Arkiv

Archive for the ‘Konserthus’ Category

KS 6 okt 2021

4 oktober, 2021 3 kommentarer

På onsdag sammanträder återigen kommunstyrelsen (KS). Denna gång är det 26 ärenden fördelade på 282 sidor. Det är ovanligt få sidor med andra ord.

Och precis som vanligt avgörs en del “mindre” ärenden direkt i KS, medan de “större” går vidare till kommunfullmäktige den 20 oktober.

Kommunstyrelsens dagordning har följande utseende:

Och lika precis som vanligt, så innehåller mötet mängder av information. De här informationspunkterna finns under ärende 2:

Det fattas inga beslut under informationen, men en del av den belyser ärenden som kommer senare under sammanträdet. Det händer också att en del informationspunkter förbereder ledamöterna för vad som ska komma på t ex nästa sammanträde. Ibland kan beredningen och beslutet ligga ännu längre fram i tiden.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) ska själv informera om sessionssalen. Det ska bli intressant. Kommunfullmäktige har beslutat att en ny sessionssal ska få kosta max 40 milj kr. Men det har bara kommit in ett enda anbud till kommunen under upphandlingen – och det låg på ett väsentligt högre belopp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför på sitt senaste sammanträde att gå ut med en ny upphandling. Förhoppningen var att fler företag skulle lägga anbud. Hur det gick med den saken vet jag inte. Idag måndag skulle, vad jag förstår, alla anbud öppnas, hur många de nu var.

Jag befarar att bygget av en ny sessionssal kommer att bli så dyrt att kommunen helt enkelt får lov att klara sig utan. Det går ju att fortsätta sammanträda i Folkets hus eller varför inte på Quality. Det handlar bara om ungefär 9 fullmäktigesammanträden per år. Då skulle alla miljoner dessutom kunna användas till mer angelägna uppgifter och investeringar.

Det finns en motion från moderaterna Henrik Josten och Dan Åberg, som kommunfullmäktige biföll i mars 2018, om att utreda uppförandet av en kombinerad sessionssal, bibliotek och kultur-/konserthus på Huvudnässkolans tomt. Motionen har dock gömts undan av det politiska styret, så trots att fullmäktige ville jobba i den riktningen, torde det nu vara för sent. Det är synd. Det var en mycket bra tanke.

Benny Augustsson (S) kommer att argumentera för att en ny sessionssal är nödvändig för att regionen behöver en sammanträdeslokal – om Vänersborg ska fortsätta att vara regionhuvudstad. Att Vänersborg ska fortsätta vara regionhuvudstad vill vi alla, men frågan är om kommunen ska behöva bygga en dyr sessionssal för det.

Sesssionssalen kommer att så småningom bli ett stort ärende. Ett annat större ärende blir kommunens nya:

“platsvarumärke för hela det geografiska området Vänersborgs kommun”

På onsdag ska det först informeras i frågan av kommundirektör Lena Tegenfeldt och kommunikations- och kanslichef Susanne Junkala – för att lite senare på sammanträdet beslutas. Det slutliga beslutet ska dock fattas av kommunfullmäktige.

Det står inte i handlingarna hur mycket framtagandet av varumärket har kostat men det har utförts mycket arbete av kommunens anställda. En reklambyrå har också anlitats. Jag är definitivt tveksam till hela idén. Det förefaller bättre att lägga kraften och pengarna på verksamheten än på reklam. En bra verksamhet är i sig den bästa reklamen för kommunen.

Det går dock inte att förneka att det grafiska, såsom teckensnitt, textdispositioner etc, är ganska stilfullt och snyggt. Platsvarumärkets huvudlogotyp kan beskrivas som:

“Vänersborg, med droppformade punkter över ”ä” som kan ges en mängd olika betydelser samt ett kompletterande sigill med ”Vänersborg – Regionhuvudstaden” i versaler samt illustrationer över berg, fält och vatten.”

Det verkar som om de styrande har fått “smak för” det här med gåvor till sin personal. Och det är inte helt fel. Utan kommunens anställda stannar hela verksamheten. Det är de anställda som gör jobbet, inte politikerna. Och det har varit ett särskilt tufft år med pandemin.

Så för att visa sin uppskattning till personalen så ska KS besluta att:

“inköpa och distribuera presentkort till ett värde av 500 kronor per anställd”

Som en julgåva. Presentkortet kan användas på alla företag som är anslutna till Forum Vänersborg. På det sättet gynnas också näringslivet i kommunen. Det kan också nämnas att det under 2021 gäller en:

“tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att en arbetstagare inte förmånsbeskattas för gåvor från sin arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2000 kr och att de inte lämnas i pengar.”

Kostnaden för kommunen beräknas till ca 2,2 milj kr.

Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett:

“upprättat förslag till Markanvisningsavtal, daterad 2021-09-03, med Serneke avseende fastighet inom område Nabbensberg västra, del av Onsjö 2:1, som ger exploatören ensamrätt under två år.”

Syftet med markanvisningsavtalet är att under tiden detaljplaneläggning av området pågår ge exploatören ensamrätt att förhandla om köp av marken. Det är mycket Serneke nu, det verkar som om företaget ska bygga överallt i kommunen…

Det kan dock bli så att hela den framtida köpeskillingen måste användas av kommunen för att betala en eventuell sanering av marken. Men:

“om saneringen av området uppgår till ett högre belopp än köpeskillingen för området … belastar de kostnaderna exploatören.”

Det är inte osannolikt att det kan finnas mycket gömt i marken. Jag kommer ihåg hur det gick för den angränsande tomten för 6-7 år sedan. Det blev en rejäl förlustaffär för kommunen. Saneringsbehovet upptäcktes för sent och kostade kommunen det tredubbla av köpeskillingen.

Området ska detaljplaneras och det kommer att ta max 2 år. Det kan noteras att:

“Kommunen står för utrednings- och undersökningskostnader avseende miljö, arkeologi, förorenad mark och geoteknik i den omfattning som krävs för att detaljplanen ska kunna antas. Övriga utrednings- och projekteringskostnader bekostas av Bolaget.”

Det är skillnad mot t ex exploatörerna i Sikhall. Där är fortfarande detaljplanen, efter 6,5 år, inte klar. Och Magnus Larsson och tre andra fastighetsägare får själva stå för 75% av alla utredningskostnader. (Se ”DP Sikhall: Ny detaljplan”.) Hittar kommunen några föroreningar så är det inte heller svårt att gissa vem som skulle få betala saneringen… Jag undrar varför Serneke slipper betala…

Kommunstyrelsen ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med att införa en koldioxidbudget för 2022. Jag skrev en del om detta för något år sedan. Det handlade om Mariedal Östra och jag ställde några frågor om kommunen t ex hade räknat på hur mycket koldioxid som frisattes genom att skogen i Mariedal höggs ner eller på hur mycket koldioxid som skulle produceras när husen byggdes, eller när de nya villaägarna skulle ta sig till jobbet. Jag fick ett svar som gick ut på att det inte gick att räkna på sådant. Det tjänstemannasvaret försvann dock snabbt i den politiska processen… (Se t ex “Det händer saker på Mariedal!!”.)

Det kan behövas en koldioxidbudget i kommunen. Jag ser emellertid att Henrik Harlitz (M) och Lena Eckerbom Wendel (M) inte deltog i beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Jag undrar varför. Kan det bero på att det är meningslöst att räkna fram en budget – det finns ju knappt några skogsområden kvar mellan broarna?

Det går bra för kommunen rent ekonomiskt. Pandemin medför att kommunen gör enorma överskott. Årets prognostiserade resultat uppgår till inte mindre än +162 milj kr. Det är 119 milj kr bättre än budgeterat. År 2020 gjorde kommunen ett överskott på +161 milj kr…

Tor Wendel (M), Marie-Louise Bäckman (KD) och Gunnar Henriksson (L) har skrivit en motion om korrigering av kommunens fastighetsbestånd. De yrkar:

  • “Att av Kommunfullmäktige beslutad Lokalförsörjningspolicy följs, dvs ”Kommunen ska i första hand äga lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Avyttring av kommunens lokaler bör efter en konsekvensbedömning ske om det inte finns ett långsiktigt behov av lokalerna för kommunens verksamheter””
  • “Att i de fall där konsekvensbedömning så medger, att Kommunfullmäktige ger de valda representanterna i AB Vänersborgsbostäders styrelse i uppdrag att skyndsamt, men under ordnade former, säkerställa att de bostäder som idag Socialnämnden hyr av Samhällsbyggnadsnämnden, övergår till AB Vänersborgsbostäder”
  • “Att framtida investeringar i boenden avsedda för Socialförvaltningen görs av AB Vänersborgsbostäder i enlighet med gällande Ägardirektiv.”

Det tycks mig vara en bra motion. Beslutsförslaget är att kommunstyrelsen ska råda kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet. Jag återkommer till motionen när det är dags för behandling i kommunfullmäktige.

Kunskapsförbundet Väst har begärt extra medel till vuxenutbildningen under 2021. Eleverna har drabbats hårt av coronan och medföljande distansundervisning. Kanske lika hårt som eleverna i förskoleklassen…
…kan jag inte låta bli att skriva ironiskt… (Se “KF 22/9 2021”.)

Kunskapsförbundet har ansökt om sammanlagt 2,1 milj kr från ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg. Kommunerna ska fördela pengarna utifrån:

“beställda volymer vad gäller antal platser i medlemskommunernas respektive uppdragsavtal”

Vänersborgs andel uppgår till 38,4% av det totala beloppet. Det blir 806.400 kr, som ska tillföras förbundet i tillfällig uppdragsersättning under 2021. Det är ett bra och nödvändigt beslut.

Kommunstyrelsen ska behandla en motion från Lutz Rininsland (V), om att “ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. Kommunstyrelsen ska “rekommendera” kommunfullmäktige att bifalla motionen. Det har den borgerliga majoriteten i KSAU bestämt. Kommunledningen, dvs S+C, ville lägga motionen i någon byrålåda genom att:

“anse motionen besvarad.”

Det ska bli intressant att se hur kommunstyrelsen beslutar.

Den är en hel del andra ärenden på fullmäktiges bord. Men det är faktiskt ovanligt många rutinärenden denna gång. Flera av ärenden kommer nog att klubbas igenom utan att någon säger något. Det finns dock två ärenden om konst, ärende 11, “Svar på motion om klarläggande kring offentlig miljö som konstform” och ärende 12, “Antagande av riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö”. Dessa ärenden lär ge upphov till en del diskussion, men det är nog inga diskussioner där jag har något att bidra med. Det är bara att erkänna.

Konserthus och Arena

20 februari, 2011 1 kommentar

Dagen efter mitt bloggande om kommunens planer för ett nytt konserthus med kongressmöjligheter (här hittar du inlägget) så begav sig Radio Väst till Vänersborg. En reporter intervjuade några människor på stan och vad jag hörde så mötte Radio Väst inga positiva röster till ett nytt konserthus. Och det var ju positivt.

Det blev också en intervju med Gunnar Lidell, kommunens starke man från moderaterna. Gunnar tänker inte använda några skattepengar på ett konserthus.

Från kommunen kan vi inte lova några som helst pengar.”

Gunnar fortsätter:

Om en privat fastighetsägare vill bygga ett konserthus så kan jag inte tänka mig att kommuninvånare har synpunkter på det.”

Och det kan han ju ha rätt i. Vill privata fastighetsägare bygga så är det ju bara för kommunen att tacka och ta emot.

Frågan om att utreda bygget av ett konserthus med kongressmöjligheter var uppe i torsdagens sammanträde i Kulturnämnden – ni vet sammanträdet som egentligen inte var ett sammanträde utan en utbildningsdag. Men som ordföranden i nämnden, Lars Blomgren (FP), snabbt gjorde om till en sammanträde just för att klubba det här förslaget.

Som upplysning till några som undrat så kan jag nämna att Kulturnämndens ordförande Lars Blomgren är densamme som är ordförande i bandyklubben Blåsut. Ni har väl inte missat att i Vänersborg är bandy kultur? Och kultur är bandy. Och orkestermusik.

Hur som helst. Helt enligt Lars Blomgrens planer beslutade Kulturnämnden att:

”besluta att i enlighet med mo­tionärens förslag utreda förutsättningarna för att bygga ett konserthus/en kongresshall i Vänerparksområdet.”

Det var bara Vänsterpartiet som röstade mot. Moderaterna i nämnden röstade för. De hade kanske inte lyssnat på sin ordförande… Eller också säger moderaterna en sak offentligt – och gör något annat när ingen ser. Det vore i och för sig inte första gången.

På måndag (imorgon) har Barn- och Ungdomsnämnden sitt andra sammanträde för året.

Moderaterna ordförande Lena Eckerbom Wendel föreslår att nämnden ska äska mer pengar till arenan. Hon anser att BUN behöver ytterligare 6 miljoner. En konstig siffra eftersom nämnden skulle behöva mycket mer om den ska betala arenans verkliga kostnader. Arenan kostade ju 32,1 milj kr 2010 och inget tyder på att det ska bli mindre i år. Räntorna beräknas höjas liksom kanske elpriserna, fler anställda behövs (enligt förvaltningen), det talas (i hemlighet) om elslingor på taket osv. osv.

Vänsterpartiet kan inte gå med på avsätta mer pengar till Arena Vänersborg innan vi får svar på vad det egentligen är som pengarna går till. Så länge ett antal utredningar och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss. (Lena har  under sin korta tid som ordförande fortsatt i S Anders och Marie Dahlins fotspår, dvs att sekretesstämpla arenahandlingar.) Att i det läget äska ett antal miljoner kronor som vi ska ge till arenan ”i blindo” är något som vi bestämt avvisar.

Vänsterpartiet anser också att kommunen inte kan fortsätta att driva Arena Vänersborg enligt nuvarande koncept. Det kostar bara en massa pengar. Det har ju visat sig att så länge isen ligger i arenan är det omöjligt att få hit inkomstbringande arrangemang. Det är helt enkelt för kallt. (Dock inte för kaniner.) Det går inte att fortsätta att ”lappa och laga” för att kunna fortsätta driva samma koncept för Arena Vänersborg som tidigare. Vänsterpartiet tror att vi måste bryta isen och tänka helt annorlunda. Vi kanske ska ta bort isen under några månader i början och slutet av säsongen. Värmen i arenan skulle kanske då locka hit andra typer av evenemang. Kanske skulle vi ta bort isen för gott, kanske lägga på konstgräs? Då skulle kommunen dessutom spara elkostnader för isproduktionen och samtidigt få bort en hel del uppvärmningsproblematik. Och fler evenemang skulle kunna förläggas till arenan.

Arenaaffisch2

Annons från lördagens TTELA.

Det finns många idéer och uppslag bara man tänker nytt och förutsättningslöst. Vänsterpartiet anser att en sådan här utredning bör startas snarast.

Vänsterpartiet anser också att en sådan här förutsättningslös utredning bör ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan. Kan arenan bjudas ut till försäljning? Går det att bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vänsterpartiet vill leta efter lösningar som minskar och helst minimerar den ekonomiska skadan av Arena Vänersborg, inte som nu när lösningar letas för att behålla det gamla misslyckade konceptet – ett koncept som innebär en allt högre kostnadsnivå. Pengar som tas från kommunens gemensamma påse pengar så att det minskar utrymmet för Socialnämnden, för Barn- och ungdomsnämnden, för Gymnasienämnden etc.

Musikarena Vänersborg?

15 februari, 2011 3 kommentarer

Astrid Karlsson har suttit i kommunfullmäktige för moderaterna i många många år, ända sedan den tid då hon undervisade undertecknad i litteraturens alla mysterier och hemligheter. Och de var många. (Tyvärr avslöjades aldrig hemligheterna för undertecknad, men det var inte Astrids fel.)

Den här mandatperioden tackade Astrid för sig. Det gjorde hon bland annat med en sista motion i fullmäktige. Motionen handlade om att öka Vänersborgs attraktionskraft.

Astrid vill att Vänersborg ska bygga ett konserthus. Ja ni ser rätt. Ett konserthus. Och inte bara det – ett konserthus som dessutom ska ha kongressmöjligheter.

Det är stort.

Ett konserthus med kongressmöjligheter är stort.

Nu har den för mina läsare inte helt obekante Kent Javette och musikprofilen Håkan Alfredsson lämnat ett svar på Astrids motion.

Nu är det spännande… Vad står det i svaret? Att Vänersborg inte har pengar? Att Vänersborg behöver pengarna till sina barn? Att Vänersborg behöver pengarna till sina ungdomar? Att Vänersborg behöver pengarna till sina gamla?

Ni gissar naturligtvis rätt. I svaret är herrarna odelat positiva till att frågan om att bygga ett konserthus med kongressmöjligheter utreds.

Bäva månde kommunens barn och ungdomar. Bäva månde kommunens föräldrar och gamla. Nu ska Vänersborg profilera sig igen. Nu ska skattepengarna gå till ett nytt miljonbygge.

Planerna att bygga ett konserthus får mig att tänka på när Arena Vänersborg för första gången behandlades i Barn- och ungdomsnämnden. Då, 2007, skrev jag ett yrkande som löd:

”I den bästa av världar kan alla få efter behov. Och visst, det är en vision att sträva mot och att arbeta för. Men att tro att Vänersborg är där nu och kan satsa 140 miljoner på en inomhushall för bandy, det är en stor missuppfattning. Projektet har redan nu blivit 50 miljoner dyrare än beräknat och siffrorna är fortfarande preliminära. Pengarna behövs bättre inom vård, skola och omsorg.
Jag yrkar på att hela projektet begravs.

Det hjälpte, som alla vet, inte. Inte bara att arenan idag står där den står, revisorerna tyckte också att det var mitt fel att den blev dyrare…

Det känns som om mitt yrkande stämmer nu med. Pengarna behövs bättre inom vård, skola och omsorg.

I Javettes och Alfredssons svar finns det ingen hejd på drömmarna. Det låter som om Vänersborgs kommun badar i pengar, det låter som om hela Västsveriges befolkning vill flytta till Vänersborg, det låter som alla musikprofessorer i världen vill flytta hit.

Bara vi bygger ett konserthus…

Jag väljer ut några citat i herrarnas svar:

”Aktuell forskning visar att kulturupplevel­ser … stödjer och berikar insatser även inom andra samhällssek­torer som utbildning, vård och omsorg.”

”Vänersborg kan i framtiden erbjuda rika möjligheter till det goda livet.”

”När vi på det viset fått delar av världens ögon riktade mot oss, är det rimligt att vi kan erbjuda en ändamålsenlig scen för dem att uppträda på.”

”Möjligheterna att locka nya boende är goda”

”Kopplas centrum samman med Vänerparksområdet till en helhetslösning. Mötesplats Vänersborg blir i praktiken hela centrum.”

Jag kan inte låta bli att tänka på hur positiv Håkan Alfredsson var till arenan då det begav sig. Håkan hade stora musikaliska visioner för arenan, visioner som smittade av sig till mer än en betongpolitiker. En arena skulle locka hit massor med musikarrangemang, massor med konserter. Det var till och med troligt att Melodifestivalen skulle förlägga deltävlingar till Vänersborgs arena osv osv. Nu har dessa förhoppningar grusats. (Förutom IFK tycks endast kaninutställarna vara odelat nöjda med arenan… ”Det är ju så kallt och bra för kaninerna!” säger Affe Hedlund i gårdagens TTELA. Och han fortsätter. ”Vi är urnöjda. Varma lokaler är värdelösa för kaninutställningar. Många uppfödare har sina kaniner utomhus – Arenan är optimal.”)

Kaniner i arenan, ja. Musik i arenan, nej.

Vänersborg ska ju bli Sveriges bästa musikkommun! Det är alltså dags att planera för bygget av ett konserthus.

Det är ansvarslöst! Anser jag.

Det fattas bara att S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren, Bo Carlsson med flera tar hand om bygget av Musikarena Vänersborg. Fast det är klart, om det är sant att man lär sig av misstagen så blir det kanske bra. Alla misstag som kan tänkas göras, har de ju redan gjort med arenan. Och fler därtill…

… även om tydligen inte chefsåklagare Sune Johansson och kriminalinspektör Erold Coleman tycker det. Men det är en annan fråga.

%d bloggare gillar detta: