Arkiv

Archive for 29 maj, 2016

Hantering av kommunala handlingar (Nuntorp)

29 maj, 2016 3 kommentarer

rykte3Det har under en längre tid kryllat av rykten både på stan och i kommunhuset att Fastighets AB Vänersborg har beslutat att köpa fastigheten på Nuntorp med tillhörande skogs- och jordbruksmark.

För oss som inte rör oss i de slutna kontors- och konferensrummen på kommunhuset har det varit svårt att få någon som helst information om vad som händer. Jag har därför försökt att få ut handlingar som rör affären.

Och det visade sig att det inte var det lättaste… vallg13

Kommundirektör Ove Thörnkvist är också VD i det kommunala aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg. Jag vände mig till honom för att få protokollet från Fastighets AB:s styrelsesammanträde den 16 mars.

Dagen efter, sent fredag eftermiddag (20 maj), fick jag svaret:

”Protokollet finns i diariet, justerat och klart.”

Kommundirektören och VD:n brukar ofta, förutom att han har en förmåga att missuppfatta frågor på mailen (se bland annat ”Fastighets AB Vänersborg (1/2)”), låta bli att ge frågeställaren den service som lagarna kräver. Det är inte första gången som Thörnkvist svarar med en hänvisning när jag begär ut protokoll. (Se t ex ”FABV (2/2). Och Nuntorp.”)

lagbok2Jag förstår inte hur kommundirektören och VD:n i Fastighets AB tänker. Lagarna säger ju att kommunen ska lämna ut begärda handlingar och dessutom skyndsamt (se Offentlighets- och sekretesslagen, kap 4). Är det så att kommundirektören inte anser sig ha den tid som krävs för att följa lagen, så kan man väl tycka att han med i stort sett bara ett musklick kan vidarebefordra en sådan här begäran till någon annan tjänsteman.

Jag skrev till kommunens två jurister för att få deras syn. Jag fick svar från en av dem:

”Självfallet har du som enskild rätt att få ta del av begärd handling i enlighet med Tryckfrihetsförordningens 2 kap.”

paragraphe2Kap 2 handlar om allmänna handlingars offentlighet (se här). I paragraf 12 står det:

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.”

Jag tror att några i kommunen får se över sina rutiner… Det ska betonas att de allra, allra flesta tjänstemän i Vänersborg sköter detta på ett utmärkt och ytterst noggrant sätt. Det kanske också beror på ett beslut som kommundirektör Thörnkvist själv(!) fattade den 18 mars och som vidarebefordrades till samtliga förvaltningschefer:

”I förvaltningslagen sägs att kommunen ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.”

Skrev alltså kommundirektören…

diarietJag fick inte ut protokollet, men jag tittade i diariet – och där fanns naturligtvis protokollet från den 16 mars. Det var diariefört dagen efter att jag hade frågat VD Thörnkvist efter det, dvs protokollet diariefördes fredagen den 20 maj… Det var för övrigt mer än 2 månader efter sammanträdet…

Så återigen råkade jag ut för ett sådant där ovanligt sammanträffande – en handling diariefördes dagen efter att jag begärde ut den…

fabvDet är ganska svårt att förstå varför protokollet inte skrevs och ”hanterades” snabbare. Det står faktiskt i direktiven till Fastighets AB under paragraf 7:

”Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: … b) protokoll från styrelsesammanträde”

Kan det bli tydligare?

Det går inte att utifrån protokollen från Fastighets AB Vänersborg se vem det är som skriver dem. De är nämligen inte undertecknade! Och det är följaktligen inte heller protokollet från den 16 mars…

Det är mycket märkligt. Är protokoll som inte är underskrivna giltiga…?

Det finns bara några signaturer på varje sida på protokollet. De betyder antagligen att några har justerat protokollet, men det är svårt att veta vilka dessa personer är – se bild!

fabv_signs1

I protokollet står det att Tor Wendel (M) har valts till justeringsman, så en av signaturerna torde vara hans. De andra styrelseledamöterna är Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) – är det deras signaturer? Jag ser inte det, och det finns ingen ledtråd i protokollet.

Det blir än märkligare…

På sidan 2 och 3, dvs bilaga 1 och 2, hittar vi en fjärde signatur (se bild):

fabv_signs2

Och denna extra signatur måste vara VD Thörnkvists, ”Thö”. Vilket är lite underligt, eftersom han inte står som närvarande på sammanträdet (det står inget alls om VD:n)…

När jag sedan läser protokollet från den 16 mars så ser jag att det saknas två paragrafer, se nedan.

protFABV

Det finns inga paragrafer 5 och 6!

Efter en kontrollfråga till kommunstyrelseförvaltningen om det finns ytterligare en sida, så ges beskedet:

”Tyvärr, så ser protokollet ut här också. Det saknas § 5 och 6.”

Ooops.

Vad säger man?

nuntorpsskolaAnledningen till att jag ville ha ut handlingar var alltså att jag ville veta mer om ”affären Nuntorp”. Jag fick ut ovanstående protokoll, men det var allt. Dessutom är fortfarande inte protokollet, där det ryktas om att Fastighets AB har beslutat att köpa Nuntorp, inte justerat än, och är därmed inte offentligt. Jag tror att det sammanträdet hölls den 19 maj.

Jag gjorde ett nytt försök, jag ville veta mer om alla rykten. Särskilt intressant tyckte jag att ”Värdeutlåtandet av LRF-konsult Erik Einarsson” (citat från protokollet) skulle vara. Jag hushallningssallskapetefterfrågade också all korrespondens med Hushållningssällskapet, dvs den organisation som är tänkt ska hyra Nuntorp av Vänersborg.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen fick jag svaret:

”Samhällsbyggnadsnämnden har inga uppgifter i detta ärendet. Frågorna får gå till Fastighets AB – Ove Thörnkvist.”

Från kommunstyrelseförvaltningen var svaret:

”Det finns ett ärende gällande Nuntorp (Utredning – eventuellt förvärv av fastigheter kopplade till naturbruksgymnasiet Nuntorp, dnr 2015/403) i Kommunstyrelsens diarium. … Den enda handling/korrespondens med Fastighets AB är den avsiktsförklaring som ligger i ärendet.”

vet_inteDet sista svaret jag fick var från Fastighets AB:s VD, dvs Ove Thörnkvist:

”Har inga mer handlingar i ärendet.”

Det gick inte att få ut några handlingar – ingen värdering, ingen korrespondens med Hushållningssällskapet. Ingenting.

Det gick inte att få reda på mer fakta. secret

Några personer har meddelat mig muntligt att det råder sekretess på att lämna ut uppgifter kring värdering, köp och sälj etc. Det var också vad Marie Dahlin sa till TTELA den 12 april:

”resultaten är än så länge belagda med sekretess.”

Men i så fall borde jag ha fått detta svar, till och med med en instruktion om hur man kan överklaga sekretessbeslutet – och det har jag inte fått! (Även sekretessbelagda handlingar ska diarieföras.)

Har alla kontakter skötts muntligt?

Döm av min förvåning när jag läste Melleruds Nyheter i onsdags, den 25 maj.

Nuntorp10

Trots att det inte finns några handlingar i diariet, trots att det senaste protokollet från Fastighets AB inte är justerat och därmed inte har vunnit laga kraft, trots att det enligt uppgift råder sekretess och trots att det tydligen inte finns annat än muntliga överenskommelser – så går Bo Carlsson (C), tillsammans med sin gamle partivän Robert Svensson från Mellerud, ut i offentligheten och berättar att Nuntorp är värderat till 38 miljoner kronor – och att köpet är klart… Det fattas ”bara” ett beslut i fullmäktige.

Vänersborg ska köpa en fastighet för 38 miljoner kronor  för att en friskola ska kunna bedriva verksamhet. Är det dags att också köpa Fridaskolans lokaler?

joÄr det månne läge att anmäla hanteringen av ärendet ”affären Nuntorp” till JO? Det finns många bottnar i förfarandet, så det skulle kunna bli både en och två och tre anmälningar…

.

Anm. Jag har skrivit om Fastighets AB och Nuntorp tidigare. Se:

FABV (2/2). Och Nuntorp.

%d bloggare gillar detta: