Arkiv

Archive for 22 december, 2012

Är Arena Vänersborg ett svartbygge?

22 december, 2012 1 kommentar

arenan_svartÄr Arena Vänersborg ett svartbygge?

Frågan är relevant. I högsta grad. Är Vänersborgs största bygge i modern tid ett svartbygge? Arena Vänersborg kostade i runda tal 300 milj kr. Som ska betalas av Vänersborgs skattebetalare med upp till 30 milj kr per år i 30 år till. Människor som inte är födda än ska vara med och betala arenan när de har blivit vuxna och gått ut i arbetslivet…

I den gamla bygglagen står, 9 kap. 10 §:

”När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 10 kap, skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).
Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få användas innan bristerna avhjälpts.”

Gamla bygglagen? Jo, den gamla. Det finns en ny lag, men i den står det:

”Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.”

papperbordDet skall alltså enligt lagen utfärdas ett slutbevis. Jag har haft en ganska omfattande korrespondens med byggnadsförvaltningen om arenan. Jag fick följande svar när det gällde slutbeviset:

”Slutbevis har inte kunnat utfärdas av byggnadsnämnden, då diverse kvarvarande arbete med fasader kvarstår (raster på gavelfasader över ventilationsgaller m m).”

Oj! Inget slutbevis har utfärdats. Om det brister, så ska Byggnadsnämnden ta ställning till ”i vilken omfattning byggnaden skall få användas”.

Har Byggnadsnämnden gjort det? Beslutet går tydligen att delegera. Två tjänstemän tog beslutet den 16 juni 2010 att arenan fick användas,

”…då erforderliga intyg inkommit.”

Byggnadsförvaltningen skriver:

”Bristerna är definitivt inte av den arten att användningsförbud skulle ha vidtagits.”

Det låter lugnande. Allt är i sin ordning. Arenan får användas. Men inget slutintyg kan utfärdas. Gavelfasaderna har fortfarande inte färdigställts. Arenan är inte färdigbyggd än…

Men det står också i Plan- och Bygglagen (8 kap. 33 § ÄPBL):

”Om inte annat följer av 14 eller 14 a §, upphör bygglov, rivningslov och marklov att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.”

arena_bygglovByggnadsnämnden fattade sitt beslut om byggnadslov den 13 dec 2007 (se bild). Sedan dröjer det i och för sig några veckor innan protokollet justerats och beslutet har vunnit laga kraft. Ska vi gissa på att det har gått 5 år nu i mellandagarna?

Det måste väl i så fall betyda att arenan då blir ett svartbygge?

Byggnadsförvaltningen skriver:

”Giltighetstiden för lovet kommer att gå ut, självklart borde beställaren har färdigtställt även aktuella fasaddetaljer inom denna tid. Vi vet inte om de kommer att begära förlängning av lovet, vilket de har möjlighet till.”

Barn- och Ungdomsförvaltningen, eller är det Barn- och Ungdomsnämnden, har alltså inte begärt förlängning av bygglovet. Och när en sådan begäran inkommer, så ska Byggnadsförvaltningen, eller kanske till och med Byggnadsnämnden, behandla ärendet.

Det lär inte hända innan de 5 åren har gått. Fast något säger mig att det nu kommer att bli full aktivitet i kommunhusets korridorer…

Byggnadsnämnden kan, om ett bygglov förfaller och byggnaden är mindre än 10 år, vidta rättelseföreläggande eller påföra avgift på ”svartbygget”. Och i sådana fall kan avgiften bli betydande… I värsta fall undrar jag om inte nämnden kan besluta att ett svartbygge måste rivas….

Är Arena Vänersborg ett svartbygge? Det verkar inte så. Inte än i varje fall. Inte förrän om några dagar. Om nu inget görs. Snabbt. För inte kan väl bandy-VM spelas i ett svartbygge…? Eller?

arena_vanersborg_kamelDet finns medborgare i kommunen som vet att Byggnadsnämnden och Byggnadsförvaltningen i Vänersborg ställer tuffa krav på att lagar och förordningar ska gälla. Då är det viktigt att allt och alla behandlas lika. Särskilt när det gäller kommunen själv och dess största bygge i modern tid. Någon skulle väl kanske också tycka att kommunen silar mygg och sväljer kameler…

Minst.

Kategorier:Arena Vänersborg
%d bloggare gillar detta: