Arkiv

Archive for 3 maj, 2016

NÄRF i revisorernas ljus (1/2)

narf_revisorPå det senaste fullmäktigesammanträdet behandlades nämndernas verksamhetsberättelser (för 2015), däribland även berättelsen från NÄRF. Berättelsen beskrev kortfattat verksamheten och årets resultat. NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M) passade under detta ärende på att informera fullmäktiges ledamöter om att han hade ställt ett antal skriftliga frågor till NÄRF:s direktion (=politikerna som styr NÄRF) i början på januari – frågor som han fortfarande inte hade fått svar på. Efter över 4 månader!

lidell15Gunnar Lidell har ställt följande frågor (se ”Frågetecken kring pensionen”):

  • “Vem/vilka hos NÄRF har beslutat om den generösa tjänstepensionen för Per A?”
  • “Har Direktionen informerats, och i så fall när?”
  • ”Kommer utbetalningarna att fortsätta under förbundschefens uppsägningstid?”
  • “Kommer de ansvariga inom NÄRF att ta sitt ansvar?”

bocarlsson4NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) kommenterade detta:

”Beklagar djupt att svaren inte är med idag.”

Bo Carlsson var inte stolt över att det tar så lång tid… Sa han, och till sitt försvar anförde han:

”det behövs mer underlag.”

Carlsson menade att det är viktigt att ”någon annan” tittar på frågorna, när:

”man blir ifrågasatt.”

Vad Bo Carlsson menade med denna kommentar vet jag inte riktigt.pinsam

Då är vi i varje fall överens om att det är pinsamt, replikerade Lidell…

dan_aberg2Bo Carlsson sa också att Lidells frågor hade varit uppe på direktionens möten, men då grep NÄRF-direktionens nye ersättare Dan Åberg (M) in med några sakupplysningar. Bo Carlsson hade inte varit helt noggrann med sanningen (min tolkning). Dan Åberg sa att ärendet hade varit uppe vid ett tillfälle. Men då var ärendet inte anmält på dagordningen och det var inte heller förberett – därför skulle det tas upp en annan gång.

Naturligtvis hade Åberg rätt. I NÄRF-direktionens protokoll från den 18 februari står det:

”Direktionen beslutar att bordlägga ärendet och behandla frågorna på nästkommande direktionsmöte. Presidiet gavs i uppdrag att förbereda ett svar till nästa ordinarie direktionsmöte.”

Så var det med det…narf_logga

Men inte riktigt…

Dan Åberg sa vidare:

”Ärendet finns inte med på morgondagens direktionsmöte…”

Ooops…

På direktionsmötet dagen efter visade det sig sedan att frågan ändå kom upp. Trots att ärendet inte var med på föredragningslistan. Något skriftligt förslag till svar på Gunnar Lidells frågor lämnades dock inte heller denna gång. Trots att det fanns ett uppdrag till presidiet, dvs Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S), att förbereda ett svar…

pensionsforman2Däremot meddelade Bo Carlsson på mötet att det inte var fråga om någon generös pension, utan att den var kostnadsneutral jämfört med en vanlig lösning. Carlsson var dock tydlig med att något liknande avtal inte var aktuellt vid nyrekrytering av kommande chef… (Undrar varför…?)

Protokollet från förra veckans sammanträde är inte klart än, så hur direktionens beslut ser ut vet jag i nu-läget inte. Om det nu fattades något. Men det är väl ingen större tvekan att Gunnar Lidells frågor förhalas av Bo Carlsson och NÄRF-ledningen… Och det är ändå snällt sagt.

För övrigt kan jag inte se att Gunnar Lidells frågor är särskilt komplicerade att svara på… (Jag tror mig kunna svara på alla fyra: Bo Carlsson. Nej. Ja. Nej.)

pwcUnder våren har revisorsrapporten från PWC om NÄRF kommit. Den är daterad i april. Den kommer att behandlas senare av kommunfullmäktige i Vänersborg. Kanske i maj, kanske i juni, jag vet inte riktigt. Den har inte behandlats av direktionen på NÄRF än, och det bör väl direktionen göra innan rapporten går vidare.

revisorPWC:s revisor är till synes ganska nöjd med NÄRF, och skriver:

”Förbundets redovisning har sammanfattats på ett riktigt sätt i ett bokslut och i en årsredovisning, som i allt väsentligt är rättvisande. Underlag och specifikationer finns i tillräcklig omfattning och är i god ordning.”

Och så långt är väl allt väl. PWC nämner emellertid några saker som förbundet bör beakta inför kommande år:

”Men vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsens uppföljning och utvärdering av målen och övriga analyser inte är tillräckliga och måste förbättras till kommande år. Rapporteringen (är) inte förenlig med direktionens beslutade verksamhetsmål.”

karvlingDet tyckte jag lät något illavarslande för NÄRF, men jag blev inte så mycket klokare om vad det handlade om i min fortsatta läsning. Senare i rapporten så stod det emellertid:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2015.”

Ooops.

Det kändes lite konstigt att PWC bara hänvisade till en tidigare rapport och inte upprepade vad som skrivits då. Men det var som det var – och det blev till att skaffa fram PWC:s rapport från ”föregående år”…

I PWC:s rapport för 2014, så återfinns exakt samma formuleringar (se citaten ovan) som i rapporten för 2015. Vilket förvånade mig något kan man väl säga.

ojojOch när jag skulle titta på vilka brister och synpunkter som framfördes för år 2014, och som det hänvisades till i rapporten för 2015, så trodde jag först inte att jag läste rätt:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2014.”

Va???!!!! Var inte det underligt? Det stod exakt samma sak! Utom året…

detektiv3Det blev till att begära ut revisorsrapporten för 2013…

Den som söker den finner. Nu, äntligen, stod det vad NÄRF borde åtgärda…

PWC skriver:

”Men målen i ovan nämnda styrdokument är inte helt synkroniserade avseende a) be­grepp och struktur eller b) målformulering eller c) måltal/indikator. Därav går det inte att göra en uppföljning och rapportering i årsredovisningen utan vissa avviker mot något av styrdokumenten i något avseende.”

När det gäller punkt a), så menar revisorerna att ”handlingsplanen och verksamhetsplan samt årsredovisning” har en annan rubrikindelning än den i ”verksamhetsuppdrag och mål”.

mal1bDessutom skiljer målformuleringen och valen av mål/indikator/mål mellan verksamhetsplanen avseende både struktur, innehåll och omfattning av antal mål/indikatorer. Det är punkt b). Och PWC ger några exempel, bland annat:

”Handlingsplanen anger att 95 % av invånarna skall nås av räddningstjänsten styrkor inom 20 minuter medan verksamhetsplanen anger 98 %.”

Och inte heller rapporterar årsredovisningen någon uppföljning av dessa mål och indikatorer. Skriver PWC vidare.

På punkt c) konstaterar PWC:

”Direktions styrdokument är mer omfattande och innehåller många fler mål/indikatorer än vad som avrapporteras i årsredovisningen.”

kritikUnder rubriken ”Övrigt” framför PWC ytterligare kritik:

  • ”Årsredovisningen 2013 saknar flera viktiga nyckeltal som komplement till måltalen.”
  • ”Vår sammanfattande bedömning är att uppföljning och utvärdering av målen och övriga analys i årsredovisningen inte är helt fullständig och bör förbättras till kommande år.”
  • ”Förbundet bör också utveckla styrmodellen så att den ”röda tråden” i målstyrningen blir tydligare.”
  • ”Årsredovisningen bör innehålla en årrapportering av de mål som anges i handlingsplanen.”
  • ”Vidare bör det göras tydligare vilka andra mål som förbundet beslutat om och som bör finns med ur ett ägarperspektiv (medlemmarna).”

Då börjar jag förstå vad PWC menade i den senaste rapporten (för 2015):

”Men vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsens uppföljning och utvärdering av målen och övriga analyser inte är tillräckliga och måste förbättras till kommande år. Rapporteringen inte förenlig med direktionens beslutade verksamhetsmål.”

På mig tycks det som att ledningen på NÄRF mest skriver mål för att de måste, inte för att de ska betyda något, inte för att de ska följas… Och än mindre för att de ska användas i direktionens styrning av förbundet…

Om det nu är någon som styr NÄRF överhuvudtaget…

peka_finger2Men det mest fantastiska, eller hur man nu ska uttrycka det, det är att NÄRF helt enkelt verkar strunta i PWC. Den kritik som revisorerna har riktat till NÄRF redan i rapporten för 2013 har alltså fortfarande inte åtgärdats… Efter flera år! Begås det inte typ tjänstefel någonstans?

Sedan kan man också undra över varför inte PWC skriver klartext. Varför döljs den allvarliga kritiken bakom en hänvisning till en gammal rapport som i sin tur hänvisar till en ännu äldre rapport?

I PWC:s rapport för 2015 hänvisas det till ytterligare ett dokument:

”Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13.”

Men det skriver vi om i en annan blogg.

.

400000PS. Idag på eftermiddagen passerade jag en magisk gräns…

Kategorier:NÄRF, revisor Etiketter:
%d bloggare gillar detta: