Arkiv

Archive for 18 juni, 2015

KF 17 jun: Ordning och reda? Lagbrott?

18 juni, 2015 1 kommentar

angryGårdagens kommunfullmäktige slutade inte förrän kl 22.30. Det var stundtals lite ”hett”. Eller kanske snarare lite hätskt, och alltför personligt. TTELA som var snabbt ute och redan idag refererade ärende 2, budget 2015, skriver (se här):

”Tonen i sessionsalen blev stundtals hård ledamöterna emellan och fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren fick gå in och styra upp mötet.”

Och det är helt riktigt. Tyvärr skriver TTELA emellertid detta i direkt anslutning till att mitt anförande om sverigedemokraternas budget refereras. Vilken kan uppfattas av TTELA:s läsare som att det var mig som Ljunggren fick styra upp. Det dementeras härmed. Jag var faktiskt inte alls inblandad i det som åsyftas.arbetsordning2

Det beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning från 2014-10-15 hur fullmäktiges sammanträden ska gå till rent formellt och vad som ska gälla. Igår hände det flera saker under sammanträdet som tål att diskuteras utifrån arbetsordningen. Det är oerhört viktigt att de regler som gäller är solklara för alla ledamöter, och också för ordföranden. Det får inte finnas något utrymme för godtycke, enligt min mening. Därför vill jag ta upp ämnet här, trots att de sakfrågor som behandlades, och de beslut som fattades, naturligtvis är ännu intressantare. Men det får vänta. (Ge er till tåls. Det kommer.)

arbetsordningKommunfullmäktiges arbetsordning är inte helt bra. Den ger under några avsnitt möjligheter till tolkningar och den är ibland också luddigare än den tidigare – en arbetsordning som många ledamöter för övrigt är inskolade i.

En luddig arbetsordning kan leda till att sammanträdena blir både förvirrade och förvirrande. Som igår. Naturligtvis ska ledamöterna hålla god ton i sina anföranden, det är inte det jag menar, men ledamöterna och ordförande måste ha spelreglerna helt klara för sig. Jag tar några exempel från gårdagens sammanträde för att förklara vad jag menar.

applause3Vid ett tillfälle började till exempel några ledamöter applådera. Och det fick de inte för kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Han blev faktiskt lite sur… Men vid ett sammanträde när Ljunggrens partibroder Dan Nyberg satt ordförande för ett antal år sedan, så tilläts faktiskt applåder. Dock inte applåder från åhörare.

Det enda som står om detta i arbetsordningen är:

”I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.”

Jag tror att det var denna skrivning som ordförande Ljunggren hade i tankarna. Men applåderna kom efter anförandet… (Möjligtvis kan Ljunggren också ha tänkt på störande uppträdande.)

interruptVid ett annat tillfälle igår ropade Cecilia Skenhall (SD) ”ordningsfråga” mitt under ett anförande. Och började prata – och det tillät ordförande Ljunggren. När jag, faktiskt, gjorde precis detsamma under Nybergs ordförandeskap, hotade Nyberg mig med att jag skulle bli utkastad och få sitta i en skrubb resten av Nyberg_huntersammanträdet… Nyberg blev väldigt arg… Och jag blev väldigt rädd…

Nu är det under Ljunggrens ordförandeskap förvisso en annan arbetsordning än under Dan Nybergs tid. Men Skenhall avbröt de facto den som hade ordet. Så Ljunggren gjorde vad jag förstår fel. Igen?

Den nuvarande arbetsordningen är som sagt mycket luddigare och otydligare i några avsnitt än den tidigare. Reglerna kring till exempel replikskiften är väldigt svävande.

Det står bara:

”Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.”

Marie_Dahlin2Trots den otydliga skrivningen är det nog helt klart att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) bröt mot detta under gårdagens sammanträde. Dahlin gick vid ett tillfälle nämligen upp i talarstolen och replikerade på en replik, fast det inte var hon som hade haft anförandet. Då sa ordförande Ljunggren inget. Däremot försökte jag och några andra ledamöter uppmärksamma Ljunggren på att detta inte var ok enligt arbetsordningen. Vilket Marie Dahlin naturligtvis också visste. Då sa Marie Dahlin med ett stort leende:

”Går det så går det – och nu gick det.”

Och då log Ljunggren tillbaka – och sa inget.answer2

I den tidigare arbetsordningen stod det tydligt:

”Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Ett sådant inlägg bör göras omedelbart efter den talare som föranlett genmälet. På detta inlägg har talaren rätt att genast svara under högst två minuter.”

Hur tydligt som helst: anförande – en replik – en svarsreplik. Sedan är replikskiftet klart och näste talare för gå upp i talarstolen.

I den nuvarande arbetsordningen står det inget om detta, det står inget om hur många repliker som ska tillåtas etc. Enligt den praxis som rått under Ljunggrens ordförandeskap, så har det dock följt den gamla arbetsordningen.

Marie_Dahlin2Återigen till Marie Dahlin. Vid ytterligare ett tillfälle gick Dahlin upp i talarstolen och tog sig en andra replik. Mot den gamla arbetsordningen och mot praxis. Några minuter senare kom Ljunggren på detta (efter viss hjälp från ”bisittarna” tror jag) och påpekade det för Dahlin. Som naturligtvis återigen visste att hon hade gjort ”fel”. Och återigen:

”Går det så går det – och nu gick det igen.”

Och återigen med ett leende. Det känns onekligen som att Marie Dahlin i sin roll som kommunstyrelsens ordförande ibland sätter sig över de regler som gäller för oss andra ledamöter. Det hade onekligen varit på sin plats att fullmäktiges ordförande på ett tydligt sätt hade ”styrt upp” sin partikollega.

Men som sagt, formuleringen i arbetsordningen är otydlig. Det gäller också en annan aspekt av replikskiften. Som också aktualiserades igår. (Det hände mycket kring ”det formella” igår. Fast det är ju just därför jag skriver denna blogg… Fast det allvarligaste är kvar…)

Ibland händer det att flera ledamöter begär replik på ett och samma anförande. Vid minst två tillfällen igår var det åtminstone fyra ledamöter som begärde replik på ett och samma anförande. Med den arbetsordning som gällde på Dan Nybergs tid som fullmäktiges ordförande var det inga problem:

Kommunfullmäktige 2007</p><br /><br /><br />
<p>Lars-Göran Ljunggren (s)”Om flera begärt genmäle skall dessa inlägg ske i tur och ordning med rätt för den talare som föranlett genmälet att efter varje inlägg, svara under högst två minuter.”

Igår hävdade ordförande Ljunggren att den som hållit anförandet bara hade en enda svarsreplik på samtliga fyra repliker! Vilket naturligtvis är helt orimligt. Fyra ledamöter replikerar vardera 2 minuter. Så ska den stackars ansatte talaren bara få 2 minuter att svara alla fyra. Helt orimligt. Det var till och med svårt för berörda att komma ihåg vad alla fyra ledamöter hade sagt när hen skulle svara…

obsOch så till något, fast inte helt, annat. Och om det tidigare var viktigt, så är det som följer ännu viktigare…

Välfärdspartiet har som bekant ingen ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Morgan Larsson är ”bara” ersättare. Och det är ju i kommunstyrelsen som alla ärenden måste beredas innan de läggs fram i fullmäktige.

I kommunallagen står det (5 Kap 26 §):

”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.”

I och för sig så skulle välfärdspartiet ändå kunna begära att få lägga fram ett förslag, i det här fallet ett budgetförslag, i kommunstyrelsen trots att Morgan Larsson bara är ersättare. Nu gjorde inte Morgan Larsson det, utan han gjorde det istället igår under sittande fullmäktigemöte.

Ordförande Ljunggren följde i den förre ordförande Anders Forsströms fotspår och tillät inte det. Varpå välfärdspartiets budgetförslag inte behandlades.

forsstrom2Och på tal om Forsström. Det finns en parallell till vad som hände igår. Fast ”värre”.

Det handlar om budgetdebatten den 12 juni 2013. Då godkände inte fullmäktiges dåvarande ordförande Forsström den minsta lilla ändring i det minsta lilla förslag. Kompromisser mellan personer, partier eller block, blev helt omöjliga. Lagt kort ligger menade Forsström. Lagda förslag är de enda som får behandlas.

Det sammanträdet slutet i kaos och kalabalik. Det var när Forsström, moderat som han var, till sist underkände en ändring i moderaternas eget förslag, en kompromiss som partiet gjorde för att få andra partiers stöd. Det slutade med att hela budgetbeslutet återremitterades.

”Det här är fan inte klokt!”

Sa en ledamot från talarstolen vid det tillfället. Det var inte jag. Om du vill veta vem det var kan du klicka här… (Där är också hela det sammanträdet refererat.)

demokrati3Det här med att få lägga förslag, yrkanden, är en oerhört viktig principiell fråga. Det handlar om demokratins innersta väsen. Det handlar om att ett parti som genom demokratiska val är representerat i fullmäktige, men som inte är tillräckligt stort för att bli representerat i kommunstyrelsen, ska kunna lägga några förslag. Eller inte.

Det känns demokratiskt helt fel. Och jag tror att det är fel.

Det handlar också om att partier ska kunna ändra sig under en diskussion i fullmäktige, att partier ska kunna mötas på ”halva vägen” eller att partier ska kunna ingå kompromisser. Det vill säga – nya förslag.

dan_abergModeraternas rutinerade politiker Dan Åberg hävdade i ett inlägg att ordförande Ljunggren hade fel. Åberg menade att det är upp till var och en i fullmäktige att lägga yrkanden i ett ärende. Åberg menade att det däremot inte var ok att väcka ett nytt ärende. Dan Åberg hänvisade till kommunallagen.

Jag är övertygad om att Dan Åberg har rätt. Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S), och före honom Anders Forsström (M), har helt enkelt blandat ihop begreppen. De har blandat ihop ”förslag” och ”ärende”.

Så här tänker jag.

kommunallagenI kommunallagens 5 Kap 45 § står det:

”Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.”

När Morgan Larsson och välfärdspartiet lade fram sitt budgetförslag, så var det just ett förslag. Inte ett nytt ärende!

Ärendet var ju budgeten för 2016! Och ärendet budget för 2016 var berett i kommunstyrelsen. Och Välfärdspartiets förslag handlade ju om ärendet budget 2016. Inte budget 2017! Inte budget 2018!

Välfärdspartiets förslag handlade om ärendet budget 2016 och höll sig därför inom lagens ramar. För kommunallagen sa att det var ett ärende som skulle ha beretts, inte ett förslag!

Det är hur tydligt som helst. Tycker jag.

Och inte nog med det. 45 § ovan fortsätter direkt med följande:

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

MorganLarsson_kommunMorgan Larsson ville att fullmäktige skulle avgöra om hans förslag fick läggas fram. Det vägrade ordförande Lars-Göran Ljunggren. Det hade inte Ljunggren, vad jag förstår, rätt att göra.

Det verkar som det typ har blivit dubbelfel i hanteringen av välfärdspartiets förslag.

För att inte tala om att kommunfullmäktige faktiskt är kommunens högsta beslutande organ. Det betyder att i praktiken är alla beslut som fattas i fullmäktige lagliga om de inte överklagas.

Kanske ett trippelfel…

domareBeslut som har fattats i fullmäktige kan laglighetsprövas (överklagas). Visar det sig att beslutet har kommit till på ett felaktigt sätt kan det upphävas.

Jag anser att Morgan Larsson och välfärdspartiet ska överklaga fullmäktiges budgetbeslut igår. Vi måste äntligen få klarhet i vad lagen säger när det gäller att lägga förslag i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det är oerhört väsentligt ur demokratisk synpunkt.

Mitt tips är för övrigt att Förvaltningsrätten kommer att ge välfärdspartiet och Morgan Larsson rätt vid en laglighetsprövning, vilket i så fall kommer att innebära att hela budgetbeslutet får tas om från början…

hangmattaOrdförande Lars-Göran Ljunggren tyckte avslutningsvis att alla ledamöter skulle läsa arbetsordningen över sommaren, varpå Marie Dahlin skämtsamt kontrade, när hon i slutet av sammanträdet tackade Ljunggren för hans insats, att Ljunggren också skulle läsa arbetsordningen… Det kanske var mer än ett skämt…?

Jag påstår inte att det är lätt att sitta ordförande, definitivt inte. Men det är oerhört viktigt att de demokratiska spelreglerna följs. En ordförande måste därför vara väl påläst och inläst i arbetsordningen – och kommunallagen.

Min egen åsikt är att arbetsordningen dessutom måste arbetas om och förtydligas. Det får inte finnas några oklarheter om vad som gäller under ett sammanträde.

Och Vänersborg måste få klarhet i vad kommunallagen säger.

%d bloggare gillar detta: