Arkiv

Archive for the ‘NÄRF’ Category

Onsdagens KF (23/11) (2)

25 november, 2016 Lämna en kommentar

Igår torsdag skrev jag om två ärenden som kommunfullmäktige behandlade i onsdags, mina motioner om badplatsen i Väne Ryr och om tågstoppet i Brålanda (se ”Gårdagens KF”). Och idag (fredag) hade också TTELA en artikel om tågstoppet (se ”Kommunen ska vara redo för tågstopp”).

Journalisten gjorde sig lite smålustig över att jag kom av mig mitt i anförandet. Fast det stämmer, jag gjorde det…

ttelaTTELA skrev:

”Men när han (dvs jag…) skulle börja argumentera för sin sak insåg han att Bo Carlsson hade yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag och kom av sig. Han kunde bara konstatera att han inte behövde säga mer.”

Som vänsterpartist är man ju inte särskilt van att få gehör för sina åsikter. När Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag trodde jag först att det betydde ett avslag på motionen. Som vanligt. Kommunstyrelsen brukar ju avslå Vänsterpartiets motioner. Men mitt under anförandet kom jag på att min motion hade fått en majoritet av ledamöterna, dvs hela oppositionen, med sig i kommunstyrelsen… Och Carlsson bifall betydde att socialdemokraterna och centerpartiet hade ändrat åsikt! (Miljöpartiet kan nog inte sägas ha ändrat åsikt, de har helt enkelt inga åsikter nu för tiden…) Och Carlsson stödde alltså en motion från Vänsterpartiet…

Det kanske är nya tider på gång för Vänsterpartiet…

narf_loggaDen allra första punkten på fullmäktiges dagordning i onsdags handlade om NÄRF – ”Antagande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2017 för myndighetsutövning och myndighetstillsyn”.

Ett sådant här ärende är i regel inte särskilt upphetsande och det brukar inte bli särskilt mycket diskussioner. Och så inte heller denna gång. Men några ord utväxlades faktiskt för ovanlighetens skull.

Att sådana här ärenden sällan diskuteras kan bero på att det är svårt för ”utomstående” att sätta sig in i alla siffror. Morgan Larsson (VFP) efterlyste, med all rätt, MorganLuppgifter om hur höga taxorna var innan höjningen. Så att typ ledamöterna kunde göra en bättre bedömning av det skäliga i att höja taxorna. Det var bara jag som höll med honom, förutom hans egen partikamrat.

Jag hade ett anförande i frågan. Jag var nämligen lite frågande inför ”nödvändigheten” av dessa taxehöjningar överhuvudtaget. Bo Carlsson (C) svarade efter mitt ”lilla tal” att det var viktigt att NÄRF hade en buffert, dvs ett överskott med pengar, för att hantera oväntade situationer som typ en skogsbrand. Det fanns emellertid inget i handlingarna som motiverade taxehöjningarna med att NÄRF skulle bygga upp en buffert nästa år…

karvling_talarstol2Det här sa jag från talarstolen om NÄRFS taxehöjningar – utan att komma av mig:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) för 2017.

Det är svårt för en utomstående att få något grepp om det berättigade i att höja taxorna.

När det gäller taxor som är personalrelaterade är förklaringen att dessa har anpassats till budgeterade löneökningar. Och då kommer det ändå som en liten överraskning att taxorna behöver höjas.

NÄRF prognostiserar ju ett överskott på drygt 1 miljon kr för helåret 2016. (Enligt delårsrapporten för augusti 2016.) Det står också, i protokollet från den 29 september, att:

”Förbundet har positivt utfall när det gäller personalkostnader.”

Då undrar jag om det är nödvändigt att höja taxorna för personalrelaterade tjänster.

Det står vidare i delårsrapporten att en utvärdering av det femte skiftlaget har genomförts och att direktionen har gett förbundschefen i uppdrag att se över nuvarande organisation.

Det femte skiftlaget har kostat NÄRF ganska mycket pengar och är en av anledningarna till att NÄRF tidigare har gjort underskott. Om NÄRF tar bort det femte skiftlaget, vilket som jag ser det kan vara en av anledningarna till att se över nuvarande organisation, så bör det väl frigöras ytterligare pengar.

Det står emellertid i direktionens protokoll för september 2016 att det femte skiftlaget ska komma igång med tillsyner och andra verksamheter som ska generera intäkter. Skiftlaget kanske ska vara kvar, men då kanske skiftlaget kommer att genera nya intäkter som gör det onödigt att höja taxorna.

Då undrar jag återigen om det är nödvändigt att höja taxorna för personalrelaterade tjänster.

Sedan kan det vara på sin plats att påminna att NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015. I januari beslutade kommunfullmäktige om förändrade taxor. I underlaget stod det:

”Taxan i den del som är personalrelaterad, har anpassats till budgeterade löneökningar.”

Den höjda medlemsavgiften innebar en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Varav 1 milj kr av dessa pengar beräknas utgöra ett överskott för året…

Jag hoppas att dagens beslutade taxehöjningar inte sker för att kompensera eventuellt framtida befarat underskott av andra orsaker än löneökningar.

Men någon kan kanske förklara hur det hänger ihop…

Taxehöjning eller inte, jag hoppas i vilket fall som helst att personalen får sina löneökningar, oavsett vilket fackförbund de är med i.

NÄRF och delårsrapporten

21 november, 2016 Lämna en kommentar

narf_loggaDet har ju varit en del turbulens kring NÄRF det gångna året. Som slutade med att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) inte beviljades ansvarsfrihet av Vänersborgs kommunfullmäktige, den 22 juni 2016. (Se ”Avgå Bo Carlsson!”.)

Bo Carlsson överklagade beslutet, men förgäves. Förvaltningsrätten i Göteborg dömde inte forvaltningsrattentill hans fördel. Rätten skrev i september (se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”):

”Förvaltningsrätten avslår överklagandet.”

Kommunfullmäktiges beslut innebar inte att Bo Carlsson blev ”avsatt”. Även om det faktiskt finns en paragraf i Kommunallagen som gör det möjligt för ett fullmäktige att återkalla uppdraget för någon som inte beviljats ansvarsfrihet. (Kommunallagen 4 kap 10 §.) Bo Carlsson har valt att inte avgå. Även om det rimligtvis borde ha varit en naturlig och självklar konsekvens av fullmäktiges beslut.

bocarlsson4Bo Carlsson (C) är fortfarande NÄRF:s ordförande.

Annars är känslan att NÄRF har skötts bättre under år 2016 jämfört med tidigare år. Förbundet har fått en ny förbundschef, Hans Därnemyr, och det tycks som om han har lyckats styra upp verksamheten.

Men kanske inte riktigt till fullo…

NÄRF fick under 2015, och även under tidigare år, kritik från revisorerna – både de politiska och de professionella i PWC. Underlag och rapporter har flera gånger, enligt revisorerna, uppvisat ”uppenbara brister”.

pengar5NÄRF:s underskott år 2015 resulterade t ex i att NÄRF höjde medlemsavgiften för 2016 för medlemskommunerna, dvs skattebetalarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud. Höjningen innebar en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Och det var ju ett bekvämt sätt för NÄRF att få ordning på ekonomin…

Revisorernas kritik fortsätter även i år.

delarsrapportI början av november diariefördes revisorernas granskning av NÄRF:s delårsrapport för första halvåret 2016. I denna granskning bifogades som brukligt en rapport från de professionella revisorerna i PWC.

Låt mig först slå fast att PWC bedömer att delårsrapporten:

”i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.”

Och det vore väl konstigt annars, om delårsrapporten hade gett en orättvis och felaktig bild menar jag…

Men så var det där med ”i allt väsentligt”…

PWC börjar med att räkna upp en del mindre brister. Och sedan en del större…

pwcPWC skriver i delårsrapporten från augusti 2016:

”Delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av målen ur ett ekonomiskt (finansiellt och verksamhetsmässigt) perspektiv, men de är inte helt förenliga med de beslutade målen för 2016.

 • Det finansiella målet ”resultatets andel av totala intäkter” är otydligt och ej mätbart. Dessutom bör bedömningen göras utifrån prognostiserat resultat istället för delårets resultat. Detsamma gäller det lagstadgade balanskravet, vilket saknas i delårsrapporten.
 • Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål utifrån budget 2016 med mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelsen varierar och flera mål följs inte upp. Det saknas både mätning, bedömning och rapportering av flera mål, vilka kommer redovisas till årsredovisning 2016.”

nonoOch så avslutar PWC den korta rapporten med följande ord:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Det är nästan så att jag vill utbrista – har vi inte hört detta förut…?

stugaJag tror inte att det är så lätt för den nye förbundschefen att helt få ordning på torpet under den relativt korta tid som han har varit verksam. Å andra sidan finns det ju många i det ”gamla gardet” kvar, som skulle kunna dra sitt strå till stacken för att få ordning på rapporteringen. Kan man tycka. Typ ordförande och vice ordförande i NÄRF, ekonomichef osv.

Det ska dock påpekas att NÄRF prognostiserar ett överskott på drygt 1 miljon kr för 2016. NÄRF hade kanske inte behövt höja medlemsavgiften…

Fast visst undrar man, liksom PWC, vem som egentligen styr, leder och kontrollerar verksamheten i förbundet…

Kategorier:NÄRF

Bo Carlssons överklagan avslås!

13 september, 2016 Lämna en kommentar

nyhetFör läsare av denna blogg så är nog inte kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet för år 2015 någon nyhet. Det är säkerligen inte heller någon nyhet att Bo Carlsson (C) överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.

Idag diariefördes domen från Förvaltningsrätten i Vänersborgs kommuns diarium. Bo Carlssons (C) överklagan avslås:forvaltningsratten

”Förvaltningsrätten avslår överklagandet.”

Det var en mycket väntad dom från förvaltningsrätten.

Domen kom oväntat, och ovanligt, snabbt. Rättens motivering var vidare tämligen kortfattad. Den var också väldigt formell. Domen handlar nämligen enbart om ”tidsaspekten”:

BoCarlssonNarf”Bo Carlssons överklagande inkom visserligen till förvaltningsrätten redan den 18 juli 2016 men förutom en rent allmän uppgift om att kommunens beslut skulle vara olagligt saknas det i denna skrift helt några närmare omständigheter till stöd för överklagandet. Bo Carlsson har först den 31 augusti 2016 kommit in med kompletterande omständigheter till sitt överklagande.
Eftersom Bo Carlsson inom överklagandetiden inte anfört några omständigheter till stöd för sitt överklagande kan förvaltningsrätten inte göra någon annan bedömning än att det inte är visat att kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund skulle vara olagligt eller ha tillkommit på ett otillbörligt sätt. Överklagandet ska därmed avslås.”

Förvaltningsrätten menar alltså att eftersom den komplettering till överklagandet som Bo Carlsson skickade in den 31 augusti anlände först efter det att överklagandetiden hade gått ut, så tar rätten ingen hänsyn till denna. När dessutom Bo Carlssons första överklagan (18 juli) inte innehöll några skäl eller motiveringar till varför kommunfullmäktiges beslut skulle vara olagligt – så står fullmäktiges beslut fast.

narf_loggaBo Carlsson begärde anstånd med sin motivering till den 31 augusti. Men Förvaltningsrätten hade tydligen inte beviljat detta. (Jag har inte heller sett något brev från rätten angående detta i diariet.) Det är nog så att svarar inte rätten så blir det inget anstånd med tiden… Tydligen trodde Bo Carlsson att han automatiskt fick anstånd bara han meddelade detta.

Men så fungerar inte lagen…

domareFörvaltningsrätten gör alltså ingen prövning i själva sakfrågan. Vilket antagligen inte hade spelat någon roll – rätten hade med all sannolikhet kommit fram till samma beslut ändå. Tror i varje fall jag.

Förvaltningsrättens dom var följaktligen helt väntad. Även om motiveringen kanske var lite överraskande. Men finns det regler och lagar för vad som gäller vid ett överklagande, så gäller naturligtvis de. Även för Bo Carlsson. Därför är det uppenbarligen inte heller någon idé för Bo Carlsson (C) att överklaga Förvaltningsrättens dom. Om Carlsson nu går i sådana tankar.

Kanske har Bo Carlsson lärt sig något nytt om Sveriges lagar. I varje fall bör han ha lärt sig att kommunfullmäktiges beslut och ett överklagande är så pass viktiga att det inte går att prioritera något annat i ett sådant läge. Det är bara att ta sig tid att formulera och skriva en överklagan – innan överklagandetiden går ut.

.

Tidigare bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

Bo Carlssons överklagan

BoCarlssonNarfBo Carlsson (C) beviljades alltså inte ansvarsfrihet av Vänersborgs kommunfullmäktige för sin roll som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, för år 2015. Det har jag beskrivit i flera bloggar (se nedan).

I TTELA den 30 juni (se här) berättade Bo Carlsson att han skulle överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg:

”Jag anser att jag har väldigt starka skäl.”

forvaltningsrattenNu har Bo Carlsson överklagat beslutet.

Vi är nog många som hade väntat med stor spänning på de ”starka skäl” som Carlsson skulle framföra till Förvaltningsrätten och som skulle bevisa att fullmäktiges beslut var olagligt. Det har ju varit svårt för oss vanliga fullmäktigepolitiker att på egen hand upptäcka dessa ”starka skäl”. Vi har bara kunnat se hur Carlsson har misskött sitt ordförandeuppdrag…

Men med både förvåning och en viss besvikelse grusades alla förväntningar. Carlssons överklagan slutade i ett antiklimax.

besviken3Det verkar inte som om Bo Carlsson har haft särskilt gott om tid i sommar för att skriva en ordentlig överklagan. Eller också har han inte tyckt att en överklagan har varit speciellt angelägen. Av någon anledning. Kanske har Bo Carlsson prioriterat andra uppgifter under den månad som har gått sedan fullmäktiges beslut.

För det kan väl inte vara så att Carlsson inte hittar några argument eller ”starka skäl” för att överklaga beslutet?

Bo Carlssons överklagan är inte bara mycket kort, den innehåller inga argument överhuvudtaget. Carlsson begär egentligen bara tid fram till den 30 augusti för att skriva sin överklagan.

Så här lyder Bo Carlssons överklagan till Förvaltningsrätten:

”Härmed vill jag överklaga Vänersborgs kommuns beslut Fråga om ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning avseende Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbun — NÄRF
Dnr 2016/162.
Grunden är att beslutet är olagligt och jag yrkar därmed att beslutet upphävs.
Vidare begär jag anstånd med att utveckla grunderna. Anstånd begärs till den 31 augusti 2016.”

Carlssons_overklagan

Jag måste säga att jag tycker att det verkar snällt sagt lite slött av Bo Carlsson att inte ”ha hunnit” skriva en ordentlig inlaga till Förvaltningsrätten. I de fall jag själv har varit i kontakt med Förvaltningsrätten så har inlagor författats tämligen omgående. Om inte annat för att man har ansett att ett yttrande eller ett överklagande har varit mycket väsentligt.

Och Bo Carlsson var ju i intervjun i TTELA tämligen säker på att han hade hur många ”starka skäl” som helst, som skulle bevisa hans oskuld. Men det kanske inte var så lätt…

narf_loggaVi får se om Förvaltningsrätten ger Bo Carlsson anstånd och tillåter honom att komma med synpunkter senare…

Vi som har väntat på Bo Carlssons utvecklade överklagan får i varje fall fortsätta vår väntan. Att Bo Carlsson enligt mångas mening gör bort sig med sin överklagan håller jag inte med om. Carlsson har all rätt att överklaga, han har all rätt ”försvara sin förlorade heder”. Även om man kan tycka att det hade varit mer rakryggat om Bo Carlsson helt enkelt hade accepterat fullmäktiges beslut och dragit konsekvenserna och avgått…

 .

Tidigare bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

Kategorier:Centerpartiet, Juridik, NÄRF

NÄRF och fiskmåsar

narf_loggaI måndags morse låg ett mail i NÄRF:s mailbox. Det var från mig… Det var en begäran om att få ut fler handlingar. Det ska nämligen finnas fler dokument som kan bringa klarhet i vad som hände under förra året. Det år för vilket ordförande Bo Carlsson (C) inte fick ansvarsfrihet av Vänersborgs kommunfullmäktige. Det turbulenta året 2015.

Jag fick snabbt följande svar från NÄRF:

”Din begäran är mottagen och vidaresänd till förbundschef och presidiet för besvarande.”

I torsdags, den fjärde dagen, hade jag fortfarande inte fått något svar från förbundschef eller presidium. Då skrev jag ytterligare ett mail. Återigen kom svaret snabbt. Denna gång blev jag hänvisad till Bo Carlsson och/eller vice ordförande Monica Hanson (S):

”…för vidare besked i ärendet.”

skl_loggaJag har fortfarande inte fått några handlingar. Eller besked från ”de berörda”. Och så får det naturligtvis inte vara. Så ska det inte vara. Det vet jag med bestämdhet. Det har ju blivit en del diskussioner med myndigheter de senaste åren…

För säkerhets skull skrev jag till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). En av juristerna svarade:

”Handläggningen ska ske skyndsamt, men man får kontrollera att sekretess inte råder.
Avslagsbeslut ska vara skriftliga med besvärshänvisning.”

Det har hänt förr att NÄRF inte alltid har skött det här med allmänna handlingar, diarier och offentlighet som sig bör. Och det har för det mesta berott på, återigen, politikerna i ledningen. Och det är inget skäl att ordförande Bo Carlsson har varit i joAlmedalen på Gotland just denna vecka…

Det börjar lukta JO…

Och jo då…

fiskmasBefinner man sig i Nordstan i Vänersborg, som jag gör, så har man inte bara bångstyriga byråkrater och politiker att värja sig mot. Fiskmåsarna är ett än värre problem. Faktiskt.

Och det blir ju inte bättre av den bristande förståelse som icke-nordstadsbor visar för lokalbefolkningens problem, eller utmaningar som en del brukar säga, och hävdar att ”de små avkommorna är söta”. Som på Facebook och ”Innerst inne…”. Det är inte bara det att fiskmåsungar vid den här tiden på året inte alls är speciellt små, de är definitivt allt annat än söta. Söta? Ordet kan överhuvudtaget inte nämnas i samma sammanhang som fiskmåsar…

Det blir inte heller bättre när kommunala tjänstemän förringar problemen, eller ”utmaningarna”.

I fredagens TTELA kunde vänersborgarna läsa:

”färre klagomål än tidigare har kommit in till miljökontoret”

fiskmas_shitJa, det är väl inte konstigt tänker jag. När folk klagar år efter år – och det inte händer något. Till slut tröttnar folket i Nordstan. Det är ju totalt meningslöst att klaga. Det händer ju inte ett skit. Fast det är ju faktiskt det som händer. Alltid ”nylackerade” bilar. Av fiskmåsskit… Varenda morgon, när nordstadsborna dessutom släpar sig upp efter ytterligare en sömnlös natt… På grund av fiskmåsarnas evinnerliga skrikande…

Så det är inte alls på det sättet att folk har slutat klaga därför att:

”det kan bero på att media skrivit om vilka åtgärder som fastighetsägare ska vidta för att måsarna inte ska bosätta sig på taken.”

fiskmasunge_2genFastighetsägarna tar inte sitt ansvar. Det bor måsar på i stort sett varenda tak i Nordstan. Det skulle kommunens representanter lätt kunna konstatera om de tog en sväng i kvarteren…

Eller varför inte slå två flugor i en smäll och låta kontrollanterna av smultron och annat ogräs på trottoarerna också ta en titt på hustaken…? Då hade de fått syn på fastighetsägarnas nonchalans mot alla hyresgäster och boende – och brist på åtgärder mot fiskmåsarna…

Kanske skulle Nordstadsborna i stället ringa brandmännen och brandkvinnorna på NÄRF och låta dem komma och spola bort alla bon på taken? Eller åtminstone spola bort all måsskit på bilar, cyklar, parksoffor, trädgårdsmöbler och gator…

Kategorier:NÄRF, sommarläsning

Om ansvarsfrihet – och Bo Carlsson

ansvar3Den 30 juni uttalade sig som bekant Bo Carlsson (C) i TTELA (se här) om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja honom ansvarsfrihet. Jag har i två bloggar analyserat och kommenterat de, som Bo Carlsson själv säger, ”starka skäl” som han anför för att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Bo Carlsson överklagar! (1/2)” och ”Bo Carlsson överklagar! (2/2)”.)BoCarlssonNarf

Bo Carlssons skäl var inte speciellt starka… Han griper efter minsta lilla halmstrå i sin iver att hitta skäl och argument för att 28 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige hade fel när de beslutade att inte bevilja honom ansvarsfrihet.

Det finns emellertid ett skäl som jag tycker att det finns anledning att titta lite extra på.

I TTELA stod det:

”Han (Bo Carlsson; min anm) påpekar att det finns kriterier för att inte få ansvarsfrihet, att en uppenbart och uppsåtligen ska ha gjort något för att skada verksamheten eller berika sig själv.
– Det finns inget sådant i det här fallet, och jag anser att jag har väldigt starka skäl att överklaga beslutet.”

kommunallagenDet finns inte några kriterier i kommunallagen för att inte få ansvarsfrihet. Det är viktigt att slå fast. Det finns inte heller någon skrivning om uppsåt. Detsamma är det med att ”berika sig själv”. I förarbetena till kommunallagen nämns inte heller några av dessa saker.

Men, som jag skrev i fredags (se ”Bo Carlsson överklagar! (2/2)”), så står det följande i förarbetena till kommunallagen om att ”skada verksamheten”:

”Vägrad ansvarsfrihet förutsätter i regel att det som läggs den förtroendevalde till last har medfört en i någon mening ekonomisk skada för kommunen.”

Och på ett annat ställe:

”Enligt rättspraxis … krävs för vägrad ansvarsfrihet att den förtroendevalde agerat på ett sätt som stört en kommunal förvaltningsuppgift eller åstadkommit ekonomisk skada för kommunen eller landstinget.”

overklaga3I förarbetena talas det således en del om ekonomisk skada, men vad det innebär utvecklas inte. I sådana lägen brukar man titta på hur domstolarna har dömt för att få vägledning. Det gjorde jag också. Men tyvärr… Jag hittar inget som är tillämpligt. (Vilket naturligtvis inte betyder att det inte finns några.) De rättsfall jag hittar beskriver situationer där revisorerna avstyrker ansvarsfrihet, men fullmäktigeförsamlingar beviljar ansvarsfrihet. Alltså precis tvärtom mot vad som hände i Vänersborg.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (2015-07-10, mål nr 1862-14) kastas emellertid lite ljus i frågan. Rätten skriver så här:

”I kommunallagen anges inte på vilka grunder fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet.”

Som sagt. Texten i domen fortsätter:

”I förarbetena till kommunallagen anges bl.a. följande angående frågan om ansvarsfrihet. När revisionsberättelsen lagts fram för fullmäktige ska fullmäktige ta ställning till revisorernas förslag. Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta i frågan. Fullmäktiges beslut kan bli ett annat än revisorernas förslag.”overklaga2

Redan här tycker jag mig se att en överklagan av Bo Carlsson är dömd att misslyckas. ”Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta”… Citatet visar också att det är helt ok att fullmäktige har en annan uppfattning i ansvarsfrågan än revisorerna.

Domen ger också exempel på orsaker som gör att fullmäktige ibland inte följer revisorernas förslag:

”t.ex. fullmäktiges egna iakttagelser och analyser samt resultatet av den kontroll som sker inom ramen för styrelsens och nämndernas berednings- och beslutsprocess.”

souI utredningen ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” (SOU 2004:107), som gjordes i samband med en översyn av kommunallagen, får man ytterligare information:

”Kommunallagen anger inte på vilken grund fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet. I den juridiska litteraturen anses att revisionsansvaret är ett blandat politiskt – juridiskt ansvar.”

Det kan vara bra att veta att det här inte enbart handlar om juridik…

Dock hänvisar utredningen också till slutsatser från ett rättsfall:

”Slutsatsen av Regeringsrättens dom blir att det faktum att fullmäktiges majoritet inte känner förtroende för en enskild ledamot inte räcker som skäl för vägrad ansvarsfrihet – om denne inte kan påvisas ha stört utförandet av förvaltningsuppgift eller förorsakat (riskerat förorsaka) ekonomisk skada för kommunen. Slutsatsen av Morafallet torde vara att fullmäktige har ett tämligen omfattande utrymme att göra hoppaslämplighetsbedömningar – så länge de vilar på relevanta omständigheter.”

Det här torde vara det rättsfall som skulle kunna ge Bo Carlsson ett visst hopp i en överklagan… Eller? Ok, ett visst hopp – men kanske ändå inte…

”… fullmäktige har ett tämligen omfattande utrymme att göra lämplighetsbedömningar…”

lidell_talarstol5Och de relevanta omständigheterna fanns med i den motivering som Gunnar Lidell lämnade in (från moderaterna. liberalerna och kristdemokraterna) i samband med behandlingen i fullmäktige, och som jag å Vänsterpartiets vägnar yrkade bifall till:

”Vi konstaterar att NÄRF för verksamhetsåret 2015 redovisar ett förhållandevis stort negativt resultat. I verksamhetsberättelsen saknas beskrivningar av de händelser som lett till eskalerande kostnader. De under 2015 uppenbart ökande problemen med ekonomi och ledning verkar heller inte ha uppmärksammats förrän under hösten 2015. Med detta som grund riktar vi kritik mot ledning och styrning av NÄRF under 2015.
Vi noterar dessutom att revisorerna framför kritik mot direktionen, baserat på att NÄRF ännu ej antagit ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

skl_loggaDet är inte alltid helt lätt i juridikens, enligt många, framför allt juristerna själva, underbara värld… SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) försöker bringa mer klarhet i hur revisorerna tänker, eller bör tänka, när de riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet. Skriften heter ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” (och kan laddas ner här).

De grunder som revisorerna enligt skriften, och praxis, använder bör väl, tänker jag, också kunna användas av ledamöterna i fullmäktige.

skl_revisionRevisorernas kritik (och därmed politikernas) kan sammanfattas i åtta olika grupper av grunder. Jag tänkte för fullständighetens skull redogöra, relativt kortfattat, för dem i det följande genom att helt enkelt citera broschyren.

 1. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter.
  Fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer uppnås inte. Det handlar om väsentliga och uppenbara brister eller avvikelser.
 2. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  Styrelse eller nämnd har uppenbart brustit i sin uppgift att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. En verksamhet drivs t.ex. inte på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, balanskravet uppnås inte eller ignoreras.
  Styrelse eller nämnd saknar tillfredsställande system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Alternativt har styrelse eller nämnd inte använt sina system eller dessa bedöms som otillräckliga.
  Styrelse eller nämnd har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med underskott och/eller brister i verksamheten. Det kan handla om för sent insatta, inga eller otillräckliga åtgärder.
 3. Förtroendeskada eller annan immateriell skada
  Andra skador än i första hand ekonomiska har konstaterats. Dessa bedöms allvarligt ha skadat kommunens förtroende hos medborgarna och/eller har reell betydelse för kommunens verksamhet.
 4. Ekonomisk skada
  Betydande ekonomisk skada har uppkommit eller uppenbar risk för sådan skada föreligger genom att ansvarig(-a) person(-er) har varit oaktsam(-ma) eller agerat avsiktligt. Tillgångar kan ha förkommit eller skadats. Det kan t.ex. handla om oaktsam hantering av eller bristande hushållning med medel, tecknande av ofördelaktiga avtal etc.
 5. Obehörigt beslutsfattande
  Styrelsen eller nämnd har fattat beslut utan att det finns stöd för detta i styrelsens eller nämndens uppdrag eller i delegationen från fullmäktige.
 6. Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning
 7. Otillräcklig beredning av ärenden
  Fullmäktige har blivit vilseledda genom bristande underlag i beredningen, vilket har lett till mycket olämpliga eller felaktiga beslut eller resultat. Ett exempel på detta kan vara otillräcklig beredning av budgeten. Det kan även röra sig om bristande insyn i beslutsärenden genom att beredningen sköts informellt och inte formaliseras.
 8. Ej rättvisande redovisning
  Kommunens redovisning av verksamhet och/eller ekonomi är oriktig eller ofullständig eller har andra uppenbara brister som försvårar styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
  Årsredovisningen avviker från kommunal redovisningslag och/eller god redovisningssed i kommunal verksamhet. Den ger därmed inte en rättvisande, eller till och med en felaktig, bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Felet/felen är väsentliga och påverkar bilden av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

BoCarlssonNarfNu menar jag inte att Bo Carlsson skulle ha brustit på alla dessa punkter, långt därifrån. Tja… Inte på några i varje fall… Men det är uppenbart att styrningen och ledningen av NÄRF under Bo Carlssons (C), och Monica Hansons (S), ledning har haft uppenbara brister. Det syns tydligt att det är på ganska många av revisorernas grunder som det finns mycket i övrigt att önska.

Jag ska avsluta med ytterligare ett citat, från utredningen ovan (SOU 2004:107):

”Erfarenheten visar att i de flesta fall när en förtroendevald inte beviljats ansvarsfrihet tar hon eller han det politiska ansvaret och avgår självmant.”

Så brukar det vara. Hur blir det i Vänersborg? Vad väljer Bo Carlsson?

:

Bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

Bo Carlsson överklagar! (2/2)

BoCarlssonNarfBo Carlsson (C) tänker alltså, enligt TTELA (se här), överklaga kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja honom ansvarsfrihet i sitt uppdrag som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) år 2015.

Bo Carlsson säger till TTELA:

”Jag anser att jag har väldigt starka skäl.”

Bo Carlsson anger i TTELA-artikeln 8 skäl:

 1. Politikerna fick inte kännedom om de ekonomiska problemen förrän på hösten 2015.
 2. Politikerna har vidtagit de åtgärder man kan begära.
 3. NÄRF är i ekonomisk balans just nu.
 4. Om ordförande inte beviljas ansvarsfrihet så borde ingen annan i direktionen heller beviljas det.
 5. Det har inte funnits något uppsåt att skada verksamheten.
 6. Det har inte funnits något uppsåt att berika sig själv.
 7. Trollhättan och Mellerud har beviljat ansvarsfrihet.
 8. Det finns en dold agenda, det är ett politiskt spel.

underskottJag går igenom listan punkt för punkt.

1. Politikerna fick inte kännedom om de ekonomiska problemen förrän på hösten 2015.

När jag bläddrar i protokollen från direktionens sammanträden 2015 ser jag att redan den 9 juni, när delårsrapporten från april 2015 med bokslutsprognos behandlas, slås det larm om att NÄRF hade gjort ett underskott under årets fyra första månader med 628.000 kr. Dessutom beräknades underskottet för helåret bli 1,5 milj kr. Jag tror inte att det är alltför spekulativt eller konspiratoriskt att anta att NÄRF:s presidium hade fått kännedom om siffrorna åtminstone några veckor innan det presenterades för direktionen.

Så när Bo Carlsson säger till TTELA (30 juni 2016) att:

”Det stämmer att det var ekonomiska problem, men det kom inte till vår kännedom förrän på hösten.”

pinocchioSå är det inte korrekt information till vänersborgarna…

Vid direktionens sammanträde den 24 augusti sades inget om det ekonomiska läget. Den 28 september däremot presenterade förbundets ekonomichef en rapport om NÄRF:s situation. Hon berättade att resultatet för januari-augusti visade på ett underskott om 2,447 milj kr och att prognosen för helåret var ett underskott på 3 milj kr.

Till TTELA den 24 juni 2016 sa Bo Carlsson:

”Att underskotten i ekonomin uppmärksammades sent menar han beror på att den förre räddningschefen inte gav korrekt ­information till politikerna.”

Förbundschefen gjorde sitt sista sammanträde med direktionen den 24 augusti. Sedan blev han i praktiken avskedad. Förbundschefen fick, som det hette, ”arbeta” hemifrån, dvs inte alls. Han hade inga större möjligheter att informera någon om något – förbundschefen blev ju knappast själv informerad…

Slutsats: Bo Carlsson talar inte sanning på den här punkten. Han blev informerad om det ekonomiska läget så fort som det uppdagades. Det känns inte heller särskilt moraliskt riktigt att lägga skulden på den förre förbundschefen. Menar Carlsson att förbundschefen duperade politikerna?aktion

2. Politikerna har vidtagit de åtgärder man kan begära.

På sammanträdet den 9 juni så beslutade faktiskt direktionen, när den för första gången fick reda på det prognosticerade underskottet (1,5 milj kr, se ovan), om:

”stor återhållsamhet”

Man kan undra hur direktionen, med Bo Carlsson som ordförande, kunde fatta detta beslut när de ekonomiska problemen, enligt Carlssons egen utsago, inte kom till politikernas kännedom förrän på hösten…

Förhoppningsvis visste ekonomichefen och de andra cheferna, och anställda, vad ”stor återhållsamhet” innebar. Jag kan dock inte se att någon konkretisering på vad detta innebar gjordes på sammanträdet. I protokollet framgår inte heller att någon fick ansvar för att verkställa beslutet, kommunicera eller följa upp det. Det är faktiskt så att frågan om återhållsamhet inte behandlades i några av de följande sammanträdena under året.

På samma sammanträde (9 juni) bestämdes att:

”Förbundet kommer att göra månadsvisa uppföljningar för att följa utvecklingen av årets budget.”

Det kom ingen månadsuppföljning ens på nästkommande möte den 24 augusti… Och som jag ser det, så ligger ansvaret för detta, liksom på dagordningens utformande, helt och hållet på ordförande.

Den 28 september diskuterades förbundets delårsbokslut och den förväntade bokslutsprognosen (underskott på 3 milj kr, se ovan).

revisorI de förtroendevalda revisorernas yttrande över delårsrapporten sägs klart och tydligt att:

”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

Vad gjorde då direktionen med Bo Carlsson som ytterst ansvarig. Jo, direktionen fattade beslutet (28 september) att olika saker skulle ”ses över” och att:

”presidiet, tillika utskottet (dvs Bo Carlsson och Monica Hanson; min anm) ska titta närmare på den ekonomiska situationen.”

Det fattades inga beslut om åtgärder eller något annat. Antagligen därför att presidiet inte hade förberett frågan ordentligt eller gett direktiv till någon i förvaltningen att bereda eller utreda detta.

Trots NÄRF:s prekära ekonomiska läge hade presidiet inget sammanträde i oktober. Den 20 november däremot möttes direktionen. Då var det drygt en månad kvar av året… Direktionen beslutade om inköpsstopp för sådant som inte krävdes för den normala verksamheten. Det fanns ingen definition på vad som menades med ”normal verksamhet”. Även eventuell kompetensutbildning ställdes in.

Den 11 december, mötena kom tätare nu, vidtogs inga åtgärder mot det stundande underskottet. Knappt tre veckor innan år 2015 var till ända beslutade direktionen istället att:

”ta fram en konsekvens-/riskanalys gällande av direktionen föreslagna åtgärder.”

bekymradTTELA skrev i gårdagens tidning:

”Bo Carlsson menar att de tog till många medel för att lösa situationen efter att de ekonomiska bekymren blev klarlagda. Man införde bland annat investerings- och anställningsstopp, och började utreda vilka tjänster man kunde sluta att köpa från Trollhättan och Vänersborg.”

Det stämmer till viss del… Den 21 december, drygt en vecka före årsskiftet, beslutade NÄRF faktiskt om investeringsstopp och anställningsstopp – med vissa restriktioner.

”Direktionen beslutade om omedelbart investeringsstopp (utöver, det inom ordinarie verksamhet, nödvändiga säkerhetsmateriel). Direktionen beslutade om omedelbart anställningsstopp (vikarier, för att få hel styrka, får anställas).”

Detta beslutades alltså så sent som den 21 december! Och det var naturligtvis alldeles för sent.

Slutsats: Politikerna med ordförande Bo Carlsson som ytterst ansvarig vidtog inte de åtgärder man kan begära och som revisorerna krävde. De åtgärder som vidtogs var inte heller tillräckligt kraftfulla och de sattes framför allt in alldeles för sent. Det verkar helt enkelt inte som NÄRF tog det prognostiserade underskottet på allvar. balans

3. NÄRF är i ekonomisk balans just nu.

Bo Carlsson framför som ”förmildrande omständighet” för den bristande ledningen och styrningen för år 2015 att det är ekonomisk balans just nu – 2016…

”Men vi verkar vara i balans redan nu.”

Med tanke på Bo Carlssons ”kontroll” av den ekonomiska utvecklingen under förra året, så finns det väl anledning att tvivla på Carlssons utsaga även för 2016… Och läsarna noterar nog också att Bo Carlsson själv tycks ha sina tvivel – ”verkar vara”…

NÄRF har höjt medlemsavgiften för 2016 för medlemskommunerna – skattebetalarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud bidrar alltså med mer pengar till NÄRF i år än förra året. Den höjda medlemsavgiften innebär en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Och det är ju ett bekvämt sätt att få ordning på ekonomin…

Slutsats: Argumentet har ingen bäring på år 2015.children

4. Om ordförande inte beviljas ansvarsfrihet så borde ingen annan i direktionen heller beviljas det.

Det här argumentet känns lite naivt… ”Varför säger du till just mig? Han gjorde ju också så…”

Bo Carlsson är som ordförande ytterst ansvarig för ledningen och styrningen av förbundet. Det är meningen att ordförande ska vara insatt i verksamheten och vara i regelbunden kontakt med de högre cheferna. Som i sin tur har skyldighet att rapporterna till direktionens ordförande. Ordförande är också den som t ex fastställer dagordningen för sammanträdena. Det ska han göra utifrån sina kunskaper om vad som sker inom förbundet och vad som är viktigt och nödvändigt att ta upp.

pengapungFör uppdraget som ordförande har Bo Carlsson ett arvode på 51.030 kr om året.

Sedan kan jag inte riktigt förstå varför Bo Carlsson försöker göra andra ”medskyldiga” till förbundets bristande ledning och styrning. Skulle det vara någon ”tröst” för Carlsson om alla andra politiker i direktionen också hade nekats ansvarsfrihet….?

Slutsats: Bo Carlsson är som ordförande ytterst ansvarig för ledningen och styrningen av förbundet.brutet_ben

5. Det har inte funnits något uppsåt att skada verksamheten.

Nej, här kan jag hålla med Bo Carlsson. Men det är det inte heller någon som har påstått.

Bo Carlsson menar antagligen med detta påstående, och nästa (punkt 6), att uppsåt måste finnas (som rekvisit) för att en politiker inte ska beviljas ansvarsfrihet. Carlsson menar, tror jag, att kommunfullmäktige har begått ett formellt fel och att beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet därmed är olagligt.

kommunallagenHär har Bo Carlsson både fel och mindre fel… Det står inget om ”uppsåt” i kommunallagen – och inte heller i förarbetena.

När det gäller att ”skada verksamheten” så står det inte något om detta heller i kommunallagen, men i förarbetena står det däremot:

”Vägrad ansvarsfrihet förutsätter i regel att det som läggs den förtroendevalde till last har medfört en i någon mening ekonomisk skada för kommunen.”

Och på ett annat ställe:

”Enligt rättspraxis … krävs för vägrad ansvarsfrihet att den förtroendevalde agerat på ett sätt som stört en kommunal förvaltningsuppgift eller åstadkommit ekonomisk skada för kommunen eller landstinget.”

Som jag ser det var det framför allt Bo Carlssons ansvar att NÄRF gick med ett ekonomiskt underskott år 2015 (som jag har redogjort för ovan). På det sättet har Carlssons agerande naturligtvis medfört ”en i någon mening ekonomisk skada” för Vänersborg och de andra medlemskommunerna.

Bo Carlssons agerande har också, fortfarande som jag ser det (se ”Bo Carlsson överklagar! (1/2)”), genom bristande ledning och styrning ”stört en kommunal förvaltningsuppgift”.

För övrigt tycks rättsläget vara något oklart, det står ”i regel” och ”rättspraxis”. (Jag ska under helgen se om jag kan hitta mer information om detta.)

Slutsats: Det här skälet är det enda av de skäl som Bo Carlsson anför som det, enligt min ficktjuvmening, kan ”ligga något i”. Även om jag inte tror att Carlsson har eller kommer att få rätt.

 

6. Det har inte funnits något uppsåt att berika sig själv.

Bo Carlsson menar att det här måste finnas med för att någon ska kunna nekas ansvarsfrihet. Precis på samma sätt som den föregående punkten.

Här har Bo Carlsson fel. Det står inget om att ”berika sig själv” i varken kommunallagen eller förarbetena.

För övrigt var det nog fler än jag som ”hoppade till” när Carlsson i TTELA i samband med att han nämnde det här med att skada verksamheten och berika sig själv fortsatte:

”Det finns inget sådant i det här fallet.”

Ungefär som att det fanns sådana här skäl i andra fall…

Det tycks mig också vara något beklämmande att Bo Carlsson själv röstade för att inte politikerna i barn- och ungdomsnämnden skulle beviljas ansvarsfrihet år 2010 för bygget av arenan. Utan att då ta hänsyn till om någon hade uppsåt att skada verksamheten eller berika sig själv…

Slutsats: Detta är inget skäl som Carlsson kan anföra i en laglighetsprövning.

7. Trollhättan och Mellerud har beviljat ansvarsfrihet.

Det är sant. Å andra sidan är jag inte riktigt säker på hur insatta alla ledamöter i de andra kommunerna har varit i det som hänt på NÄRF under 2015. Det är inte helt lätt och det tar tid att sätta sig in i alla protokoll, handlingar, revisorsrapporter osv. Det kanske hade blivit ett annorlunda utfall om dessa kommuner hade behandlat frågan efter Vänersborg…

8. Det finns en dold agenda, det är ett politiskt spel.

Den här punkten skrev jag om i gårdagens blogg – se ”Bo Carlsson överklagar! (1/2)”.framtid

Framtid

Sannolikheten för att Förvaltningsrätten i Göteborg i sin laglighetsprövning ska komma fram till att fullmäktiges beslut var olagligt är låg. Bo Carlsson har nämligen inga starka skäl, möjligtvis ett som kanske går att åberopa.

För några år sedan (närmare bestämt år 2010) när Förvaltningsrätten dömde i ett annat fall angående ansvarsfrihet i Vänersborg, så tittade Förvaltningsrätten inte ens på sakskälen. Rätten tittade inte heller på om verksamheten hade ”skadats”.

Förvaltningsrätten i Göteborg skrev i sitt domslut:

Det ankommer inte på förvaltningsrätten att vid en laglighetsprövning bedöma de bakomliggande orsakernas svårighetsgrad eller varje ledamots/ersättares ansvar för att rådande situation med icke beviljad ansvarsfrihet har uppstått.”

Det betydde att Förvaltningsrätten ansåg att kommunfullmäktige kunde besluta som det ville.

Bo Carlsson (C) bör enligt min mening ta konsekvenserna av fullmäktiges beslut. De 28 fullmäktigeledamöter visade genom sitt ställningstagande helt enkelt att de saknade förtroende för Carlssons sätt att leda och styra NÄRF.

I Kommunallagens 4 kap 10 § står det:

”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

BoCarlssonNarfJag tycker att det rycker allt närmare en sådan åtgärd från kommunfullmäktige. I synnerhet därför att Bo Carlsson uppenbarligen inte förstår vad det innebär att kommunfullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet. Man får känslan att Carlsson anser sig stå över den folkvalda församlingens beslut. Tycker kommunfullmäktige inte som Carlsson, så är det fel på kommunfullmäktige och inte han själv.

Med den synen på kommunfullmäktige och demokratin ser jag inte att Bo Carlsson ens kan sitta kvar som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

%d bloggare gillar detta: