Arkiv

Archive for 17 april, 2016

BUN (18/4): Budget 2017

17 april, 2016 Lämna en kommentar

sammantrade8Imorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Det blir en lång dag som inleds med en arbetsmiljöutbildning hela förmiddagen. Själva sammanträdet börjar alltså inte förrän efter lunch, kl 13.15.

Jag beskrev ärendena i gårdagens blogg (se ”BUN på måndag”). Och det allra största ärendet lär bli ”Budget 2017, Mål och resursplan 2017-2021”, dvs budgeten för nästa år.

triumviratBakgrunden är ju att det styrande triumviratet har lagt på BUN en budgetram som innebär en nedskärning med 0,5%, i pengar räknat 3.347.000 kronor. Det här är naturligtvis oacceptabelt för Vänsterpartiet. Efter ett intensivt mailväxlande mellan Vänsterpartiets representanter i nämnden, och andra, har vi kommit fram till ett yrkande som jag gärna vill delge mina läsare.

V_logga_mindreVänsterpartiets yrkande:

Det är naturligtvis lite speciellt, och kanske inte helt riktigt, att lägga ett yrkande som går emot de ramar som kommunstyrelsen har ålagt nämnden att utgå från, dvs en besparing på 0,5% nästa år. Men eftersom Vänsterpartiet röstade på ett helt annat förslag i kommunstyrelsen så ser vi ingen annan möjlighet än att vara konsekventa och även här i nämnden visa var vi står i denna fråga.

Vänsterpartiet röstade för en ramsättning som innebar omkring 20 milj kronor mer till barn- och utbildningsnämnden år 2017 än den ramsättning kommunstyrelsen beslutade. Dessa ca 20 milj kr anser Vänsterpartiet är nödvändiga för att förskolor, fritidshem och grundskolor ska kunna upprätthålla åtminstone ett minimum av Skollagens krav och intentioner. Den ökade tillströmningen av framför allt elever i grundskolan kan inte mötas på annat sätt än genom fler lokaler, fler pedagoger och annan elevpersonal, fler rektorer, mer administrativ personal, mer personal i elevhälsan, fler IT-verktyg, fler skolmåltider och mer resurser till städ osv.

Grundskolan har under årets första kvartal gått med ett underskott på ungefär 8,5 miljoner kronor, vilket ger en fingervisning om hur hårt ansträngd nämndens ekonomi är. Från mars 2015 till mars 2016 ökade till exempel antalet elever i grundskolan med 266. På förskolan var ökningen 58 barn. Och barn- och elevtillströmningen förväntas fortsätta.

Barn- och Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att begära en extra ramökning med 5,4 milj kr för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola. Förslaget i KSAU är att notera denna begäran som information och be nämnden återkomma med sin begäran i sitt förslag till MRP. Vänsterpartiet yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden gör det.

Prognoserna visar att ökningen av barn och elever blir bestående varför ett behov av ökad ramtilldelning ses som nödvändig för att klara en budget i balans. Vänsterpartiet ser också nya tillkommande kostnader, som bland annat fler lokaler och ökad personal.

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

  • hos kommunfullmäktige begära dels en ramökning med 5,4 miljoner kronor för att finansiera utökat lokalbehov för barnomsorg och grundskola.
  • och dels en ramökning motsvarande 20 miljoner kronor för att finansiera utökat behov av personal, undervisningsmaterial och kringkostnader såsom t ex skolmåltider.
Kategorier:Budget 2017, BUN 2016
%d bloggare gillar detta: