Arkiv

Archive for 10 december, 2012

BUN 10 dec: Kors i taket!

10 december, 2012 1 kommentar

korstak

Dagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden var väl en mer eller mindre sensation! Inga voteringar, inga reservationer, inga protokollsanteckningar. Alla beslut togs i enighet!

Kors i taket med andra ord.

Sammanträdet inleddes med några mer rutinartade ekonomiska ärenden. (För att få mer kött på benen om vad mötet handlade om, så hänvisar jag till mina tidigare bloggar här och här.)

När vi kom till ärende 5 om hur de 16 milj kr, som fullmäktige förstärkte BUN:s budget med för 2013, skulle fördelas, så blev det inte heller här någon diskussion… Däremot fick nämnden reda på att inga pengar har avsatts för ett eventuellt öppnande av Väne Ryr. Och det kan man väl kanske förstå, inget beslut är ju taget än. Om fullmäktige beslutar att öppna Väne Ryr, så menade ordförande Eckerbom Wendel (M) att fullmäktige inte får ta ofinansierade beslut.

”Kommunfullmäktige får finansiera detta beslut!”

Och det har hon antagligen rätt i. Något att tänka på inför kommande behandling i fullmäktige.

Annars fick vi på den här punkten lära oss en del. 1-5-åringarna i förskolan ökar med ungefär 20 barn i vår. Förvaltningen räknar dock med en viss minskning till hösten. Det beräknas inte bli någon ytterligare ökning i den enskilda pedagogiska omsorgen under 2013. Antalet barn mellan 10-12 år på fritids kommer att öka. Nu är 40 fler barn inskrivna än budget och förvaltningen räknar med en ökning på ytterligare 40 barn nästa år. Antalet barn på fritids har för övrigt ökat med 60% sedan 2009. Det finns 250 barn i enskild pedagogisk omsorg. De externa verksamheterna kostar nämnden 100 milj kr per år (inkl lokalkostnader). Och lokalkostnaderna för den kommunala verksamheten uppgår till 87 milj kr.

För övrigt innebar beslutet som nämnden fattade att alla småskolor, under 50 elever, får ett extra bidrag 2013 på 200.000 kr. Jag undrade om de här pengarna räckte till småskolorna. Revisorerna hade ju skrivit i en rapport:

”Modellen för resursfördelning begränsar på de små enheterna rektorernas möjligheter att kunna ta sitt ansvar i enlighet med gällande styrdokument.”

Förvaltningschef Javette ansåg att pengarna räckte. När jag frågade om inte dessa extrapengar visade att nuvarande resursfördelningsmodell var otillräcklig tyckte samme Javette att detta inte innebar någon:

”…ändring av resursfördelningsmodellen. Det är ett tillägg för 2013. Modellen är rättvis, den utgår från elevantal.”

fritidsEnhetschef Boel Jansson redogjorde för tillsynsbesök på enskilda förskolor. Det finns ingen färdigskriven rapport än, men Jansson ansåg att läget var bra. Det finns inga anmärkningar. Och det var fina verksamheter!

Det hade gjorts oanmälda besök i den enskilda pedagogiska omsorgen. Här fanns det några anmärkningar, men inte mer än att de kunde rättas till. I varje fall det mesta. Uppfattade jag det som.

I Vänersborg finns det 50 anställda inom den enskilda pedagogiska omsorgen. Det finns 130 barn i åldern 1-5 år och 125 barn mellan 6-12 år.

revisorÄrende 9 handlade om revisorsrapporten ”Granskning av rektorers styrning och ledning”. (Jag har skrivit mycket om den här rapporten tidigare… Se t ex här.) Av förvaltningens kommentarer till rapporten kändes det lite som om förvaltningen och förvaltningschefen ville vifta bort den…

I förvaltningens ”Synpunkter på rapporten” står det inledningsvis:

”Rapporten visar att rektorerna … har … goda kunskaper för att utöva sitt uppdrag.”

Jag undrade hur förvaltningen kunde dra den slutsatsen. Svaret var att revisorerna hade gjort intervjuer och enkäter (dock inga prov…) med rektorerna. Jag undrade också vad förvaltningschefen ansåg om att rektorer ”chefar” över ett stadium som de inte är behöriga att undervisa på. Det tyckte inte förvaltningschefen var intressant. Det viktiga var att Skollagen följdes.

Kan inte en kommun som Vänersborg ställa högre kvalitetskrav? Eller?

Revisorerna skrev i sin rapport:

”Vi har svårt att se att Centrala skolenheten med tre rektorer (årskurs 7-9 på Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken) utgör en skolenhet i skollagens mening.”

skolinspektionDet här tog inte förvaltningen upp i sina synpunkter. Det gjorde jag. Förvaltningschefen menade att den här frågan bara kan avgöras vid en prövning. Typ att någon anmäler förhållandet till Skolinspektionen… Men det var ju kommunens egna revisorer som hade påpekat detta. Sa jag.

”Det behöver inte betyda att revisorerna har rätt.”

Sa Kent Javette.

Jag tog också upp resursfördelningsmodellen. (Undrar om någon tyckte att jag var tjatig…) Den behandlades också i revisorernas rapport. Skolverket och Skolinspektionen anser att en resursfördelningsmodell som inte tar hänsyn till elevernas resultat inte är ok. Tanken är naturligtvis att resurser ska fördelas efter behov. (Det skrev dock inte revisorerna.) Förvaltningschefen ansåg att Vänersborg svarar upp mot detta krav och att det är Skolinspektionens uppgift att:

”hitta fel.”

Hur blev nämndens beslut då? Jo, den samlade ”stor-oppositionen” (S, V, MP, C och VFP) lade fram ett tilläggsyrkande. Det gick ut på att förvaltningen skulle få ett uppdrag att återkomma med en redovisning av de punkter som revisorerna hade sett som ett behov av att förbättra. Det gällde orsaker till den låga måluppfyllelsen, om resurser, indelningen av skolenheterna och resursfördelningsmodellen.

Det viktiga med beslutet, som också mini-alliansen anslöt sig till, var att nu blir dessa frågor helt plötsligt politiska frågor som ska behandlas i nämnden. Och inte frågor för förvaltningen….

Nu är det bara två ärenden kvar. Frågorna som jag ställde, fem stycken(!), får jag ta en annan dag. Kanske imorgon.

I ärende 10, ”Strukturell översyn”, slog förvaltningen fast att Blåsuts skola och Öxnereds skola inte behöver byggas ut på kort sikt. Sven-Eric Sjöbergh menade att det inte kommer att ske någon större uppgång i elevantal.

skola”Stor-oppositionen” diskuterade den här frågan under ajourneringen. Sjöling (S) förde fram att det borde ske en utredning om den framtida skolsituationen i den västra stadsdelen – när det gäller skolbyggnader. Ska Blåsut skola eller Öxnered skola byggas ut på sikt? Hur mycket skulle det kosta att bygga en helt ny skola?

Det var ett bra förslag. Nämnden borde ha långsiktiga planer. Det finns ju planer på att området ska växa i framtiden. BUN har de senaste åren dessutom tagit alltför snabba, ogenomtänkta och kortsiktiga beslut. Det vore bra om BUN låg lite i framkant i planeringen.

Det tyckte mini-alliansen också. Förslaget blev hela nämndens beslut. Nämnden hemställer att Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda.

BUN fastställde också det nya regelverket för föreningsbidrag.

Jag lyfte frågan om de lokaler som kommunen äger och där hyran subventioneras för de föreningar som använder dem. Det blir en orättvisa jämfört med de föreningar som t ex har egna lokaler eller billigare lokaler men kanske dyrare utrustning. Typ.

Ordförande Eckerbom Wendel (M) höll med. Frågan om de kommunala hyressubventionerna ska utredas. Eckerbom Wendel såg mycket bestämd ut.

Tio ärenden. Och nämnden var överens om allihop. Otroligt!

lucia2012

PS. Under fikarasten fick nämnden lyssna på skönsång från musikskolans Lucia och tärnor. Tack så mycket!

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: