Arkiv

Archive for the ‘KS 2015’ Category

KS: Solvarm, Villa Björkås, Blåsut och Hönan

27 augusti, 2015 Lämna en kommentar

Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för i höst. Några viktiga frågor behandlades. Eftersom jag inte sitter i KS så kan jag naturligtvis inte redogöra i detalj för vad som hände. Och inte heller är, av naturliga skäl, protokollet skrivet än.

solvarmKommunen skulle som bekant lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten. Familjen Solvarm ute i Sikhall har ju överklagat fullmäktiges beslut att familjens naturhus ska tvingas anslutas till kommunens VA. Det har jag redogjort för tidigare (se ”Solvarm i Sikhall vs kommunen).

Det förslag till yttrande som låg på bordet antogs av kommunstyrelsen och skickas nu in till Förvaltningsrätten. Kommunen försvarar alltså sin ståndpunkt att Solvarms hus ska in i kommunens VA-hägn – och därmed att Förvaltningsrätten ska avslå Solvarms överklagande. Vänsterpartiet lämnade en reservation i ärendet.

I reservationen, som kan laddas ner och läsas i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida, riktar Vänsterpartiet kritik på vad som uppfattas som att kommunledningen har vilselett övriga ledamöter:

”Ledningen kände väl till vad som dolde sig på en enkel lista (dvs Solvarms hus; min anm) med ett stort antal uppräknade fastigheter. Ledningen borde ha förstått, att andra ledamöter inte såg detta.”

utredning3Det är som jag har skrivit tidigare, i stort sett omöjligt för fritidspolitiker, som alla vänsterpartister är, att sätta sig in i varje liten detalj i ibland oerhört omfattande material. Särskilt, faktiskt, i frågor som vid en första anblick bara ser ut att vara tekniska och opolitiska. Och det är ju i stort sett omöjligt att ringa till varje hushåll som omfattas av ett beslut och fråga om det är ok.

Det var inte så konstigt att vi vanliga fritidspolitiker missade Solvarms fastighet när verksamhetsområdet beslutades…

Vänsterpartisterna i KS menar också att kommunledningen borde ha lyft frågan om Solvarms naturhus även av ett annat skäl – av ett viktigt, principiellt skäl:

”Skall det vara möjligt för kommunen att tvinga på en enskild fastighetsägare en anläggning som av de klagande anses vara sämre än den egna fungerande VA-lösningen?”

Denna principiellt viktiga fråga får alltså fortsätta att ”hänga i luften” ett tag till.

Det är nog så att historien upprepar sig. De styrande socialdemokraterna och centerpartisterna vill, liksom under mandatperioden 2006-2010, att de politiska frågorna i praktiken ska avgöras mellan skål och vägg – i slutna rum på kommunhuset…

Det gäller för partierna i opposition att läsa handlingarna, alla handlingar, ännu noggrannare.

villabjorkasKommunstyrelsen behandlade också ett förslag om byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås i Vargön. Det ville nu inte kommunstyrelsen. Det vara bara Vänsterpartiet, och sverigedemokraterna, som röstade för att byggnadsminnesförklara Villa Björkås. Miljöpartiet som tidigare stött kravet på en byggnadsminnesförklaring ändrade sig och röstade med sina systrar och bröder i den styrande minoriteten.

Nu innebär ju inte kommunstyrelsens beslut att Villa Björkås typ ska rivas. Inte heller hade en byggnadsminnesförklaring automatiskt inneburit att kommunen skulle renovera villan. Frågan lär därför komma tillbaka på ett eller annat sätt.

Det viktigaste är väl ändå att byggnaden på något sätt rustas upp och att den används till någon typ av aktiviteter. Dock så sätter testamentet (Villa Björkås har skänkts till kommunen med vissa villkor) en del gränser. Det är också viktigt, ännu viktigare säger en del, att dammen och parkerna hålls i gott skick. Vänsterpartiet ser byggnaden, parken och dammen som en helhet. (Vill du veta mer om Vänsterpartiets, och miljöpartiets tidigare, uppfattning om Villa Björkås, så föreslår jag en läsning av James Buccis blogg om Villa Björkås – klicka här.)

skolutredningKommunstyrelsen sa också, efter ett förslag från Vänsterpartiet (som i stort sett var identiskt med barn- och utbildningsnämndens vilja), ja till att hela skolsituationen i centrala Vänersborg ska utredas. Och inte bara på Blåsut och Öxnered som det ursprungliga medborgarförslaget krävde.

Det var ett bra beslut. Förutsättningarna för skolverksamheten har ändrats drastiskt under det senaste året och kommunen måste äntligen börja planera skolstrukturen långsiktigt – för många, många år framåt. Till skillnad mot vad kommunen har gjort tidigare, då ofta provisoriska lösningar på skolans ”problem” har varit kommunens ledstjärna.

honan3När det däremot gäller bygget av en ny förskola i kv Hönan (se här) lämnades inget besked. På en fråga från Vänsterpartiet svarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att (ungefärligt återgivet):

”’vi’ har sedan början av augusti sökt hitta en tid att sätta oss ner för att prata om alla vinklingar och öppningar och alternativ som ligger i frågan om kv. Hönan, men ’vi’ har hittills inte lyckats att träffas kring detta. Fortsätter försöka.”

triumviratMed ”vi” menade Marie Dahlin de styrande partierna, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… Bakom skål och vägg typ…

Om du tycker att Dahlins svar verkar vara en bortförklaring för att slippa ta i frågan, eller för att helt enkelt slippa verkställa barn- och utbildningsnämndens beslut, så är du inte ensam… Beslutet att bygga en ny förskola fattades av barn- och utbildningsnämnden redan den 17 mars 2014, så det bör ha funnits massor av tid att prata ihop sig – även om många av de styrande partiernas ledamöter ofta är på resande fot eller är upptagna av att delta i representationer och dylikt.

För övrigt var det enligt de rapporter jag har fått ett ganska lugnt och händelsefattigt KS-sammanträde. Ledamöterna i kommunstyrelsen har väl inte riktigt kommit igång än. Förutom ledamöterna från Vänsterpartiet då självklart – som alltid är på tå…

.

PS. Du kan läsa ännu lite mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida.

Solvarm i Sikhall vs kommunen

25 augusti, 2015 2 kommentarer

sikhall6bVid Vänerns strand ett par mil norr om kommunhuset i Vänersborg ligger den fridfulla lilla byn Sikhall.

sammantrade6En kväll några veckor före det politiska sommaruppehållet, den 20 maj 2015, hamnade Sikhall tillfälligtvis i händelsernas centrum. Kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade nämligen att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Och med detta beslut så blev inte sommaren riktigt som det var tänkt, i varje fall inte för en av familjerna på Sikhall.

kamp2Detta är berättelsen om kampen mellan familjen Solvarm och Vänersborgs kommun.

Ett verksamhetsområde är enligt lagen om ”allmänna vattentjänster” (2006:412):

”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”

I ett verksamhetsområde är kommunen huvudman och fullmäktiges beslut innebar att de boende i södra Sikhall ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Jag var själv med om att fatta beslutet i fullmäktige.

handlingarSjälvklart är varje ledamot i fullmäktige skyldig att läsa handlingarna och sätta sig in i dem – och det försöker jag också efter bästa förmåga att göra. Men ibland när det är så att säga mer ”tekniska” beslut så förutsätter man som ledamot att allt är i sin ordning och att kommunen har fört samtal och är överens med de invånare som beslutet gäller. Det är ju omöjligt att jag som fullmäktigeledamot till exempel skulle ringa alla de personer som ska ingå i ett verksamhetsområde och fråga om allt är ok.

Nu var inte detta beslut, som jag var med och fattade, helt ok.sikhall4a

Det finns nämligen en fastighet i Sikhall som inte är som alla andra fastigheter. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och i det huset finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Det är familjen Solvarms hus.

Solvarms hus ligger i Sikhall Södra och ska ingå i det nya verksamhetsområdet. Det beslutade fullmäktige.

klagaFamiljen Solvarm överklagade kommunfullmäktiges beslut. I överklagandet står det:

”Vi har på Sikhall eget enskilt avloppssystem med näringsåtervinning i integrerat växthus=eget kretslopp. Sonderingar så långt ger att vårt kretslopps-system är bättre än kommunens system för att uppfylla regler och lagkrav (Miljöbalken). Eftersom vi har välfungerande brunn och eget kretslopps-system ser vi inte teknisk, miljömässig eller ekonomisk anledning att ansluta vår fastighet till detta verksamhetsområde. Det känns som en sämre lösning ur alla ovanstående aspekter = orimligt.”

Solvarms hus är ett naturhus. De använder sig själva av en definition av Bent Warne:

”Naturhus – varje byggnad som berikar utan att förstöra, plundra och förgifta.”

Solvarm beskriver sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. kretsloppKretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker. Människan omges av naturliga material.”

Kretslopp innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset.

Det finns en mängd funktioner och fantastiska lösningar i huset. Du kan läsa mera här:

Det finns bara tre naturhus i hela Sverige. Det betyder att många gör studiebesök i huset (vi pratar om tusentals besökare), att huset uppmärksammas i media (t ex TV) och att familjemedlemmar blir anlitade som föreläsare. Så är Anders Solvarm inbjuden av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin för att medverka i ett symposium kring ”smart urbant boende”.

reningsverkSolvarm hävdar mycket bestämt i sitt överklagande till Förvaltningsrätten att kommunens VA-lösning är sämre än den som redan finns på fastigheten.

”Vi hävdar att kommunen inte visat att deras avlopps-reningsystem är ett fungerande kretslopps-system i ordets betydelse av att näringen återförs till odling. Vi anser att kommunens avloppsrenings-system är sämre än vårt avseende miljöhänsyn, verklig prestanda, säkerhet, hållbarhet, flexibilitet och ekonomi.”

Och det försöker också Solvarm bevisa i sin överklagan till Förvaltningsrätten.

Och tänk, jag inte bara tror att Solvarm har rätt – jag är helt övertygad. Även om det, vad jag förstår, finns en brist i Solvarms system – fekaliehanteringen. (Fekalier = bajs, skit, avföring). Huset är än så länge med i den kommunala slamtömningen.

Det kan vara detta som kommunen menar i sitt yttrande när den skriver:

”Fastigheten Sikhall 1:20 är i behov av vattentjänster vilket är ostridigt.”

Även om kommunen inte utvecklar detta. Eller skriver något om huruvida frågan har diskuterats med Solvarm.

pengar4Solvarm skriver också i sin överklagan till Förvaltningsrätten att kommunens avgift för anslutning till kommunens VA är oskäligt högt (168.392 kr). Solvarm undrar också om utbyggnaden av kommunens avloppsnät uppe i Dalsland verkligen sker enligt lagen om offentlig upphandling.

”Det verkar som om kommunen lutar sig på att ha ett ’partnering-avtal’ med Skanska.”

Jag har begärt ut alla handlingar, och fått dem, kring det här sista. Men det ligger lite utanför denna blogg, och även utanför kommunstyrelsens hantering av ärendet.

I morgon, onsdag, ska alltså kommunstyrelsen ta ställning till ett yttrande som kommunen ska avge till Förvaltningsrätten med anledning av Solvarms överklagan av kommunfullmäktiges beslut.

Som vanligt har Förvaltningsrätten bara tittat på det formella. Kommunen skriver i sitt yttrande:ordfklubba2

”Förevarande mål är en laglighetsprövning … vilket innebär att det är endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet som kan prövas.”

Rätten tittar alltså bara på om beslutet har tillkommit i laga ordning – Förvaltningsrätten visar inget intresse för beslutets innehåll… Inte nu heller.

Jag har själv varit med om samma sak när jag överklagade fullmäktiges beslut att inte ge mig ansvarsfrihet i samband med arenaskandalen. (Jag hade ju vid upprepade tillfällen röstat nej till arenaprojektet.) Även då gömde sig juristerna i Förvaltningsrätten bakom det formella, om beslutet hade tillkommit i laga ordning. Vilket gör en enskild invånare, och politiker, totalt rättslös – kommunen kan fatta vilka vansinniga beslut som helst, bara det har skett formellt rätt. Fast bara ibland. Det har funnits tillfällen då Förvaltningsrätten faktiskt har tittat på innehållet i ett beslut. Och då blir överklaganden beroende av Förvaltningsrättens goda vilja. Tycks det. Jag har då aldrig sett någon logik. (Här kan du läsa om min kamp mot domstolarna och bristen på sunt förnuft – klicka här.)

paragrapheÄven om Förvaltningsrätten ”bara” tittar på det formella så finns det mycket kring detta att ta ställning till. Solvarm räknar upp en mängd paragrafer i flera lagar och anför mängder med citat från ett antal rapporter som de menar ger dem rätt att stå utanför verksamhetsområdet:

  • Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:1 ”Vägledning och exempel för effektiv tillsyn av små avlopp”
  • Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Ett handläggarstöd för länsstyrelserna.
  • Lag om allmänna vattentjänster.
  • Miljöbalken.
  • Kommunallagen.

Flera av de av Solvarm anförda ”undantagsparagraferna” ser onekligen tunga ut. I varje fall för en juridisk amatör. Solvarm tolkar själv de anförda källorna:

”Om vi kan visa att vi har en VA-anläggning som är lika bra eller bättre än kommunens så kan inte kommunen kräva tvångsanslutning till kommunens verksamhetsområde.”

Och det är nog ganska sannolikt att naturhuset har ett system som är bättre än kommunens… Det vill Solvarm också få mer tid på sig att bevisa:

”Nu vill kommunen påtvinga oss ett odifferentierat, oflexibelt, dyrt, teknikkrävande och omodernt avlopps-system utan återföring av näring till odlingar = ofullständigt, ej kretsloppsanpassat. Vi anser detta oacceptabelt och påbörjar därför avancerade mätningar för att verifiera vårt system i en rapport.”

Solvarm anser att de har rätt till skälig tid för att visa att deras anläggning uppfyller samhällets krav och målsättningar för kretsloppsanpassning. Solvarm vill ha möjlighet att lämna en rapport om detta hösten 2016.

Men redan imorgon, den 26 augusti 2015, ska alltså kommunstyrelsen behandla kommunens yttrande till Förvaltningsrätten på Solvarms överklagande.

vifta_bortI beslutsförslaget tycks kommunen mer eller mindre ”vifta bort” Solvarms exempel och undantagsparagrafer. De kommenteras ofta överhuvudtaget inte. Det tycks inte finnas några undantag i lagstiftningen om kommunen får bestämma… Istället kör kommunen med det generella perspektivet. (Artilleriet höll jag på att skriva.) Kommunen skriver mest om självklarheter, varför det behövs ett verksamhetsområde i Sikhall Södra överhuvudtaget – rent allmänt. Och det är det ingen som ifrågasätter, inte heller Solvarm.

För att ta ett exempel, den enligt mitt amatörmässiga förmenande absolut tyngsta lagparagrafen i sammanhanget. Jag tänker på 9 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Kommunen kommenterar denna viktiga paragraf i lagen på följande sätt:

”Varken bestämmelsens utformning eller förarbetena till vattentjänstlagen ger stöd för att en fastighetsägare med åberopande av 9 § skulle kunna föra talan om inskränkning av ett av kommunen beslutat verksamhetsområdet.”

No more, no less.

Kommunen diskuterar alltså inte sakfrågan. Och ska jag vara ärlig, så vet jag överhuvudtaget inte vad kommunen diskuterar – och menar med sin kommentar. Är det någon juridisk spetsfundighet gömd här, typ, ja vad då, att verksamhetsområdet redan är beslutat?

juristVem som har rätt, ska inte jag avgöra. Det kan jag inte avgöra. Det krävs jurister och sakkunniga på Förvaltningsrätten för att göra det. Men imorgon ska alltså kommunstyrelsen diskutera och rösta om kommunens yttrande till Förvaltningsrätten.

Kanske blir det en juridisk diskussion redan då, bland politiker. (Dock inte av mig, eftersom jag inte sitter i kommunstyrelsen.) Det ska förresten bli särskilt intressant att höra vad miljöpartiets representanter kommer att säga i frågan.

Kommunen menar i sitt yttrande förresten att överklagandet till Förvaltningsrätten endast gäller frågan om verksamhetsområde – inte avgiftsfrågan.

Kommunen skriver:

”Det kan dock anföras att enbart förhållandet att huvudmannen byggt ut den allmänna va-anläggningen i ett område medför inte automatisk att fastigheterna där kan avgift debiteras. Avgiftsskyldigheten ska i princip vara motiverad av den enskilda fastighetens behov av de vattentjänster som erbjuds.”

Kanske kan denna inställning utgöra grunden för en kompromiss?

När det gäller verksamhetsområden undrar jag för övrigt lite om hur gränserna dras. Hur bestäms ”detaljgränsen” när ett verksamhetsområde ritas upp av kommunen? Det känns nämligen ibland, i undantagsfall kanske, men ändå, som om det kan bli lite godtyckligt, att slumpen har en viss betydelse.

Tänk om verksamhetsområdesgränsen hade ritats så att Solvarms hus hade hamnat utanför verksamhetsområdet. Då hade det inte blivit någon konflikt. Och alla hade varit nöjda. I varje fall Solvarm.

Sedan kan jag inte förstå varför det alltid ska bli så många konflikter mellan Vänersborgs kommun och dess invånare. Hur svårt är det egentligen att lyfta luren och komma överens? Eller är det kanske lite ödmjukhet som saknas?vatten2

I det här fallet känns det som om parterna borde befinna sig nära varandra och att en lösning borde vara inom räckhåll. Båda har ju egentligen samma mål – att värna naturen och kanske i synnerhet att skydda Vänern från bland annat smittämnen, kemikalier och övergödning.

Solvarms naturhus har ett system som är bättre än kommunens. Kanske skulle kommunen istället dra lärdom av Solvarms erfarenheter och implementera åtminstone några av dem i sitt VA-arbete?

Jag kan inte heller låta bli att lägga en helt annan aspekt på konflikten. Solvarms naturhus har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Ska Vänersborgs kommun inte vara stolt över detta utan istället ”förstöra”? Tänk vilken oerhörd prestigeförlust det skulle bli för kommunen om Solvarm berättar i tidningar, TV och på universitet att han och familjen har fått lägga ner sitt naturhus därför att Vänersborgs kommun, samma kommun som byggde arenan, har satt käppar i hjulet.

Kategorier:KS 2015, miljö, Sikhall, Solvarm Etiketter:,

KS 26/8: Mycket bygg på gång

23 augusti, 2015 1 kommentar

hole_ekonPå onsdag har kommunstyrelsen sitt första sammanträde efter sommaren. En mängd frågor ska tas upp till behandling, medan några viktiga frågor faktiskt läggs på is. Således ska inte frågan om socialnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens prekära ekonomiska situation behandlas.

Socialnämndens underskott i år, 2015, beräknas till 18,5 milj kr och BUN:s till 23,4 milj. Tydligen tycker de styrande partierna att detta inte är så mycket att orda om. Nämnderna har ju fått order att hålla budget och då gör de väl det. Typ. Att det är en total omöjlighet för nämnderna att spara så här mycket pengar i höst låtsas de styrande inte om.struts

Snacka om att ”sticka i huvudet i sanden”.

Socialnämnden hotas för övrigt av vitesföreläggande eftersom den inte alltid kan uppfylla lagens krav. Och frågan är hur barn- och utbildningsnämnden skulle klara en anmälan för brott mot Skollagen…

Inte heller den nya förskolan på kv Hönan ska behandlas på onsdag. Frågan är om det handlar om en försening eller en tröghet i systemet. Eller om de styrande helt enkelt vill att BUN ska klara sig utan en ny förskola… Däremot ska ombyggnationen av Mulltorps skola komma igång. Trots att kommunstyrelsen inte vill ge några ”extra” pengar till BUN för den utökade driftbudgeten. Det handlar om 600.000 kr.

gravskopaDet är en hel del byggnadsfrågor som ska upp i kommunstyrelsen på onsdag.

Renoveringen av äldreboendet Gläntan ska äntligen påbörjas. Kommunstyrelsen beslutar på onsdag om höjd borgensram för VänersborgsBostäder, vilket är en förutsättning för byggstart. VänersborgsBostäder ska också få köpa fastigheten Cypressen 17, dvs kvarteret vid Huvudnässkolans gymnastiksal. Tanken är att det ska bli bostäder här.

Så visst händer det en del . Och speciellt roligt är det om bostadsbyggandet äntligen tar fart. I gårdagens TTELA kunde vi läsa om planerna på att bygga på Holmängen och på onsdag ska kommunstyrelsen även besluta om samråd av planprogrammet över Onsjö.flygplan2

Det finns mycket positivt i planprogrammet över Onsjö, ett slags byggande i ”samspel” med terrängen. Däremot går kommunen förbi den stora frågan om Malögas flygplats och dess eventuella uppgradering till en högre nivå.

Kommunstyrelsen ska också behandla en motion från folkpartiet om att tillsätta en utredning om:

”att förtäta centrum genom påbyggnad av fler våningar på befintliga fastigheter.”

Fastighetsägarna är förvisso privata och det kan också vara svårt att ordna parkeringar, men varför inte? Vänersborg skulle må bra av fler människor i centrum.

Som sagt, det ser ut som att det börjar hända saker med bostadsbyggandet i själva Vänersborg. Det hade varit bra om samma utveckling hade varit på gång även i de andra kommundelarna.

solvarmFast VA-utbyggnaden längs dalslandskusten fortsätter. Det går dock inte helt friktionsfritt. Kan man väl säga. Det finns en villa uppe vid Sikhall som är vida berömd. Ja, det finns väl egentligen flera… Men i det här fallet tänker jag särskilt på en villa som har synts i media vid ett flertal tillfällen (se här). Det är familjen Solvarms hus jag tänker på. Det finns dock anledning att återkomma till detta hus i en särskild blogg.

Egentligen finns det anledning att också återkomma till en annan fastighet som också ska upp på bordet på onsdagen, nämligen Villa Björkås.

Den politiska höstterminen har startat!

%d bloggare gillar detta: