Arkiv

Archive for 9 juni, 2015

Från BUN/BUT 8 juni (2/2)

information3Igår var det alltså sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN/BUT). Och nämnden fick som sagt en hel del information. En del av den redogjorde jag för i gårdagens blogg. (Se här.)

Nämnden fick också lyssna till uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn hösten 2013. Den utlöste en viss diskussion om kritikpunkterna ”tillgången till tidsenliga lärverktyg” och om skolbiblioteken. Flera ledamöter kunde konstatera att internetuppkopplingen inte fungerar som det är tänkt på flera enheter. Det är dock en fråga som ligger på kommunens IT-enhets bord, det handlar typ om investeringar i fibrer etc. Och innan det blir klart kan BUN/BUT bara se tiden an. Och fortsätta betala till IT-enheten – oavsett om nätet fungerar eller inte…rinna_sand

Och satsningen på digitala skolbibliotek, som naturligtvis också är beroende av uppkoppling, men också av fler tidsenliga lärverktyg som datorer och läsplattor, verkar också ha runnit ut i sanden… Å andra sidan, sådant här är ju egentligen inte särskilt aktuellt för BUN/BUT i dessa tider när stora sparkrav står för dörren…

Och då skulle man kanske kunna uttrycka det lite taktiskt som en tjänsteman gjorde och säga att de framtida satsningarna handlar om:

krafta”de små stegens taktik.”

Fast jag tror i och för sig att det i så fall handlar mer om ganska stora kräftsteg bakåt…

Nämnden fick i vanlig ordning en budgetuppföljning. Denna gång för maj månad. Och prognosen håller i sig. Det blir många, många miljoner i underskott när året är slut…

Och det är ju inte så konstigt att BUN:s pengar inte räcker till när det har börjat 240 nya elever i Vänersborgs skolor det sista året (från maj 2014 till maj 2015).

avhallsamhetDet blev en hel del diskussioner kring årets underskott och budgeten för nästa år. Den här punkten gled också lite automatiskt in på ämnet för nästa ärende – skrivelsen om återhållsamhet som förvaltningschefen har skickat ut till förvaltningens alla beslutsattestanter.

Tove af Geijerstam (FP) var djupt oroad över att nämnden inte får några nya pengar för i år. Det verkar ju bli på det viset, eftersom sverigedemokraterna tycks göra gemensam sak med de styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det gjorde sverigedemokraterna i varje fall när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

strutsOch det är verkligen att bedriva strutspolitik. Barn- och utbildningsnämnden kan inte, även om nämnden skulle vilja, spara 23,4 milj kr på en höst! Det är tämligen vansinnigt av de styrande politikerna att blunda och låtsas som om det vore möjligt.

Tove af Geijerstam sa (ungefär så här):

”Barn- och utbildningsnämnden får inga nya pengar. De 9 miljoner kronorna var redan nämndens. Dessutom bakbinds nämnden när de styrande utesluter avskedanden och uppsägning av lokaler. Vad finns då kvar?”

Gunnar Bäckman (KD) frågade, nästan lite desperat:

”Hur tänker ni?”

minialliansenNu kanske man kan tro att de borgerliga i minialliansen helt plötsligt har drabbats av någon slags klarsyn, och till viss del har de kanske det. De har inte kunnat undgå att notera att en mängd nya elever har börjat i Vänersborgs skolor. (Vilket tydligen S+C+MP har gjort.) Men eftersom minialliansen bara vill ge BUN ett engångsbelopp för 2015 på 11,5 miljoner kronor, i stället för begärda och nödvändiga 23,4 milj, så kan väl vän av ordning undra även hur Bäckman och af Geijerstam tänker… Hur ska BUN kunna spara 12 milj kr på en höst?V_logga_mindre

Nä, det var som vanligt Vänsterpartiet som stod för motståndet mot återhållsamhet och besparingar. De argument som jag använde utvecklade Vänsterpartiet i en reservation som jag publicerar sist i denna blogg.

triumviratOrdförande Andersson hade som jag uppfattade det inga som helst svar. Det känns väl nästan som att han har blivit överkörd av sina medstyrande högre upp i hierarkin, typ Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i kommunstyrelsens arbetsutskott… När dessa säger att förskolan och grundskolan inte ska få några pengar – då blir det inte heller några pengar. Vad än Mats Andersson tycker…

Ordförande Andersson redogjorde lite för en tanke på hur nämnden skulle kunna spara pengar utan att röra varken skollokaler eller personal, men det var mest önsketänkanden. Åtgärderna skulle på sin höjd kunna spara några enstaka miljoner på 2-3 års sikt… I bästa fall. Och är det sådana förhoppningar som det styrande triumviratet umgås med och sätter sin tillit till, så kapprattkommer det att gå ekonomiskt käpprätt för nämnden. Och därmed också käpprätt på diverse andra fronter…

aktionVänsterpartiet begärde en votering angående förvaltningschefens skrivelse om att förskolorna och skolorna skulle visa återhållsamhet. Det är ju viktigt att ord följs av handling…

Fast det gjorde det inte…

Nämnden beslutade att återhållsamhet ska gälla resten av året med röstsiffrorna 9-2. Endast Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot.

Så var det med minialliansens prat om den djupa oron…

queTill sist kan väl nämnas att Ola Wesley (SD) bara sa en enda sak på mötet. Och då visade det sig att han hade hört fel. Alternativt missuppfattat. Antagligen missuppfattat.

Wesleys partikollega Carina Jällbrink däremot pratade desto mer. Jällbrink fortsätter att bombardera nämnden och tjänstemännen med frågor om än det ena och än det andra…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna sluter slaviskt upp bakom socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets krav på återhållsamhet och besparingar. Det är väl nästan så att man kan tro att sverigedemokraterna har en dold agenda som går ut på att köra skolan i bott, genom att säga nej till alla nya nödvändiga pengar. För att sedan skylla på ”invandringen”. Och få fler röster 2018.

Det är synd, egentligen helt katastrofalt, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ”spelar med” och hellre lägger kommunens pengar på ett så stort budgetöverskott som möjligt och på arena- och fritidsanläggningar – än på förskola och grundskola…

Jag undrar om det är så som vänersborgarna vill ha det…

reservation3Och till sist, Vänsterpartiets reservation. Vi yrkade alltså avslag på återhållsamheten. Jag tror ärligt talat att det är värt att läsa reservationen. Den är bra.

===========

Barn- och Utbildningsnämnden 8 juni 2015

Reservation ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet.

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut

-att ställa sig bakom förvaltningschefens skrivelse daterad 150422 om återhållsamhet 2015

En stor del av den kommunala verksamheten är lagstadgad. Dock inte all verksamhet. Kommunen bedriver också verksamhet som inte är lagstadgad. Att t ex värma upp fotbollsplaner, ge invånarna tillgång till is på sommaren eller att sätta ut fisk tillhör inte det som är lagstadgat.

Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet är i allt väsentligt en lagstadgad verksamhet. Den styrs framför allt av Skollagen. Skollagen måste naturligtvis precis som alla andra lagar följas av Vänersborgs kommun. Kommunen har liksom inget val. Det går inte att bryta mot lagar bara för att kommunen inte gillar dem. Eller inte vill. Eller inte anser sig ha de ekonomiska resurserna. Lagar måste alltid följas. Därför måste också lagstadgad kommunal verksamhet gå före icke-lagstadgad, även om den senare verksamheten är bra eller önskvärd. I praktiken betyder det, eller borde betyda, att kommunen ordnar icke-lagstadgad verksamhet i den mån det finns pengar över till det.

I förvaltningschefens skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde uppmanas enheterna att:

  • Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.
  • Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom dessa krav på återhållsamhet.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande den 25 mars i år gjort en konsekvensutredning utifrån de besparingsåtgärder som nämnden på grund av ev besparingskrav som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ålägger eller kan komma att ålägga nämnden.

De konsekvenser som förvaltningen lägger fram är inga pappersprodukter. De är verkliga och de kommer att förverkligas den dag då besparingarna verkställs. Förvaltningen har visat att konsekvenserna blir stora om besparingskraven verkställs.

Vänsterpartiet anser att de krav som återhållsamheten ställer i praktiken innebär besparingar.

Vänsterpartiet tror inte att det köps material och tjänster till verksamheten som inte behövs. Tvärtom så är Vänsterpartiet övertygat om att verksamheten redan idag inte har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa det material och de tjänster som är nödvändiga.

Att visa återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster innebär att barn, elever och personal i ännu lägre grad erbjuds relevant material och lärverktyg i den utsträckning som krävs. Det kan även betyda ytterligare minskade möjligheter till omvärldsorientering, studiebesök och kulturevenemang.

Skollagen 10 kap

10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot Skollagen.

Vänsterpartiet tror inte heller att det finns personal i verksamheten som inte behövs. Särskilt inte nu när barn- och elevantalet har ökat så dramatiskt. Därför torde det inte gå mer än i absoluta undantagsfall att vara utan vikarier.

Vänsterpartiet anser att vara utan vikarier innebär detsamma som en personalminskning. Det betyder med all säkerhet sämre servicenivå, ökad arbetsbelastning och bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får helt enkelt försämrat stöd i sin utveckling mot målen.

Skollagen 8 kap

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

Skollagen 2 kap:

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Skollagen 5 kap:

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot flera paragrafer i Skollagen.

Vänsterpartiet anser att återhållsamhet och besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Det ökande elevantalet i grundskolan och skolbarnomsorgen är en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.V_logga_mindre

Vänersborg behöver i stället fokusera på att höja kunskapsresultaten, förbättra likvärdigheten samt tillgodose lagkraven avseende bland annat lärarbehörigheter, skolbibliotek, studiehandledning till nyanlända och digitala verktyg.

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget.

%d bloggare gillar detta: