoderna som hotar klimatet. Och dom bestämmer inte konsumenterna, det gör producenterna! Det gör den multinationella livsmedelsindustrin utifrån ett enda intresse – att tjäna så mycket pengar som möjligt. Visst är det mer miljövänligt att äta en ko som har gått och betat på ängarna utanför Frändefors än att äta en vegetarisk måltid med frukt och grönsaker från Holland, Israel, Mexico, Kanarieöarna eller Nya Zeeland.

För övrigt anser jag att det egentligen borde vara själva kosten som ska diskuteras. Barn och ungdomar äter fel. Fetman ökar, ungdomar får åldersdiabetes etc. Våra barn och ungdomar och gamla borde äta mindre socker, vitt mjöl och andra kolhydrater!

Men det var inte läge att ta upp det denna gång. (Eller var det det?)

Lidell var förresten lite rolig, han är faktiskt det ibland, och sa med tanke på den tidigare diskussionen om biogas att:

”En köttfri dag i veckan kan leda till problem med gasproduktionen.”

Lidell sa också att han helst skulle vilja äta kött 8 dagar i veckan…

Cecilia Skenhall från Sverigedemokraterna tyckte att vi skulle äta mer svenskt kött. Då var Lennart Niklasson (S) tvungen att replikera:

”Varför just svenskt kött? Utländskt kött är också bra.”

Niklasson ville nog få det till att det var främlingsfientligt att äta svenskt kött… Han hamnade nog lite fel där den gode Niklasson…

Det blev också diskussion om gratis trygghetslarm för de äldre. Ett trygghetslarm kostar 200 kr i månaden. Fria trygghetslarm för de äldre skulle innebära en kostnad för kommunen med 1,5 miljon per år.

Det blev inget gratis trygghetslarm. De äldre som inte har råd med detta kan få bidrag på annat håll om de behöver. Det lovade Niklasson från talarstolen. Och så är det.

Det lämnades till sist in en hel rad motioner. Vänsterpartiet stod bakom fyra av dem: Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden, Förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, God barnomsorg på obekväm arbetstid och Aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar.

Välfärdspartiet lämnade in två motioner, om medborgardialog och medborgarförslag, och Miljöpartiet också två, om att bilda ett kommunalt skogsreservat och om kretsloppspark.

rondellLars G Blomgren (FP) och Christina Rosell (F) lämnade in en motion som handlade om att namnge rondeller…

Det är onekligen olika tyngd på motionerna…

Sammanträdet avslutades med att Dan Nyberg avtackades. Kommunfullmäktige blir en profil fattigare. Kanske kan Dan bli ihågkommen med en rondell… Som ordförande i fullmäktige var han ju lite av en kung i församlingen – Tsardellen kanske… (Usch va’ dåligt…)

.

PS. En dålig till…? Rondellen vid arenan skulle kunna heta Fontanellen….

Rapport från kommunfullmäktige 26 okt

26 oktober, 2011 2 kommentarer

Kvällens kommunfullmäktigemöte varade i 3 timmar.

arena_vbg2Arenan var återigen uppe till diskussion.

Barn- och Ungdomsnämnden hade begärt 6 miljoner kronor extra till arenan. Den blir ju allt dyrare… Dyrare än beräknat… Vänsterpartiet yrkade som bekant avslag på dessa extra pengar. Vänsterpartiets ståndpunkt är ju att inga mer pengar ska gå till arenan förrän utredningar tillsätts som undersöker och analyserar den framtida användningen av Arena Vänersborg, liksom hur arenans ägandestruktur ska se ut. Syftet är naturligtvis att kommunen måste pröva alla vägar att hitta sätt att minimera den ekonomiska skadan för kommunen och att öka arenans inkomster.

Hela Barn- och Ungdomsnämnden utan undantag ställde sig också bakom denna koppling mellan pengar och utredningar på sitt septembermöte. Fullmäktige gjorde det inte ikväll. Inte heller ledamöterna från betongpartierna som sitter i BUN… Arenan får alltså sina pengar. Precis som vanligt. Utan utredningar. Utan att det tas ett samlat grepp kring gökungen Arena Vänersborg.

BUN hade alltså begärt sex miljoner kr extra, eftersom det är så mycket pengar som BUN behöver för att betala arenans ökade kostnader. Förslaget som låg i fullmäktige var att nämnden skulle få fem. En miljon måste alltså tas från nämndens övriga verksamhet, från barnen och ungdomarna, för att finansiera arenan. När Marie_DahlinMarie Dahlin, socialdemokraternas kommunalråd, yrkade bifall till förslaget, så frågade jag henne varifrån denna miljon skulle tas. Då svarade Marie Dahlin:

”Jag har inget svar på den frågan. Det är du som sitter i nämnden. Men 5 är bättre än NOLL.”

Och jag och Vänsterpartiet frågar oss, igen, varför är det just barnen och ungdomarna som ska avstå pengar till arenan? Varför ingen annan verksamhet i kommunen? Men Marie Dahlin och socialdemokraterna, liksom övriga betongpartier, tycker att det är helt på sin plats att pengar tas från barnen och ungdomarna – till arenan… Arenan är viktigare än barnen och ungdomarna…

Fullmäktige diskuterade också en ny plan- och bygglovstaxa. Den gamle veteranen Bo Carlsson (C) ville att det ska vara samma avgifter utanför planlagt område, som innanför. Det fick Gunnar Lidell att begära ajournering. Gunnar hade inte tänkt på det. När Gunnar hade tänkt på det, efter 30 min och en fika, så stod han faktiskt fast vid sitt förslag. Fast bara nästan… Det blev ett litet tillägg till beslutet… Beslutet skulle utvärderas om ett år. Det skulle typ utredas alltså.

Lena Eckerbom Wendel (M) tyckte att Lidells förslag var bra, eller…? Lena sa:

”Förslaget till ny taxa är mindre fel än det tidigare förslaget.”

Marie Dahlin höll med. Marie Dahlin tycker att det mesta som moderaterna föreslår är bra…

Argumentationen från betongpartierna är förkrossande i sin logik: ”är mindre fel”, ”är bättre än NOLL”…

Antagligen tyckte till och med den störste betongpolitikerna av dem alla det också. Lars-Göran Ljunggren (S), vårt tidigare kommunalråd, äntrade talarstolen vid två tillfällen denna kväll. Han ansåg att taxeändringar borde tas vid ett och samma tillfälle, och det bör vara när budgeten tas. I en senare fråga röt han också till. Det var när vänsterpartisten Adam Frändelids motion om en friskvårdstimme skulle behandlas.

”Det finns regelverk. KSAU (=kommunstyrelsens arbetsutskott) ska inte behandla personalfrågor. Det ska PFU göra. Motionen har behandlats fel. Motionen är inte beredd på rätt sätt. Och därför ska ärendet återremitteras.”

Ljunggren kan sånt här. Han hade naturligtvis rätt.

Är det månne en ”politisk comeback” vi skådar? Är Ljunggren på väg tillbaka?

Gunnar Lidell skulle dock visa att han inte alls är så undfallande och viljelös som han ibland anklagas för – och gick emot Ljunggren…

Kommunfullmäktige beslutade att gå på Ljunggrens förslag – och återremitterade frågan…

Stackars Lidell…

I slutet av sammanträdet fick Gunnar Lidell svara på en fråga som Lutz Rininsland (V) hade ställt skriftligt:

”I artikeln (i TTELA; min anm) får kommunstyrelsens ordförande frågan: Är det resultatet av en fördyrad Arena som vi ser nu? Svaret (från Lidell; min anm) återges med: Nä, det tycker jag inte är rättvist. Vi har avsatt andra medel dit.
Vilka är ”andra medel” och varifrån kommer dessa ”andra medel”?”

Undrade Lutz.

Lidell höll med om att det bara finns en säck med pengar i kommunen, men att

”i säcken finns ett antal mindre påsar.”

Solklart svar…

Kommunfullmäktige behandlade fler frågor, men om dem får ni antagligen läsa i TTELA imorgon.

datorTill sist måste jag berätta att byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad lämnade in en motion som handlar om att kommunen borde utarbeta en policy för förtroendevalda när det gäller användandet av datorer på möten.

”Föredragare vid möten kan kanske känna sig ovälkomna om man sitter och skriver eller läser från dator när någon eller några håller föredrag.”

Från talarstolen kompletterade Göthblad sin motion genom att säga att datorer och iPads:

”…används till andra saker också.”

Det citatet, liksom övriga i detta inlägg, skrev jag ner på min dator under mötet… Det vill tydligen Göthblad förbjuda i fortsättningen.

Det är ibland si och så med det demokratiska sinnelaget från Demokratiberedningens ordförande.

Ständigt denna arena!

23 oktober, 2011 1 kommentar

arenan_sventonStändigt denna arena!

Det är inte helt obekant för alla vänersborgare att investeringen i arenan blev ”något” större än beräknat… Det är inte heller helt obekant för vänersborgarna att denna investering ska betalas – i ytterligare 30 år…

Kapitaltjänstkostnaderna (amorteringar och räntor) uppgår i år till ca 20 miljoner kr. Det är mer än beräknat. Därutöver ska driften betalas… Det handlar om ytterligare minst 6 miljoner kr. Men det räcker inte. Advokatfirman Lindahl i Malmö ska också ha betalt. Lindahl är firman som för kommunens talan mot företag som var inblandade i skandalbygget. Lindahls arbete beräknas kosta  2,5 milj kr för 2011. Det tycks vara en osäker siffra, en siffra som lätt skulle kunna stiga. Tingsrättsförhandlingarna har ju inte ens hållits än. Nu senast blev de inställda på grund av sjukdom.

Barn- och Ungdomsnämnden ska betala för arenan. Naturligtvis får nämnden pengar till detta, men nu visar det sig, inte särskilt oväntat för övrigt, att pengarna som nämnden har fått för 2011 inte räcker. Barn- och Ungdomsnämnden har därför begärt tilläggsanslag från kommunfullmäktige. BUN vill ha 6 miljoner kr extra till arenan och 2,5 miljoner till advokaterna.

Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska besluta, nu på onsdag, att BUN ska få 5 milj kr extra till arenan och 2,5 milj kr till Lindahl. Gunnar Lidell och hans allierade från mini-alliansen och socialdemokraterna är helt överens, inte särskilt oväntat för övrigt. Betongblocket håller alltid ihop. Alltid.

Det som slår en direkt är att det fattas 1 miljon kr. BUN får alltså 1 miljon kr mindre än arenan_pengabristvad arenan kostar i drift. Det kan bara betyda en sak – BUN ska ta 1 miljon från något annat. Betongpartierna har tydligen uppfattningen att barnen och ungdomarna har en miljon kr över – som de ska ge till arenan!

Moderaterna Lena Eckerbom Wendel, ordförande i BUN, och Gunnar Lidell, kommunstyrelsens ordförande, har upprepade gånger den senaste tiden påstått att arenan betalas av andra pengar, andra medel. Det har jag aldrig trott på – kommunen har bara en säck med pengar. Får arenan mer ur denna säck, så får andra verksamheter mindre. Men i det här fallet är kopplingen ännu tydligare. Med förslaget förutsätter betongpartierna att BUN ska ta 1 miljon från förskola eller skola till arenan.

När Barn- och Ungdomsnämnden begärde dessa pengar från KF till arenan ställde sig Vänsterpartiet i nämnden bakom beslutet. Det gjorde vi därför att nämnden samtidigt föreslog att ett antal utredningar om arenan skulle tillsättas. Utredningarna skulle undersöka vad som hände vid bygget av arenan, en annan skulle titta över arenans användning i framtiden och den tredje skulle undersöka de framtida ägandeförhållandena kring arenan. Dessa utredningar var en förutsättning för att Vänsterpartiet skulle rösta ja till en begäran om extra anslag.

Den här kopplingen finns inte längre med i betongpartiernas förslag. De är beredda att helt okritiskt fortsätta att pumpa in miljon efter miljon i arenan. Som vanligt. Precis som förut. Precis som under den förra mandatperioden. Precis som nästa? Hur länge tänker betongpartierna att det här ska fortsätta?

Vänsterpartiets ståndpunkt är fortfarande: Inga mer pengar till arenan förrän utredningar tillsätts och börjar undersöka och analysera den framtida användningen av Arena Vänersborg, liksom hur arenans ägandestruktur ska se ut – allt i syfte att hitta konstruktiva sätt att minimera den ekonomiska skadan för kommunen och öka arenans inkomster.

Vänsterpartiet anser också att innan mer pengar går till arenan så måste vänersborgarna få svar på vad det egentligen är som alla pengar har gått till. Så länge ett antal dokument och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss.

Inga mer pengar till arenan förrän vi vet vad vi ska ha den till!

Fullmäktige 26 okt: Delårsrapporten

22 oktober, 2011 Lämna en kommentar

delarsrapportPå onsdag nästa vecka sammanträder Vänersborgs högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. Det blir ett ganska lugnt möte. Tror jag. Men man vet aldrig.

Delårsrapporten ska behandlas. En delårsrapport innehåller en beskrivning av verksamheten under året som har gått (fram till och med augusti denna gång) och för resten av året som kommer. Den innehåller inget som ska beslutas. Därför brukar det vara regel, att rapporten mer eller mindre slentrianmässigt godkänns och läggs till handlingarna.

Det som står i delårsrapporten är intressant. Rapporten beskriver nämligen kommunens verksamhet, dvs alla nämnder, styrelser och kommunala bolag. Jag har roat mig att lusläsa avsnittet om Barn- och Ungdomsnämnden. (Så klart.) Det som står här är ju det som nämnden vill att alla andra politiker, som inte är med i nämnden, (och allmänhet?) ska få reda på. Det slog mig att det kanske också kunde ge något om man jämförde denna rapport med den delårsrapport som behandlades i april.

Rapporterna från april respektive augusti är nästan identiska. I rapporten som ska behandlas nu, augustirapporten alltså, har det kommit med statistik från 9:ornas slutbetyg i våras. Och när det gäller dessa resultat, så visar rapporten att de är bättre än förra året – fler elever har uppnått godkänt och det genomsnittliga meritvärdet har höjts. Det är resultaten på Tärnan som har blivit drastiskt bättre. I TTELA säger  utvecklingsledare Sjöbergh apropå detta:

”Det är en väldigt kraftig ökning. Men jag är inte särskilt förvånad.”surprise

Självklart är förbättrade resultat mycket positivt (vi har inte så mycket av den varan i kommunen), men visst är det förvånande. En sådan här dramatisk förbättring på ett år är sällsynt. Det är viktigt att orsakerna till dessa resultat på Tärnan analyseras ordentligt, innan man drar några slutsatser.

De förbättrade skolresultaten, som alltså enbart kan tillskrivas Tärnan, har medfört att alla skrivningar om hur resultaten ska förbättras i kommunens skolor har strukits i augustirapporten. Det tror jag är förhastat…

När man tittar vidare i delårsrapporten, på nämndens egna mål, så noterar man att målen för förskolan, grundsärskolan och grundskolan tar lika mycket utrymme i anspråk i rapporten som målen för musik-ungdom och arena-fritid. Detta trots att skolorna står för 90% av nämndens kostnader. Det känns som att utbildning inte har den plats i rapporten som den borde ha. Men det har den ju inte i kommunens verksamhet heller, så det jämnar väl ut sig…

För övrigt förklaras det aldrig i rapporterna, delårsrapporter eller andra, att skolan styrs av lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering. Det finns många politiker i kommunen, även i Barn- och Ungdomsnämnden, som inte känner till kommunens uppdrag och ansvar gentemot skolan. Och då är det kanske ännu mer förståeligt varför förskola och skola behandlas som de gör i Vänersborg.

I våras trodde rapporten att elevantalet skulle sjunka med 70 elever nu i höst. Det visar sig att det ”bara” blev ca 40 elever färre. I rapporten står det att enheterna inom grundskolan har anpassat sig till det minskade elevantalet. Då kan man ju undra om inte det har sparats för mycket, eftersom minskningen inte blev så stor som man trodde. Sedan vore det intressant att se hur enheterna på grundskolan rent praktiskt sparar. Det är ju inte så att de 40 färre eleverna går på en skola. Då hade det inte varit några problem. Nä, det är snarare så att det är 2 elever färre på varje skolenhet. Typ. Som inte ens går i samma årskurs, än mindre i samma klass. Hur enheterna då sparar in på personal vore intressant att få reda på. (Går det?)

Det står väldigt lite om förskolan i delårsrapporten, t ex jämfört med musik och arena. Låt oss inte tro att det beror på att de mindre barnen är mindre intressanta… Eller? Det står egentligen bara att de små ska vara trygga och att de ska trivas. Och det kanske de gör – i så stor utsträckning att det inte behövs så många vuxna längre… Antalet anställda i förskolan ska enligt rapporten minska med ca 10 årsarbetare i höst.

Fast det här med trygghet och trivsel brukar ju inte de ansvariga sätta i samband med antalet vuxna i förskola och skola… I grundskolan visar undersökningar att upp mot 30% av flickorna känner stress med åtföljande huvudvärk, sömnproblem etc och i delårsrapporten läser vi att bara varannan elev upplever arbetsro i skolan. Slutsatsen av sådana här siffror brukar vara fler utredare… Kanske borde dessa extra vuxna finnas bland barnen och ungdomarna, och inte i kommunhuset?

Om förskola och skola ska spara på personal, och har gjort det till den grad att dessa verksamheter går med plus (ekonomiskt plus alltså), så är inte detta fallet med nämndens andra verksamheter. Arena Vänersborg går med minus – enligt de senaste siffrorna med 5,8 miljoner mer än beräknat (totalt blir det mellan 25 och 30 milj 2011). Resten av arena-fritid går med 2,5 milj kr i minus. Musikskolans lokaler på Vänerparken blir ännu dyrare än beräknat, så att musikskolan gör ca 800.000 i ”förlust”.

De sparåtgärder som planeras inom Arena-Fritid är att Isstadion inte ska spolas och att uppvärmningen av Vänersvallen senareläggs. Nästa höst planerar man att spola i arenan några veckor senare. (Vilket antagligen inte Stig Bertilsson och IFK har fått reda på än…) Det finns inga sparförslag för musik-fritid.

Vill du läsa hela delårsrapporten kan du hämta den här. Vill du läsa vad jag skrev om den förra delårsrapporten i april kan du klicka här.

Vänsterpartiets hemsida kan du läsa om medborgardialog  och på Lutz Rininslands blogg hittar du ett inlägg som handlar om ett annat av fullmäktiges ärenden, en motion från Adam Frändelid (V).

"Tombolafullmäktige"?

3 oktober, 2011 1 kommentar

tombolaMåndagens rubriksättare på TTELA njöt nog när rubriken på dagens förstasida skulle sättas. Rubriken är ganska svårslagen:

”Tombolafullmäktige”

Det är socialdemokraten Dan Nyberg som myntat ett nytt uttryck. Vi får se om det blir lika bevingat som hans förra litterära skapelse, ”mini-alliansen”. (”Mini-alliansen” står som bekant för den styrande gruppen i Vänersborg, bestående av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.) ”Mini-alliansen” är ett bra uttryck.

”Tombolafullmäktige” är inte det.

Det är orättvist att kalla Vänersborgs kommunfullmäktige för en tombola, ett lotteri!

Visst är det så att den styrande mini-alliansen inte för någon egen politik, kanske inte ens en politik överhuvudtaget. Det kan vi nog alla vara överens om. Mini-alliansen med Gunnar Lidell i spetsen har till exempel fortfarande inte uttalat någon viljeinriktning för de kommande årens politik. Det har jag skrivit om tidigare. (”Att inte föra en politik är också att föra en politik”)

Men ”tombolafullmäktige”? Dan Nyberg menar att Gunnar Lidell ibland varit väldigt snabb att gå upp i talarstolen, när det i vissa frågor har skiljt något lite grann mellan mini-alliansens och socialdemokraternas förslag, och ”putsat” till sitt förslag lite, gjort en ibland kanske oväntad kompromiss.

Och blivit överens med socialdemokraterna…

”Tombolapolitik”? Socialdemokraterna drar ju vinstlotten varenda gång!

För visst är det så Dan Nyberg, att i varje större fråga så har mini-alliansen och socialdemokraterna kommit överens. Att försöka ge TTELA:s läsare intrycket att socialdemokraterna skulle bedriva någon form av opposition är ju inte fallet. Definitivt inte. Socialdemokraternas opposition handlar ju bara om att Dan Nyberg någon enstaka gång gått upp i talarstolen och gett Gunnar Lidell några verbala rallarsvingar. För att han har gått med på sossarnas förslag! Vad är det för opposition? Skälla på Lidell för att han övertar sossarnas förslag… Jag skulle bli jätteglad om mini-alliansen hade gått med på Vänsterpartiets förslag…

Så det är precis som förr. Betongpartierna är överens. Och den enda opposition som förs i fullmäktige är den som Vänsterpartiet, och nu även Miljöpartiet och Välfärdspartiet, står för. (Att TTELA lyfter fram Sverigedemokraterna i en artikel förstår jag inte. Sverigedemokraternas Kurt Karlsson har mer än en gång lagt förslag från talarstolen, som han sedan inte ens själv har röstat på! Ett exempel. På det senaste sammanträdet talade Kurt mot byggplanerna på Blåsut, i omröstningen röstade han för återremiss.)

De här ”justeringarna” från mini-alliansen, de här kompromisserna, är onekligen en skillnad jämfört med den förra mandatperioden. Det håller jag fullständigt med om. Men visst ligger det något positivt i att ibland ändra åsikt. Kompromisserna gör ju faktiskt, trots allt, att kommunfullmäktige får lite större makt. Kommunfullmäktige är ju faktiskt kommunens högsta beslutande organ!

Då kan man väl tycka att det är något positivt att allt inte är avgjort innan sammanträdena. Nu kan ju faktiskt diskussionerna leda till åtminstone vissa förändringar. (Även om den riktiga oppositionen sällan eller aldrig blir lyssnad till.)

hawaiiMen som sagt, det gör Dan Nyberg narr av. Och inte bara Nyberg. Hans partikollega, kommunalrådet Marie Dahlin, gör också narr av kompromisserna:

”Det känns att det är en minoritet som styr, lite hawaiipolitik skulle jag säga, man vet inte åt vilket håll det lutar förrän i fullmäktige.”

”Tombolafullmäktige”. ”Hawaiipolitik.”

Under den förra mandatperioden var allt bestämt innan kommunfullmäktiges sammanträden. Då fattades besluten, allt från arenan till Topp, bakom skål och vägg. Då klampade Ljunggren upp i talarstolen och yrkade bifall på sitt förslag – och då kunde några flitiga vänsterpartister äntra talarstolen hur många gånger som helst. Det struntade väl betongpartierna i! Inte lyssnade någon på dem. Betongpartierna suckade bara över att sammanträdena blev så långa så långa… Själv bidrog naturligtvis inte betongpartierna till längre möten, de bemödade sig överhuvudtaget inte ens om att gå i svaromål…

Det längtar inte jag tillbaka till. Tydligen gör socialdemokraterna det.

”Klart jag är besviken att inte jag styr kommunen.”

Säger Marie Dahlin.

Säger väl allt.

.

PS. Häromdagen citerade jag ur Marika Isetorps (MP) blogg. Isetorp menade att vissa ville belägga henne med munkavle. En tjänsteman vid barn- och ungdomsförvaltningen utpekades på ett felaktigt sätt. Läs själva på Marika Isetorps blogg.

Kommunfullmäktige och skogsområdet i Blåsut

28 september, 2011 1 kommentar

Det är klart att Gunnar Lidell och moderaterna drog tillbaka sitt förslag om att sälja marken på Blåsut till byggföretaget Modulbyggen Normstahl. (För mer information i sakfrågan, klicka här och här!) Gunnar Lidell (M) äntrade genast talarstolen i dagens fullmäktige och begärde – återremiss!

Någon som är förvånad?

Nu är det ju inte så, om någon nu skulle tro det, att Lidell och moderaterna har ändrat uppfattning i sakfrågan. Det är ju inga nya fakta som har tillkommit sedan ärendet behandlades för någon vecka sedan i kommunstyrelsen. Men den gången var det ju bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var mot förslaget. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet räknas inte. Och så några grannar då förstås som var mot. Men vad då? Några grannar behöver man väl inte bry sig om?

Nej, Lidell & Co tycker naturligtvis precis som förut.

Men se, grannarna i området gav sig inte. De skrev till kommunen, de skrev till massmedia, de skrev till partierna. De inte bara skrev, de formligen skrek ut sina åsikter. De ordnade studiebesök och guidade visningar. Och folk började lyssna. Politiker från andra partier började lyssna. Journalister och debattörer började lyssna.

Andra än grannarna själva började skriva. Det blev bloggar, det blev debattartiklar, det blev reportage. Helt plötsligt tycktes det som väldigt många invånare var motståndare till kommunens byggplaner.

Gunnar Lidell och moderaterna blev nervösa! Och det var det vi såg i dagens fullmäktige.

Gunnar Lidell och moderaterna vill ju så gärna se ut som att de lyssnar på folket. I varje fall utåt… Det var nog trots allt så att de fick många röster på att folket i Vänersborg var trötta på Ljunggrens och Carlssons enväldiga styre… Ljunggren och Carlsson var ju sig själva nog. Tyckte inte folket som dom, så var det folket det var fel på! Och så gick det ju som det gick i valet då…

Lidell har lärt sig av sina föregångare Ljunggren och Carlsson.

Även de andra betongpartierna krävde förresten återremiss. Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern gick alla upp i talarstolen och stödde Lidell. Ja, Centern föreslog till och med ett litet tillägg till motiveringen för återremissen. Den köpte Lidell direkt!

Jag vet inte vad som är mest beklämmande egentligen – att ha en alltför hård och totalt oböjligt ryggrad, som Ljunggren och Carlsson hade den förra mandatperioden, eller att inte ha någon ryggrad alls? Att betonghårt hålla fast vid sina åsikter fast allt och alla talar mot eller att inte våga stå för dem överhuvudtaget?

ros…fast, vid närmare eftertanke – moderaterna kanske ändå ska få en ros, i varje fall en liten, för att de till slut ändå lyssnade på människorna i Blåsut. Även om det skedde under galgen… Hade sossarna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna gjort detsamma i t ex arenafrågan hade vi ju sluppit mycket av dagens elände i kommunen.

Men. Varför inte säga nej till förslaget att bebygga skogsområdet i Blåsut? Varför inte ändra i detaljplanen och rita in att området helt enkelt inte får bebyggas? Varför en återremiss? För det kan väl inte vara så att Gunnar Lidell och moderaterna tänker återkomma med ett förslag om försäljning och bebyggelse när opinionen har lagt sig?

Vi i Vänsterpartiet röstade som enda parti på ett avslag på förslaget. Varför återremittera? Vi har ju alla fakta redan nu.

För övrigt hoppas jag att betongpartierna drar lärdom av det som hänt. Kanske de börjar lyssna på folk och ta reda på fakta, innan de bestämmer sig för något.

Är det att hoppas på för mycket?

Marken åt urinvånarna!

27 september, 2011 1 kommentar

Imorgon onsdag ska Vänersborgs kommunfullmäktige behandla frågan om att sälja marken i området kring Kindblomsvägen i Blåsut till företaget Modulbyggen Normstahl. Normstahl tänker som bekant bygga fyra stycken parhus i grönområdet. (Du kan läsa om det mesta i frågan genom att klicka här.)

I det aktuella lilla skogsområdet har det enligt de boende återfunnits fridlysta djurarter. För att få ett definitivt svar på frågan om det är på detta viset, så anlitade kommunen företaget Gallinago Natur för att, enligt den rapport som företaget nu har lämnat till kommunen:

vattensalamander


”På uppdrag av fastighetsenheten, Vänersborgs kommun … undersöka eventuell förekomst av större vattensalamander.”

Och visst, området inventerades. Och visst, under inventeringen hittades både större och mindre vattensalamander!

I rapporten skriver Gallinago Natur:

”Större vattensalamandern har ett starkt skydd i och med fridlysningsbestämmelser, biotopskydd och EU:s art- och habitatdirektiv. Större vattensalamandern är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur, skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”

Jag tror inte att Modulbyggen Normstahl vill köpa området längre. Verkar svårt att få till hus som inte skulle sabotera för djuren … fast luftslott vore ju en idé…

… särskilt med tanke på att Vänersborgs kommun sedan tidigare är väl kända för sina dåligt förankrade byggnadsverk…

Affären Kindblomsvägen

24 september, 2011 Lämna en kommentar

lidellkockI dagarna har kocklaget ”De nya vänersborgsmoderaterna”, med chefskocken Gunnar Lidell i spetsen, bestämt i den vänersborgska restaurangen i ett år. Trots många gäster har förgrundsgestalten Lidell fortfarande inte presenterat någon meny för gästerna. I stället har kockarna i sina blå förkläden serverat smaklösa och intetsägande rätter som ingen egentligen vet vad de har bestått av.

Nu börjar det dock klarna alltmer. Det visar sig att det moderata köksteamet helt enkelt har övertagit samma meny som den tidigare kocken utarbetat, vinnaren i Masterchef, Lars-Göran Ljunggren, med sin kökshandräckare Bosse Carlsson.

Den rätt som ska serveras på nästa veckas kommunfullmäktige är ett hopkok på klassiska vänersborgska ingredienser och kryddor. Rätten har det föga exotiska namnet ”Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”. Det är en föga tilltalande och ganska smaklös soppa.

clip_image001Det handlar om att chefskockarna i både det blå och röda laget hastigt och lustigt har bestämt sig för att sälja marken i området kring Kindblomsvägen i Blåsut till företaget Modulbyggen Normstahl. (Här kan du se en karta över området.)  Normstahl tänker bygga fyra stycken parhus i grönområdet. Marken säljs för 1,5 miljoner kr.

De flesta husen i Blåsut ligger mellan järnvägen och Djupedalsvägen. Här finns det bara två lite större grönområden – ett vid Blåsut kyrka, där för övrigt kommunen enligt en ny detaljplan tänker bygga bostäder för äldre, och det aktuella området vid Kindblomsvägen.

Grannarna till skogsområdet vid Kindblomsvägen med omnejd protesterar. Det har de gjort förr. 2009 var området också aktuellt för exploatering. Den gången drogs förslaget dock tillbaka. Det viktigaste skälet till det var trafiksituationen.

Affären Kindblomsvägen har många dimensioner. Vi hittar de flesta av de klassiska vänersborgska, numera riksbekanta, ingredienserna och kryddorna:

  • Tveksamma tolkningar av dokument och regler
  • Överkörning av medborgare
  • Bristande och/eller felaktig diarieföring
  • Negligering av barnens intressen
  • Ekonomiska förlustaffärer

Och tro det eller ej, kommunen driver hela frågan med stöd av en detaljplan från 1933. Och med denna plan i bakfickan, så anser sig kommunen inte behöva lyssna på de omkringboende, kommunen behöver inte ta några som helst hänsyn, kommunen behöver inte göra någonting – bara sälja marken och låta företaget bygga!

Fast säker kan ju inte kommunen vara, det är ju inget i köpeavtalet som tvingar Normstahl att bygga. Kanske spekulerar de bara med marken…

Det tål att upprepas – detaljplanen som ligger till grund för planerna beslutades 1933! Det har hänt en del i stan sedan dess, och då tänker jag inte bara på arenan.

Grannarna till skogsområdet har tagit fram en mängd fakta. Det finns t ex tre versioner av detaljplanen, från 1933, och det är inte helt solklart vilken som gäller. Detaljplanerna har dessutom inte följts under åren, utan det har uppförts mindre byggnader i strid mot planerna, med kommunens vetskap, men utan att kommunen har anmält eller klassat det som svartbygge. Däremot har inte det nu aktuella området bebyggts under de 78 år som det varit planlagt. De närboende anser också att kommunens och företagets planer faktiskt strider mot den gamla detaljplanen på ett antal punkter.

Det är inte helt enkelt. Det naturliga i sådana här fall vore väl att kommunen lyssnade på de berörda och försökte att tillsammans komma på en bra lösning. Det tycks dock inte de ansvariga på kommunen vara intresserade av. Tvärtom. Efter att ärendet föll 2009 gavs ett muntligt löfte att grannarna skulle informeras om kommunen tänkte ändra sina planer. Så har inte skett. Av en slump så fick grannarna reda på att de gamla planerna på bostadsbyggande i grönområdet hade tagits upp igen. Och att planerna dessutom var långt framskridna. Kommunen anser sig inte ha någon informationsplikt om de tänkta planerna. Berörda hushåll har därför aldrig fått en chans att yttra sig!

I ett utskick till fullmäktigeledamöterna skriver några av de boende:

”Kommunen har konsekvent undvikit att föra en dialog med oss och all kontakt har uteslutande skett på oss närboendes initiativ.”

arkivVad vore Vänersborgs kommun utan tveksam diarieföring?

Så här skriver de boende:

”Markanvisningsavtalet för Kindblomsvägen är baserat på ett optionsavtal, godkänt 2010-09-30. Detta avtal är enligt dokumentet giltigt 4 månader. Markanvisningsavtal ingicks 2011-05-19 , alltså dryga 8 månader senare. Det finns inget dokumenterat i något avstämningsmöte (som avtalet kräver), som ändrar eller förlänger avtalets giltighet. Detta ogiltigförklarar optionsavtalet.”

Efter detta skrevs har det dykt upp ett optionsavtal som täpper igen tidsglappet. Samtidigt skriver den ansvarige tjänstemannen:

”Inga handlingar diariefördes vid avstämningsmötet.”

Jaha, hur ska vi då veta att ett möte överhuvudtaget hölls?

Vänersborgs kommun har många dokument som stadgar att besluten ska ha ett barnperspektiv. Det bör väl betyda att kommunen åtminstone tittar på t ex hur barnen påverkas av beslutet att det sista grönområdet i Blåsut bebyggs.

Ur Vänersborgs kommuns Översiktsplan, Skola och omsorg, kan vi läsa:

”Närhet till grönområden och naturmiljöer blir också viktiga faktorer, då vikten av miljöperspektivet understryks i skolan uppdrag. … Vid planering av nya bostadsområden skall det ske så att stora toppar i elevantal undviks. Skolmiljön skall tillgodose barnens behov av grönområden och bra naturmiljöer.”

Kommunen har inte alls brytt sig om barnperspektivet.

Kommunen tänker sälja marken till Modulbyggen Normstahl. Så vitt jag vet så har det inte funnits några andra intressenter. Och att det beror på att ingen annan har tillfrågats… Det är anmärkningsvärt. Hur ett litet företag i småländska Ljungby helt plötsligt vill köpa en bit mark i Vänersborg, som företaget inte har någon som helst anknytning till, och som inte ens varit utbjudet till försäljning, är en gåta.

Grannarna vill lägga ett bud på området. Det är inte kommunen intresserad av. Det trots att det ekonomiskt skulle vara fördelaktigare, då slapp nämligen kommunen att förlänga Kindblomsvägen, lägga vägbeläggning och dra VA till området – för nästan 2 miljoner kr. (Marken ska säljas för 1,5 milj.)

Det finns egentligen några punkter till som belyser vilken hänsynslöshet Vänersborgs kommun visar för att driva igenom försäljningen vid nästa veckas kommunfullmäktige.

Vänersborg har en så kallad Grönplan. Den beskriver gröna områden i tätorterna och deras naturvärden, kulturvärden och sociala värden. Grönplanen ska utgöra underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna samt vid skötsel och bevarande av grönstrukturen. I avsnitt 5.2 står följande:

”Barnperspektiv ska alltid finnas vid analys av planering.
Gemensamma mål för bra samarbete mellan berörda.
Spara små ytor med natur för att skapa luft i bostadsområdena.
Bevaka möjligheter att skapa miniparker framförallt i centrala stan.”

Grönplanen, precis som så många andra dokument i Vänersborg t ex visionen, låter fin men när det gäller, när den krassa verkligheten hinner ikapp, då är det just bara – tomma ord på ett papper. Till intet förpliktigande.

Och nästan till sist.

När planerna på att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen lades ner 2009, så var det just trafiksituationen som fällde avgörandet. Den här gången, bara två år senare, struntar kommunen helt enkelt att ta upp trafikfrågan. Varför skulle vi göra det, tycks kommunen resonera – det finns ju en fastslagen detaljplan från 1933. Att trafiksituationen möjligtvis kan ha förändrats sedan dess, det kan kommunen inte ta någon hänsyn till. Eller tycker kommunen att det var tillräckligt att göra det förra gången…?

Är det att undra på att de boende i området får att intryck av att det finns en dold agenda?

Och som grädde på moset.

salamander

I det aktuella området har det återfunnits fridlysta djurarter, varav en rödlistad! Det springer omkring bland annat kopparödlor, mindre och större vattensalamandrar i skogen. Det bryr sig inte kommunen om. Fast efter att ärendet varit i kommunstyrelsen börjar tydligen någon i kommunhuset inse vad detta betyder… Dessa små obetydliga djur har ju helt enkelt en betydligt starkare ställning inför de svenska lagarna än några hundra människor i Blåsut…. Människor kan man köra över, men inte reptiler och groddjur!

Denna insikt ledde till att några från kommunen komiskt nog begav sig till området. I början av september. För att leta efter dessa kryp. De sov. Ja, inte kommunrepresentanterna alltså, i varje fall inte precis då, utan krypen. De gillar inte höstkylan. (Reptilerna och groddjuren alltså.)

pergamentrulleKommer ni ihåg vad det står i Vänersborgs vision, ni vet det där papperet med de där orden?

”Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Närheten till vattnet utnyttjas som en viktig resurs för boende, näringsliv och turism.”

Ni som röstade på moderaterna och folkpartiet, och faktiskt trodde att de skulle uppfylla visionen (till skillnad från Ljunggren och Carlsson), visste ni att Gunnar Lidell (M) alldeles i dagarna har gett kommundirektör Ove Thörnkvist ett nytt uppdrag?

”Att ‘Vision Vänersborg’ ses över och revideras.”

Kanske ska det där med delaktighet och inflytande strykas? Bättre att ändra visionen än verkligheten?

Annars inleder Gunnar Lidell uppdraget till kommundirektören med orden:

”Sedan Vision Vänersborg antogs har omvärlden förändrats.”

Kanske menar Gunnar Lidell att planerna från 1933 ska ligga till grund för de nya moderaternas nya politik och det nya Vänersborg?

Förresten, sa jag det – att Vänsterpartiet är motståndare till kommunens planer att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen? Inte, då gör jag det nu.

Vänsterpartiet är motståndare till kommunens planer att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen.Logga2

Kommunfullmäktige och resecentrum (2)

3 september, 2011 Lämna en kommentar

I onsdags sammanträdde Vänersborgs kommunfullmäktige.

Ledamöterna åkte först på en studieresa till Vargön för att sedan hamna i arenan. Av någon anledning. Jag beskrev resan i torsdags. (Klicka här om du inte läste inlägget.) När vi kom tillbaka till kommunhuset, så startade själva sammanträdet. Noteras kan att kommunjuristen, tillika tf kanslichefen, inte närvarade vid detta sammanträde, heller. Av någon anledning som jag inte känner till. Det är mycket ovanligt att det inte finns med någon jurist på fullmäktiges sammanträden. Inte heller ttela tyckte att det var värt att bevaka mötet. Kanske hade hela personalen annat att göra? Vad vet jag. Det var inte heller några radioutsändningar från sammanträdet. Det tycks som om politiken i Vänersborg inte är intressant…

Den stora punkten på den korta dagordningen var Resecentrum. Eller rättare sagt:

”Godkännande av tillägg till medfinansiering av nytt resecentrum 2012 för Vänersborg.”

resecentrum

Kort och gott. Ska Resecentrum få ytterligare 5 miljoner till de redan beslutade 10 miljonerna? Det var frågan. Och den var, och är, intressant.

Min partikollega Lutz har engagerat sig mycket i frågan . (Han sammanfattade sina synpunkter i sin blogg, klicka här!)

Jag hade naturligtvis läst Lutz blogg innan onsdagens sammanträde. Hans argument var ovedersägliga. Men jag hade ändå inte bestämt mig för hur jag skulle rösta. Jag var nämligen osäker på vad ett nej till mer pengar skulle betyda för kommunen. Jag ville höra den andra sidans argument också, innan jag tog ställning.

Debatten i fullmäktige gav svar på mina funderingar. Det finns ingen som helst anledning att ta ytterligare pengar från det sociala området och från våra barn och ungdomar till en osäker och onödig investering.

Det var fler som tyckte så. Som Lutz alltså – framför allt miljöpartisterna Göran Larsson och Marika Isetorp. Också Morgan Larsson från VfP talade engagerat mot. Även Kurt Karlsson (SD) argumenterade mot investeringen.

Huvudargumenten mot ytterligare 5 miljoner till ett nytt resecentrum (och här citerar jag den reservation som Lutz lämnar):

•    Invändning mot att kommunen övertar statens åtagande av infrastrukturens finansiering
•    Sammanblandning av ”medfinansiering” och ”förskottering”
•    Dålig beslutsunderlaget avseende alternativa lösningar – det framgår inte av handlingarna varför andra mindre kostsamma alternativ inte kan beaktas
•    Invändning mot påståendet att ombyggnaden måste vara klar senast 2012-12-12
•    Kommunens mycket ansträngda ekonomiska belastning genom höga investeringar
•    Pengarna behövs för annat – akut behov av tillskott för skolan och omsorg

Vilka argument hade de som var för mer pengar då? Här följer några citat, som faktiskt visar det viktigaste i deras inlägg.

Det är positivt. Det underlättar pendling in och ut.” sa Lidell (M).
Det är viktigt för Vänersborg.” sa Marie Dahlin (S).
Folk har frågat, vi har sagt att investeringarna ska bli.” sa Lidell.
Det är bra med bra kommunikationer.” sa Johan Ekström (FP).
Vi utgår från ett ökat framtida resande.” sa Mats Andersson (C).

Det här var argumenten för att lägga ytterligare miljoner på resecentrum.

Samma typ av argument som hamnen… Bygg en hamn i Vargön så kommer fler industrier att etablera sig… …automatiskt… och då kommer båtar att lägga till där…
…bygg ut resecentrum så kan vi få plats med längre tåg… och då blir det fler passagerare… och då flyttar fler till Vänersborg… …automatiskt…

Typ… Kanske… Möjligtvis… Hoppas vi… (Eller hur var det nu…?)

Och skattepengarna rinner iväg…

Vänersborg behöver inte längre (i betydelsen lång, längre) tåg. Därför behöver inte heller Vänersborg någon längre perrong. Därför behövs inga mer pengar till resecentrum. ALLA vänersborgare kommer att få plats i tågen inom överskådlig framtid. Tågen är tillräckligt långa redan nu!

Det är Trollhättan som behöver längre tåg! Det är där den stora mängden passagerare går på. När tåget kommer till Trollhättan sitter vänersborgarna redan lugnt och stilla på sina platser och tittar på de stressade trollhättebornas desperata och stundtals aggressiva jakt på platser.

Det går emellertid att lösa ”trollhätte-problemet” på ett enkelt och billigt sätt – och som inte berör Vänersborg och Vänersborgs pengar det allra minsta:

Koppla på fler vagnar i Trollhättan!

Det här har inte utretts. Överhuvudtaget har inga alternativ utretts. Därför är det här beslutet som vanligt i Vänersborg, det fattas på undermåligt underlag. Och då tycks många i betongpartierna resonera: ”Det är dyrt – alltså måste det vara bra. Alltså måste vi rösta ja till mer pengar.”

Så resonerar inte jag. Så resonerar inte Vänsterpartiet.

Johan Ekström (FP), Vänersborgs heltidsanställde 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, sa angående bristande underlag och bristande utredningar:

”Det finns kanske inte på pränt, men vi för seriösa diskussioner. Vi måste lita på tjänstemän.”

Har vi hört argumentet förut? I samband med arenan kanske? Topp-skandalen?

Annars var väl bottennappet i fullmäktigediskussionen när Lisbeth Brodin från Moderaterna gick upp i talarstolen och mycket engagerat talade för mer pengar till Resecentrum:

”Vänersborg behöver direktförbindelser med Göteborg!”

Lisbeth Brodin (M) hade missat att det inte var  det som kvällens fråga handlade om – det finns, och har funnits, direktförbindelse till Göteborg i många år.

Oraklet från Centerpartiet, Mats Andersson, samme Mats Andersson som i ett koncentrerat visionärt ögonblick förutspådde arenans blomstrande framtid, då det begav sig, gick upp i talarstolen och ansåg, kort och gott, att mer pengar till Resecentrum var livsviktigt. ”Livsviktigt.” Åh hå ja ja…

Min tveksamhet försvann. Det var enkelt att ta ställning.

Det blev först en omröstning om förslaget skulle gå på återremiss, dvs utredas ytterligare och avgöras senare. Eller inte. Förslaget lades fram av Göran Larsson från MP. Det röstades ner med endast en röst! (Det krävs som bekant 1/3 för återremiss, dvs 17 röster.) Sedan var det dags för Ja eller Nej.

Alla som röstat för återremiss röstade nej till förslaget. Det blev 5 miljoner kr mer till Resecentrum. 10+5. 15 milj.

Småpengar… Eller…?

Så det är som vanligt. Kommunens pengar går till osäkra och högst diskutabla och tveksamma ändamål. Och betongpartierna är överens.

Ibland kan betongpartierna fäktas lite med varandra. Sådär för syns skull. I småfrågor. Låtsas att det handlar om ideologier, skillnader i grundläggande värderingar. Typ…

Men!

När det gäller viktigare saker, t ex dyra investeringar, anslag till barn och ungdomar, miljoner till arenan, budget etc – då är betongpartierna helt överens. Då finns det ingen skillnad mellan S, M, FP, C och lilla KD. Precis som under den förra mandatperioden.

Ju dyrare desto bättre!

Var ska det sluta?

Skulle vänersborgarna rösta samma idag som de gjorde i förra årets val?

.

%d bloggare gillar detta: