Arkiv

Archive for the ‘NÄRF’ Category

Bo Carlsson överklagar! (1/2)

narf_loggaPå midsommarafton hade TTELA en artikel om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet som ordförande för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) för år 2015.

I artikeln framgick att Bo Carlsson inte hade några kommentarer till beslutet:

”Jag har inga större kommentarer eftersom jag inte har sett protokollet än. När jag har sett det kan jag säga mycket mer.”

Nu har Carlsson tydligen läst protokollet. Vad han nu har fått reda på som han inte visste förut… Vänersborgs kommun skriver ju så kallade beslutsprotokoll, så protokollen tar bara upp ”formalia” – vad som yrkades, beslutets lydelse, voteringsresultatet och motiveringen till beslutet. Inget som inte Bo Carlsson visste innan med andra ord.

forvaltningsrattenMen nu har antagligen Bo Carlsson haft några dagar på sig att tänka igenom beslutet och följderna av det. Och kommit till slutsatsen att han ska överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I varje fall enligt dagens TTELA. (Se ”Överklagar beslutet om ansvarsfrihet”). Carlsson har dock inte överklagat än, han håller på att förbereda en överklagan.

Bo Carlsson säger till TTELA:

”Jag anser att jag har väldigt starka skäl.”

I denna blogg ska jag bara ta upp ett av de skäl som Bo Carlsson anför:

”jag tror att man vill uppnå något på det politiska planet.”

De andra skälen tänkte jag ta upp mer i detalj i en kommande blogg.

BoCarlssonNarfBo Carlsson (C) menar tydligen att de 28 ledamöterna i fullmäktige (mot 21) som röstade för att inte bevilja ansvarsfrihet bedriver något slags politiskt spel – att det inte är några fakta eller sakförhållanden som ligger bakom beslutet, att det helt enkelt handlar om ren och skär illvilja.

Jag vänder mig starkt mot detta. Det är nästan ett slags förtal. Bo Carlsson menar uppenbarligen att fullmäktige inte ser till sakskäl och fakta när det fattar beslut. Och det är enligt min mening inte bara att underskatta, utan också att nedvärdera Vänersborgs högsta beslutande organ.

Och vad skulle anledningen till detta politiska spel vara? Vad är det fullmäktige enligt Carlsson skulle vilja uppnå ”på det politiska planet”? Och varför menar Carlsson att det just skulle vara han själv som är föremål för detta politiska spel?

Det kanske är så att ”på sig själv känner man andra”? Bo Carlsson har ju varit med i politiken länge och dessutom i stort sett alltid fått äran att bära nycklarna till kommunhusets alla vrår, och garderober. Carlsson känner till det politiska spelet med alla dess ränker, intriger och rävspel kanske bättre än någon annan, fortfarande aktiv, politiker i kommunen. Ja, det skulle vara i konkurrens med Lars-Göran Ljunggren (S) då… Menar Bo Carlsson att det hör till vanligheterna att det pågår ett politiskt spel vid sidan av fakta och sakskäl? (Precis som år 2010? Se här.)

lidell15Eller är det just Gunnar Lidell (M) som Bo Carlsson menar – Lidell som formulerade och lade fram yrkandet om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet?

Eller menade Bo Carlsson undertecknad som hade två långa anföranden i fullmäktige om varför Vänsterpartiet inte ansåg att Carlsson borde få ansvarsfrihet?

Jag har i ett antal bloggar redogjort för vad som hände i NÄRF under 2015. I fullmäktige i förra veckan gjorde jag en noggrann genomgång av orsakerna till mitt och Vänsterpartiets ställningstagande. För att läsarna av denna blogg själva ska kunna bilda sig en uppfattning om varför Vänsterpartiet kom till sin slutsats, så publicerar jag därför mina anföranden. (Enligt mitt manuskript. Det kan hända att jag inte hela tiden följde det till punkt och pricka från talarstolen.)

Avgör själv: Var kommunfullmäktiges beslut ett politiskt rävspel eller grundade det sig på fakta?

karvling_talarstol===

Anförande 1

Huvudpersonen idag är tyvärr jävig. Bo Carlsson får inte delta i debatten. Jag beklagar det. Det hade varit intressant att höra Bo Carlsson besvara frågor och försvara sig mot kritik.

För egen del har jag i tre bloggar sammanfattat argument till varför jag yrkar bifall till Gunnar Lidells yrkande att inte bevilja ordförande Bo Carlsson ansvarsfrihet och vice ordförande Monica Hanson ansvarsfrihet med anmärkning, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

En viktig anledning till att jag publicerade bloggarna i god tid före dagens sammanträde var att jag ville ge någon i de styrande partierna chansen att läsa in sig och förbereda svar och inlägg inför dagens debatt just för att Bo Carlsson inte får delta.

NÄRF:s ordförande Bo Carlsson hade dock möjlighet att uttala sig i TTELA förra veckan. Då sa Bo Carlsson:

”Man använder det här vapnet i fel läge. Jag ser det som en ren obstruktion, det har blivet ett politiskt slagträ.”

Och det säger Bo Carlsson av alla. Samme Bo Carlsson som röstade för att inte ge en vänsterpartist ansvarsfrihet för arenabygget en gång i tiden trots att ledamoten hade röstat nej till arenan både i fullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden…

Jag skulle också vilja påminna fullmäktigeledamöterna och lyssnarna att på det förra fullmäktigesammanträdet diskuterades ansvarsfrihet för Kunskapsförbundets presidium. Då argumenterade och röstade bland annat undertecknad för att de skulle få det.

Det visar väl tydligt att det för Vänsterpartiet inte handlar om obstruktion och politiska slagträn. Det här handlar om ett förbund som har misskötts. Det vore tvärtom en handling av obstruktion och politiskt slagträ om Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S) istället beviljades ansvarsfrihet.

Revisorerna har granskat NÄRF:s verksamhet år 2015 vid ett par tillfällen och stundtals har en mycket allvarlig kritik förts fram. En del av den här kritiken har emellertid ”försvunnit” i den revisionsberättelse, ”Revisionsberättelse för år 2015”, som revisorerna har utarbetat och som dagens kommunfullmäktige har som underlag.

Denna revisionsberättelse är förvånansvärt kort, endast 14 rader. Revisorerna skriver:

”Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningssed.”

De 14 raderna avslutas med:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Med andra ord, det är som vanligt:

The same procedure as every year.

Alla ska beviljas ansvarsfrihet…

Det finns trots slutsatserna några kritiska anmärkningar i revisorernas korta utlåtande, och det är också dessa minialliansen hänvisar till i sitt yrkande:

”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Revisorerna skriver också:

”Vi riktar kritik mot förbundsdirektionen som ännu inte har beslutat om ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med kraven i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Om ledamöterna i fullmäktigeförsamlingarna i NÄRF:s ägarkommuner, dvs Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud, läser endast denna text, dessa 14 rader, så ser det kanske ut som om NÄRF:s direktion och dess presidium i stort sett har gjort ett bra jobb.

Det tycker inte minialliansen, och det tycker inte jag.

För att få veta mer om bakgrunden till de förtroendevalda revisorernas rapport så måste man också läsa rapporten från de professionella revisorerna på PWC, ”Granskning av årsredovisning 2015”. Det är framför allt utifrån denna som de politiska revisorerna har dragit sina slutsatser. Det är ganska anmärkningsvärt att PWC:s rapport inte finns med i underlaget.

PWC skriver angående målen, som de förtroendevalda revisorerna riktade viss kritik mot (som jag nyss läste upp):

”Men vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsens uppföljning och utvärdering av målen och övriga analyser inte är tillräckliga och måste förbättras till kommande år. Rapporteringen (är) inte förenlig med direktionens beslutade verksamhetsmål.”

Det är en betydligt starkare kritik än den som återfinns revisionsberättelsen.

Senare i PWC:s rapport så står det något som fångar mitt intresse:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2015.”

Då blir man, i varje fall jag, nyfiken på vad det var för brister och synpunkter som framfördes föregående år. Och döm av min förvåning när jag såg att det i förra årets rapport stod:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2014.”

Visst är det märkligt, dels att PWC är tvunget att upprepa kritiken, dels att NÄRF inte gör något åt den. Sedan måste jag säga att det är förvånande, minst sagt, att PWC tvingar den nyfikne att på egen hand leta sig bakåt i arkiven…

Jag gjorde det, jag gick ett par år tillbaka i tiden. Det var viktigt att hitta PWC:s konkreta kritik. Och det gjorde jag. Det fanns en hel del allvarlig kritik…

Men, den tänker jag inte ta upp nu. Det väsentligaste i det här sammanhanget är nämligen att NÄRF under flera år helt enkelt har struntat i PWC:s kritik… Den kritik som revisorerna riktade till NÄRF redan i rapporten för 2013 har alltså fortfarande inte åtgärdats… NÄRF struntar i den, och varför inte revisorerna reagerar på detta i föreliggande rapport är för mig en gåta.

Särskilt med tanke på att revisorerna ju faktiskt reagerade i sitt utlåtande över delårsrapporten förra året. Då skrev revisorerna:

”Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål utifrån verksamhetsplanen och handlingsprogrammet. Graden av måluppfyllelsen varierar och flera mål följs inte upp. Det saknas både mätning, bedömning och rapportering av flera mål.”

Och drar slutsatsen:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Det är en mycket allvarlig kritik. Och slutsatsen ligger nära till hands – ledningen på NÄRF tycks mest skriva mål för att de måste, inte för att de ska betyda något, inte för att de ska följas…

Och än mindre för att de ska användas i styrningen och ledningen av förbundet…

Revisorerna kritiserade också att NÄRF inte har beslutat om ett handlingsprogram (det nämnde jag också tidigare, eftersom det finns med i revisorernas kritik).

Det är alltså, som revisorerna skriver, och minialliansen, lag på att ett handlingsprogram ska finnas… Och så finns det inget handlingsprogram på NÄRF…

Och ändå tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och dess ledning ska beviljas ansvarsfrihet… När direktionen inte följer lagen…

Det finns en tredje punkt som de professionella revisorerna i PWC tar upp i sin granskning, men som de politiska, förtroendevalda revisorerna av någon underlig anledning blundar för helt och hållet i sin revisionsberättelse.

Det gäller den interna kontrollen.

I ”Granskning av årsredovisning 2015” skriver PWC:

”Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

I rapporten från året innan, för 2014, skrev förresten PWC:

”Förbundet har ännu inte genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2014.”

Det här med brister i den interna kontrollen är alltså återigen något som PWC har anmärkt på tidigare. Och återigen en hänvisning till ett annat år och ett annat dokument…

I rapporten från den 13 maj 2015 så räknade PWC upp en hel rad förslag till ”förbättringar”. Men eftersom PWC hänvisar till denna särskilda rapport från maj 2015 i sin granskningsrapport av årsredovisningen i april 2016 så måste det självklart betyda att NÄRF inte har följt förslagen till förbättringar… Alltså, återigen ser sig PWC nödgat att upprepa sin kritik.

Det är för övrigt intressant att se hur kritiken angående den interna kontrollen togs upp i direktionen av ordförande Carlsson. Det visar i mångt och mycket inställningen både till revisorer och till sin roll som ansvarig för ledningen och styrningen av förbundet.

Den 24 augusti (2015) skrev Bo Carlsson i ett yttrande (som behandlades på ett möte med direktionen) att den interna kontrollen skulle:

”ses över och förändras i skälig omfattning.”

Man kan väl för övrigt undra över varför Carlsson skriver ”skälig omfattning”.

Sedan tas frågan om internkontrollen inte upp förrän 3,5 månader senare, den 11 december. Och nu finns det egentligen inget att ta upp…

Ur protokollet från direktionens möte:

”Kontrollen har inte påvisat några större brister eller avvikelser.”

Hokus, pokus! Presidiet i NÄRF hade trollat bort kritiken från PWC!

Och ändå, trots detta, tar PWC återigen upp internkontrollen i sin granskning av årsredovisningen för 2015, granskningen som ligger till grund för de politiska revisorerna… Som dock väljer att bortse från den…

Den kritik och de förslag till förbättringar som revisorerna har framfört tar i bästa fall lång tid för NÄRF och direktionen att rätta sig efter. I normalfallet tycks det emellertid som att det överhuvudtaget inte sker. Det gäller både den kritik och de anmärkningar som de förtroendevalda, politiska revisorerna för fram, men också, och framför allt, kritiken från de professionella revisorerna i PWC.

Om man ska göra en kort sammanfattning av hur NÄRF behandlar kritiken från revisorerna, så kan man inte komma till någon annan slutsats än att förbundet högaktningsfullt struntar i vad revisorerna säger.

Och det är oacceptabelt.

Det tycks mig solklart att Bo Carlsson (C) som ordförande i förbundet och ytterst ansvarig inte bör beviljas ansvarsfrihet.

Det är för mig lika solklart att vice ordförande Monica Hanson (S) beviljas ansvarsfrihet med anmärkning på grund av sin passivitet.

 

karvling_talarstolAnförande 2

I mitt förra anförande pratade jag om hur NÄRF har struntat i den kritik som de genom åren har fått av revisorerna. NÄRF vägrar helt enkelt att rätta sig efter revisorerna. Och därför styrs och leds inte heller NÄRF på det sätt som det borde.

Nu tänkte jag ta upp den ekonomiska sidan, och även här har Bo Carlsson och Monica Hanson misskött sina ledande och styrande roller som ordförande respektive vice ordförande i förbundet. Monica Hanson främst genom sin till synes totala passivitet.

NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015.

En stor del av underskottet härrör från en post som kallas ”Jämförelsestörande post”. Posten står för de pengar som har betalats ut till den förre förbundschefen. Han fick ju som bekant två ”fallskärmsår” efter avskedet, dvs full lön och full pension i ytterligare två år efter avslutad anställning.

Den utlösta fallskärmen för förbundschefen kostade NÄRF 3.618.000 kr… Resten av underskottet, 1.175.000 kr, kommer från själva verksamheten.

Den ”gamle” förbundschefen, som nu har avskedats, ska alltså få behålla och åtnjuta sin väl tilltagna lön och dessutom samma pensionsförmåner i ytterligare två år. Det enligt det anställningsavtal som Bo Carlsson undertecknade för några år sedan. Förbundschefen får under dessa två år – 3.102.240 kr.

I resultaträkningen, och verksamhetsberättelsen, uppgår summan dock till 3.618.000 kr, dvs ytterligare 515.760 kr. Jag förstår inte vart den här dryga halvmiljonen har tagit vägen? Var fallskärmen av någon anledning ännu högre…?

Det är naturligtvis svårt för en politiker, som dessutom är ”utomstående”, att tränga in ordentligt i de siffror som redovisas i NÄRF:s årsredovisning. Men när det på sidan 7 står följande, så blir man lite lätt tveksam typ:

”Underskottet avseende intäktssidan är hänförlig till den sk ”SAAB intäkten”, vilken förbundet haft kvar i budgetredovisningen även efter att avtalet med SAAB Automobile upphörde.”

En post som hänförde sig till SAAB har alltså hängt med NÄRF i nästan 10 år efter att SAAB har lagts ner. Nästan 10 år!

Hur kan man lita på att alla de andra posterna och siffrorna i årsredovisningen är korrekta?

Den här felaktiga SAAB-posten pekade revisorerna på i sin granskning av delårsrapporten. Då skrev också revisorerna att de hade påpekat denna felaktiga post under tidigare år… Utan att det hade blivit ändrat naturligtvis… För – vem på NÄRF bryr sig om revisorer?

Det är följaktligen ett ytterligare tecken på att ledningen i NÄRF går sin egen väg och struntar i revisorernas kritik.

Även om det inte står så i årsredovisningen, så torde resten av budgetunderskottet i praktiken bero på att ett nytt femte skiftlag infördes i slutet av år 2014. Det var en idé från den förre förbundschefen, och det tyckte tydligen också NÄRF:s presidium var en bra tanke. Även om många ”på golvet” undrade vad ett nytt skiftlag skulle tillföra…

I samband med att det femte skiftlaget infördes skedde 9 nyanställningar. Men det tycks, skulle man kunna säga, som om dessa nyanställningar har ”gömts undan”. Det budgeterades nämligen för dessa tjänster från början. Men varifrån dessa budgeterade pengar togs, vilka andra poster som genom neddragningar möjliggjorde denna budgetering, framgår inte av årsrapporten.

Så hur dessa pengar har flyttats inom NÄRF vet jag inte – men 9 nyanställningar kan inte ens NÄRF finansiera inom sin tilldelade ekonomiska ram. Det har både den förre förbundschefen och den nuvarande ekonomichefen varit tydliga med. Men i årsrapporten från NÄRF framgår ingenting av detta.

Och jag kan inte låta bli att undra, varför det är så tyst? Varför nämns inget i årsredovisningen kring den ekonomiska betydelsen, och konsekvensen, av införandet av ett femte skiftlag? Och varför finns det ingen redogörelse eller analys om det var en bra förändring – var det femte skiftlaget värt pengarna? Vad har blivit bättre?

Ett annat fel som en utomstående läsare kan konstatera är att det på sidan 35 i NÄRF:s årsrapport står att budgeten för långfristiga skulder är 10 miljoner kronor. Några sidor senare, i not 12 på sidan 37, står det att de långfristiga skulderna uppgår till 2,9 milj kr… Vilket är rätt? (Dessutom står det SE-banken, men NÄRF lär enligt uppgift ha Nordea…)

Jag säger som Vänsterpartiet i sin reservation i kommunstyrelsen:

”Jag läser underlaget och känner mig obekväm.”

Hur ska man kunna lita på det som står i resten av årsredovisningen, när sådana här uppenbara fel finns med?

När det gäller underskottet så sa revisorerna redan i sitt yttrande över delårsrapporten:

”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

De åtgärder som har vidtagits har inte varit tillräckligt kraftfulla och de har satts in alldeles för sent. Det framgår av protokollen från direktionens möten.

Först den 20 november beslutades det om inköpsstopp för sådant som inte krävs för den normala verksamheten. Då var det en månad kvar av året. Och inte förrän den 21 december beslutade NÄRF om investeringsstopp och anställningsstopp. Den 21 december!!!

Handlingskraft? Gav stoppen några resultat? Knappast.

Det verkar inte som att någon på NÄRF egentligen har tagit det prognostiserade underskottet på allvar.

Men det kan bero på, som den förre förbundschefen sa till TTELA:

”Vi har jobbat utifrån en underfinansiering med politikernas godkännande.”

Och så är det nog. Och då kommer ju saken i ett annat läge. Eller rättare sagt, det understryker ytterligare vikten av att inte bevilja Bo Carlsson ansvarsfrihet och Monica Hanson ansvarsfrihet med anmärkning.

Presidiet hade liksom resten av direktionen hela tiden vetskap om det prognostiserade underskottet. Utom Bo Carlsson då. I TTELA sa nämligen Bo Carlsson i början på året (2016) att han inte hade varit medveten om den ekonomiska situationen:

”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar.”

Fast det var inte sant. Och det vet var och en i direktionen och det vet var och en som har läst protokollen från direktionens sammanträden – att det visste Bo Carlsson visst!

Återigen tycks presidiet alltså ha struntat i revisorernas anmärkningar. Och i den tilldelade budgetramen…

Det här är inget politiskt spel, obstruktion eller politiskt slagträ från min sida. Det här är allvar. Och kan ingen förklara varför NÄRF har struntat i revisorernas kritik angående målen, handlingsprogrammet och den interna kontrollen samt varför NÄRF:s årsredovisning har uppenbara brister och varför inte NÄRF gjort mer åt det tidigt prognostiserade underskottet, så skulle jag vilja påstå att det är de som röstar för att ge Bo Carlsson ansvarsfrihet som sysslar med obstruktion och politiskt spel.

Avgå Bo Carlsson!

tired3Gårdagens kommunfullmäktigesammanträde, som började redan kl 10.00, blev historiskt på flera sätt. Och då menar jag inte för att det var rekordlångt, så långt att Sveriges EM-match redan hade startat innan ledamöterna behagade åtskiljas. Nä, det var på grund av att det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet förlorade två viktiga omröstningar.

Det första ärendet gällde budgeten för 2017. Här fick S+C+MP se sin budget röstas ner med röstsiffrorna 23-22. Det var en offensiv budget som satsade på verksamheterna, barn och ungdomar, gamla och sjuka, som fick majoritet – en majoritet bestående av moderater, liberaler, kristdemokrater och välfärdspartister. Samt – Vänsterpartiets 6 ledamöter.

Det får bli ämnet för nästa blogg… (Vill du veta mera direkt kan du läsa artikeln i TTELA, klicka här.)

BoCarlssonNarfDet andra ärendet som slutade med en votering var frågan om NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) skulle få ansvarsfrihet.

Gunnar Lidell (M) lade ett yrkande för minialliansens (M+L+KD) räkning som löd:

”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen, men beviljar icke ansvarsfrihet för ordförande, vice ordförande beviljas ansvarsfrihet med anmärkning, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.”

Lidell motiverade varför minialliansen hade lagt detta yrkande. Han gjorde det framför allt utifrån den information som han hade fått som deltagare i de två samråd, som hade skett under 2015 (12 mars och 22 oktober), mellan medlemskommunerna och NÄRF. (Lidell är med här i sin roll som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.)

lidell15Lidell menade att medlemskommunerna länge fick felaktig information om den ekonomiska situationen och att NÄRF:s presidium hade dålig koll på ekonomin. Lidell gav exempel från minnesanteckningarna – i mars fick medlemskommunerna reda på att prognosen för året var god, några månader senare (i oktober) var prognosen ett underskott på 3 milj kr.

Medlemskommunerna hade på dessa möten också fått lugnande besked om tillståndet i förbundet. Kontakterna mellan chefstjänstemännen och presidiet fungerade bra och medlemskommunerna fick reda på att presidiet hela tiden, helhjärtat, stod bakom sin förbundschef. Detta hade Lidell trott på, sa han, och det hade han kommunicerat med anställda som ringde honom.

explosionOch sedan  sa det bara ”pang” – och man sparkade den ledande chefen.

Det tyckte inte Lidell tydde på särskilt bra ledaregenskaper.

Undertecknad vänsterpartist var uppe i talarstolen två gånger. Och båda mina anföranden var ganska långa…

Jag yrkade bifall till Lidells yrkande. Orsakerna till min inställning har väl inte undgått någon läsare av denna blogg. I tre bloggar, ”NÄRF och ansvarsfrihet” – del 1, del 2 och del 3, har jag redovisat orsakerna till mitt ställningstagande. Det var innehållet i de två första bloggarna som jag huvudsakligen uppehöll mig vid på gårdagens sammanträde.

Det är en mycket allvarlig sak att inte bevilja någon ansvarsfrihet. Det är också allvarligt att yrka på ansvarsfrihet med anmärkning. Därför försökte jag att på ett så sakligt sätt som möjligt redogöra för orsakerna till mitt ställningstagande. Jag avslutade mina anföranden med följande:baseball

”Det här är inget politiskt spel, obstruktion eller politiskt slagträ från min sida. Det här är allvar. Och kan ingen förklara varför NÄRF har struntat i revisorernas kritik angående målen, handlingsprogrammet och den interna kontrollen samt varför NÄRF:s årsredovisning har uppenbara brister och varför inte NÄRF gjort mer åt det tidigt prognostiserade underskottet, så skulle jag vilja påstå att det är de som röstar för att ge Bo Carlsson ansvarsfrihet som sysslar med obstruktion och politiskt spel.”

Ja, vad sa då de som ville bevilja ansvarsfrihet? Eftersom jag hade publicerat mina tankar och åsikter i ett tidigt skede, så kunde man kanske tro att någon socialdemokrat eller centerpartist, nu när Bo Carlsson själv inte fick delta i fullmäktigedebatten på grund av jäv, hade tagit sig tid att sätta sig in i frågorna, tagit reda på fakta, pratat med Bo Carlsson själv och förberett sig för att besvara frågorna och klargöra kritiken.

Men så var det inte.

narf_loggaKenneth Borgmalm (S), som själv var föremål för en liknande diskussion för en månad sedan (se ”Stundtals hett fullmäktige”), ansåg att fullmäktige borde följa de politiska revisorernas förslag och bevilja ansvarsfrihet.

”Till skillnad från dom andra kommunerna vill fullmäktige här alltså utpeka sin egen representant att den ska prövas. … Jag kan inte förstå varför vi ska göra det.”

Borgmalm tycktes inte ha lyssnat på vad Lidell och jag hade sagt. Han fortsatte med att säga att det var ok att uttrycka åsikter och kritik, men… Och så avslutade Borgmalm:

”Oavsett vad man anser om hur en ledamot sköter sin uppgift så är det inte det vi prövar idag utan vi prövar om en ledamot har väsentligt brustit i sitt ansvar, dvs att ledamoten agerat så att han åstadkommit sånt i betydande omfattning har påverkat förbundet negativt eller skadat förbundet.”

Och eftersom de andra kommunerna hade beviljat Bo Carlsson ansvarsfrihet, så borde Vänersborg också göra det.

Borgmalm framförde inga argument i sak. Han sa inte på någon punkt emot det Lidell och jag hade framfört från talarstolen. Och det var tämligen mycket… Jag vet inte, om det innebar att Borgmalm egentligen höll med om kritiken. Jag tror att det kanske kunde vara så, men att det enligt Borgmalms bedömning var så att Bo Carlsson inte hade gjort tillräckligt många fel, att Carlsson inte hade skadat förbundet tillräckligt mycket…

Marie_Dahlin2När Marie Dahlin (S) äntrade talarstolen så var det nog en och annan som förväntade sig att nu kommer äntligen ett utarbetat och gediget svar på kritiken mot Bo Carlsson. Men återigen, så blev det inte. Och ärligt talat, inte heller Marie Dahlin hade ett enda sakligt argument som svar på kritiken.

Marie Dahlin tyckte snarare att det var fel på revisorerna, i varje fall tror jag att det var det hon menade när hon sa:

”När det gäller revisorer och vad man tar upp i rapporter Stefan tycker jag att det säger mer om revision eller revisorerna.”

Jag förstod nog inte riktigt.

Sedan verkade Dahlin mena att det var fel att bara peka ut ordförande Carlsson och vice ordförande Monica Hanson (S) som ansvariga:

”Sedan säger det väl mer om direktionens ledamöter. Det finns ju fler än två. Är det bara dom som ska vidta åtgärder?”mean_me

Det var tydligen lite synd om Bo Carlsson att just han blev utpekad. Det var ju inte bara han… Det var lika mycket de andras fel… Typ.

Det kan väl bara betyda att Marie Dahlin också höll med om den kritik som riktades mot Bo Carlsson, men att kritiken också borde gälla hela direktionen. Och då borde konsekvensen bli att ingen i direktionen skulle beviljas ansvarsfrihet…

besvikenDet var med andra ord inget vidare ”försvar” som uppbådades för Bo Carlsson. Det måste ha varit en stor besvikelse för honom att hans ”regeringsvänner” inte hade lagt ner mer tid och energi för att förklara och försvara hans agerande.

Lutz Rininsland (V) avslutade debatten med att förklara varför han och Vänsterpartiet hade röstat för ansvarsfrihet i kommunstyrelsen, men nu i fullmäktige inte tänkte göra det. Det var helt enkelt för att det vid det tillfället, som frågan behandlades i kommunstyrelsen, inte fanns tillräckligt med information. Avgörande blev att ingen svarade på de frågor som hade ställts i debatten (i fullmäktige igår).lutzKF3

Rininsland berättade även om ett möte med facken och personalen som han hade varit på i maj och som gav en helt annan bild av situationen på NÄRF än den som årsredovisningen gav.

Yrkandet från Lidell, dvs M+L+KD, fick 28 röster. Det betyder att Bo Carlsson (C) inte beviljades ansvarsfrihet.

Och vad betyder det att inte beviljas ansvarsfrihet?

Det betyder inte att Bo Carlsson är avsatt. Han avgör själv om han vill sitta kvar. Rimligtvis bör Carlsson emellertid ta konsekvenserna av beslutet och avgå. Hur ska han motivera att han sitter kvar som ordförande i NÄRF när de som har valt honom inte längre har förtroende för honom?

Kommunfullmäktige kan gå vidare, om inte Bo Carlsson avgår frivilligt.

lagbok2I Kommunallagens 4 kap 10 § står det:

”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

För detta krävs att någon så att säga initierar ett sådant ärende. Ärendet ska sedan beredas av kommunstyrelsen för att slutligen avgöras av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan alltså återkalla Bo Carlssons uppdrag och entlediga honom.

Vi kommer snart att få veta hur Bo Carlsson tänker göra.

 

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om sammanträdet – klicka här.

NÄRF och ansvarsfrihet (3/3)

14 juni, 2016 1 kommentar

narf_loggaDet här är tredje och sista delen av mina motiveringar och min argumentation om varför inte NÄRF:s presidium, dvs Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S, Trollhättan), ska beviljas ansvarsfrihet för år 2015. (De första två bloggarna är ”NÄRF och ansvarsfrihet (1/3)” och ”NÄRF och ansvarsfrihet (2/3)”.)monica_hanson

Sedan jag skrev mina förra bloggar har Bo Carlsson (C) fått möjlighet att uttala sig i TTELA (idag den 14 juni) om minialliansens (M+L+KD) yrkande att inte bevilja NÄRF:s presidium ansvarsfrihet.

BoCarlssonNarfBo Carlsson sa:

”Man använder det här vapnet i fel läge. Jag ser det som en ren obstruktion, det har blivet ett politiskt slagträ.”

Och det säger Bo Carlsson av alla. Samme Bo Carlsson som röstade för att inte ge en vänsterpartist ansvarsfrihet för arenabygget en gång i tiden trots att ledamoten hade röstat nej till arenan både i fullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden… Och trots att personen inte satt i en sådan position att hen hade det minsta inflytande över bygget.

På det förra fullmäktigesammanträdet diskuterades ansvarsfrihet för Kunskapsförbundets presidium. Då argumenterade och röstade bland annat undertecknad för att de skulle få det. Trots att jag då skulle kunna ha ”obstruerat” och använt ”vapnet” som ett ”politiskt slagträ”. För att använda Bo Carlssons ord.

När det gäller NÄRF är förhållandet ett helt annat…

narf_arsredov2015I sin årsredovisning beskriver NÄRF sin egen verksamhet med både ord och siffror. Det är svårt för en utomstående att tränga in i materialet. Det mesta som står där förefaller ok, dock inte allt, men det kanske är det som inte står där som är viktigast…

2015 var ett mycket turbulent år på NÄRF. Det är ingen tvekan om det. Den bland personalen så impopuläre förbundschefen avskedades efter många och uppslitande turer. Å andra sidan är det väl i sådana här tider som den politiska ledningen i form av presidiets två ordförande måste bekänna färg och göra skäl för sina arvoden. Ordförande Bo Carlsson (C) och vice ordförande Monica Hanson (S) gjorde inte det. De ledde och styrde inte räddningstjänstförbundet som man kunde begära. Kanske faller skulden mest på Bo Carlsson, Monica Hanson tycks mest ha agerat passiv åskådare…

narfchef_eyesDen tidigare, nu avskedade, förbundschefen genomförde en serie åtgärder under de år han var förbundschef. Personalen ”på golvet” var inte nöjd. Personalen upplevde att många av åtgärderna var riktade mot dem – att syftet var att ”sätta dem på plats”. Varför förstod de inte, men de såg ju vad de såg. Alla förändringar var försämringar. Det gällde till exempel arrangemangen kring de traditionella julfesterna, det gällde bland annat träningen (som brandmännen har rätt till under arbetstid) och det gällde byten av arbetspass. (Se ”NÄRF och personalen (1)”). Klimatet på arbetsplatserna, främst i Vänersborg, försämrades successivt under förbundschefens och presidiets ledning.

brandman3Förbundschefen stötte på motstånd hos personalen som protesterade på olika sätt. Personalen upplevde inte heller att arbetsgivaren skötte dialogen med fackföreningar och personal som det stadgades om i samverkansavtalet. Kommunal (ett av facken) pratade till och med om att säga upp samverkansavtalet. Arbetsplatsundersökningar visade på ett stort missnöje och sjukfrånvaron ökade. (Läs mer här: ”NÄRF och personalen (2)”.)

Presidiet stod bakom förbundschefens åtgärder. I ett radioinslag i P4 Väst refererade reportern Bo Carlsson, som hade sagt att det inte hade varit fel på de åtgärder som förbundschefen hade genomfört. Detta skriver också förbundschefen mycket tydligt i sitt ”avskedsbrev” till NÄRF:

”Uppdragen (åtgärderna mot personalen; min anm) förankrades politiskt och presidiets stöd har hela tiden varit starkt. Presidiet har till mig klart uttryckt att ‘dessa åtgärder borde varit genomförda för länge sedan’. … Presidiet var dock helt överens med mig under hela resan att situationen var ohållbar och måste förändras.”

signalDet kanske är så att direktionen ska stå bakom sin förbundschef i vått och torrt, men med alla dessa varningssignaler och klockor som ringde från golvet anser jag att presidiet borde ha vidtagit någon typ av åtgärd. Förbundschefens agerande var alltför provocerande och stämningen på arbetsplatserna blev allt sämre.

Det här visste hela direktionen om, det är ingen tvekan om det. Och naturligtvis var presidiet mycket väl informerat om motsättningarna. Det hade de varit under en lång tid. Redan i maj 2013 gjordes en omfattande enkätundersökning på NÄRF som klart och tydligt, ”svart på vitt”, visade på motsättningar, missnöje och konflikter på arbetsplatserna.

Och motsättningarna, missnöjet och konflikterna eskalerade. Och sjukskrivningarna…

sjuk3I årsredovisningen redovisas sjukfrånvaron ganska kryptiskt, men ändå är redovisningen ganska uppseendeväckande. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid (som det heter i årsredovisningen) var 8,48% år 2015. Året innan var siffran 6,39%. En avsevärd ökning.

Det är för övrigt lite märkligt att det inte finns några kommentarer till eller analyser av dessa siffror i årsredovisningen. Om man dessutom betänker att 2011 var sjukskrivningsdagarna per anställd 15 dagar, medan motsvarande siffra var 22 dagar per person 2015 (fast det här står inte i årsredovisningen), så borde detta föranleda ordentliga analyser och åtgärder. Med NÄRF:s ledning låtsades inte om något. Det här har enligt protokollen inte heller diskuterats på direktionens sammanträden, inte någon gång.

glad5I årsredovisningen, när NÄRF i lugn och ro ser tillbaka på det gångna året, står det bara positiva saker… Under rubriken ”Arbetsmiljöarbete” står det t ex:

”Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.”

Och om personalpolitiken står det:

”… policys bland annat personal-, alkohol-, drog- och arbetsmiljöpolicy, samt policy för kamratstöd. Dessa handlingar är levande dokument som ska följas och vara väl kända i organisationen. Förbundet har även en jämställdhetspolicy med handlingsplan, samt en policy mot kränkande särbehandling som godkänts av Jämo.”

Det låter ju kanon. Det finns policys för det mesta, fantastiskt. Men bör inte NÄRF analysera om alla policys omsätts i praktiken? Och eftersom det har varit så uppenbart att de inte har följts, borde inte detta ha följts upp? Och borde inte ledningen ha tagit tag i revisor4detta?

Inte heller revisorerna tar upp sjukskrivningstalen eller turbulensen i revisionsberättelsen.

vanda_ryggNÄRF:s presidium hade gett förbundschefen fria händer. Han fick stöd av Bo Carlsson och Monica Hanson i allt han gjorde. Tills en dag då presidiet helt plötsligt vände ryggen åt förbundschefen.

Förbundschefen själv beskrev det på följande sätt:

”Läget spetsades till vid ett möte den 31 augusti då ”alliansen” mellan presidiet och de fackliga företrädarna blev uppenbar och presidiet inte längre orkade stå emot utan vek sig för det fackliga trycket. Så här långt hade jag officiellt haft fullt stöd från politiken men på 1,5 tim förändrades bilden och det som pågått i det fördolda under en längre tid, utan min vetskap, blev uppenbart. Presidiet hade nu ett större förtroende för två av fackens sex representanter, än för sin egen högra hand, den hand som man både anställt, matat, stöttat och givit sitt förtroende.”let_down

NÄRF:s ordförande Bo Carlsson gick ut i media och tvådde sina händer. Bo Carlsson sa till P4 Väst:

”Om det inte finns någon dialog mellan högste chefen och personalen, fungerar inte verksamheten.”

Till TTELA (12 jan) sa Bo Carlsson:

”Det går inte att ha en chef som inte samarbetar med personalen.”

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att NÄRF:s presidium svek personalen de första 3-3,5 åren genom att till hundra procent stå bakom sin förbundschef. När turbulensen till slut nådde sådana höjder att detta inte längre var möjligt, så vände presidiet helt på klacken – och istället svek sin förbundschef.

konfliktSom jag skrev tidigare, det var en turbulent tid och det var inte lätt att få ordning i NÄRF. Men presidiets handlande präglades av en stor inkompetens och ledde snarare till att motsättningarna förstorades och blev ännu allvarligare – än tvärtom.

Det skulle leda alltför långt att i det här sammanhanget också ta upp alla turer kring den mörkläggning som stundtals har rått på NÄRF. Det har varit svårt att få ut handlingar, handlingar har inte diarieförts, beskeden har varit motsägande, om t ex förbundschefens pensionsvillkor, och ibland har man fått känslan av att de besked som har getts från Bo Carlsson inte har varit med sanningen överensstämmande.

narf_loggaNä, Bo Carlsson, det handlar inte om obstruktion och politiska slagträn. Det här är ett förbund som har misskötts. Och för det så måste de som leder NÄRF ta sitt ansvar och avgå.

Det vore en handling av obstruktion och politiskt slagträ om Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S) istället beviljades ansvarsfrihet.

.

Anm. Bloggar om ansvarsfriheten och NÄRF:

NÄRF och ansvarsfrihet (2/3)

narf_loggaNästa onsdag, den 22 juni, ska kommunfullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet för NÄRF:s (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) direktion, dvs de politiker från Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Lilla Edet som bestämmer över förbundet.

Minialliansen i Vänersborg, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, yrkar på att presidiet, dvs Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S, Trollhättan), inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Det tycker inte jag heller att de ska få. De har misskött ledningen och styrningen av förbundet.

I min förra blogg skrev jag om hur NÄRF har struntat i den kritik som de har fått av revisorerna (se ”NÄRF och ansvarsfrihet (1/3)”). Det gäller kritiken från både de förtroendevalda, politiska revisorerna och de professionella i PWC. NÄRF vägrar att rätta sig efter revisorerna. Och därför styrs och leds inte heller NÄRF på det sätt som det borde.

I denna blogg tänker jag ta upp den ekonomiska sidan, och även här har Bo Carlsson och Monica Hanson misskött sina ledande och styrande roller som ordförande respektive vice ordförande i förbundet.

underskottNÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015.

En stor del av underskottet härrör från en post som kallas ”Jämförelsestörande post”. Posten står för de pengar som har betalats ut till den förre förbundschefen. Han fick ju som bekant två ”fallskärmsår” efter avskedet, fallskarmdvs full lön och full pension i ytterligare två år efter avslutad anställning.

Den utlösta fallskärmen för förbundschefen kostade NÄRF 3.618.000 kr… Resten av underskottet, 1.175.000 kr, kommer från själva verksamheten.

Den ”gamle” förbundschefen, som nu har avskedats, ska alltså få behålla och åtnjuta sin väl tilltagna lön på 70.750 kr i månaden och dessutom samma pensionsförmåner i ytterligare två år. Det enligt det anställningsavtal som Bo Carlsson undertecknade för några år sedan.

Det är dock ett litet problem med ”matematiken” som inte förklaras i handlingarna. Och med handlingar tänker jag denna gång på den årsrapport om NÄRF, som NÄRF självt har författat – och som också har godkänts av NÄRF:s direktion. (Årsrapporten ingår i det underlag som skickas ut till alla fullmäktigeledamöter.)

teacher_narfFörbundschefens lön, 70.750 kr i månaden, i 2 år, blir en summa av 1.698.000 kr. Pensionsinbetalningarna uppgår under 2 år till en summa av 1.404.240 kr. Den tidigare förbundschefen ska alltså få totalt 3.102.240 kr.

Men i resultaträkningen, och verksamhetsberättelsen, uppgår summan till 3.618.000 kr, dvs ytterligare 515.760 kr. Vad beror denna skillnad på? Vart tar de 515.760 kronorna vägen? Eller är det så att fallskärmen av någon anledning är ännu högre…?

djungelDet är naturligtvis svårt för en politiker, som dessutom är ”utomstående” (som jag), att tränga in ordentligt i de siffror som redovisas i NÄRF:s årsredovisning. Men när det på sidan 7 står följande, så blir man lite lätt tveksam typ:

”Underskottet avseende intäktssidan är hänförlig till den sk ”SAAB intäkten”, vilken förbundet haft kvar i budgetredovisningen även efter att avtalet med SAAB Automobile upphörde.”

En post som hänförde sig till SAAB har alltså hängt med NÄRF i nästan 10 år efter att SAAB har lagts ner. Nästan 10 år!

narf_arsredovisning2015Hur kan man lita på att alla de andra posterna och siffrorna i årsredovisningen är korrekta?

Den här felaktiga SAAB-posten pekade revisorerna på i sin granskning av delårsrapporten. Då skrev också revisorerna att de hade påpekat denna felaktiga post under tidigare år… Utan att det hade blivit ändrat naturligtvis… För – vem på NÄRF bryr sig om revisorer?

Det är följaktligen ett ytterligare tecken på att ledningen i NÄRF går sin egen väg och struntar i revisorernas kritik.

Även om det inte står så i årsredovisningen, så torde resten av budgetunderskottet i praktiken bero på att ett nytt femte skiftlag infördes 2015. Det var en idé från den förre förbundschefen, och det tyckte tydligen också NÄRF:s presidium var en bra tanke. Även om många ”på golvet” undrade vad ett nytt skiftlag skulle tillföra…

brandbilI samband med att det femte skiftlaget infördes skedde 9 nyanställningar. Du läste rätt, 9 nyanställningar. Men det tycks, skulle man kunna säga, som om dessa nyanställningar har ”gömts undan”. Det budgeterades nämligen för dessa tjänster från början. Men varifrån dessa budgeterade pengar togs, vilka andra poster som genom neddragningar möjliggjorde denna budgetering, framgår inte av årsrapporten.

money2Så hur dessa pengar har flyttats inom NÄRF vet jag inte – men 9 nyanställningar kan inte ens NÄRF finansiera inom sin tilldelade ekonomiska ram. Det har både den förre förbundschefen och den nuvarande ekonomichefen varit tydliga med. Men i årsrapporten från NÄRF framgår ingenting av detta.

Och jag kan inte låta bli att undra, varför det är så tyst? Varför nämns inget i årsredovisningen kring den ekonomiska betydelsen, och konsekvensen, av införandet av ett femte skiftlag? Och varför finns det ingen redogörelse eller analys om det var en bra förändring – var det femte skiftlaget värt pengarna? Vad har blivit bättre?

Ett annat fel som en utomstående läsare kan konstatera är att det på sidan 35 i NÄRF:s årsrapport står att budgeten för långfristiga skulder är 10 miljoner kronor. Några sidor senare, i not 12 på sidan 37, står det att de långfristiga skulderna uppgår till 2,9 milj kr… Vilket är rätt? (Dessutom står det SE-banken, men NÄRF lär enligt uppgift ha Nordea…)

Jag säger som Vänsterpartiet i sin reservation i kommunstyrelsen:

”Jag läser underlaget och känner mig obekväm.”

Hur ska man kunna lita på det som står i resten av årsredovisningen, när sådana här uppenbara fel finns med?

revisorNär det gäller underskottet så sa revisorerna redan i sitt yttrande över delårsrapporten:

”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

De åtgärder som har vidtagits har inte varit tillräckligt kraftfulla och de har satts in alldeles för sent. Det framgår av protokollen från direktionens möten. Det verkar inte som att direktionen egentligen har tagit det prognosticerade underskottet på allvar.

tumme_uppMen det kan bero på, som den förre förbundschefen sa till TTELA:

”Vi har jobbat utifrån en underfinansiering med politikernas godkännande.”

BoCarlssonNarfOch så är det nog. Och då kommer ju saken i ett annat läge. Eller rättare sagt, det understryker ytterligare vikten av att inte bevilja presidiet ansvarsfrihet.

Presidiet hade liksom resten av direktionen hela tiden vetskap om det prognosticerade underskottet. Utom Bo Carlsson då. I TTELA sa nämligen Bo Carlsson i början på året att han inte hade varit medveten om den ekonomiska situationen:

”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar.”

Fast det var inte sant. Och det vet var och en i direktionen och det vet var och en som har läst protokollen från direktionens sammanträden – att det visste Bo Carlsson…

finger_langÅterigen tycks presidiet alltså ha struntat i revisorernas anmärkningar. Och i den tilldelade budgetramen…

Det här är inget politiskt spel, det här är allvar. Inte ska Bo Carlsson och Monica Hanson beviljas ansvarsfrihet…?

.

Anm. Bloggar om ansvarsfriheten och NÄRF:

Kategorier:Ansvarsfrihet, NÄRF, revisor

NÄRF och ansvarsfrihet (1/3)

12 juni, 2016 2 kommentarer

narf_loggaI onsdags var frågan om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) uppe till behandling i kommunstyrelsen. Minialliansens partier, dvs moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, yrkade på att presidiet, dvs Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S, Trollhättan), inte skulle beviljas ansvarsfrihet. De övriga politikerna i direktionen skulle dock få ansvarsfrihet.

minialliansen_updateMotiveringen till yrkandet var:

”Vi konstaterar att NÄRF för verksamhetsåret 2015 redovisar ett förhållandevis stort negativt resultat. I verksamhetsberättelsen saknas beskrivningar av de händelser som lett till eskalerande kostnader. De under 2015 uppenbart ökande problemen med ekonomi och ledning verkar heller inte ha uppmärksammats förrän under hösten 2015. Med detta som grund riktar vi kritik mot ledning och styrning av NÄRF under 2015.
Vi noterar dessutom att revisorerna framför kritik mot direktionen, baserat på att NÄRF ännu ej antagit ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Det är en ”tung” och mycket allvarlig markering att yrka på att någon inte ska beviljas ansvarsfrihet. Det kanske är det ”värsta” en politiker kan råka ut för faktiskt.

sammantrade2Nu beslutade emellertid inte kommunstyrelsen enligt minialliansens förslag. En majoritet föreslog istället kommunfullmäktige att bevilja Bo Carlsson och Monica Hanson och hela direktionen ansvarsfrihet. Det är nämligen fullmäktige som avgör frågan den 22 juni.

Vänsterpartiet röstade med majoriteten. Vänsterpartiet lämnade emellertid en reservation som inleddes med orden:

”Jag läser underlaget och känner mig obekväm.”

V_logga_mindreReservationen avslutas med:

”Anmärkningar, funderingar och kritik gentemot det ”som händer med NÄRF” har det funnits mycket av under det gångna året. NÄRF har varit ett samtalsämne. … I årsrapporten förbryllas jag över formuleringar i avsnittet om arbetet med arbetsmiljön. Det som kommer till uttryck där tycks föga stämma överens med hur verkligheten har beskrivits utanför sammanträdesrummet. I den föreliggande årsrapporten vet jag inte var jag och hur jag ska ställa mina frågor för att komma bort från tanken att rapporten döljer faktiska fel i ledning och styrning av förbundets ekonomi. Som förtroendevald känns det inte bra att behöva biträda detta beslutsförslag fast jag tror att något inte står rätt till.”

utropstecken3I kommunfullmäktige tänker jag argumentera för minialliansens yrkande att inte bevilja presidiet ansvarsfrihet. I det följande tänker jag motivera varför.

Revisorerna har granskat NÄRF:s verksamhet år 2015 vid ett par tillfällen och stundtals har en mycket allvarlig kritik förts fram. En del av den här kritiken har emellertid ”försvunnit” i den revisionsberättelse, ”Revisionsberättelse för år 2015”, som revisorerna har utarbetat och som kommunstyrelsen hade som underlag i onsdags. Det är också denna berättelse som fullmäktiges ledamöter kommer att få på sina bord.

narf_revber2016

Denna revisionsberättelse är förvånansvärt kort, endast 14 rader. Revisorerna skriver:

”Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningssed.”

De 14 raderna avslutas med:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”same_procedure

Med andra ord, det är som vanligt:

The same procedure as every year.

Alla ska beviljas ansvarsfrihet…

Det finns trots slutsatserna några kritiska anmärkningar i revisorernas korta utlåtande, och det är också dessa minialliansen hänvisar till i sitt yrkande:

kritik”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Revisorerna skriver också:

”Vi riktar kritik mot förbundsdirektionen som ännu inte har beslutat om ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med kraven i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Om ledamöterna i fullmäktigeförsamlingarna i NÄRF:s ägarkommuner, dvs Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud, läser endast denna text, dessa 14 rader, så ser det kanske ut som om NÄRF:s direktion (bestående av sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare – se NÄRF:s hemsida) i allmänhet och presidiet i synnerhet (ordförande Bo Carlsson (C) från Vänersborg och vice ordförande Monica Hanson (S) från Trollhättan) trots de två anmärkningarna i stort sett har gjort ett bra jobb.

Det tyckte inte minialliansen på kommunstyrelsen, och det tycker inte jag.

pwcFör att få veta mer om bakgrunden till de förtroendevalda revisorernas rapport så måste man också läsa rapporten från de professionella revisorerna på PWC, ”Granskning av årsredovisning 2015”. Det är framför allt utifrån denna som de politiska revisorerna har dragit sina slutsatser. (PWC anlitas av revisorerna och gör så att säga en professionell granskning och analys, dvs en revision, som sedan revisorerna har som grund när de själva formulerar sina yttranden.) Det är ganska anmärkningsvärt att PWC:s rapport inte fanns med i underlaget till kommunstyrelsen i onsdags.

mal1bPWC skriver angående målen, som de förtroendevalda revisorerna riktade viss kritik mot (se ovan):

”Men vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsens uppföljning och utvärdering av målen och övriga analyser inte är tillräckliga och måste förbättras till kommande år. Rapporteringen (är) inte förenlig med direktionens beslutade verksamhetsmål.”

Det är en betydligt starkare kritik än den som återfinns revisionsberättelsen.

fanga_intresseSenare i PWC:s rapport så står det något som fångar mitt intresse:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2015.”

Då blir man, i varje fall jag, nyfiken på vad det var för brister och synpunkter som framfördes föregående år. Och döm av min förvåning när jag såg att det i förra årets rapport stod:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2014.”

Visst är det märkligt, dels att PWC är tvunget att upprepa kritiken, dels att NÄRF inte gör något åt den. Sedan måste jag säga att det är förvånande, minst sagt, att PWC tvingar den nyfikne att på egen hand leta sig bakåt i arkiven…

pekpinneJag gjorde det, jag gick ett par år tillbaka i tiden. Det var viktigt att hitta PWC:s konkreta kritik. Och det gjorde jag. Det fanns en hel del allvarlig kritik…

Men, den tänker jag dock inte upprepa igen. (Vill du veta mer, se här!) Det väsentligaste i det här sammanhanget är att NÄRF under flera år helt enkelt har struntat i PWC:s kritik… Den kritik som revisorerna riktade till NÄRF redan i rapporten för 2013 har alltså fortfarande inte åtgärdats… NÄRF struntar i den, och varför inte revisorerna reagerar på detta i föreliggande rapport är för mig en gåta.

Särskilt med tanke på att revisorerna ju faktiskt reagerade i sitt utlåtande över delårsrapporten förra året. Då skrev revisorerna:

”Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål utifrån verksamhetsplanen och handlingsprogrammet. Graden av måluppfyllelsen varierar och arg_kvinna2flera mål följs inte upp. Det saknas både mätning, bedömning och rapportering av flera mål.”

Och drar slutsatsen:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

dont_careDet är en mycket allvarlig kritik. Och slutsatsen ligger nära till hands – ledningen på NÄRF tycks mest skriva mål för att de måste, inte för att de ska betyda något, inte för att de ska följas…

Och än mindre för att de ska användas i styrningen och ledningen av förbundet…

Revisorerna kritiserade också att NÄRF inte har beslutat om ett handlingsprogram (se ovan).

lagbok2Det är alltså, som revisorerna skriver, och minialliansen, lag på att ett handlingsprogram ska finnas… (Se Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.):

”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. … I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.”

Och så finns det inget handlingsprogram på NÄRF…

Och ändå tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och dess ledning ska beviljas ansvarsfrihet… När direktionen inte följer lagen…

Vid ett tillfälle förra året (9 juni) behandlades handlingsprogrammet i direktionen. Då stod det i protokollet att frågan skulle diskuteras i ett ägarsamråd. Och det kanske man gjorde. Men det togs aldrig upp igen i NÄRF:s direktion…

Återigen, NÄRF bryr sig inte om revisorernas påpekanden och kritik.

kontrollDet finns en tredje punkt som de professionella revisorerna i PWC tar upp i sin granskning, men som de politiska, förtroendevalda revisorerna av någon underlig anledning blundar för i sin revisionsberättelse.

Det gäller den interna kontrollen.

I ”Granskning av årsredovisning 2015” skriver PWC:

”Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

I rapporten från året innan, för 2014, skrev PWC:

”Förbundet har ännu inte genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2014.”

Det här med brister i den interna kontrollen är alltså återigen något som PWC har anmärkt på tidigare. Och återigen en hänvisning till ett annat år och ett annat dokument…

I rapporten från den 13 maj 2015 så räknade PWC upp en hel rad förslag till ”förbättringar” (se här).

rundgangMen eftersom PWC hänvisar till denna särskilda rapport från maj 2015 i sin granskningsrapport av årsredovisningen i april 2016 så måste det självklart betyda att NÄRF inte har följt förslagen till förbättringar… Alltså, återigen ser sig PWC nödgat att upprepa sin kritik.

Det är för övrigt intressant att se hur kritiken angående den interna kontrollen togs upp i direktionen av ordförande Carlsson och Hanson. Det visar i mångt och mycket inställningen både till revisorer och till sina roller som ansvariga för ledningen och styrningen av förbundet.

Den 24 augusti skrev Bo Carlsson i ett yttrande (som behandlades på ett möte med direktionen) att den interna kontrollen skulle:

”ses över och förändras i skälig omfattning.”

Man kan väl för övrigt undra över varför Carlsson skriver ”skälig omfattning”.

Sedan tas frågan om internkontrollen inte upp förrän 3,5 månader senare, den 11 december. Och nu finns det egentligen inget att ta upp…

protokollUr protokollet från direktionens möte:

”Kontrollen har inte påvisat några större brister eller avvikelser.”

Hokus, pokus! Presidiet i NÄRF hade trollat bort kritiken från PWC!

Och ändå, trots detta, tar PWC återigen upp internkontrollen i sin granskning av årsredovisningen för 2015, granskningen som ligger till grund för de politiska revisorerna… Som dock väljer att bortse från den…

Den kritik och de förslag till förbättringar som revisorerna har framfört tar i bästa fall lång tid för NÄRF och direktionen att rätta sig efter. I normalfallet tycks det emellertid som att det överhuvudtaget inte sker. Det gäller både den kritik och de anmärkningar som de förtroendevalda, politiska revisorerna för fram, men också, och framför allt, kritiken från de professionella revisorerna i PWC.

finger_langOm man ska göra en kort sammanfattning av hur NÄRF:s båda ordförande behandlar kritiken från revisorerna, så kan man inte komma till någon annan slutsats än att Carlsson och Hanson högaktningsfullt struntar i vad revisorerna säger.

Och det som förvånar ännu mer, det är att detta i stort sett sker opåtalat från revisorerna och PWC.

Det tycks mig ganska solklart att varken Bo Carlsson (C) eller Monica Hanson (S) bör beviljas ansvarsfrihet. Men om nu dessa motiveringar inte skulle räcka, så återkommer jag snart med fler argument i en kommande blogg, eller två…

Kategorier:Ansvarsfrihet, NÄRF, revisor

NÄRF:s sammanträde 28/4

9 maj, 2016 1 kommentar

Så har då protokollet från direktionens sammanträde den 28 april kommit.protokoll

På sammanträdet behandlades bland annat bokslutet och årsredovisningen samt naturligtvis också då revisorernas berättelse. Det ser emellertid inte ut som om direktionen diskuterade ärendet särskilt ingående, men å andra sidan är det inte alltid som protokoll redogör för alla de frågor och diskussioner som föregår ett beslut. Inga andra yrkanden framfördes emellertid från någon av de andra ledamöterna.

ordfklubba3Direktionen beslutade:

”att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2015 inkluderande resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys. Direktionen beslutade att uppdra åt ordföranden samt Tf. förbundschef att tillskriva medlemskommunerna och föreslå att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.”

Direktionens ledamöter föreslår alltså att de själva ska få ansvarsfrihet. Och det vore väl konstigt annars, kan man tycka. Varför de nu överhuvudtaget ska uttala sig därom. Men är det som protokollet vill påskina, så är ju allt gott och väl i NÄRF. Inga problem ”whatsoever”… Den kritik, som framför allt ”de professionella revisorerna” i PWC har framfört, finns liksom inte. (Se ”NÄRF i revisorernas ljus (1/2)” och ”NÄRF i revisorernas ljus (1/2)”.)eye2

Och det är ju bekvämt och bra. I varje fall från direktionens synvinkel…

Det var fler ärenden som avhandlades under sammanträdet.

Men först, när jag tittar på protokollet så slås jag över hur direktionen växlar ordförande hela tiden under sammanträdet.

narf_narvaro

Det innebär att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) inte var ordförande på ärendet om bokslutet och årsredovisningen. Carlsson står dock inte som frånvarande eller ”jävig” i ärendet. Så uppenbarligen borde Bo Carlsson därför ha varit på plats. Men varför han BoCarlssonNarf”titt-som-tätt” lämnade ordförandeskapet till Monica Hanson (socialdemokrat från Trollhättan) vet jag inte. Enligt rykten så kom Carlsson för sent till sammanträdet, men det började ändå – och då valde vice ordförande att ”hoppa” lite i dagordningen. Kanske tog Hanson de ”minst viktiga” ärendena först…?

Men som sagt, detta är rykten. Det står inget i protokollet om att Bo Carlsson skulle ha varit frånvarande under del av mötet, och det borde det ju i så fall ha gjort. Och har man dessutom 51.030 kr per år som ordförande, så bör man ju vara där… Eller, om inte, få avdrag från sitt arvode…

narf_loggaNaturligtvis har jag ställt frågan till NÄRF, men inte fått svar än.

Monica Hanson var också ordförande när ärendet ”Beslut om internkontrollplan för verksamhetsåret 2016” behandlades.

Direktionen godkände och fastställde, naturligtvis, den internkontrollplan som förvaltningen hade tagit fram. Förvaltningen hade, står det i protokollet, tagit fram den nya planen:

”i enlighet med de synpunkter som bland annat framkommit i samband med granskning av genomförd internkontrollplan för 2015.”

Och det låter ju bra. Jag har inte läst den nya planen, men frågan är väl om den nya planen också har tagit hänsyn till revisorernas synpunkter som de framfördes för bara några veckor sedan, i april. Vi får hoppas det.

revisor3Å andra sidan levererade de politiska revisorerna kritik kring hur internkontrollplanen följdes upp rent praktiskt. Jag tror nämligen att kritiken mot internkontrollen finns innesluten i följande uttalande:

”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Ser man vad PWC har skrivit (se ”NÄRF i revisorernas ljus (1/2)”), så anser PWC i och för sig att reglementet och reglerna för intern kontroll bör revideras, men mycket av kritiken handlar faktiskt om annat än själva planen, t ex:

 • ”Flera kontrollrapporter är inte signerade.”
 • ”Vissa kontroller var utförda av annan än utsedd kontrollant.”
 • ”Flera kontrollmoment har inte utförts med den frekvens som kontrollplanen anger.”

Men vem vet, det kanske kommer att fungera bättre i fortsättningen med internkontrollen… Och även med uppföljningen och utvärderingen…

uppdragDet ser hur som helst inte ut som om direktionen har diskuterat dessa frågor heller. Men som sagt, protokollen kanske inte ger en fullständig bild av ärendets behandling. Å andra sidan kan man tycka att direktionen borde ha gett förvaltningen någon typ av uppdrag för att svara mot revisorernas kritik och synpunkter.

Det handlingsprogram som revisorerna har efterlyst verkar inte ha arbetats fram av NÄRF. I varje fall togs detta inte upp på sammanträdet. Inte det heller… Trots revisorskritiken…

PWC och revisorerna lämnade också en hel del kritik i samband med NÄRF:s delårsrapport. Men var denna kritik har tagit vägen vet jag inte. Men det kanske jag chef3återkommer till.

Däremot var Vänersborgs förhandlingschef på plats och redogjorde för pensionsavtalet. Och då var också Bo Carlsson ordförande.

Förhandlingschefen har ju som bekant kommit till slutsatsen att pensionsavtalet var kostnadsneutralt. Det har jag redogjort för i en tidigare blogg (se ”Bo Carlsson hade rätt om pensionen!”). Huruvida förhandlingschefen svarade på varför NÄRF:s summor skiljer sig så markant från det avtal den fd förbundschefen hade vid sin tidigare anställning i Alingsås, det vet jag inte. Andersons lön ökade som bekant med 22% vid anställningen på NÄRF, medan pensionsinbetalningarnas storlek ökade med hela 347%. Jämfört med anställningen i Alingsås alltså. Eller om förhandlingschefen redogjorde för varför lönen under förbundschefens anställning på NÄRF ökade med knappt 6%, medan pensionsinbetalningarna ökade med 28%.

Jag förutsätter att direktionen fick hela avtalet förklarat, eftersom direktionen godkände rapporten.

Däremot är jag lite förvånad över följande skrivning i protokollet:

”Hela (pensions)kostnaden har bokförts på 2015, men påverkar inte verksamhetsårets resultat.”

fallskarmNÄRF gick med ett underskott år 2015 med 4,793 miljoner kronor. Jag trodde att en del av detta underskott berodde på att den tidigare NÄRF-chefen hade fått sin lön och sina pensionsutbetalningar för två år framåt utbetalade på ett bräde förra året. Förbundschefen hade ju denna fallskärm i sitt anställningsavtal.

Jag har ställt frågan till NÄRF. Vi får se när jag får svar.

Inför det sista ärendet på sammanträdet, ”politiska överläggningar”, fick arbetsgivaren och de fackliga representanterna lämna sammanträdet. Däremot var ordförande Bo Carlsson närvarande. Då togs bland annat frågorna från Gunnar Lidell (M) upp.

Och Gunnar Lidell fick följande svar:

 • Fråga: “Vem/vilka hos NÄRF har beslutat om den generösa tjänstepensionen för Per A?”
  Svar: ”Dåvarande direktion beslutade om pensionsavtalet för tidigare förbundschef.”
 • Fråga: “Har Direktionen informerats, och i så fall när?”
  Svar: ”Den dåvarande Direktionen fick informationen om att pensionslösningen var kostnadsneutral inför anställningen av tidigare förbundschef. Personalkontoren i Trollhättans stad och Vänersborgs kommun deltog i rekryteringsprocessen.”
 • Fråga: ”Kommer utbetalningarna att fortsätta under förbundschefens uppsägningstid?”lidell15
  Svar: ”Ja.”
 • Fråga: “Kommer de ansvariga inom NÄRF att ta sitt ansvar?”
  Svar: ”Ja.”

Några tidpunkter anges inte i svaret. För övrigt undrar väl flera av oss vad NÄRF menar med att de ansvariga ska ta sitt ansvar…

Huruvida Gunnar Lidell är nöjd med svaren eller om han återkommer med fler frågor vet jag inte.

revisorDet är lite svårt att från protokollet utläsa vad som sades på direktionens sammanträde, men för en utomstående känns det som om många frågor inte diskuterades och analyserades på det sätt de borde. Jag tänker på revisorernas stundtals ganska tuffa kritik.

Utomstående och utomstående förresten. Det är ju fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg som ska bevilja ansvarsfrihet, och jag tillhör ju kommunfullmäktige i Vänersborg. Det tycks mig som fullmäktigeledamot att den information som levereras via protokollen inte ger en tillräcklig faktabakgrund för att kunna göra det.

Kategorier:NÄRF, revisor

NÄRF i revisorernas ljus (2/2)

pwcI min förra blogg så tog jag upp den kritik PWC riktade mot NÄRF i sin granskning av årsredovisningen för 2015 (se ”NÄRF i revisorernas ljus (1/2)”). I denna revisionsrapport, som kom i april 2016, stod det:

”Förbundet har genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2015. Inga stora brister är påtalande, men en slutsats i rapporten till direktionen är att detta arbeta kan intensifieras och förbättras. Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

Det kan väl nämnas att PWC redan i rapporten från året innan, för 2014, skrev:

”Förbundet har ännu inte genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2014.”

Det här är alltså återigen något som PWC har anmärkt på tidigare.

Det stod inget mer om detta i den senaste rapporten utan återigen hänvisade PWC alltså till en annan rapport. PWC gör det inte lätt för läsarna. Det blev till att skaffa fram denna rapport från i maj förra året, också – ”PM avseende granskning av intern kontroll 2014”.

kontrollPWC hittade (i rapporten från maj 2015) ett antal brister i NÄRF:s kontrollmoment, som t ex:

 • ”Flera konttrollrapporter är inte signerade.”
 • ”Vissa kontroller var utförda av annan än utsedd kontrollant.”
 • ”Flera kontrollmoment har inte utförts med den frekvens som kontrollplanen anger.”

Sådant här kan väl hända, det kanske inte är alltför allvarligt. (Eller?) Men det allvarliga är väl, som jag ser det, att det inte har åtgärdats på något sätt. PWC ser sig alltså nödgat att påminna NÄRF om vad förbundet skrev 11 månader tidigare.

PWC skrev också att:

”kontrollrapporterna (har) rapporterats till förbundschefen som upprättat en sammanfattande rapport, vilken anmäldes till direktionen 29 april 2015. Direktionen har dock inte fattat något beslut.”

Ooops!

narf_revisorI rapporten från maj 2015 så räknade PWC upp ett antal förslag till förbättringar:

 • ”Reglementet med anvisningar och regler för intern kontroll bör revideras av direktionen.”
 • ”Var tydligare med innebörden av kontrollmomenten så att denna tillsyn inte sammanblandas med de kontrollaktiviteter som fortlöpande utförs inom ramen för en tillämpad rutin.”
 • ”Fortsatt fokus på information och kommunikation om vikten av en bra intern kontroll och att rutiner följs. Det är bra att den sammanfattande rapporten avseende intern kontroll för 2014 föreslår att åtgärder skall vidtas i det fortsatta utvecklingsarbetet och att internkontrollen från och med 2015 kommer att synkroniseras ihop med regelbundna verksamhetsuppföljningar.”
 • ”Förbättra dokumentationen av riskbedömning som ligger till grund för val av kontrollmoment (tillsyn). Riskbedömning och därmed val av delvis nya rutiner/system är viktigare än fler kontrollmoment.”
 • ”Dokumentera bättre urval och omfattning av kontroller.”
 • ”Genomförandet av kontroller bör ske fortlöpande och tidigare under året, i den omfattning och med den frekvens som anges i kontrollplanen.”
 • ”Den sammanfattande rapporteringen till direktionen måste ske tidigare på året och rapporten skall beslutas/godkännas av direktionen (inte bara anmälas) i enlighet med reglementet.”

Eftersom PWC hänvisar till denna särskilda rapport från maj 2015 i sin granskningsrapport av årsredovisningen i april 2016 så betyder väl det antar jag att NÄRF inte har följt förslagen… I vilken utsträckning och varför vet jag dock inte. Men det tycks vara ganska allvarligt att PWC måste upprepa sin kritik gång efter annan utan att NÄRF tar tag i den.

Jag letade i NÄRF:s protokoll från 2015 för att se hur PWC:s rapport om internkontrollen hanterades av NÄRF och direktionen.

narf_yttrande_internkontrollPå direktionsmötet den 24 augusti tar direktionen del av och godkänner ett, som jag bedömer det, tämligen kort yttrande som Bo Carlsson och den dåvarande förbundschefen Per Anderson har lämnat som svar på rapporten.

I yttrandet, som inte medföljde protokollet utan fick efterfrågas separat, skriver Carlsson och Anderson:

”Reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisningar kommer med anledning av denna förändring (en omorganisation; min anm) att ses över och förändras i skälig omfattning under innevarande år för att antas av direktionen under hösten 2015.”brasklapp2

Det känns som att Carlsson/Anderson skickar med en brasklapp om att de inte tänker följa PWC:s uppmaning – notera att de skriver ”i skälig omfattning”…

Carlsson/Anderson avslutar det korta yttrandet:

”Innehållet i kontrollpunkterna kommer fortsättningsvis att förnyas löpande utifrån en noggrannare riskbedömning i enlighet med revisorernas synpunkter.”

Yttrandet är daterat den 9 juli (2015) och den interna kontrollen skulle alltså ses över och förändras under hösten då också beslut skulle fattas av direktionen.

Men det händer inget under hösten. Jag hittar inget i protokollen från direktionens möten – förrän den 11 december. Då tas frågan om internkontrollen upp igen. Och nu finns det egentligen inget att ta upp…

Ur protokollet:

”Kontrollen har inte påvisat några större brister eller avvikelser. Internkontrollen för 2016 kommer att intensifieras och synkroniseras tillsammans med förbundets regelbundna verksamhetsuppföljningar.”

Slutet gott, allting gott tydligen. Och ändå hänvisar PWC i april 2016:

”till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

karvling_narfNÄRF:s ledning har följaktligen inte gjort och genomfört det som revisorerna ville…

Att ”se över och förändra i skälig omfattning” betydde tydligen enligt NÄRF:s ledning att inte göra någonting…

Varför är jag inte förvånad…?

Den 18 april 2016 diariefördes PWC:s granskningsrapport av årsredovisningen på NÄRF. Någon vecka tidigare hade de politiska lekmannarevisorernas rapport diarieförts (6 april).

revisor3De politiska revisorerna, en från varje ägarkommun, hade PWC:s rapport framför sig när de skrev sin egen. Och denna rapport är mildare i sin kritik än PWC.

De politiska revisorerna skriver:

”Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningssed.”

narf_revber2016De tretton raderna avslutas:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Det är alltså ok att strunta i PWC:s kritik och förslag på förbättringar…

Det finns dock några kritiska anmärkningar, även om de tenderar att ”försvinna” i revisorernas slutliga utlåtande:

”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Är inte poängen den, att det är just detta som PWC har skrivit om i flera år, men som ändå inte blir gjort?

ajabajaRevisorerna skriver också:

”Vi riktar kritik mot förbundsdirektionen som ännu inte har beslutat om ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med kraven i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Det sistnämnda har sin bakgrund i att PWC skrev i rapporten (årsredovisningen) för 2015:

”Förbundet har ännu inte beslutat om handlingsprogrammet 2015-2018.”

nonoOch visst, det stämmer naturligtvis. NÄRF:s direktion har inte gjort det heller...

Det är möjligt att det beror på att den förre förbundschefen höll i handlingsprogrammet, precis som i många andra uppgifter, och under förra året var det ju stundtals minst sagt turbulent kring förbundschefen.

Innan upprättandet av handlingsprogrammet rann ut i sanden, så hade fd förbundschef Anderson redovisat ett utkast för direktionen den 17 mars (2015). Sedan hade utkastet gått ut på remiss men remisstiden förlängdes den 9 juni, eftersom Färgelanda inte hade inkommit med synpunkter. De synpunkter som hade inkommit från de andra ägarkommunerna skulle dock sammanställas så snart som möjligt.

Ur protokollet:

”Diskussioner kring inkomna synpunkter på handlingsprogrammet kommer att tas på nästkommande ägarsamråd.”

Vad som avhandlades på ägarsamrådet har jag ingen aning om, men för NÄRF:s och direktionens del tycks handlingsprogrammet ha försvunnit i glömskan.`

lagbok2Trots att det är lag på att ett handlingsprogram ska finnas…

”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. … I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.”

Men ändå tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och dess ledning ska beviljas ansvarsfrihet…

När jag läser alla rapporter från revisorerna och från PWC så slås jag över hur lång tid det tar för NÄRF och direktionen att rätta sig efter PWC:s och revisorernas kritik och anmärkningar – om det alls görs. Förvånansvärt ofta tycks kritiken helt enkelt nonchaleras från NÄRF:s sida. Ibland låtsas man inte ens om den. Och detta sker i stort sett opåtalat från revisorerna och PWC, vilket förvånar mig. Varför säger de inte att nu ”får det vara nog, nu måste ni rätta till bristerna och missförhållandena!”vanda_kind

Istället lindas kritiken in genom hänvisningar till andra dokument. Och i slutändan så vänder revisorerna den andra kinden till och skriver att allt är bra. Typ:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Det är kommunfullmäktige i Trollhättan respektive Vänersborg som i slutändan ska bevilja NÄRF:s direktion och ledning denna ansvarsfrihet.

Kommer revisorernas råd att följas?

Kategorier:NÄRF, revisor
%d bloggare gillar detta: