Arkiv

Archive for maj, 2016

Handlingar om Nuntorp – en fortsättning

nuntorpsskolaIgår publicerade jag en blogg som handlade om hur det stod till med handlingarna kring affären Nuntorp (se ”Hantering av kommunala handlingar”). Och idag hittade ett nytt protokoll sin väg till diariet. Eller snarare en ny sida i ett ”gammalt” protokoll.

fabvDet gäller protokollet från Fastighets AB Vänersborgs sammanträde den 16 mars. Protokollet har idag kompletterats med en sida 2, den sida som saknades. Att protokollet kompletterades just idag är återigen ett sådant där osannolikt sammanträffande. Men det är bra att det blev gjort, vad det än berodde på. Det är viktigt att protokollen i diariet är fullständiga och riktiga. Antagligen har det skett någon typ av misstag i avläsningen av originalprotokollet – och misstag kan göras.

Så nu är ordningen återställd.

almostNästan…

Några frågetecken har rätats ut, men det nya protokollet reser nya frågor…

I diariet har det ”gamla” protokollet helt enkelt uppdaterats med den nya sidan, utan att detta på något sätt framgår i diariet. Datumet för diarieföringen är nämligen detsamma som tidigare.

diarium_FABV

Ok, det är kanske så det går till, men för mig är dagens nya kompletterade protokoll faktiskt ett nytt protokoll. Med ett nytt datum för diarieföring.

På sidan 2 i det ”uppdaterade” protokollet finns punkterna 5 och 6 med (plus ytterligare två ärenden), dvs de som saknades i det tidigare diarieförda protokollet. Och det är ju bra. pudel_goraDessutom finns vederbörliga underskrifter med i slutet på sidan – också det precis som det ska vara. (Och i samband med det, så måste jag göra ett tillrättaläggande. Det brukar finnas med underskrifter i Fastighets AB:s protokoll. Jag hade fel på den punkten igår. Och nu fick således också protokollet från i mars underskrifter.)

pennaDe som har skrivit under protokollet är ordförande Marie Dahlin (S), Tor Wendel (M) och Bengt Larsson (S). Och det är bolagets VD, tillika kommundirektör, Ove Thörnkvist, som skriver protokollen. Så i och med underskrifterna så vet vi också vilka signaturerna tillhör (se ”Hantering av kommunala handlingar”).

Men här upptäcker man som sagt några fler frågetecken…

Det är enligt protokollet Tor Wendel som har blivit vald till att justera protokollet tillsammans med ordförande Marie Dahlin – ingen annan.

protFABV2

Men när man tittar på vilka som har satt sina underskrifter i slutet på protokollet så visar det sig alltså att också Bengt Larson har justerat.

protFABV3

Bengt Larson har, enligt protokollet, inte blivit vald att justera protokollet! Men det gör han ändå. Dessutom är Bengt Larsson ersättare i styrelsen. Och ersättare brukar inte justera protokoll, så detta förfarande torde vara en nymodighet.

Men inte nog med det. Tor Wendel har bara justerat två paragrafer, två paragrafer som Marie Dahlin av någon anledning inte justerat. Varför Dahlin inte har gjort det framgår inte. Det föreligger i varje fall inget jäv på dessa paragrafer – paragraferna handlar om ”Övrigt”, där det inte fanns något att rapportera, och ”Nästa styrelsemöte”.

Marie_Dahlin2Det är möjligt att Marie Dahlin var tvungen att lämna mötet för andra uppdrag, men då ska det naturligtvis stå i protokollet. Precis som det gör strax före paragraf 5:

”Bo Carlsson lämnar mötet och Stefan Larsson tjänstgör.”

Jag blir inte riktigt klok på sammanträdesformerna eller protokollskrivandet i Fastighets AB. Men jag kanske får gå en kurs. Eller också får någon eller några på Fastighets AB göra det…

Eller också har sekreteraren glömt någon punkt… Protokollet kanske får uppdateras igen. Jag gissar faktiskt på det, men denna gång har det i så fall inte berott på ”inläsningsfel”.

Hur som helst, protokollet är bättre än det förra… Nu återstår det att se om det tar lika lång tid för protokollet från det senaste mötet den 18 maj att bli klart… Och bli rätt…

Undrar förresten vad kommunjuristen tycker om sådana här protokoll?

sammantrade4Sammanträdet den 18 maj är för övrigt det sammanträde där Fastighets AB Vänersborg beslutade att köpa Nuntorp, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Enligt mycket tillförlitliga uppgifter har den tredje styrelsemedlemmen Tor Wendel (M) reserverat sig mot beslutet. Men tills protokollet blir justerat och klart så går det inte att få någon ytterligare information om varken beslutet eller reservationen. Det är bara Bo Carlsson som av någon anledning kan berätta för media (”Hantering av kommunala handlingar”) om vad som avhandlades och bestämdes…

Det är väl inte heller helt ointressant att upplysa om att värderingen av Nuntorp, som Bo Carlsson avslöjade i Melleruds Nyheter förra onsdagen, var sekretessbelagd av Västra Götalandsregionen… Ja faktiskt. Västra Götalandsregionen, som äger Nuntorp, sekretessbelade värderingen av så att säga ”förhandlingstekniska skäl”.

secret2Och den sekretessen bröt Bo Carlsson (C) när han ”i sin ivriga entusiasm” sade ”lite för mycket”…

I och med detta uttalande så gjorde jag idag ett nytt försök att få ut det värdeutlåtande, som låg till grund för LRF-konsult Erik Einarssons värdering av Nuntorp. Sekretessen torde vara tämligen meningslös när Carlsson offentliggjort den viktigaste uppgiften, tänkte jag. Och om värderingen blir offentlig så kunde den ju också läsas av politikerna i Fastighets AB… Tänkte jag igen.

Fast det kan de redan.

vgregionEn chefstjänsteman på Västra Götalandsregionen gav mig beskedet att två värderingar sedan lång tid tillbaka (före jul) faktiskt redan fanns hos kommunen.

Jag skrev därför till VD Ove Thörnkvist och begärde ut värderingarna. Och fick ett svar från Marie Dahlin (S)… Dahlin skrev att en chefstjänsteman på VG-regionen skulle få bedöma om handlingen var offentlig.

Med andra ord – värderingen fanns alltså på kommunen! Hela tiden! Fast VD Thörnkvist tidigare förnekade det i ett mail till mig:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

brevNär jag ändå hade Marie på ”emailtråden” så frågade jag henne om värderingen:

”Är den sekretessbelagd så ska jag väl få reda på det? Och vägledning om hur jag ska överklaga?”

Marie Dahlin (S) svarade:

”Den finns inte i kommunens diarie, den finns på fastighets AB som arbetsmaterial.”

juristJag kan tänka mig att kommunjuristen har åsikter om detta förfarande. Också…

Hur slutade det då? Jo, jag fick LRF-konsulten Erik Einarssons värdering av Nuntorp! Av Fastighets AB:s VD Ove Thörnkvist. Eller rättare sagt, en av Einarssons värderingar – den om fastigheten, dvs byggnader, skog och annan mark.

Den andra värderingen gäller lösöret, som t ex fordon, maskiner och kor etc. Och den är vad jag förstår fortfarande sekretessbelagd av Regionen, även om ingen i Fastighets AB har upplyst mig om det…

cow2Jag undrar förresten om Fastighets AB tänker sig att köpa korna… Vem på kommunen skulle i så fall mjölka dem?

Jag återkommer till Fastighets AB, utvärderingar och Nuntorp. Det kom nämligen ”annat” emellan… För ikväll har ett stort drama utspelats på Skräcklan. En stor polisinsats – mängder med polisbilar och ambulanser. Skott. Insatsstyrka. Chockgranater. Ambulanser.
Expressen ringde mig och jag svarade på några frågor. Ska bli intressant att läsa vad jag sa…

Världen har kommit närmare…

Hantering av kommunala handlingar (Nuntorp)

29 maj, 2016 3 kommentarer

rykte3Det har under en längre tid kryllat av rykten både på stan och i kommunhuset att Fastighets AB Vänersborg har beslutat att köpa fastigheten på Nuntorp med tillhörande skogs- och jordbruksmark.

För oss som inte rör oss i de slutna kontors- och konferensrummen på kommunhuset har det varit svårt att få någon som helst information om vad som händer. Jag har därför försökt att få ut handlingar som rör affären.

Och det visade sig att det inte var det lättaste… vallg13

Kommundirektör Ove Thörnkvist är också VD i det kommunala aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg. Jag vände mig till honom för att få protokollet från Fastighets AB:s styrelsesammanträde den 16 mars.

Dagen efter, sent fredag eftermiddag (20 maj), fick jag svaret:

”Protokollet finns i diariet, justerat och klart.”

Kommundirektören och VD:n brukar ofta, förutom att han har en förmåga att missuppfatta frågor på mailen (se bland annat ”Fastighets AB Vänersborg (1/2)”), låta bli att ge frågeställaren den service som lagarna kräver. Det är inte första gången som Thörnkvist svarar med en hänvisning när jag begär ut protokoll. (Se t ex ”FABV (2/2). Och Nuntorp.”)

lagbok2Jag förstår inte hur kommundirektören och VD:n i Fastighets AB tänker. Lagarna säger ju att kommunen ska lämna ut begärda handlingar och dessutom skyndsamt (se Offentlighets- och sekretesslagen, kap 4). Är det så att kommundirektören inte anser sig ha den tid som krävs för att följa lagen, så kan man väl tycka att han med i stort sett bara ett musklick kan vidarebefordra en sådan här begäran till någon annan tjänsteman.

Jag skrev till kommunens två jurister för att få deras syn. Jag fick svar från en av dem:

”Självfallet har du som enskild rätt att få ta del av begärd handling i enlighet med Tryckfrihetsförordningens 2 kap.”

paragraphe2Kap 2 handlar om allmänna handlingars offentlighet (se här). I paragraf 12 står det:

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.”

Jag tror att några i kommunen får se över sina rutiner… Det ska betonas att de allra, allra flesta tjänstemän i Vänersborg sköter detta på ett utmärkt och ytterst noggrant sätt. Det kanske också beror på ett beslut som kommundirektör Thörnkvist själv(!) fattade den 18 mars och som vidarebefordrades till samtliga förvaltningschefer:

”I förvaltningslagen sägs att kommunen ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.”

Skrev alltså kommundirektören…

diarietJag fick inte ut protokollet, men jag tittade i diariet – och där fanns naturligtvis protokollet från den 16 mars. Det var diariefört dagen efter att jag hade frågat VD Thörnkvist efter det, dvs protokollet diariefördes fredagen den 20 maj… Det var för övrigt mer än 2 månader efter sammanträdet…

Så återigen råkade jag ut för ett sådant där ovanligt sammanträffande – en handling diariefördes dagen efter att jag begärde ut den…

fabvDet är ganska svårt att förstå varför protokollet inte skrevs och ”hanterades” snabbare. Det står faktiskt i direktiven till Fastighets AB under paragraf 7:

”Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: … b) protokoll från styrelsesammanträde”

Kan det bli tydligare?

Det går inte att utifrån protokollen från Fastighets AB Vänersborg se vem det är som skriver dem. De är nämligen inte undertecknade! Och det är följaktligen inte heller protokollet från den 16 mars…

Det är mycket märkligt. Är protokoll som inte är underskrivna giltiga…?

Det finns bara några signaturer på varje sida på protokollet. De betyder antagligen att några har justerat protokollet, men det är svårt att veta vilka dessa personer är – se bild!

fabv_signs1

I protokollet står det att Tor Wendel (M) har valts till justeringsman, så en av signaturerna torde vara hans. De andra styrelseledamöterna är Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) – är det deras signaturer? Jag ser inte det, och det finns ingen ledtråd i protokollet.

Det blir än märkligare…

På sidan 2 och 3, dvs bilaga 1 och 2, hittar vi en fjärde signatur (se bild):

fabv_signs2

Och denna extra signatur måste vara VD Thörnkvists, ”Thö”. Vilket är lite underligt, eftersom han inte står som närvarande på sammanträdet (det står inget alls om VD:n)…

När jag sedan läser protokollet från den 16 mars så ser jag att det saknas två paragrafer, se nedan.

protFABV

Det finns inga paragrafer 5 och 6!

Efter en kontrollfråga till kommunstyrelseförvaltningen om det finns ytterligare en sida, så ges beskedet:

”Tyvärr, så ser protokollet ut här också. Det saknas § 5 och 6.”

Ooops.

Vad säger man?

nuntorpsskolaAnledningen till att jag ville ha ut handlingar var alltså att jag ville veta mer om ”affären Nuntorp”. Jag fick ut ovanstående protokoll, men det var allt. Dessutom är fortfarande inte protokollet, där det ryktas om att Fastighets AB har beslutat att köpa Nuntorp, inte justerat än, och är därmed inte offentligt. Jag tror att det sammanträdet hölls den 19 maj.

Jag gjorde ett nytt försök, jag ville veta mer om alla rykten. Särskilt intressant tyckte jag att ”Värdeutlåtandet av LRF-konsult Erik Einarsson” (citat från protokollet) skulle vara. Jag hushallningssallskapetefterfrågade också all korrespondens med Hushållningssällskapet, dvs den organisation som är tänkt ska hyra Nuntorp av Vänersborg.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen fick jag svaret:

”Samhällsbyggnadsnämnden har inga uppgifter i detta ärendet. Frågorna får gå till Fastighets AB – Ove Thörnkvist.”

Från kommunstyrelseförvaltningen var svaret:

”Det finns ett ärende gällande Nuntorp (Utredning – eventuellt förvärv av fastigheter kopplade till naturbruksgymnasiet Nuntorp, dnr 2015/403) i Kommunstyrelsens diarium. … Den enda handling/korrespondens med Fastighets AB är den avsiktsförklaring som ligger i ärendet.”

vet_inteDet sista svaret jag fick var från Fastighets AB:s VD, dvs Ove Thörnkvist:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

Det gick inte att få ut några handlingar – ingen värdering, ingen korrespondens med Hushållningssällskapet. Ingenting.

Det gick inte att få reda på mer fakta. secret

Några personer har meddelat mig muntligt att det råder sekretess på att lämna ut uppgifter kring värdering, köp och sälj etc. Det var också vad Marie Dahlin sa till TTELA den 12 april:

”resultaten är än så länge belagda med sekretess.”

Men i så fall borde jag ha fått detta svar, till och med med en instruktion om hur man kan överklaga sekretessbeslutet – och det har jag inte fått! (Även sekretessbelagda handlingar ska diarieföras.)

Har alla kontakter skötts muntligt?

Döm av min förvåning när jag läste Melleruds Nyheter i onsdags, den 25 maj.

Nuntorp10

Trots att det inte finns några handlingar i diariet, trots att det senaste protokollet från Fastighets AB inte är justerat och därmed inte har vunnit laga kraft, trots att det enligt uppgift råder sekretess och trots att det tydligen inte finns annat än muntliga överenskommelser – så går Bo Carlsson (C), tillsammans med sin gamle partivän Robert Svensson från Mellerud, ut i offentligheten och berättar att Nuntorp är värderat till 38 miljoner kronor – och att köpet är klart… Det fattas ”bara” ett beslut i fullmäktige.

Vänersborg ska köpa en fastighet för 38 miljoner kronor  för att en friskola ska kunna bedriva verksamhet. Är det dags att också köpa Fridaskolans lokaler?

joÄr det månne läge att anmäla hanteringen av ärendet ”affären Nuntorp” till JO? Det finns många bottnar i förfarandet, så det skulle kunna bli både en och två och tre anmälningar…

.

Anm. Jag har skrivit om Fastighets AB och Nuntorp tidigare. Se:

FABV (2/2). Och Nuntorp.

Stundtals hett fullmäktige (25/5)

kf25majIgår var det sammanträde med Vänersborgs kommunfullmäktige.

Det första ärendet var information och beslut kring ”den personalekonomiska redovisningen – hälsobokslut”. Ärendet föredrogs på ett föredömligt sätt av personalekonom Martina Krus. Hon levererade en hel del intressanta siffror, som t ex att kommunen har 3.168 anställda, vilket är en ökning med 162 personer från året innan. Av de anställda är 80% kvinnor. Medellönen är 27.308 kr i månaden. Männen tjänar fortfarande bättre än kvinnorna, män 28.191 kr och kvinnor 27.118 kr, men medellönen för kvinnorna närmar sig männens.pensionar2

Ledamöterna fick också veta medelåldern bland de anställda ligger på 46 år. (För rektorer är siffran 56-57 år.) 350 personer uppnår pensionsåldern (65 år) mellan 2016-2020 och det sker flest avgångar i lärarkåren (50-tal i grundskolan och ett 30-tal i förskolan) och vårdsektorn.

Det var ytterligare en hel del siffror till – och allt kan läsas i en särskild rapport. (Rapporten kan laddas ner genom att klicka här.)

honan5Kommunfullmäktige beslutade att bygga en ny förskola i kvarteret Hönan. Äntligen!

Det har gått oerhört segt. Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om förskolan redan den 17 mars 2014. Men sedan har ärendet förhalats och bollats fram och tillbaka av den styrande minoriteten (S+C+MP). Barn- och utbildningsnämnden har faktiskt fattat beslut om att bygga förskolan ytterligare två gånger.

Det visar på ineffektiviteten hos de styrande partierna. Det är bara att hoppas att det i fortsättningen inte ska behöva krävas att samma beslut fattas tre gånger av en nämnd och ta över 2 år innan ärendet kommer upp i kommunfullmäktige… Nämnder och styrelser måste jobba som en kommun, dvs tillsammans.

Samtidigt fick jag dåliga vibbar efter beslutet…

finger1bEn ledamot i ett av de styrande partierna pekade under en paus på en formulering i beslutsförslaget och undrade om jag hade uppmärksammat den. Det stod:

”Kommunfullmäktige ställer sig bakom Barn- och utbildningsnämndens förslag att bygga förskola i kvarteret Hönan, i enlighet med de underlag som redovisats.”

När jag tittade efter lite noggrannare, så var det var formuleringen ”i enlighet med de underlag som redovisats” som personen menade. Jag fattade nog inte riktigt. Skulle denna formulering i beslutet kunna äventyra bygget?BoCarlsson3

Och det var ju faktiskt också så att Bo Carlsson (C) hade sagt något tämligen diffust från talarstolen. Något som skulle kunna tolkas som att det ändå inte var klart att sätta spaden i jorden trots fullmäktiges beslut…

Bo Carlsson sa nämligen att nu när detta beslut fattas är det viktigt att:

”ansvariga nämnd (Carlsson sa faktiskt så, är det singular eller plural?; min anm) går vidare med ärendet så det inte tar en lång tidsperiod innan det finns bygglov och handlingar klara. Det är verkligen viktigt. … Men ansvarig nämnd (nu var det singular; min anm), se upp så det här rullar som det ska.”

karvlingVad menar Bo Carlsson? Vill han att förskolan ska byggas eller inte? Varför ska BUN ”se upp”? Om det finns några oklarheter, något som Barn- och Utbildningsnämnden inte har tänkt på (det är ju inte direkt några byggproffs i nämnden) – varför kan inte Bo Carlsson helt enkelt prata med sin partibroder Mats Andersson som är ordförande i BUN?

Eller varför skulle inte KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), där Bo Carlsson sitter tillsammans med Marie Dahlin (S) och Marika Isetorp (MP), kunna hjälpa till att lotsa ärendet rätt? Det vore väl på sin plats efter allt motarbetande i denna fråga som KSAU har stått för tidigare?

Men jag tänker positivt – och tror verkligen att fullmäktiges beslut igår betyder att en förskola i kvarteret Hönan ska börja byggas snarast. Allt annat vore ett totalt svek från de styrande partierna.

kunskapsforbundet_vastNYÄrende 4, ”Fråga om ansvarsfrihet 2015 avs Kunskapsförbundet Väst”, kom att bli kvällens ”huvudnummer”.

Gunnar Lidell (M) yrkade att presidiet, dvs de tre ordförandena, i Kunskapsförbundets direktion inte skulle beviljas ansvarsfrihet. (Se ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (1/2)” och ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (2/2)”.) Det var inte bara ett sällsynt och ovanligt yrkande, det var samtidigt också både mycket ”tufft” och lidell15utmanande. Yrkandet skulle uppfattas, sa Gunnar Lidell, som en:

”Övertydlig politisk markering.”

Personligen tycker jag inte att man ska använda ”ansvarsfrihetsinstrumentet” på detta sätt. Vill man markera så får man skriva motioner eller lägga yrkanden i de nämnder eller direktioner där frågan hör hemma.

Jag håller faktiskt med Bo Dahlberg (S), som ansåg att ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet vore ett ”okynnesbeslut.” Dahlberg undrade också om Lidell var beredd att gå vidare till domstol… (Vilket Lidell inte var.) Det vore liksom ett naturligt steg menade Dahlberg. För övrigt skulle vi i kommunfullmäktige ha behövt Bo Dahlbergs tal i juni 2010… Den gången gällde det ansvarsfrihet för några ledamöter i barn- och ungdomsnämnden som hade röstat nej till arenan…

Den gången kunde vi verkligen tala om okynnesbeslut.

ansvarMinialliansens och Lidells yrkande om att inte bevilja ansvar löd:

”Årsredovisningen för 2015 saknar uppgifter om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv för kommunerna i Trollhättan och Vänersborg.
Dessutom så har det underlag som har inkommit från revisorerna och som riktar stark kritik mot hur styrning och ledning fungerar i förbundet. Under förbundets resa har enligt vår uppfattning beslut fattas utan att följa konsortsialavtalet och beslut har tagits ovanför direktionens huvuden.”

Bo Carlsson (C) reagerade mot formuleringen att beslut tagits ”ovanför direktionens huvuden”. Det menade Carlsson att det inte stämde. Samme Bo Carlsson som på fullmäktiges sammanträde den 21 oktober förra året sa:

”Ingen riksolycka om inte regelverket följs fullt ut.”

karvling_talarstolSjälv var jag uppe i talarstolen flera gånger. Mitt huvudanförande var en sammanfattning av bloggen ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet”. Anförandet tog väl bortåt 15 min…

Morgan Larsson (VFP) ville vara strået vassare än minialliansen och Lidell (M). Larsson ville inte ge någon i direktionen ansvarsfrihet… Och sade sig stödja sig på revisionsberättelsen. Fast revisorerna ville bevilja hela direktionen ansvarsfrihet, inklusive presidiet. Jag förstod nog inte riktigt hur välfärdspartiet tänkte.

eckerbom15Lena Eckerbom Wendel (M) skötte en stor del av minialliansens argumentation denna kväll. Och själva yrkandet, ”kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv”, luktade Eckerbom Wendel lång väg…

Jag frågade Eckerbom Wendel vad som menades. Det står ju inget om sådana här kvalitetsmått i de olika revisionsrapporterna och det står inte heller något om ”kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv” i styrdokumenten för Kunskapsförbundet. Och det står för övrigt inte heller i Skollagen eller läroplanen.

Eckerbom Wendel försökte både förklara och utveckla formuleringen. Det enda jag uppfattade var att Kunskapsförbundet inte brytt sig om att redovisa friskolorna och att friskolorna också täcks av Kunskapsförbundets ansvar.

Det var nog ingen som blev klokare av detta… Det kändes inte heller som ett särskilt tungt argument.

minialliansen_updateJag frågade också vad minialliansens syfte var – ville de avskaffa Kunskapsförbundet eller göra det bättre? Det fick jag inget svar på.

Lena Eckerbom Wendel ville också förklara, och försvara, varför minialliansens ledamöter var så passiva i direktionen. Jag tycker inte att hon lyckades med det.

Men, men… Det var ju bara en:

”Övertydlig politisk markering.”

Eller?

stefan_politikIDSedan var det omröstning. Och det blev en del strul med den nya tekniken och med jäviga ledamöter. Som inte hade tagit ur sina kort ur den nya elektroniska utrustningen. Samtidigt som ordförande Ljunggren (S) inte fick någon ordning på propositionsordningen…

handupprackningDet slutade med ett hederligt gammalt upprop för och emot – ja till ansvarsfrihet för Kunskapsförbundets presidium (kommunstyrelsens förslag) och nej till ansvarsfrihet (minialliansens förslag).

Det blev 25 röster för ja och 21 nej-röster.

I nästa ärende frågade Lena Eckerbom Wendel (M) kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om handlingar i digital form. Den frågan har jag faktiskt kommenterat i en bloggstenaldern (se ”Kommunen och Microsoft, del 1”) redan den 30 mars.

Marie Dahlin ”svarade” då med att ge kommunstyrelseförvaltningen ett uppdrag om att utreda Eckerbom Wendels fråga. Men det konstiga var att uppdraget faktiskt daterades till – dagen innan frågan lämnades in… Jag tyckte då, i min blogg, att det var lite märkligt med dateringen. Igår fick jag dessutom se att Marie Dahlins ”svar”, uppdrag, hade ett diarienummer som kom efter diarienumret på Eckerbom Wendels fråga. Och det gör dateringarna ännu märkligare…

mystiskMystiken tätnar…

Men det här diskuterades inte igår. När en fråga ställs är det nämligen bara den som frågar och den som svarar som får begära ordet. Men så är det inte med en interpellation

Och just en interpellation hade Lutz Rininsland (V) ställt till Marie Dahlin (S). Fast egentligen var det tänkt att Marie Dahlin skulle ha svarat i april, men då kunde inte Dahlin närvara på sammanträdet.

lutzKFRininsland ville ha en diskussion om det ideologiska tänkandet kring budgeten. Ska kommunen huvudsakligen satsa på verksamheterna eller på framtida investeringar? Rininsland menade att socialdemokraterna resonerar på ett sätt i regeringen och på ett helt annat i Vänersborgs kommun. På regeringsnivå samarbetar socialdemokraterna dessutom med Vänsterpartiet, i Vänersborg talar knappt partierna med varandra.

Det blev inte mycket till diskussion…

Efter sammanträdet däremot, så ställdes frågan till oss i Vänsterpartiet, av S+C+MP, om vi ville samtala om budgeten… (Se mer på Vänsterpartiets hemsida.)

Wow!mp2

För övrigt gör miljöpartiet ett allt blekare intryck i det politiska livet i Vänersborg. Marika Isetorp och Per Sjödahl går bara upp i talarstolen och yrkar bifall. No more, no less. De för inte fram några fakta, de bidrar inte med några analyser, de framför inga argument och, framför allt, de deltar inte i debatter. De tycks totalt uppslukade av socialdemokraterna och centerpartiet.

När ska de vanliga miljöpartisterna reagera? Och agera?

Anm. Du kan läsa mer om fullmäktigesammanträdet på Vänsterpartiets hemsida: ”Det var en märklig kväll”.

Nyhet: Splittring i Kunskapsförbundet

24 maj, 2016 1 kommentar

nyhetJag är bara tvungen att återge en nyhet. Man kan ju inte riktigt lita på att TTELA kommer ut i morgon… Eller någon annan dag.

Kunskapsförbundets direktion hade sammanträde idag, igen. Och troligen har de tre vänersborgska socialdemokraterna Kenneth Borgmalm, Madelaine Karlsson och Stefan Larsson i direktionen fått sig en ordentlig avhyvling, eller två, av Marie Dahlin (S) och de andra partikamraterna i Vänersborg. Det var ju deras röster som på det förra sammanträdet avgjorde att Estetiska programmet musik (Es-Mu) inte ska starta upp i Vänersborg i höst. Hade de röstat som de andra vänersborgspolitikerna för att behålla Es-Mu i Vänersborg så hade det också blivit så.

Till dagens direktionsmöte hade därför förbundets förste vice ordförande Kenneth Borgmalm (S, Vänersborg) skrivit en motion. Och något liknande har jag nog aldrig skådat i pudel_goraden vänersborgska politiska historien.

”Undertecknad tillhör dem som vid beslutets fattande inte riktigt förstått vidden av betydelsen av beslutet för Vänersborg som kommun och musikstad och Estetprogrammet som ett fundament till Musikens Vänersborg.”

krypa_korsVilken omvändelse, det är till att krypa till korset…

”Inte riktigt förstått…”

Borgmalm hävdar sedan motsatsen till vad han och de andra socialdemokraterna (från Vänersborg) framfört och tyckt, och röstat på, vid det förra sammanträdet.

Motionen avslutades nämligen med dessa fyra yrkanden:

 1. ”Direktionen upphäver sitt beslut från 2016-04-26 att endast starta Estetiska programmet musik på en skola.
 2. Direktionen beslutar att starta Estetiska programmet på både Magnus Åbergs Gymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet i avvaktan på den pågående övergripande och långsiktiga översynen av utbud och lokaler i förbundet.
 3. Om direktionen inte upphäver tidigare beslut, yrkas att direktionen fattar ett nytt beslut att, förutom Magnus Åbergsgymnasiet, även starta Estetiska programmet på Birger Sjöbergsgymnasiet.
 4. Om direktionen inte fattar något av ovanstående beslut, skall frågan hänföras till ägarsamråd snarast.”

Det är väl bara att konstatera att det var synd för Vänersborg att ”våra” socialdemokrater inte var tillräckligt pålästa och hade denna uppfattning då det var skarpt läge.

Fast Kenneth Borgmalm ville alltså med motionen att det återigen skulle bli ett skarpt läge. På nytt. Borgmalm föreslog att motionen skulle behandlas på sittande möte.

hett3Jag kan förstå om uppståndelsen blev stor och att politikerna från Trollhättan i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet undrade vad som i ”glödhetaste” var på gång. (Jag tror i och för sig inte att de andra vänersborgspolitikerna heller förstod vad som hände.) Hur skulle det se ut om en nämnd eller styrelse, fullmäktige eller en direktion, hela tiden upphävde sina nyligen fattade beslut? Vem skulle då lita på politikerna?

Eftersom motionen lämnades in vid sittande möte, och därmed inte hunnit beredas, så krävdes det enligt ordförande Maud Bengtsson (S, Trollhättan) att samtliga ledamöter röstade för att den fick behandlas. Röstade en enda ledamot nej, så var det nej som gällde. Då skulle motionen beredas av tjänstemännen och presidiet och behandlas på nästa sammanträde, den 21 juni. Vilket betyder att det skulle vara kört för Es-Mu-uppstarten i Vänersborg till höst. Vilken det nog faktiskt var redan idag…

nejDet var naturligtvis flera som röstade nej – motionen skulle inte behandlas idag. Den rebelliske Jonathan Axelsson (M, Vänersborg) begärde votering – och så blev det.

Voteringen slutade 7-7. Alla från Trollhättan röstade nej och alla från Vänersborg röstade ja.

Så slutet dåligt, allting dåligt.

bytrata3Vänersborg har tack vare socialdemokraterna från Vänersborg inte bara förlorat Es-Mu till Trollhättan (startar alltså inte upp i höst i Vänersborg). Nu avslutades mötet också med det som inte skulle få hända – Vänersborg mot Trollhättan…

Byträta…

Det kan bli förödande för Kunskapsförbundet – och för alla elever i Vänersborg och Trollhättan…

Kan socialdemokraterna fortsätta att styra Vänersborg?

Efter BUN (23/5)

Det har aldrig hänt tidigare. Jag sitter faktiskt i kommunhusets cafeteria och plitar ner inledningen på min blogg. Vi har nämligen haft en arbetsmiljöutbildning med ergonom Thomas Mellgren på förmiddagen och slutade lite tidigare än beräknat. Och det är fortfarande några minuter kvar innan jag måste förflytta mig till Lindgården för själva sammanträdet med barn- ochuppdatering utbildningsnämnden (BUN).

Det är bara datorn som tycker att det finns viktigare saker att ta itu med än bloggar…

Målsättningen med arbetsmiljöutbildningen var att vi nämndspolitiker skulle få så mycket kunskap att vi kan ta vårt arbetsmiljöansvar. Det är nämligen politikerna som har ansvaret för arbetsmiljön i nämndens verksamheter, som förskolor och skolor. Naturligtvis fungerar det så i praktiken att uppgifterna kring arbetsmiljön delegeras. Men själva ansvaret kan inte delegeras bort.

chef4Ledamöterna fick veta att det, så att säga, finns stora könsskillnader i arbetsmiljön. Så har till exempel kvinnliga chefer, rent statistiskt i landet, ansvar för fler medarbetare än de manliga. Och det stämmer i BUN:s verksamheter. Det är inte ovanligt att rektorer och förskolechefer (tjänster som domineras av kvinnor) har ansvar för 30-40 medarbetare.

Det är också så att det är ”det synliga”, det fysiska, som av tradition har prioriterats i arbetsmiljöarbetet, fastän det är de psykiska och sociala ”påfrestningarna” som ökar. Och så är det i BUN:s verksamheter. Stress är t ex ett stort och växande arbetsmiljöproblem.

Thomas Mellgren, som kan det här på ena handens fingrar, menade att det är viktigt att nämnden verkligen tar sitt ansvar och t ex kontrollerar att genomförda åtgärder ger resultat.

För övrigt fastnade jag för följande kloka ord:

”Att jobba med arbetsmiljö är inte en kostnad utan en investering.”

BUN:s förskolechefer och rektorer behöver helt klart avlastas. Det är inte bara att de har ansvar för alltför många medarbetare, de har även alldeles för många och betungande arbetsuppgifter.

sd_flaska2På Lindgården började sammanträdet kl 13.15.

Sammanträdet förlöpte uppseendeväckande lugnt och stillsamt. Det blev faktiskt inte en enda votering. Till och med Ola Wesley (SD) förklarade sig nöjd med svaret på sin motion (se ”Inför BUN 23 maj”). Samtidigt som han tog några klunkar av sitt sverigedemokratiska bordsvatten. Som för övrigt var garanterat ”äkta svenskt”…

Nämndens ledamöter fick en hel del information. Mycket stod redan i nämndens underlag och jag har redogjort för en del i tidigare bloggar (se också ”Före BUN och efter KoF”). Men det blev också en del nytt, särskilt om förskolan.

children2I kommunen finns det 1.740 inskrivna barn i förskolan. Det blir 18,3 barn per avdelning, vilket är en hög siffra jämfört med riksgenomsnittet (16,9 barn). Det innebär att det går 6,1 barn på varje årsarbetare (i riket: 5,3).

Ledamöterna var eniga om att det är viktigt att nämnden arbetar för att minska barngruppernas storlek. Den förtätning som BUN har använt för att lösa den stora tillströmningen av barn leder nämligen till en hel del oönskade konsekvenser, som t ex ökad arbetsbelastning och högre sjukskrivningstal för personalen (sjukfrånvaron i förskolan var 9,4% år 2015), ökat tryck på förändrade öppethållandetider och att  lärmiljön försämras.

De 32 barn som har fått vänta mer än 4 månader på förskoleplats har nu allihop fått erbjudande om plats. Det är viktigt att notera.

Ökningen av antalet barn och elever kommer att fortsätta under året. Prognosen är att grundskolan, där tillströmningen är som störst, kommer att få 450-500 elever fler (från 1 januari till 31 december). BUN ska överta Kunskapsförbundets gamla lokaler på Idrottsgatan 7 för att klara situationen. Man räknar med att hela 18 klasser ska få plats här.

paviljongFör övrigt löser BUN situationen med moduler, men det står helt klart att det behövs permanenta lösningar. Och det är viktigt att BUN kommer till skott snabbt. Jag hoppas att de styrande partierna (S+C+MP) också inser detta. På nämndens sammanträde gör de i varje fall det. Även om de inte röstar på samma sätt i fullmäktige… För på fullmäktige röstade de, som också sitter i BUN, mot att BUN fick 16 milj kr extra för i år.

Fast det såg ut på dagens nämnd som att de var ganska nöjda med fullmäktiges beslut…

Ett enhälligt BUN har också begärt 2 milj kr i extra anslag för år 2016 för ökade lokalkostnader (både förskola och skola) och 5,4 milj kr för år 2017. Det är ett måste att fullmäktige beviljar nämnden dessa pengar. Vi får se hur ledamöterna från S+C+MP röstar denna gång när frågan kommer upp i fullmäktige…

Till sist.

StampelklockaTidsregistreringen för lärare i Heroma kommer att avskaffas från och med höstterminen. Och det vet jag kommer att göra de flesta pedagoger glada.

25 personer har sökt jobbet som förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Fyra av dessa har blivit intervjuade. Vem som får tjänsten bestäms i slutet av maj.

Det blev en hel del mycket ”matnyttig” information för nämndens ledamöter. Jag tror att alla ledamöter inser vilka utmaningar kommunen står inför, även de från de styrande partierna. Jag hoppas bara, som sagt, att dessa partiers ledamöter också kan få Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att inse nämndens behov.

Kategorier:BUN 2016

Före BUN och efter KoF

I tisdags skrev jag om morgondagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) – se ”Inför BUN 23 maj”. Mötet börjar för ovanlighetens skull inte förrän kl 13.15 och då i Elevhälsans konferensrum på Lindgården.delarsrapport

Nu har jag läst alla handlingar, dvs också delårsrapporten. Och det är inte utan att man får en sådan där upplevelse av déjà vu… Det känns onekligen som att jag har läst rapporten både en och två (och tre och fyra…) gånger tidigare. Men där återfinns de senaste siffrorna kring nämndens verksamhet, och det är ju bra.

Fram till och med april så har antalet placeringar i förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) ökat med 153 barn. Och under årets första tre månader är det 32 stycken barn som inte blivit erbjudna barnomsorgsplats. Det är för övrigt ett brott mot Skollagen. Under året (fram till maj) har antalet elever i grundskolan ökat med 246 elever.

children2Tillströmningen av barn och elever till Vänersborgs förskolor och grundskolor fortsätter alltså i oförminskad takt. Det var en liten överraskning. Jag trodde nog att ökningen var på väg att sakta av.

Det får till följd att anslagen till de flesta grundskoleenheter, dvs skolor, inte räcker till. Anslagen är för övrigt beräknade utifrån det gamla budgetbeslutet i juni 2015. Torpaskolan gör till exempel ett underskott de fyra första månaderna på 1,7 milj kr, Vänerparkens skola 585.000 kr, Silvertärnan 461.000 kr, Frändeforsskolan 812.000 kr, Mariedalskolan 776.000 kr, Tärnan 661.000 kr, Blåsut skola 600.000 kr och Öxnered 478.000 kr.

För BUN:s del är det oerhört välkommet att kommunfullmäktige i all sin vishet beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden 16 milj kr mer än vad socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister beslutade i juni 2015 – och stod fast vid även nu i april. Nu ska de här 16 milj fördelas ut på de olika skolenheterna, vilket gör att de olika skolorna får mer pengar till framför allt pedagogtjänster. (Vilket gör att underskotten kommer att reduceras avsevärt eller till och med försvinna.)

Trots de här 16 extra miljonerna och trots att BUN har fått 9 milj kr för mottagande av flyktingar, så är prognosen att BUN gör ett underskott i år på 2,4 miljoner kr.

Det är nog så att BUN behöver ett antal extra miljoner kronor i tillskott även nästa år…

arenanMed undantag av förra året så har det alltid stått om Arena Vänersborg i de delårsrapporter BUN har levererat. Men nu ligger ju som bekant arenan på kultur- och fritidsnämnden (KoF) sedan 1 januari 2015.

Och helt plötsligt, så bara hände det – en våg av nostalgi sköljde över mig…  Jag var tvungen att ta en koll på vad det stod om arenan i KoF:s delårsrapport.

Och det gick snabbt.

IFK Vänersborg har arrangerat skridskoåkning för nyanlända och högstadieelever har fått pröva på kälkhockey. Det var allt som stod om Arena Vänersborg i KoF:s delårsrapport. Det stod t ex ingenting om vad arenan kostar.arena_ingapengar

Arena och fritid (en enhet i KoF) har en total budget år 2016 på 48,8 miljoner kr. Jag förmodar att omkring 26-28 milj kr av dessa pengar går enbart till att betala kostnaderna för Arena Vänersborg. Men, som sagt, det står inget om detta i delårsrapporten. Arena och fritid beräknas också, tillsammans med sportfisket, gå med ett underskott i år på 3,1 milj kr. Det är mer än hela barn- och utbildningsnämnden…

Men varför mörkas kostnaderna för arenan? Varför göms de undan? Varför redovisas de inte klart och tydligt i delårsrapporten?

in_armsInnan Marika Isetorp (MP), som nu är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hamnade i famnen på Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), så var Isetorp en ivrig förespråkare för minskade ekonomiska anslag till arenan.

I miljöpartiets valprogram för 2014-2018 stod det:

”Arenans driftskostnader tar resurser från andra viktiga kommunala verksamheter och kommer fortsätta att göra så om inget görs. Vi vill att alternativa drift- och ägandeformer utreds.”

Av detta hörs nu inte ett knyst. Makten är tydligen så eftertraktad och eftersträvansvärd att Isetorps och miljöpartiets ”motstånd” mot arenan har vänts till sin motsats…

Och istället för att hitta besparingar på arenan, så skriver de styrande partierna, S+C+MP, med Isetorp i spetsen, en protokollsanteckning med anledning av att KoF fick en miljon mindre i fullmäktiges budgetbeslut i april jämfört med junibeslutet år 2015:

”Vi befarar att det nya beslutet om Mål- och resursplan 2016-2018 som kommunfullmäktige antog 2016-04-27 kommer att få stora konsekvenser för vår verksamhet då det beslutet innebär att vi mitt under pågående verksamhetsår har en miljon kronor mindre än vi planerat för.”karvling

Jag undrar vad de styrande partierna, och i synnerhet Nils Dahlgren (S) som sitter både i KoF (och som skrev på protokollsanteckningen) och BUN, ska skriva i protokollsanteckningen på BUN:s möte. BUN fick ju med samma fullmäktigebeslut 16 miljoner kronor extra jämfört med vad de styrande själva ville…

KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (2/2)

20 maj, 2016 1 kommentar

avlagsen_KFVPå kommunfullmäktige nästa vecka (onsdag den 25 maj) ska frågan om den politiska direktionen i Kunskapsförbundet Väst (KFV) ska beviljas ansvarsfrihet eller inte behandlas. När ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 11 maj ansåg minialliansens partier (M+L+KD) att förbundets presidium, dvs de tre ordförandena Maud Bengtsson (S), Kenneth Borgmalm (S) och Sofia Lindholm (C), inte skulle få ansvarsfrihet. (Se ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (1/2)”.)

Motiveringen handlade mer om en revisorsrapport som skrevs den 13 februari än om den rapport som hör till själva ärendet och som finns med i handlingarna.

revisor2I den revisorsrapport som ”hör till” själva ärendet föreslår de politiska revisorerna att KFV:s direktion i sin helhet ska beviljas ansvarsfrihet. Visst finns det en viss kritik, och som naturligtvis måste åtgärdas, men kritiken känns inte speciellt ”betungande”.

Revisorerna skriver:

”Förbundet har inte en tillräcklig intern kontroll eftersom förbundet inte upprättat eller genomfört någon intern kontroll enligt en kontrollplan under 2015.”

Det var väl egentligen allt.

pwcInte heller i den rapport som proffsen i PWC skrev, och som utgör underlag för de politiska revisorerna, finns mycket av kritik. Tvärtom, den är väldigt positiv. Så när minialliansen skrev, i sitt yrkande i kommunstyrelsen:

”Årsredovisningen för 2015 saknar uppgifter om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv för kommunerna i Trollhättan och Vänersborg.”

Så skriver PWC:

”Förvaltningsberättelsen har utvecklats på ett bra sätt med en tydligare fokus på beskrivning av måluppfyllelsen inom de tre målområdena kvalitet, attraktivitet och effektivitet.”

sparkadMen det är inte i första hand denna rapport som minialliansen har i åtanke när de inte vill bevilja direktionens presidium ansvarsfrihet. Det är den rapport som revisorsproffsen i PWC skrev den 13 februari. Denna rapport är nämligen stundtals ganska förödande i sin kritik mot KFV. (Eller?) Och i det utlåtande som de politiska revisorerna skrev inför onsdagens behandling i kommunfullmäktige hänvisas faktiskt till denna rapport:

”vi riktar kritik för de brister som vi uppmärksammat i våra granskningar av ledning och styrning av förbundet.”

Det betyder väl, precis som minalliansen och Gunnar Lidell (M) menar, att även denna granskningsrapport ska behandlas på onsdag i fullmäktige när frågan om ansvarsfrihet prövas.

kung2Rapporten som minialliansen lutar sig mot har utarbetats av PWC och har titeln ”Granskning av ledning och styrning”.

Jag vill först slå fast att det faktiskt inte står något i denna rapport (heller) om att det saknas uppgifter ”om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv”, som minialliansen skrev i sitt yrkade i kommunstyrelsen. Jag vet för övrigt inte riktigt vad minialliansen menar med att ansvarsfrihet inte ska beviljas på grund av detta.

I den inledande sammanfattningen i rapporten ”Granskning av ledning och styrning” slår PWC fast att man har noterat att det råder både en stor kunskapsbrist och osäkerhet om:

”… formella och juridiska förutsättningar samt den praktiska innebörden av upprättade styrdokument.”

vbgthnDet handlar om de styrdokument som upprättades inför bildandet av Kunskapsförbundet Väst, som alltså är ett kommunalförbund bildat av Trollhättan och Vänersborg. Dessa styrdokument, naturligtvis tillsammans med Kommunallagen, skulle reglera förhållandet mellan Kunskapsförbundet och de båda ägarkommunerna och hur KFV skulle ledas och styras.

PWC skriver i sin sammanfattning:

 • ”Granskningen visar också på betydande oklarheter och t.o.m. felaktigheter i styrdokumenten samt att all formalia ännu inte är på plats, vilket försvårar för de ansvariga att klara sin uppgift utifrån de frågor som denna granskning tar upp.”
 • ”En annan viktig fråga som kan utvecklas handlar om ansvars- och rollfördelning mellan medlemmarna genom ägarsamrådet och direktionen, förbundsdirektören och övriga chefer (linjeorganisationen). Det handlar om formell och informell ledning och styrning.”
 • ”Flera av de intervjuade uttrycker att det finns ett demokratiskt underskott och att ägarsamrådet agerar som förbundets högsta beslutande organ och inte som medlemmar i ett kommunalförbund.”

styrdokument2Det handlar alltså om de styrdokument som upprättades och som beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg. Det ska väl också noteras att det var minialliansen (M+L+KD) som styrde Vänersborg under denna tid när Kunskapsförbundet bildades och alla dess ledamöter röstade ja till styrdokumenten.

PWC har i rapporten utvecklat punkterna i sammanfattningen ganska ingående. Jag tänkte göra ett antal nedslag som jag anser vara representativa för rapporten. (Det går att förstå fortsättningen av bloggen utan att läsa alla citat.)

Här följer några definitioner för dig som väljer att läsa citaten:

 • Direktionen: De politiker som bestämmer i Kunskapsförbundet. Det är 14 ledamöter och 14 ersättare och de har utsetts av Trollhättan och Vänersborg. (Se här.)
 • Ägarsamråd: Kommunstyrelsernas presidier från Vänersborg och Trollhättan tillsammans med Kunskapsförbundets presidium.
 • Ägarråd: Enbart kommunstyrelsernas presidier från Vänersborg och Trollhättan.

Och så då citaten från PWC:s granskningsrapport.

 • ”Ägarsamrådet har även agerat på ett informellt sätt som inte alltid har stöd av kommunallagen eller styrdokumenten.”
 • ”Revisorerna har uppmärksammat att det råder oklarheter om de juridiska villkoren för kommunalförbundet av de inblandade parterna. Det råder också en osäkerhet kring tolkningen av upprättade styrdokument, som enligt revisorerna i vissa avseenden är både otydliga och motstridiga.”
 • ”Generellt anser medlemmarnas majoriteter att samråd bör ske för fler frågor än direktionen och oppositionen.”
 • ”Vid efterföljande direktionsmöte den 19 februari 2014 förtydligar de båda kommundirektörerna (på uppdrag av ägarsamrådet och ägarrådet) att också frågor om fastigheter och skolor skall ingå. … Samma dag får direktionen information av kommundirektörerna (…) att ägarsamrådet inte fattar formella bindande beslut utan det är direktionen som skall göra det.”
 • ”Förbundsordningen är fastställd av varje medlems fullmäktige. Men den är i vissa fall otydlig och motstridig jämfört med KL och andra styrdokument. Juridiken kring dessa frågeställningar är svår.”
 • ”Förbundsordningens formulering att ”principiella och ärenden av större vikt ska hänskjutas till ägarsamråd” kan missförstås. Formuleringen kan tolkas som att ärendet skall överlämnas till ägarsamrådet för beslut. Konsortialavtalets formulering ”att ägarsamråd skall ske inför beslut av principiell betydelse…” är tydligare.
 • ”Det dubbla budskapet från ägarråd och ägarsamråd jan-feb 2014 bekräftar otydligheten snarare än att de förtydligar frågan, anser flera av de intervjuade. D.v.s. att ägarsamrådet å ena sidan inte fattar formella bindande beslut utan det är direktionen som skall göra det, å andra sidan att ägarrådets uppfattning är att deras beslut skall ”betraktas som moraliskt bindande”.”
 • ”Varken ägarråd eller ägarsamråd har rätt att fatta formella beslut (enligt kommunallagens mening). Deras sk beslut skall betraktas som en uppfattning eller en synpunkt och de kan inte överklagas.”
 • ”Ibland är inte ägarsamrådet överens, eller så behöver de mer tid på sig för att bli det. Detta har i praktiken vid flera tillfällen hindrat direktionen att fatta ändamålsenliga beslut. Det gäller inte minst sena besked om budgetram, lokaler och övriga förutsättningar inför budget 2016.”
 • ”vi (=PWC) kan förstå att enskilda politiker känner sig mer eller mindre bundna av ägarrådets beslut att ”samråd skall betraktas som moraliskt bindande”. … Men vi ifrågasätter den informella ledarstrukturen som tidigare tagit sig olika uttryck.”

kritikDet är en mycket omfattande kritik från de professionella revisorerna i PWC. Men jag ser inte var kritiken riktas specifikt mot Kunskapsförbundets direktion eller dess presidium. Kritiken handlar egentligen mer om dels styrdokumenten i sig (som har beslutats av fullmäktigeförsamlingarna i Vänersborg och Trollhättan och inte av Kunskapsförbundet) och dels att ägarsamrådet, dvs kommunstyrelsens presidier från Trollhättan och Vänersborg, lägger sig i och talar om hur de vill ha det – på ett sätt som inte är förenligt med styrdokumenten. Och i ärenden som enligt samma dokument inte angår dem.

Och kanske framför allt, som PWC också framhåller, uttalandet från ägarsamrådet den 19 februari 2014 om att:moral2

”beslut i ägarsamråd skall betraktas som moraliskt bindande”

Det här uttalandet är nog det mest uppseendeväckande i hela ”historien”. Det har ingen som helst bäring i styrdokumenten. Men vilka styrde Vänersborg när ägarsamrådet gjorde uttalandet? Jo, det var minialliansen… Samma politiska konstellation som nu inte vill ge presidiet i KFV:s direktion ansvarsfrihet.

Kunskapsförbundet Väst har definitivt inte fungerat i ledning och styrning. Här är jag helt överens med minialliansen. Men frågan är, vem är ansvarig för det?

motsagandeStyrdokumenten är alldeles för otydliga och i vissa fall motsägande. Dessutom stämmer de inte alltid överens med kommunallagen. Men de som är ansvariga för styrdokumenten är fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg. Det är inte KFV eller dess presidium.

Ägarsamrådet har i flera fall överskridit sina befogenheter, det står helt klart. Men vem är ansvarig för det? Ja, det är väl kommunstyrelsernas presidier i Trollhättan och Vänersborg. Det är inte KFV eller dess presidium.

Det illustreras väl ganska tydligt av en av de som sitter i ägarsamrådet, BoCarlsson3nämligen Bo Carlsson (C). Carlsson sa på fullmäktiges sammanträde den 21 oktober förra året:

”Ingen riksolycka om inte regelverket följs fullt ut.”

paul_thnSedan är det nog så som minialliansen skriver i sin motion att kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), på ett felaktigt sätt har ”lagt sig i” många av Kunskapsförbundets frågor. (Se min tidigare blogg, ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”.) Men det har skett på ett sådant sätt, tror jag, att socialdemokraterna från Trollhättan i allmänhet och dess ordförande Maud Bengtsson (S) i synnerhet, inte har ”vågat annat än att lyda”. Men då är nog ändå frågan om det har skett något formellt fel av ledamöterna i Kunskapsförbundets presidium. Jag menar, de kan ju påstå att de hade tyckt så oavsett vad Paul Åkerlund har sagt…

questionSedan är faktiskt KFV och dess presidium rent objektivt i en brydsam situation. Kunskapsförbundet är ju helt beroende av Trollhättan och Vänersborg för sina intäkter…

Med andra ord, jag kan inte annat än se att det inte är direktionen eller dess presidium som är ansvariga för den bristande ledningen och styrningen. Därför borde de enligt min mening beviljas ansvarsfrihet.

Är det några som inte borde beviljas ansvarsfrihet är det presidierna i kommunstyrelserna i Trollhättan och Vänersborg, i synnerhet de som tillhör de styrande partierna.

Men det är inte det frågan gäller på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag.

anmAnm 1. När jag hade skrivit färdigt denna blogg, så fick jag Kunskapsförbundets presidiums förslag till svar på revisionsrapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst” i min hand. Svaret ska behandlas av direktionen nästa vecka. I svaret står bland annat:

”En översyn och justering av styrdokumenten skulle bidra till att också formalia och befogenheter för direktionen respektive förhållandet till medlemskommunerna skulle förtydligas och underlätta det fortsatta arbetet.”

Anm 2. Revisorerna i PWC riktar också kritik för hur Kunskapsförbundets frågor har skötts av respektive ägarkommun – i de frågor där ansvaret ligger uteslutande på kommunerna och inte på Kunskapsförbundet. Men denna kritik lämnar jag därhän eftersom dessa inte har någon betydelse för ansvarsfriheten i Kunskapsförbundet.

Anm 3. Vill du veta mer om problemen med ledningen och styrningen av Kunskapsförbundet så rekommenderar jag en läsning av en tidigare blogg, där jag försöker att så sakligt som möjligt beskriva problemställningarna och vad motsättningarna består i (se ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”).

%d bloggare gillar detta: