Arkiv

Archive for juni, 2016

Bo Carlsson överklagar! (1/2)

narf_loggaPå midsommarafton hade TTELA en artikel om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet som ordförande för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) för år 2015.

I artikeln framgick att Bo Carlsson inte hade några kommentarer till beslutet:

”Jag har inga större kommentarer eftersom jag inte har sett protokollet än. När jag har sett det kan jag säga mycket mer.”

Nu har Carlsson tydligen läst protokollet. Vad han nu har fått reda på som han inte visste förut… Vänersborgs kommun skriver ju så kallade beslutsprotokoll, så protokollen tar bara upp ”formalia” – vad som yrkades, beslutets lydelse, voteringsresultatet och motiveringen till beslutet. Inget som inte Bo Carlsson visste innan med andra ord.

forvaltningsrattenMen nu har antagligen Bo Carlsson haft några dagar på sig att tänka igenom beslutet och följderna av det. Och kommit till slutsatsen att han ska överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I varje fall enligt dagens TTELA. (Se ”Överklagar beslutet om ansvarsfrihet”). Carlsson har dock inte överklagat än, han håller på att förbereda en överklagan.

Bo Carlsson säger till TTELA:

”Jag anser att jag har väldigt starka skäl.”

I denna blogg ska jag bara ta upp ett av de skäl som Bo Carlsson anför:

”jag tror att man vill uppnå något på det politiska planet.”

De andra skälen tänkte jag ta upp mer i detalj i en kommande blogg.

BoCarlssonNarfBo Carlsson (C) menar tydligen att de 28 ledamöterna i fullmäktige (mot 21) som röstade för att inte bevilja ansvarsfrihet bedriver något slags politiskt spel – att det inte är några fakta eller sakförhållanden som ligger bakom beslutet, att det helt enkelt handlar om ren och skär illvilja.

Jag vänder mig starkt mot detta. Det är nästan ett slags förtal. Bo Carlsson menar uppenbarligen att fullmäktige inte ser till sakskäl och fakta när det fattar beslut. Och det är enligt min mening inte bara att underskatta, utan också att nedvärdera Vänersborgs högsta beslutande organ.

Och vad skulle anledningen till detta politiska spel vara? Vad är det fullmäktige enligt Carlsson skulle vilja uppnå ”på det politiska planet”? Och varför menar Carlsson att det just skulle vara han själv som är föremål för detta politiska spel?

Det kanske är så att ”på sig själv känner man andra”? Bo Carlsson har ju varit med i politiken länge och dessutom i stort sett alltid fått äran att bära nycklarna till kommunhusets alla vrår, och garderober. Carlsson känner till det politiska spelet med alla dess ränker, intriger och rävspel kanske bättre än någon annan, fortfarande aktiv, politiker i kommunen. Ja, det skulle vara i konkurrens med Lars-Göran Ljunggren (S) då… Menar Bo Carlsson att det hör till vanligheterna att det pågår ett politiskt spel vid sidan av fakta och sakskäl? (Precis som år 2010? Se här.)

lidell15Eller är det just Gunnar Lidell (M) som Bo Carlsson menar – Lidell som formulerade och lade fram yrkandet om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet?

Eller menade Bo Carlsson undertecknad som hade två långa anföranden i fullmäktige om varför Vänsterpartiet inte ansåg att Carlsson borde få ansvarsfrihet?

Jag har i ett antal bloggar redogjort för vad som hände i NÄRF under 2015. I fullmäktige i förra veckan gjorde jag en noggrann genomgång av orsakerna till mitt och Vänsterpartiets ställningstagande. För att läsarna av denna blogg själva ska kunna bilda sig en uppfattning om varför Vänsterpartiet kom till sin slutsats, så publicerar jag därför mina anföranden. (Enligt mitt manuskript. Det kan hända att jag inte hela tiden följde det till punkt och pricka från talarstolen.)

Avgör själv: Var kommunfullmäktiges beslut ett politiskt rävspel eller grundade det sig på fakta?

karvling_talarstol===

Anförande 1

Huvudpersonen idag är tyvärr jävig. Bo Carlsson får inte delta i debatten. Jag beklagar det. Det hade varit intressant att höra Bo Carlsson besvara frågor och försvara sig mot kritik.

För egen del har jag i tre bloggar sammanfattat argument till varför jag yrkar bifall till Gunnar Lidells yrkande att inte bevilja ordförande Bo Carlsson ansvarsfrihet och vice ordförande Monica Hanson ansvarsfrihet med anmärkning, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

En viktig anledning till att jag publicerade bloggarna i god tid före dagens sammanträde var att jag ville ge någon i de styrande partierna chansen att läsa in sig och förbereda svar och inlägg inför dagens debatt just för att Bo Carlsson inte får delta.

NÄRF:s ordförande Bo Carlsson hade dock möjlighet att uttala sig i TTELA förra veckan. Då sa Bo Carlsson:

”Man använder det här vapnet i fel läge. Jag ser det som en ren obstruktion, det har blivet ett politiskt slagträ.”

Och det säger Bo Carlsson av alla. Samme Bo Carlsson som röstade för att inte ge en vänsterpartist ansvarsfrihet för arenabygget en gång i tiden trots att ledamoten hade röstat nej till arenan både i fullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden…

Jag skulle också vilja påminna fullmäktigeledamöterna och lyssnarna att på det förra fullmäktigesammanträdet diskuterades ansvarsfrihet för Kunskapsförbundets presidium. Då argumenterade och röstade bland annat undertecknad för att de skulle få det.

Det visar väl tydligt att det för Vänsterpartiet inte handlar om obstruktion och politiska slagträn. Det här handlar om ett förbund som har misskötts. Det vore tvärtom en handling av obstruktion och politiskt slagträ om Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S) istället beviljades ansvarsfrihet.

Revisorerna har granskat NÄRF:s verksamhet år 2015 vid ett par tillfällen och stundtals har en mycket allvarlig kritik förts fram. En del av den här kritiken har emellertid ”försvunnit” i den revisionsberättelse, ”Revisionsberättelse för år 2015”, som revisorerna har utarbetat och som dagens kommunfullmäktige har som underlag.

Denna revisionsberättelse är förvånansvärt kort, endast 14 rader. Revisorerna skriver:

”Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningssed.”

De 14 raderna avslutas med:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Med andra ord, det är som vanligt:

The same procedure as every year.

Alla ska beviljas ansvarsfrihet…

Det finns trots slutsatserna några kritiska anmärkningar i revisorernas korta utlåtande, och det är också dessa minialliansen hänvisar till i sitt yrkande:

”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Revisorerna skriver också:

”Vi riktar kritik mot förbundsdirektionen som ännu inte har beslutat om ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med kraven i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Om ledamöterna i fullmäktigeförsamlingarna i NÄRF:s ägarkommuner, dvs Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud, läser endast denna text, dessa 14 rader, så ser det kanske ut som om NÄRF:s direktion och dess presidium i stort sett har gjort ett bra jobb.

Det tycker inte minialliansen, och det tycker inte jag.

För att få veta mer om bakgrunden till de förtroendevalda revisorernas rapport så måste man också läsa rapporten från de professionella revisorerna på PWC, ”Granskning av årsredovisning 2015”. Det är framför allt utifrån denna som de politiska revisorerna har dragit sina slutsatser. Det är ganska anmärkningsvärt att PWC:s rapport inte finns med i underlaget.

PWC skriver angående målen, som de förtroendevalda revisorerna riktade viss kritik mot (som jag nyss läste upp):

”Men vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsens uppföljning och utvärdering av målen och övriga analyser inte är tillräckliga och måste förbättras till kommande år. Rapporteringen (är) inte förenlig med direktionens beslutade verksamhetsmål.”

Det är en betydligt starkare kritik än den som återfinns revisionsberättelsen.

Senare i PWC:s rapport så står det något som fångar mitt intresse:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2015.”

Då blir man, i varje fall jag, nyfiken på vad det var för brister och synpunkter som framfördes föregående år. Och döm av min förvåning när jag såg att det i förra årets rapport stod:

”Men samtliga brister och synpunkter som vi framfört föregående år kvarstår för 2014.”

Visst är det märkligt, dels att PWC är tvunget att upprepa kritiken, dels att NÄRF inte gör något åt den. Sedan måste jag säga att det är förvånande, minst sagt, att PWC tvingar den nyfikne att på egen hand leta sig bakåt i arkiven…

Jag gjorde det, jag gick ett par år tillbaka i tiden. Det var viktigt att hitta PWC:s konkreta kritik. Och det gjorde jag. Det fanns en hel del allvarlig kritik…

Men, den tänker jag inte ta upp nu. Det väsentligaste i det här sammanhanget är nämligen att NÄRF under flera år helt enkelt har struntat i PWC:s kritik… Den kritik som revisorerna riktade till NÄRF redan i rapporten för 2013 har alltså fortfarande inte åtgärdats… NÄRF struntar i den, och varför inte revisorerna reagerar på detta i föreliggande rapport är för mig en gåta.

Särskilt med tanke på att revisorerna ju faktiskt reagerade i sitt utlåtande över delårsrapporten förra året. Då skrev revisorerna:

”Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål utifrån verksamhetsplanen och handlingsprogrammet. Graden av måluppfyllelsen varierar och flera mål följs inte upp. Det saknas både mätning, bedömning och rapportering av flera mål.”

Och drar slutsatsen:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Det är en mycket allvarlig kritik. Och slutsatsen ligger nära till hands – ledningen på NÄRF tycks mest skriva mål för att de måste, inte för att de ska betyda något, inte för att de ska följas…

Och än mindre för att de ska användas i styrningen och ledningen av förbundet…

Revisorerna kritiserade också att NÄRF inte har beslutat om ett handlingsprogram (det nämnde jag också tidigare, eftersom det finns med i revisorernas kritik).

Det är alltså, som revisorerna skriver, och minialliansen, lag på att ett handlingsprogram ska finnas… Och så finns det inget handlingsprogram på NÄRF…

Och ändå tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och dess ledning ska beviljas ansvarsfrihet… När direktionen inte följer lagen…

Det finns en tredje punkt som de professionella revisorerna i PWC tar upp i sin granskning, men som de politiska, förtroendevalda revisorerna av någon underlig anledning blundar för helt och hållet i sin revisionsberättelse.

Det gäller den interna kontrollen.

I ”Granskning av årsredovisning 2015” skriver PWC:

”Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

I rapporten från året innan, för 2014, skrev förresten PWC:

”Förbundet har ännu inte genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2014.”

Det här med brister i den interna kontrollen är alltså återigen något som PWC har anmärkt på tidigare. Och återigen en hänvisning till ett annat år och ett annat dokument…

I rapporten från den 13 maj 2015 så räknade PWC upp en hel rad förslag till ”förbättringar”. Men eftersom PWC hänvisar till denna särskilda rapport från maj 2015 i sin granskningsrapport av årsredovisningen i april 2016 så måste det självklart betyda att NÄRF inte har följt förslagen till förbättringar… Alltså, återigen ser sig PWC nödgat att upprepa sin kritik.

Det är för övrigt intressant att se hur kritiken angående den interna kontrollen togs upp i direktionen av ordförande Carlsson. Det visar i mångt och mycket inställningen både till revisorer och till sin roll som ansvarig för ledningen och styrningen av förbundet.

Den 24 augusti (2015) skrev Bo Carlsson i ett yttrande (som behandlades på ett möte med direktionen) att den interna kontrollen skulle:

”ses över och förändras i skälig omfattning.”

Man kan väl för övrigt undra över varför Carlsson skriver ”skälig omfattning”.

Sedan tas frågan om internkontrollen inte upp förrän 3,5 månader senare, den 11 december. Och nu finns det egentligen inget att ta upp…

Ur protokollet från direktionens möte:

”Kontrollen har inte påvisat några större brister eller avvikelser.”

Hokus, pokus! Presidiet i NÄRF hade trollat bort kritiken från PWC!

Och ändå, trots detta, tar PWC återigen upp internkontrollen i sin granskning av årsredovisningen för 2015, granskningen som ligger till grund för de politiska revisorerna… Som dock väljer att bortse från den…

Den kritik och de förslag till förbättringar som revisorerna har framfört tar i bästa fall lång tid för NÄRF och direktionen att rätta sig efter. I normalfallet tycks det emellertid som att det överhuvudtaget inte sker. Det gäller både den kritik och de anmärkningar som de förtroendevalda, politiska revisorerna för fram, men också, och framför allt, kritiken från de professionella revisorerna i PWC.

Om man ska göra en kort sammanfattning av hur NÄRF behandlar kritiken från revisorerna, så kan man inte komma till någon annan slutsats än att förbundet högaktningsfullt struntar i vad revisorerna säger.

Och det är oacceptabelt.

Det tycks mig solklart att Bo Carlsson (C) som ordförande i förbundet och ytterst ansvarig inte bör beviljas ansvarsfrihet.

Det är för mig lika solklart att vice ordförande Monica Hanson (S) beviljas ansvarsfrihet med anmärkning på grund av sin passivitet.

 

karvling_talarstolAnförande 2

I mitt förra anförande pratade jag om hur NÄRF har struntat i den kritik som de genom åren har fått av revisorerna. NÄRF vägrar helt enkelt att rätta sig efter revisorerna. Och därför styrs och leds inte heller NÄRF på det sätt som det borde.

Nu tänkte jag ta upp den ekonomiska sidan, och även här har Bo Carlsson och Monica Hanson misskött sina ledande och styrande roller som ordförande respektive vice ordförande i förbundet. Monica Hanson främst genom sin till synes totala passivitet.

NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015.

En stor del av underskottet härrör från en post som kallas ”Jämförelsestörande post”. Posten står för de pengar som har betalats ut till den förre förbundschefen. Han fick ju som bekant två ”fallskärmsår” efter avskedet, dvs full lön och full pension i ytterligare två år efter avslutad anställning.

Den utlösta fallskärmen för förbundschefen kostade NÄRF 3.618.000 kr… Resten av underskottet, 1.175.000 kr, kommer från själva verksamheten.

Den ”gamle” förbundschefen, som nu har avskedats, ska alltså få behålla och åtnjuta sin väl tilltagna lön och dessutom samma pensionsförmåner i ytterligare två år. Det enligt det anställningsavtal som Bo Carlsson undertecknade för några år sedan. Förbundschefen får under dessa två år – 3.102.240 kr.

I resultaträkningen, och verksamhetsberättelsen, uppgår summan dock till 3.618.000 kr, dvs ytterligare 515.760 kr. Jag förstår inte vart den här dryga halvmiljonen har tagit vägen? Var fallskärmen av någon anledning ännu högre…?

Det är naturligtvis svårt för en politiker, som dessutom är ”utomstående”, att tränga in ordentligt i de siffror som redovisas i NÄRF:s årsredovisning. Men när det på sidan 7 står följande, så blir man lite lätt tveksam typ:

”Underskottet avseende intäktssidan är hänförlig till den sk ”SAAB intäkten”, vilken förbundet haft kvar i budgetredovisningen även efter att avtalet med SAAB Automobile upphörde.”

En post som hänförde sig till SAAB har alltså hängt med NÄRF i nästan 10 år efter att SAAB har lagts ner. Nästan 10 år!

Hur kan man lita på att alla de andra posterna och siffrorna i årsredovisningen är korrekta?

Den här felaktiga SAAB-posten pekade revisorerna på i sin granskning av delårsrapporten. Då skrev också revisorerna att de hade påpekat denna felaktiga post under tidigare år… Utan att det hade blivit ändrat naturligtvis… För – vem på NÄRF bryr sig om revisorer?

Det är följaktligen ett ytterligare tecken på att ledningen i NÄRF går sin egen väg och struntar i revisorernas kritik.

Även om det inte står så i årsredovisningen, så torde resten av budgetunderskottet i praktiken bero på att ett nytt femte skiftlag infördes i slutet av år 2014. Det var en idé från den förre förbundschefen, och det tyckte tydligen också NÄRF:s presidium var en bra tanke. Även om många ”på golvet” undrade vad ett nytt skiftlag skulle tillföra…

I samband med att det femte skiftlaget infördes skedde 9 nyanställningar. Men det tycks, skulle man kunna säga, som om dessa nyanställningar har ”gömts undan”. Det budgeterades nämligen för dessa tjänster från början. Men varifrån dessa budgeterade pengar togs, vilka andra poster som genom neddragningar möjliggjorde denna budgetering, framgår inte av årsrapporten.

Så hur dessa pengar har flyttats inom NÄRF vet jag inte – men 9 nyanställningar kan inte ens NÄRF finansiera inom sin tilldelade ekonomiska ram. Det har både den förre förbundschefen och den nuvarande ekonomichefen varit tydliga med. Men i årsrapporten från NÄRF framgår ingenting av detta.

Och jag kan inte låta bli att undra, varför det är så tyst? Varför nämns inget i årsredovisningen kring den ekonomiska betydelsen, och konsekvensen, av införandet av ett femte skiftlag? Och varför finns det ingen redogörelse eller analys om det var en bra förändring – var det femte skiftlaget värt pengarna? Vad har blivit bättre?

Ett annat fel som en utomstående läsare kan konstatera är att det på sidan 35 i NÄRF:s årsrapport står att budgeten för långfristiga skulder är 10 miljoner kronor. Några sidor senare, i not 12 på sidan 37, står det att de långfristiga skulderna uppgår till 2,9 milj kr… Vilket är rätt? (Dessutom står det SE-banken, men NÄRF lär enligt uppgift ha Nordea…)

Jag säger som Vänsterpartiet i sin reservation i kommunstyrelsen:

”Jag läser underlaget och känner mig obekväm.”

Hur ska man kunna lita på det som står i resten av årsredovisningen, när sådana här uppenbara fel finns med?

När det gäller underskottet så sa revisorerna redan i sitt yttrande över delårsrapporten:

”Vi understryker att det är direktionens ansvar att fatta beslut och vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de resurser som tilldelats och därmed uppnå en ekonomi i balans.”

De åtgärder som har vidtagits har inte varit tillräckligt kraftfulla och de har satts in alldeles för sent. Det framgår av protokollen från direktionens möten.

Först den 20 november beslutades det om inköpsstopp för sådant som inte krävs för den normala verksamheten. Då var det en månad kvar av året. Och inte förrän den 21 december beslutade NÄRF om investeringsstopp och anställningsstopp. Den 21 december!!!

Handlingskraft? Gav stoppen några resultat? Knappast.

Det verkar inte som att någon på NÄRF egentligen har tagit det prognostiserade underskottet på allvar.

Men det kan bero på, som den förre förbundschefen sa till TTELA:

”Vi har jobbat utifrån en underfinansiering med politikernas godkännande.”

Och så är det nog. Och då kommer ju saken i ett annat läge. Eller rättare sagt, det understryker ytterligare vikten av att inte bevilja Bo Carlsson ansvarsfrihet och Monica Hanson ansvarsfrihet med anmärkning.

Presidiet hade liksom resten av direktionen hela tiden vetskap om det prognostiserade underskottet. Utom Bo Carlsson då. I TTELA sa nämligen Bo Carlsson i början på året (2016) att han inte hade varit medveten om den ekonomiska situationen:

”Vi har inte fått tillräckligt bra redovisningar.”

Fast det var inte sant. Och det vet var och en i direktionen och det vet var och en som har läst protokollen från direktionens sammanträden – att det visste Bo Carlsson visst!

Återigen tycks presidiet alltså ha struntat i revisorernas anmärkningar. Och i den tilldelade budgetramen…

Det här är inget politiskt spel, obstruktion eller politiskt slagträ från min sida. Det här är allvar. Och kan ingen förklara varför NÄRF har struntat i revisorernas kritik angående målen, handlingsprogrammet och den interna kontrollen samt varför NÄRF:s årsredovisning har uppenbara brister och varför inte NÄRF gjort mer åt det tidigt prognostiserade underskottet, så skulle jag vilja påstå att det är de som röstar för att ge Bo Carlsson ansvarsfrihet som sysslar med obstruktion och politiskt spel.

Miljöpartiet och arenan

28 juni, 2016 2 kommentarer

bruceEfter att ha beskådat och avnjutit den kanske störste live-artisten genom tiderna, Bruce Springsteen, och hans fantastiska 3,5-timmarskonsert på Ullevi igår, så slog det mig i bilen på vägen hem att ett av de stora användningsområdena för Arena Vänersborg skulle vara just konserter. Nu pratade väl i och för sig aldrig någon om sådana världsartister som Springsteen, men konserter och musikarrangemang skulle det bli i massor. Melodifestivalen nämndes till exempel vid flera tillfällen.arena_icebear

I efterhand kan vi konstatera att det har blivit lite tunnsått på konsertsidan. På grund av kylan i arenan så har det helt enkelt inte fungerat. Publiken har frusit. Och jag antar att det är svårt att spela t ex gitarr med handskar. Därmed har också intäkterna inte heller blivit de utlovade. Det blev ju som bekant inte kostnaderna heller…

Arenan kostar fortfarande 26-28 miljoner kronor per år – netto. Jag är dock inte helt säker, eftersom siffrorna inte längre redovisas öppet i handlingarna från kultur- och fritidsnämnden. Kanske är de ännu större…

Jag frågade kultur- och fritidsnämndens ordförande, Marika Isetorp (MP), om detta på fullmäktigesammanträdet i onsdags:

”Varför redovisas inte arenans kostnader klart och tydligt i delårsrapporten?”

arenafraganJag fick inget svar. Isetorp sa bara att kostnaderna ingick i redovisningen för Arena-Fritid. Det visste jag, och det nämnde jag också när jag ställde frågan.

Det är nästan så att man kan misstänka att Marika Isetorp inte vill att vänersborgarna ska få veta hur mycket arenan kostar…struts

Innan Marika Isetorp (MP) blev ordförande i kultur- och fritidsnämnden, så var hon en ivrig förespråkare för minskade ekonomiska anslag till arenan. Ja, arenabygget var till och med anledningen till att Isetorp började engagera sig politiskt.

Därför frågade jag henne också om inte hon som ordförande i nämnden och som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott hade stora förutsättningar att styra ”utvecklingen av arenan” åt önskat håll.

Marika Isetorp vill inte, och tänker inte, ta några som helst initiativ på arenaområdet. Det stod helt klart av hennes svar. Däremot höll Isetorp dörren öppen för eventuella spekulanter:

”Nu har vi den här arenan. Jag skulle gärna sälja den för att slippa dom lånen som finns på den. Men jag ser inte i sikte att nån vill köpa den för det priset som vi skulle behöva ta.”

gokunge_arenaJag vet inte riktigt hur mycket Isetorp menar att kommunen skulle behöva ta för arenan. Men jag tror inte att Isetorp tänker rätt. Kommunen kan väl sälja för 1 krona, bara köparen övertar lånen…

Men, som sagt, Isetorp och de styrande partierna tänker inte ta några initiativ i frågan. Att hitta en intressent, att utreda förutsättningarna för att bilda någon typ av kommunalt bolag, kanske tillsammans med privata aktörer – det är inget Isetorp har intresse av att göra.

Jag förmodar att det är detsamma på ”användningssidan”. Förutsättningarna för att öka hyresintäkterna hade kanske varit större om det hade varit t ex konstgräs istället för is i arenan? Det hade dessutom blivit varmare då, så att de där konserterna kanske hade kunnat hållas i arenan ändå…

Marika Isetorp utvecklade för övrigt från talarstolen arenans betydelse för sitt politiska engagemang. Hon hade, då det begav sig, framförallt reagerat på att politikerna hade så dålig koll på kostnaderna. Tanken hade till och med slagit Isetorp:

”Eller är det så att dom (=politikerna; min anm) till och med lurar oss?”

Isetorp svarade inte på sin fråga, men när Lutz Rininsland (V) undrade om hon hade fått något svar, så sa Isetorp:

”Ja, jag har inte nåt klart svar på det. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det gick till när det här beslutet togs om arenan. Så jag kan inte riktigt svara på det, men jag har inte mött politiker här som jag har uppfattat vill lura sina invånare i alla fall.”

arenan_medley3Det är väl svårt att svara på annat sätt. Miljöpartiet och Marika Isetorp sitter ju just nu och styr Vänersborg tillsammans med de partier och personer som var ansvariga för arenan och dess kostnader – Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C), Marie Dahlin (S) mfl. Då är det väl svårt att stå i talarstolen och påstå att dessa personer lurade ”sina invånare”…

Å andra sidan visar det väl att miljöpartiet lägger sina vallöften och åsikter åt sidan – bara de får sitta vid maktens grytor.

arenavbg_marikaMan kan tycka vad som helst om arenan. Men det kan vara viktigt för alla som är kritiska till arenan och dess kostnader att komma ihåg att Marika Isetorp och miljöpartiet i samband med att de har fått nycklar till kommunhusets alla skrymslen och vrår har ändrat uppfattning i frågan om Arena Vänersborg.

Makten i sig är mer värd än vad man kan göra med den.

KF 22/6: Budget 2017

26 juni, 2016 1 kommentar

BoCarlssonNarfKommunfullmäktige i Vänersborg beviljade inte Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) i onsdags. (Se vidare ”Avgå Bo Carlsson!”.) I TTELA på midsommarafton, dvs igår, fortsatte Bo Carlsson att hävda att den förre förbundschefen inte hade gett korrekt information. Det är inte sant och det var inte heller något som framfördes under sammanträdet. Det är pinsamt att ordförande Bo Carlsson fortsätter att skylla på den avskedade förbundschefen.

Bo Carlsson sade också till TTELA att han funderade på att överklaga fullmäktiges beslut. Det fick moderaternas Gunnar Lidell (M) att twittra:

”Vad skulle en överklagan innehålla, att 28 st i KF har fel?”

lidell_twittrar

Det går inte att ta miste på Lidells ironiska ton…

Tidigare på dagen, dvs i onsdags, så hade de styrande partierna (S+C+MP) förlorat en ännu viktigare omröstning. De förlorade omröstningen om årets viktigaste fråga, den om budgeten. Och det med en röst, 22-23. Fullmäktige fattade beslutet att moderaternas, liberalernas och forlust3kristdemokraternas budgetförslag också skulle bli kommunens budget. (Välfärdspartiet röstade för budgeten från M+L+KD, medan sverigedemokraterna avstod från att rösta.)

Den borgerliga budgeten var till förväxling lik Vänsterpartiets budget. Därför röstade också Vänsterpartiet i slutomröstningen på det borgerliga förslaget, efter att det egna budgetförslaget hade fallit. (I slutomröstningen kan bara två förslag stå mot varandra.) Den borgerliga budgeten prioriterade verksamheterna före investeringarna, samma upplägg som Vänsterpartiets budget hade. Således tilldelades socialnämnden 25 milj kr mer än förslaget från S+C+MP, barn- och utbildningsnämnden 11 milj kr mer och kultur- och fritidsnämnden 4 milj kr mer.

uppochnerDen borgerliga budgeten var till synes inte särskilt borgerlig. Stora satsningar på välfärden är ju inte direkt kännetecknet på borgerlig politik. Men i Vänersborg är det den upp-och-nedvända världen…

På investeringssidan fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra eller upplåta del av Vargöns industriområde:

”till lämplig intressent för att investera i och bedriva hamnverksamhet.”

Och det tror jag inte att någon vänsterpartist ogillade… Inte heller att M+L+KD hade avsatt investeringspengar för Norra skolan redan nästa år.

Det skilde alltså 40 miljoner kr mellan de styrandes budget och oppositionens. I det långa loppet, typ 5 år framåt i tiden, så är det kanske ingen jättesumma. Men under nästa år betyder dessa miljoner oerhört mycket för dem som får ta del av dem. Det innebär väldigt många extrahänder i välfärden, dvs inom skolan, vården och omsorgen.

triumviratDet var ovanligt många socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister framme i talarstolen denna budgetdebatt. Och det är ju kul. Tyvärr sa talarna oftast samma sak och de höll sig dessutom i väldigt hög grad till sina manuskript. Frågor och åsikter från den samlade oppositionen låtsades de inte höra. Vilket var mindre kul.

Dessutom yrkade socialdemokraterna vid flera tillfällen på ajourneringar, dvs tid för överläggningar. Det innebar långa avbrott i sammanträdet. Och vad de överlade om vet ingen utanför de styrande partiernas egen krets. Alla budgetförslag låg ju på bordet, och hade gjort så sedan flera veckor tillbaka. Alla ställningstaganden borde ju ha varit klara innan själva debatten, kan man tycka. Jag kan bara tolka de ständiga interna diskussionerna inom triumviratet (S+C+MP), mitt under pågående sammanträde, som att spänningarna var stora och att flera ledamöter helt enkelt inte riktigt trodde på den budget de lade fram.

ord_mot_ordVad skulle de annars diskutera om?

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade alltså fram en mer traditionell borgerlig budget. De menade att det var nödvändigt att hålla tillbaka kostnaderna i verksamheterna, i välfärden, dvs ”kostnaderna” för barn och elever, gamla och sjuka mfl, för att kunna spara så att det fanns pengar till framtida investeringar. De styrande partiernas menade att detta var ett bevis på att de tog ett ansvar för kommunen framtida. Även om Marika Isetorp (MP) inte tyckte att budgeten var återhållsam…

Några röster från debatten:

  • Benny Augustsson (S): ”Pengarna måste tas någonstans ifrån. … Måste ha täckning för våra kapitalkostnader.”
  • Mats Andersson (C): ”Det måste finnas sans och balans mellan driftspengar och investeringar.”
  • Joakim Sjöling (S): ”Vi vill balansera.”

change2De styrande hade också ett andra argument – och det kändes nytt i en budgetdebatt… Flera talare menade att deras budget skulle kunna ändras under hösten om det visade sig att det behövdes…

Marie Dahlin (S):

”Vi får se hur nämnderna går under året.”

Marika Isetorp (MP):

”Vi vill inte dela ut allting med en gång. … Budgeten är inte huggen i sten. Det finns möjlighet att skjuta till pengar om det behövs.”

morotJag undrar om detta var ett slags löfte som skulle fungera som en morot för tvehågsna… Eller om det var tänkt att så någon typ av tvivel bland fullmäktiges ledamöter… Min egen teori är att det var ett tecken på att de styrande inte trodde på sin egen budget.

Naturligtvis var det frågor och debatt och det är omöjligt att referera vad alla sa. Men de flesta i oppositionen menade att det inte gick att hålla tillbaka på verksamheten.

children2Jag själv menade att återhållsamhet och besparingar på Barn- och Utbildningsnämnden, på Socialnämnden och på Kultur- och Fritidsnämnden innebar att det blev de utsatta grupperna, pensionärer och sjuka, barn och elever, som fick betala framtida investeringar. Lutz Rininsland (V) menade att förslaget från S+C+MP ställde grupp mot grupp. Och han undrade vilken grupp som inte skulle få.

Det var ingen som svarade på Rininsland fråga. Eller kanske var följande från Marie Dahlin (S) ett slags svar:

”Trollgärde (socialnämndens ordförande; min anm) har idéer hur man kan spara pengar. Han har en del förslag.”

Vilka dessa förslag skulle vara berättade inte Marie Dahlin…paus

Trots alla långa avbrott på grund av ajourneringar, kaffepauser och lunch så hann mycket att sägas. Och allt skedde i en god ton. Det kan kanske också nämnas att Kurt Karlsson (SD) gratulerade mig under debatten för att jag hade kommit till insikt. Fast det visste jag redan, det är ju därför som jag är med i Vänsterpartiet. När det gäller Kurt Karlsson själv är hoppet ute för länge sedan…

frogKurt Karlsson (SD) hade som vanligt mer eller mindre ”bevingade” uttalanden från talarstolen. Fast vingar…? Har grodor vingar?

”Kultur är av en marginell betydelse för integrationen.”

Sa Kurt Karlsson. Detta föranledde en debatt på bortåt 30 minuter. Vilket var en uppmärksamhet som varken uttalandet eller Kurt Karlsson förtjänade.

När Tove af Geijerstam (L) undrade om Kurt Karlsson kunde ge någon källhänvisning, så svarade Karlsson:

”Var har du hittat underlag för motsatsen?”

Bevisbördan låg alltså, enligt Kurt Karlsson, inte hos den som anför något, utan hos den som ifrågasätter. Fakta behöver inte vara sanna. De är nämligen automatiskt sanna, a priori, tills motsatsen bevisas.

Kurt Karlsson vände inte bara upp och ner på all vetenskapsteori, han vände också upp och ner på vanligt sunt förnuft…

midsommar3Jag kan inte heller låta bli att meddela att Karlsson på en direkt fråga inte kunde beskriva vad svensk kultur var:

”Man vet ungefär.”

Sa Kurt Karlsson utan att precisera sig ytterligare… Det gjorde däremot Karlssons partibroder, Ola Wesley. Wesley förkunnade från talarstolen att han hade ändrat åsikt och nu var mycket positiv till arenan. Och där fick vi kanske svaret – det är bandy som är svensk kultur. Eller?

triumviratDe styrande partierna med Marie Dahlin (S) i spetsen förlorade alltså omröstningen om budgeten för 2017. Och för bara två månader sedan, i  april, så förlorade de styrande också budgeten för i år (2016). Så nu är frågan om Marie Dahlin kan fortsätta att leda och styra Vänersborg. Tänker socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna verkligen sitta kvar och genomföra oppositionens budget – en budget som de själva är emot?

Det blir en spännande fortsättning på det politiska året.

.

PS. Det finns ett inlägg om budgetdebatten också på Vänsterpartiets hemsida  – klicka här.

Avgå Bo Carlsson!

tired3Gårdagens kommunfullmäktigesammanträde, som började redan kl 10.00, blev historiskt på flera sätt. Och då menar jag inte för att det var rekordlångt, så långt att Sveriges EM-match redan hade startat innan ledamöterna behagade åtskiljas. Nä, det var på grund av att det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet förlorade två viktiga omröstningar.

Det första ärendet gällde budgeten för 2017. Här fick S+C+MP se sin budget röstas ner med röstsiffrorna 23-22. Det var en offensiv budget som satsade på verksamheterna, barn och ungdomar, gamla och sjuka, som fick majoritet – en majoritet bestående av moderater, liberaler, kristdemokrater och välfärdspartister. Samt – Vänsterpartiets 6 ledamöter.

Det får bli ämnet för nästa blogg… (Vill du veta mera direkt kan du läsa artikeln i TTELA, klicka här.)

BoCarlssonNarfDet andra ärendet som slutade med en votering var frågan om NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) skulle få ansvarsfrihet.

Gunnar Lidell (M) lade ett yrkande för minialliansens (M+L+KD) räkning som löd:

”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen, men beviljar icke ansvarsfrihet för ordförande, vice ordförande beviljas ansvarsfrihet med anmärkning, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.”

Lidell motiverade varför minialliansen hade lagt detta yrkande. Han gjorde det framför allt utifrån den information som han hade fått som deltagare i de två samråd, som hade skett under 2015 (12 mars och 22 oktober), mellan medlemskommunerna och NÄRF. (Lidell är med här i sin roll som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.)

lidell15Lidell menade att medlemskommunerna länge fick felaktig information om den ekonomiska situationen och att NÄRF:s presidium hade dålig koll på ekonomin. Lidell gav exempel från minnesanteckningarna – i mars fick medlemskommunerna reda på att prognosen för året var god, några månader senare (i oktober) var prognosen ett underskott på 3 milj kr.

Medlemskommunerna hade på dessa möten också fått lugnande besked om tillståndet i förbundet. Kontakterna mellan chefstjänstemännen och presidiet fungerade bra och medlemskommunerna fick reda på att presidiet hela tiden, helhjärtat, stod bakom sin förbundschef. Detta hade Lidell trott på, sa han, och det hade han kommunicerat med anställda som ringde honom.

explosionOch sedan  sa det bara ”pang” – och man sparkade den ledande chefen.

Det tyckte inte Lidell tydde på särskilt bra ledaregenskaper.

Undertecknad vänsterpartist var uppe i talarstolen två gånger. Och båda mina anföranden var ganska långa…

Jag yrkade bifall till Lidells yrkande. Orsakerna till min inställning har väl inte undgått någon läsare av denna blogg. I tre bloggar, ”NÄRF och ansvarsfrihet” – del 1, del 2 och del 3, har jag redovisat orsakerna till mitt ställningstagande. Det var innehållet i de två första bloggarna som jag huvudsakligen uppehöll mig vid på gårdagens sammanträde.

Det är en mycket allvarlig sak att inte bevilja någon ansvarsfrihet. Det är också allvarligt att yrka på ansvarsfrihet med anmärkning. Därför försökte jag att på ett så sakligt sätt som möjligt redogöra för orsakerna till mitt ställningstagande. Jag avslutade mina anföranden med följande:baseball

”Det här är inget politiskt spel, obstruktion eller politiskt slagträ från min sida. Det här är allvar. Och kan ingen förklara varför NÄRF har struntat i revisorernas kritik angående målen, handlingsprogrammet och den interna kontrollen samt varför NÄRF:s årsredovisning har uppenbara brister och varför inte NÄRF gjort mer åt det tidigt prognostiserade underskottet, så skulle jag vilja påstå att det är de som röstar för att ge Bo Carlsson ansvarsfrihet som sysslar med obstruktion och politiskt spel.”

Ja, vad sa då de som ville bevilja ansvarsfrihet? Eftersom jag hade publicerat mina tankar och åsikter i ett tidigt skede, så kunde man kanske tro att någon socialdemokrat eller centerpartist, nu när Bo Carlsson själv inte fick delta i fullmäktigedebatten på grund av jäv, hade tagit sig tid att sätta sig in i frågorna, tagit reda på fakta, pratat med Bo Carlsson själv och förberett sig för att besvara frågorna och klargöra kritiken.

Men så var det inte.

narf_loggaKenneth Borgmalm (S), som själv var föremål för en liknande diskussion för en månad sedan (se ”Stundtals hett fullmäktige”), ansåg att fullmäktige borde följa de politiska revisorernas förslag och bevilja ansvarsfrihet.

”Till skillnad från dom andra kommunerna vill fullmäktige här alltså utpeka sin egen representant att den ska prövas. … Jag kan inte förstå varför vi ska göra det.”

Borgmalm tycktes inte ha lyssnat på vad Lidell och jag hade sagt. Han fortsatte med att säga att det var ok att uttrycka åsikter och kritik, men… Och så avslutade Borgmalm:

”Oavsett vad man anser om hur en ledamot sköter sin uppgift så är det inte det vi prövar idag utan vi prövar om en ledamot har väsentligt brustit i sitt ansvar, dvs att ledamoten agerat så att han åstadkommit sånt i betydande omfattning har påverkat förbundet negativt eller skadat förbundet.”

Och eftersom de andra kommunerna hade beviljat Bo Carlsson ansvarsfrihet, så borde Vänersborg också göra det.

Borgmalm framförde inga argument i sak. Han sa inte på någon punkt emot det Lidell och jag hade framfört från talarstolen. Och det var tämligen mycket… Jag vet inte, om det innebar att Borgmalm egentligen höll med om kritiken. Jag tror att det kanske kunde vara så, men att det enligt Borgmalms bedömning var så att Bo Carlsson inte hade gjort tillräckligt många fel, att Carlsson inte hade skadat förbundet tillräckligt mycket…

Marie_Dahlin2När Marie Dahlin (S) äntrade talarstolen så var det nog en och annan som förväntade sig att nu kommer äntligen ett utarbetat och gediget svar på kritiken mot Bo Carlsson. Men återigen, så blev det inte. Och ärligt talat, inte heller Marie Dahlin hade ett enda sakligt argument som svar på kritiken.

Marie Dahlin tyckte snarare att det var fel på revisorerna, i varje fall tror jag att det var det hon menade när hon sa:

”När det gäller revisorer och vad man tar upp i rapporter Stefan tycker jag att det säger mer om revision eller revisorerna.”

Jag förstod nog inte riktigt.

Sedan verkade Dahlin mena att det var fel att bara peka ut ordförande Carlsson och vice ordförande Monica Hanson (S) som ansvariga:

”Sedan säger det väl mer om direktionens ledamöter. Det finns ju fler än två. Är det bara dom som ska vidta åtgärder?”mean_me

Det var tydligen lite synd om Bo Carlsson att just han blev utpekad. Det var ju inte bara han… Det var lika mycket de andras fel… Typ.

Det kan väl bara betyda att Marie Dahlin också höll med om den kritik som riktades mot Bo Carlsson, men att kritiken också borde gälla hela direktionen. Och då borde konsekvensen bli att ingen i direktionen skulle beviljas ansvarsfrihet…

besvikenDet var med andra ord inget vidare ”försvar” som uppbådades för Bo Carlsson. Det måste ha varit en stor besvikelse för honom att hans ”regeringsvänner” inte hade lagt ner mer tid och energi för att förklara och försvara hans agerande.

Lutz Rininsland (V) avslutade debatten med att förklara varför han och Vänsterpartiet hade röstat för ansvarsfrihet i kommunstyrelsen, men nu i fullmäktige inte tänkte göra det. Det var helt enkelt för att det vid det tillfället, som frågan behandlades i kommunstyrelsen, inte fanns tillräckligt med information. Avgörande blev att ingen svarade på de frågor som hade ställts i debatten (i fullmäktige igår).lutzKF3

Rininsland berättade även om ett möte med facken och personalen som han hade varit på i maj och som gav en helt annan bild av situationen på NÄRF än den som årsredovisningen gav.

Yrkandet från Lidell, dvs M+L+KD, fick 28 röster. Det betyder att Bo Carlsson (C) inte beviljades ansvarsfrihet.

Och vad betyder det att inte beviljas ansvarsfrihet?

Det betyder inte att Bo Carlsson är avsatt. Han avgör själv om han vill sitta kvar. Rimligtvis bör Carlsson emellertid ta konsekvenserna av beslutet och avgå. Hur ska han motivera att han sitter kvar som ordförande i NÄRF när de som har valt honom inte längre har förtroende för honom?

Kommunfullmäktige kan gå vidare, om inte Bo Carlsson avgår frivilligt.

lagbok2I Kommunallagens 4 kap 10 § står det:

”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

För detta krävs att någon så att säga initierar ett sådant ärende. Ärendet ska sedan beredas av kommunstyrelsen för att slutligen avgöras av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan alltså återkalla Bo Carlssons uppdrag och entlediga honom.

Vi kommer snart att få veta hur Bo Carlsson tänker göra.

 

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om sammanträdet – klicka här.

Tankar inför morgondagens KF

stonehengeIdag infaller sommarsolståndet – det speciella tillfälle på året då dagen är som allra längst och natten som allra kortast.

Sommarsolståndet har varit känt sedan urminnes tider. Konstruktörerna av Stonehenge i England kände till det för drygt 4000 år sedan, precis som pyramidbyggarna i Egypten, och sannolikt också, ännu tidigare, våra egna byggare av gånggrifter.

midsommar3Sommarsolståndet har varit magiskt och haft stor betydelse i många religioner. Inte alltför sällan var dagarna kring solståndet kopplade till fruktbarhet, som det var i Norden kring kulten av Frej och Freja. Och då firade människorna särskilt intensivt och engagerat…

Fruktbarhetskulter var något som kristendomen inte kunde acceptera och kyrkans män försökte tidigt omforma dyrkan av solen och fruktbarheten till något mer hedervärt och civiliserat. Folket skulle glömma Frej och Freja, Oden och Tor. Nu var det Jesus, Fadern och den helige anden som gällde. Men vem skulle kyrkan fira på midsommar? Det fick bli den näst viktigaste personen i bibeln, efter Jesus. Nämligen han som inledde Jesus gärning, genom att döpa honom – Johannes Döparen.johannes_doparen

Men vem i Sverige vet att midsommardagen, som förr i tiden alltid inföll den 24 juni, är Johannes Döparens dag…? (Fast i andra länder lyckades kyrkan betydligt bättre med denna ”omformning”.)

Hur som helst, efter denna dag med sommarsolstånd, blir nätterna allt längre och vi går mot mörkare tider…

Kanske märker vi av de mörkare tiderna redan imorgon då kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträder. För då kan det hända att fullmäktige fattar beslut om en budget för 2017 som inte ger barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden de pengar dessa nämnder behöver för att ge alla barn och elever, gamla och sjuka så bra förutsättningar som möjligt.

triumvirat_SDMen förutsättningen för att denna mörka budget ska bli verklighet är att sverigedemokraterna aktivt stödjer de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna.

Men så kan det väl ändå inte bli…? Inte kan väl sverigedemokraterna stödja budgetförslaget från socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna? Och inte kan väl socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna vilja ha stöd från sverigedemokraterna för att få igenom sin budget? Vi får se. (Du kan läsa mer om de olika budgetförslagen här: ”Budgetförslagen för 2017”.)

Dagen kan bli särskilt mörk för Bo Carlsson (C). Carlssons öde som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ska avgöras imorgon. Det handlar om han ska beviljas ansvarsfrihet för hur han hanterade ordförandeskapet förra året. Eller inte. Minialliansens partier (M+L+KD) tycker inte att Carlsson ska beviljas ansvarsfrihet. Och det gör inte jag heller. (Orsakerna till min inställning har jag redovisat i tre bloggar, ”NÄRF och ansvarsfrihet” – del 1, del 2 och del 3.)

Kommunfullmäktige ska behandla en mängd andra frågor också. Det är en lång ärendelista. Men jag tror inte att de övriga ärendena är särskilt kontroversiella. Det skulle i så fall kunna vara sverigedemokraternas motioner om hundrastgårdar i varje stadsdel eller införandet av en skol/näring/föreningslivsdag i kommunen…

Förresten, Vänsterpartiet har några frågor, som ställs i slutet på sammanträdet. De brukar inte vara särskilt populära…

ljunggren_ordfKommunfullmäktiges sammanträden är alltid offentliga. Det betyder att vem som helst kan gå till kommunhuset och lyssna. Imorgon börjar sammanträdet tidigt – redan kl 10.00 kommer ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) att slå näven… Jag menar klubban, i bordet och förklara sammanträdet påbörjat…

Och förhoppningsvis kommer han att slå klubban i bordet för att avsluta sammanträdet i god tid före matchstarten i EM-fotbollen…

Och i den matchen får vi hoppas att ljuset ska lysa över Sverige och att alla Valhalls gudar står på vår sida.

BUN:s skolbeslut!

tired7Idag har Barn- och Utbildningsnämnden haft sammanträde. Sin vana trogen så planerade inte ordförande Mats Andersson (C) tiden helt perfekt… Dialogdagen, som idag handlade om planprocesser i kommunen och Elevhälsan, kom inte igång förrän en halvtimme efter utsatt tid.

Det var, kanske inte helt oväntat, ärende 11 som drog ut på tiden:

”Utredning av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun; -Fördjupad utredning av etapp 1 i skolutredningen”

Jag har beskrivit sakfrågorna i ärendet i två bloggar, så jag gör det inte en gång till. (Jag hänvisar istället till bloggarna: De centrala skolornas framtid” och ”Blåsut och Norra”.)

forvanadDet var lite förvånande, tyckte jag nog, att de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, inledde ärendet med att meddela att de stod fast vid ursprungsförslaget, som bland annat innebar att Blåsut skola skulle läggas ner.

Samtliga oppositionspolitiker argumenterade på olika sätt emot det liggande förslaget. Vi tyckte inte att nämnden kunde ta ett nedläggningsbeslut idag, vi ville utreda Norra skolan mer och dessutom utöka förvaltningens utredningsuppdrag till att gälla fler skolor i centrala stan så att en ”helhetslösning” blev möjlig. Det gick så långt att Tove af Geijerstam (L) och jag (V) formulerade ett återremissyrkande som moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, välfärdspartiet och vänsterpartiet ställde sig bakom.

Samtidigt gav samtliga ledamöter, under diskussionens gång, uttryck för en vilja att komma överens i dessa viktiga och tunga frågor. Beslutet skulle ju kommunen, och elever och föräldrar, få leva med i åtskilliga år framåt, oavsett politiskt styre. Det var viktigt att vi alla drog åt samma håll – och hade Vänersborgs och elevernas bästa för ögonen. Som vi väl alltid har för övrigt. En votering med typ en rösts övervikt åt endera hållet skulle inte gagna någon.

blasut_skolaNu kanske partierna i ärlighetens namn inte drar åt samma håll i alla ”detaljer”, om nu t ex Blåsut skola kan betraktas som en detalj… Men på de punkter som vi inte riktigt var överens om ville vi ha mer fakta innan vi fattade ett slutgiltigt beslut. Och ju mer fakta, ju större chans att partierna faktiskt skulle kunna hitta varandra även här…

Och se, med de här premisserna kom nämnden alltså överens – och beslutet blev enhälligt. Vilket innebar att yrkandet på återremiss inte behövde läggas.

Så här ser beslutet ut:

  1. ”Att ställa sig bakom den fördjupade utredningen av etapp 1.
  2. Att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att projektera en utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6 till en komplett skola, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet, samt att utreda kostnader för Blåsut skola F-3.
  3. Att i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda vart en ny förskola kan byggas i Öxnered eller Blåsut samt om Öxnered- och/eller Blåsut förskola kan byggas ut. Utredningsuppdraget ingår framledes i utredningen av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun.
  4. Att i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda om en ny skola kan byggas på Holmängen i enlighet med etapp 2 i skolutredningen, samt uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen utreda en renovering av Norra skolan till att utgöra en två parallellig F-6 skola.
  5. Att översända utredningen till Kommunstyrelsen för kännedom.”

Det här var ett riktigt beslut i nu-läget tyckte även Vänsterpartiet. Det skulle om inte annat också ge ledamöterna tid att höra både med kommuninvånarna och de egna partierna om hur de vill att den framtida skolstrukturen i centrala Vänersborg ska utformas.

oxneredsskolaVisst, återigen, inget beslut fattades om Blåsut skola. Kanske fegt, men det blev i varje fall ingen nedläggning…

Att vi fattade ett beslut och inte återremitterade frågan helt och håller berodde på att de styrande partierna ville att processen inte skulle avstanna utan fortsätta i så snabb takt som möjligt. Och då gällde det främst Öxnered skola och en ny skola på Holmängen. Och det kunde väl oppositionen ha förståelse för… Och hålla med om.

children2Knäckfrågan i det här fallet var hur stor Öxnered skola ska bli. Men det löste barn och utbildnings nye förvaltningschef, när hon meddelade att det ”största alternativet” skulle gälla i planeringen och projekteringen. Om nämnden sedan beslutade att Blåsut skola ska ha fortsatt verksamhet för F-3, så kunde de ”extra lokalerna” lätt kunna göras om till förskolelokaler.

Och med det enades alltså nämnden.

Nämndens andra ärenden gick igenom utan större diskussioner. (För mer fakta se min tidigare blogg ”Övrigt BUN”.) Med ett undantag, Adam Frändelids (V) motion om frukost2avgiftsfri skolfrukost.

Här gick faktiskt diskussionens vågor tämligen höga. Men kanske var diskussionen lite onödig. Den hörde nog snarare hemma i kommunfullmäktige, där motionen och motionssvaret så småningom kommer att hamna. Nu skulle ju nämnden inte avgöra sakfrågan utan bara besluta om motionssvaret skulle skickas vidare. Och det tyckte alla, förvaltningen hade ju gett ett bra svar på motionen.

När det gällde förvaltningens uppföljning av privata utförare så var beslutet också enigt. Här slog ordförande Mats Andersson (C) fast allvaret i de anmärkningar som framfördes mot några av de privata utförarna:

”Det här är en skriftlig erinran som är grund för uppsägning av avtal.”

Så det gäller för de kritiserade företagen att skärpa sig.

BUN beslutade också att projektera för en tillbyggnad av Granås förskola med två avdelningar. Det innebär samtidigt att Björkvägens förskola avvecklas.

rosAlla beslut på dagens sammanträde blev alltså enhälliga. Det kunde man inte tro ett tag… Och för detta vill jag, faktiskt, ge en liten ros till nämndens ordförande. Mats Andersson ansträngde sig och visade en ärlig vilja till kompromiss för att nämnden skulle bli enig.

Jag är dock inte säker på att Anderssons partikamrater kommer att följa i hans fotspår på onsdag – då kommunfullmäktige ska ha sitt viktigaste sammanträde för året… (Se ”Budgetförslagen för 2017”.)

Kategorier:BUN 2016, Skola Etiketter:

Övrigt BUN (20/6)

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har alltså sammanträde nu på måndag, på Mötesplats Vänersborg (Vänerparken).

information3I två bloggar har jag beskrivit ett av ärendena, utredningen av de centrala grundskolorna. (Se ”De centrala skolornas framtid” och ”BUN: Blåsut och Norra”.) Men nämnden ska naturligtvis behandla fler ärenden och dessutom få sig en rejäl dos information. Som brukligt är.

Det första ärendet, där beslut ska fattas, handlar om privata utförare. Nämnden ska få en redovisning av resultatet av en uppföljning av sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare – och sedan godkänna uppföljningarna.

bralandabadFör verksamheterna Brålandabadet och Vattenpalatset finns ingenting att anmärka på från förvaltningens sida. Båda ”baden” bedriver simundervisning, precis som Hallevibadet. Men mot Hallevibadet riktas anmärkningar. Några skolor har beskrivit verksamheten som rörig – verksamheten ställer in tider, tiderna stämmer ibland inte enligt det som är överenskommet och variationen är stor i simlärarens kompetens och förståelse för uppdraget. Ganska tuff kritik mot Hallevibadet och säkerligen helt befogad.

ISS sköter städningen på en del skolor. Mot ISS riktas också en del anmärkningar, bland annat kring städning av toaletter, och på brister i kommunikationen. Västtrafik, som sköter skolskjutsar, får kritik för att platserna ibland inte räcker till på bussarna, att det kan vara stökigt i bussarna samt att det har hänt att chaufförer pratar i mobiltelefon.

De privata utförare som har fått kritik måste typ skärpa sig. Det är ungefär vad BUN ska besluta.

siffrorSom vanligt blir det en månadsuppföljning. I underlaget som nämndens ledamöter har fått kan man läsa att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har ökat med 168 stycken under året (från december 2015 till och med maj 2016) och 52 barn jämfört med maj förra året. För grundskolan har det skett en ökning med 151 elever under året (från december 2015) och en ökning från maj förra året med 280 elever. (Från januari 2014 till maj 2016 har grundskolan fått en tillökning med 560 elever.)

Och så tyckte de styrande partierna (S+C+MP) – jämför budgetberedningens anvisningar i mars – att BUN inte skulle få några extra pengar varken i år eller nästa år. Osannolikt och otroligt…

V_logga_mindreEn vänsterpartist, Adam Frändelid, har motionerat om att det ska göras en kartläggning – om barnomsorg under kväll, natt och helg erbjuds i tillräcklig omfattning i förhållande till efterfrågan.

Förvaltningen föreslår att nämnden ska bifalla motionen. Det betyder att BUN, om fullmäktige så småningom fattar det beslut som BUN föreslår, ska utreda det som Frändelid yrkar i sin motion.

frukostFrändelid har också följt debatten i Trollhättan. Det har inspirerat honom till att även motionera om avgiftsfri frukost i Vänersborgs grundskolor. Frändelid vill att:

”Vänersborgs kommun utreder förutsättningarna att erbjuda elever i kommunens alla grundskolor avgiftsfri frukost.”

Många elever äter av olika orsaker inte frukost, vilket gör att det blir en dålig start på skoldagen. För det är naturligtvis så, att äter eleverna dåligt så presterar de sämre och de kan inte tillgodogöra sig undervisningen ordentligt.

Fast som LCHF:are kan jag inte riktigt hålla med Frändelid när han skriver:

”För att hålla sin blodsockerkurva på en jämn nivå så bör man äta regelbundet.”

Jag är övertygad om att det är betydligt viktigare vad man äter…

pengar5Förvaltningarna (barn- och utbildningsförvaltningen har skrivit ett gemensamt svar med samhällsbyggnadsförvaltningen) skriver att:

”Oavsett alternativ finns inget utrymme för någon av förvaltningarna att finansiera en utökning av måltider inom befintliga budgetramar.”

Förvaltningarna diskuterar i sitt förslag två olika alternativ – en ”lättare” frukost respektive en enligt Livsmedelsverket ”fullgod” frukost. Den lättare frukosten skulle kosta, om det beräknade antalet elever åt, 270.000 kr, medan det fullgoda alternativet beräknas kosta 460.000 kr.

argumentationDet är lätt att argumentera för att alla elever ska få en gratis frukost, trots kostnaderna. Argumenten är uppenbara. Samtidigt så kan man vara kritisk till att BUN ska ta pengar från undervisningen för att lägga på skolfrukost. Jag tror att det riktiga vore att BUN uttalar sig positivt om motionen, men begär pengar av fullmäktige för att genomföra dess intentioner. Om fullmäktige anser att det är värt att satsa extra pengar på att alla barn som vill äta frukost i skolan ska få det, så borde också fullmäktige anslå pengar.

Barn- och Utbildningsnämnden har ytterligare ett tungt ärende på sin dagordning:

”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun; – Fördjupad utredning gällande tillbyggnad av Fridhem, Granås och Hallebergs förskolor”

children2I april beslutade BUN ställa sig bakom förskoleutredningen och dessutom uppdra åt förvaltningen att projektera/utreda tillbyggnad av Fridhems förskola (ligger i Mariedalsområdet) med 2 avdelningar. Förvaltningen skulle också utreda förskolesituationen i Vargön.

Förvaltningen har nu, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, gjort det, dvs utrett förskolesituationen i Vargön.

Björkvägens förskola (i Vargön) behöver ersättas. Enligt nämndens underlag är arbetsmiljön mycket dålig på Björkvägen och lokalerna har stora behov av renoveringar samt verksamhetsanpassningar. Utemiljön beskrivs också som torftig.

På BUN:s bord på måndag ligger ett förslag om att projektera en tillbyggnad av Granås förskola med 2 avdelningar. Det innebär samtidigt att Björkvägens förskola avvecklas.tungt

Jag ser ingen anledning att ifrågasätta detta förslag. Tvärtom, det ser ut som ett bra och logiskt beslut att fatta för nämnden.

Det blir en tung förmiddag på måndag. Och på eftermiddagen ska nämnden få information om både planprocesser och elevhälsan. Sedan väntar ett ännu tyngre möte på onsdag, kommunfullmäktige…

Kategorier:BUN 2016, förskolan

BUN: Blåsut och Norra

17 juni, 2016 1 kommentar

blasut_skolaJag har fått några reaktioner på gårdagens blogg om de centrala skolornas framtid. Och egentligen tänkte jag väl inget annat. Det är ju en stor fråga som ska avgöras och särskilt den om Blåsut skolas framtid. Barn- och Utbildningsförvaltningen förordar ju ett förslag som innebär en nedläggning av skolan. (Se ”De centrala skolornas framtid”.)

Det är tänkt att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) ska fatta beslutet nu på måndag. Av flera skäl så är detta emellertid, enligt min mening, inte möjligt. Som jag skrev igår så måste ju ett sådant här beslut föregås av en skriftlig riskbedömning, det är ur personalens (och elevernas) perspektiv. En sådan har inte skett. Däremot måste inte beslutet föregås av en medborgardialog. I det beslut som kommunfullmäktige fattade den 16 september förra året, om att utreda skolsituationen och den framtida organisationen, ingår ingen medborgardialog. Naturligtvis är någon form av dialog med föräldrar önskvärd, men rent formellt behövs det inte.

lillaedetMånga av oss har väl läst TTELA:s rapportering om utbildningsnämndens beslut att lägga ner skolor i Lilla Edet. Det beslutet överklagades ju till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten upphävde beslutet i utbildningsnämnden. Motiveringen var att utbildningsnämnden överskred sin befogenhet och att ett sådant här beslut skulle fattas av kommunfullmäktige. Domen överklagades till Kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd av Förvaltningsrättens dom. Kommunen gick ända till Högsta Förvaltningsdomstolen, som dock meddelade den 2 juni att Kammarrättens, och därmed Förvaltningsrättens, dom står fast.

Det betyder naturligtvis att samma gäller i Vänersborg. BUN kan inte fatta ett beslut om nedläggning. Det är kommunfullmäktiges sak. Och det understryks av att kommunfullmäktige faktiskt beslutade i frågan den 20 juni 2012 och då löd den första beslutssatsen:

”att behålla de skolor vi idag har verksamhet i”

Och inte kan BUN upphäva ett fullmäktigebeslut…

norra_skolan1

När det gäller Norra skolan har några trott att det förordade förslaget också innebär en nedläggning. (Jag använder ordet, även om jag vet att många hellre vill prata om att verksamheten ska flyttas.) Så är dock inte fallet. I det liggande förslaget handlar det om renoveringar och/eller om- och tillbyggnad.

Men för att inte riskera att ha missuppfattat utredningen, ställde jag i morse frågan till förvaltningschefen om utredningen förordar att Norra skolan ska läggas ner. Svaret var kort och koncist:

”Nej”

Med detta har jag förhoppningsvis rett ut alla missförstånd och klargjort ärendet.

ego2Sedan kan jag väl också passa på att kommentera en ”undran” från en läsare om vem som styr kommunen. Bakgrunden är att BUN hade gett förvaltningen ett uppdrag om att utreda två frågor – att göra Blåsut skola till en F-3-skola eller till en förskola. Svaret blev att lägga ner den, vilket alltså inte var ett alternativ för nämnden och inte heller ingick i utredningsuppdraget.

Jag kan förstå frågan, men naturligtvis är det politikerna som fattar beslut. Det innebär dock inte att tjänstemännen inte kan komma med synpunkter och förslag. Tror jag.

En annan läsare, i detta fall en annan politiker, undrar varför inte högstadierna ingår i utredningen. Och här har jag inget (inte här heller?) bra svar. Det hade nog varit önskvärt, men förvaltningen har inte fått detta uppdrag. Kanske skulle nämnden ge detta uppdrag.

Samtidigt händer det ju en del på högstadieområdet. Silvertärnan kommer t ex att ta emot ganska många fler elever i Kunskapsförbundets gamla lokaler på Idrottsgatan. Men visst borde kanske detta vara föremål för en diskussion i nämnden. Det skapas ju på sätt och vis en skolstruktur vid sidan om politiska beslut. Det finns också en del att diskutera kring Vänerparkens skola. Lokalerna där är ju inte särskilt ändamålsenliga. Och visst kan Dalboskolan också diskuteras. Elevantalet är inte särskilt högt.

Och så vet jag att idrottslärarna i de centrala högstadieskolorna formligen skriker efter en ny idrottshall. De har svårt att bedriva undervisning enligt läroplanen… Ja, ibland har de svårt att bedriva undervisning överhuvudtaget.

Till sist.

fabvEn tredje läsare ironiserade över att kommunen genom Fastighetsbolaget har beslutat att köpa Nuntorp för 38 miljoner kronor (exklusive lösöre) för att Hushållningssällskapet ska kunna bedriva en friskola där, samtidigt som Blåsut hotas av nedläggning…

Nu har ju inte kommunfullmäktige fattat något beslut om att köpa Nuntorp än, men jag förstår ironin… Det ligger mycket i den.

.

PS. Utredningen kan laddas ner här.

De centrala skolornas framtid

hangmattaInnan Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) går på semester så ska en lång rad beslut fattas på sammanträdet den 20 juni. Som förresten hålls kl 08.30 i rum 249 på Mötesplats Vänersborg, dvs Vänerparken. (Det kan vara bra att veta om det är någon i ”allmänheten” som vill besöka sammanträdet.)

Jag ska i denna blogg endast ta upp ett av ärendena, ett ärende som inte ger mig någon ro. Ärendet är nr 11 i ordningen och heter:

”Utredning av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun; -Fördjupad utredning av etapp 1 i skolutredningen”

Det handlar om framtiden för Öxnered skola, Blåsut skola, Norra skolan och en eventuellt ny skola på Holmängen.

BUN har ju under våren utrett och diskuterat de centrala skolornas framtid. Nu är det dags att ta ett steg närmare konkreta beslut.

När det gäller Öxnered och Blåsut lade nämnden fram två alternativ som skulle utredas vidare. Båda alternativen innebar en fördjupad utredning kring en utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet. Skillnaden var att i det första alternativet skulle det utredas om det var lämpligt att Blåsut skola gjordes om till en förskola, medan det andra alternativet handlade om att göra om Blåsut till en F-3-skola.

blasut_skolaFörvaltningens utredning (kan laddas ner här) har landat i ett nytt, tredje alternativ – att flytta all verksamhet till en nyrenoverad och utbyggd skola i Öxnered och helt upphöra med verksamhet i Blåsut skola. Med andra ord, även om det är ett ”fult ord”, att lägga ner Blåsut skola. Istället skulle det då utredas vidare om att bygga ut befintliga förskolor och/eller bygga en helt ny förskola. Det här alternativet har förvaltningen kommit fram till skulle bli den bästa lösningen.

Utredningen har betraktat följande perspektiv:

”organisering, ekonomi, ytbehov, produktion och distribution av kost, trafiksituation, buller, lokaler och utemiljöer.”

Perspektiven är utifrån nämndens synvinkel som huvudman för förskolan och skolan. Kommunen har ju ansvar för att följa Skollag, läroplaner, Arbetsmiljölag osv. Dessutom har BUN också ett ansvar, naturligtvis, för ekonomin, t ex att bygga kostnadseffektivt så att skattebetalarnas pengar används så bra som möjligt. Det inkluderar också sådana saker som skolmats- och köksorganisation. Personalen har vidare sina rättmätiga önskemål och behov och organisationen ska fungera så bra som möjligt.

Så visst stämmer det när förvaltningen skriver att det finns fördelar ur ett organisationsperspektiv med större enheter utifrån lärarnas behörighet och legitimation. Och visst stämmer det också att större skolor kan tillhandahålla:

”de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas vilket är ett krav enligt skollagen. Speciallokaler som behövs i exempelvis; slöjd, musik, naturorientering, idrott osv är dyra.”

oxneredsskola

Det stämmer också att trafiksituationen är svår på Blåsut skola, vilken den också är i Öxnered. Fast i Öxnered finns det bättre förutsättningar att ”ordna upp” den.

När det gäller skolgården på Blåsut, så tycks det inte som att utredningen riktigt räknar med att om det blir färre barn, om Blåsut bara blir en förskola eller en lågstadieskola, så kan antagligen modulen på området tas bort, vilket skulle frigöra yta. (Kanske läser jag utredningen fel.) Och som utredningen nämner, det finns eventuellt möjlighet att:

”koppla samman befintlig skolgård med den intilliggande lekplatsen för utvidgning av skolgården.”

Det är en rad faktorer som ska fungera utifrån huvudmannens synpunkt, och på sätt och vis kan de nog sammanfattas ganska kort – lagar ska följas och pengarna ska användas så effektivt som möjligt. Och självklart är detta utomordentligt viktigt.

Som det står i utredningen om det av förvaltningen förordade alternativet:

”Alternativet skulle innebära en förbättring ur alla aspekter.”

Men det finns ett men…

parents2Det fattas en aspekt, ett perspektiv. Och det lär väl nämnden bli varse, när föräldrarna får reda på nämndens/förvaltningens planer… Var är föräldraaspekten, var är föräldraperspektivet?

Blåsut skola har ”alltid” legat där den ligger. Den är en del av Blåsut, en mer eller mindre omistlig del, något av ”kärnan” i stadsdelen. Barnfamiljer har flyttat till området bland annat på grund av närheten till skolan. Barnen har kunnat gå eller cykla dit själva längs småvägarna, i varje fall när de har blivit lite större. Det är liten skola, omkring 200 elever, och alla känner alla. Skolan i sig har rykte om att vara en bra skola och många föräldrar har aktivt valt att placera sina barn där. (Vilket inte på något sätt betyder att andra skolor skulle vara sämre!)

En flytt av alla barn och elever till Öxnered skola skulle till exempel innebära att det blir för långt för barn i åldern 7-10 år att kunna gå eller cykla dit själva.

Inga föräldrar har följaktligen hörts och jag tror inte heller att personalen har fått tillfälle att yttra sig. Och jag är också tämligen säker på att ingen skriftlig riskbedömning har skett, något som är ett krav i samband med att ändringar i verksamheten planeras. Vilket för övrigt ska göras innan en verksamhetsförändring av det här slaget beslutas. Jag tror inte ens att föräldrar och personal är medvetna om planerna för Blåsut skola.

money7När det gäller kostnaderna så räknar förvaltningen med att en renovering och utbyggnad av Öxnered skola skulle kosta drygt 175 miljoner kronor. Och det behövs under alla förhållanden en ny Öxneredsskola. Däremot finns det ingen beräkning på vad en ombyggnad av Blåsut till förskola skulle kosta, mer än att det inte bedöms vara kostnadseffektivt. Å andra sidan skulle en ny förskola i området enligt beräkningarna kosta 45 miljoner kronor.

När det gäller om Blåsut enbart ska vara en lågstadieskola säger utredningen att det då skulle bli dyrare för nämnden att både betala hyra för en ny skola i Öxnered och samtidigt ha kvar den i Blåsut.

För egen del vet jag inte riktigt vad jag tycker. Det finns som alltid för- och nackdelar, det finns som alltid olika perspektiv som ska vägas mot varandra. Jag vet bara att det skulle kännas oerhört svårt att fatta ett beslut om flytt av blåsutbarnen och nedläggning av skolan redan på måndag. Det känns inte bra att fatta ett beslut över föräldrarnas, och personalens, huvuden.

Sedan har utredningen också tagit upp Norra skolan. I förvaltningens uppdrag ingick det nämligen att även utreda en renovering och utbyggnad av denna skola.

norra_skolan1

Utredningen har kommit fram till följande slutsats:

”När det gäller Norra skolan så har förvaltningarna kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra ombyggnad eller tillbyggnad av Norra Skolan. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen utreder möjligheten att bygga en ny skola på Holmängen.”

Nu menar inte förvaltningen att det skulle vara ”fysiskt” omöjligt att bygga ut Norra skolan, utan att det inte skulle vara kostnadseffektivt. Även om Norra skolan, med sitt ”Fängelse” och ”Slott” (byggnaderna kallas så i folkmun), består av fina byggnader som många tycker ska vara orörda, så tyckte till och med den gamle stadsarkitekten att det skulle vara möjligt att bygga ut skolan på ett snyggt och stilenligt sätt. (På fotbollsplanen vid sjön, på en plats bredvid där modulerna står idag.) Ja, det finns till och med ritningar/skisser på en utbyggnad. Det finns dock inga ritningar medskickade för de nuvarande alternativen, så jag vet inte riktigt hur förvaltningen tänker denna gång.

Förvaltningen menar att om Norra skolan skulle byggas ut enligt det ”mindre” alternativet, så måste också en ny skola behöva byggas. Och då skulle nämnden få dels ökade kostnader för Norra samtidigt som det skulle bli kostnader för den nya skolan. Om Norra skolan byggs ut enligt det ”största” alternativet, så skulle det ändå finnas en risk för att alla elever inte skulle få plats.

Den nya skola det pratas om föreslås ligga på Björkholmsgatan, på Holmängen.

holmangen2

Kostnaderna för tillbyggnad och ombyggnad av Norra skolan enligt det ”större” alternativet beräknas uppgå till drygt 129 milj kr, medan det ”mindre” alternativet, ”renoveringar och ombyggnader” som det står i utredningen, skulle kosta drygt 31 milj kr.

Vad en ny skola kostar att bygga på Holmängen vet jag inte, det står inte i handlingarna, men jag skulle gissa att den lär kosta uppåt 100-150 miljoner. (Eller?)

Utredningen tar för övrigt också upp trafiksituationen vid Norra skolan, som har ganska mycket i övrigt att önska, och att det finns brist på friytor för eleverna.

tarnaDet jag tycker är en svaghet i utredningen, det är att den bara betraktar elevsituationen i Nordstan, inklusive det nya bostadsområdet på Holmängen. Jag skulle vilja ta med Torpaområdet i diskussionen också. Den gamle förvaltningschefen hade till exempel en idé om att eleverna på Tärnan (låg- och mellanstadiet) skulle flyttas – av integrationsskäl. Varför inte då åtminstone utreda en utbyggnad av Norra skolan modell ”mindre” och en ny skola på Holmängen i samband med en avveckling av Tärnanskolan?

Som sagt, det känns inte speciellt bra att ta dessa stora och viktiga beslut redan på måndag. Det skulle nog behövas mer tid och mer dialog med berörda, både föräldrar, rektorer och övrig personal, innan ett slutgiltigt beslut kan fattas.

Och mellan oss politiker och partier. Beslutet kommer ju att avgöra den centrala skolstrukturen i många, många år framåt… Det vore bra om alla blev överens.

Dessutom vore ett snabbt beslut inte riktigt att ge den respekt och det erkännande till utredaren som den ambitiösa utredningen förtjänar.

.

PS. Jag har inte tagit med alla aspekter och fakta som finns med i utredningen. Vill du läsa den, kan du ladda ner den här.

NÄRF och ansvarsfrihet (3/3)

14 juni, 2016 1 kommentar

narf_loggaDet här är tredje och sista delen av mina motiveringar och min argumentation om varför inte NÄRF:s presidium, dvs Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S, Trollhättan), ska beviljas ansvarsfrihet för år 2015. (De första två bloggarna är ”NÄRF och ansvarsfrihet (1/3)” och ”NÄRF och ansvarsfrihet (2/3)”.)monica_hanson

Sedan jag skrev mina förra bloggar har Bo Carlsson (C) fått möjlighet att uttala sig i TTELA (idag den 14 juni) om minialliansens (M+L+KD) yrkande att inte bevilja NÄRF:s presidium ansvarsfrihet.

BoCarlssonNarfBo Carlsson sa:

”Man använder det här vapnet i fel läge. Jag ser det som en ren obstruktion, det har blivet ett politiskt slagträ.”

Och det säger Bo Carlsson av alla. Samme Bo Carlsson som röstade för att inte ge en vänsterpartist ansvarsfrihet för arenabygget en gång i tiden trots att ledamoten hade röstat nej till arenan både i fullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden… Och trots att personen inte satt i en sådan position att hen hade det minsta inflytande över bygget.

På det förra fullmäktigesammanträdet diskuterades ansvarsfrihet för Kunskapsförbundets presidium. Då argumenterade och röstade bland annat undertecknad för att de skulle få det. Trots att jag då skulle kunna ha ”obstruerat” och använt ”vapnet” som ett ”politiskt slagträ”. För att använda Bo Carlssons ord.

När det gäller NÄRF är förhållandet ett helt annat…

narf_arsredov2015I sin årsredovisning beskriver NÄRF sin egen verksamhet med både ord och siffror. Det är svårt för en utomstående att tränga in i materialet. Det mesta som står där förefaller ok, dock inte allt, men det kanske är det som inte står där som är viktigast…

2015 var ett mycket turbulent år på NÄRF. Det är ingen tvekan om det. Den bland personalen så impopuläre förbundschefen avskedades efter många och uppslitande turer. Å andra sidan är det väl i sådana här tider som den politiska ledningen i form av presidiets två ordförande måste bekänna färg och göra skäl för sina arvoden. Ordförande Bo Carlsson (C) och vice ordförande Monica Hanson (S) gjorde inte det. De ledde och styrde inte räddningstjänstförbundet som man kunde begära. Kanske faller skulden mest på Bo Carlsson, Monica Hanson tycks mest ha agerat passiv åskådare…

narfchef_eyesDen tidigare, nu avskedade, förbundschefen genomförde en serie åtgärder under de år han var förbundschef. Personalen ”på golvet” var inte nöjd. Personalen upplevde att många av åtgärderna var riktade mot dem – att syftet var att ”sätta dem på plats”. Varför förstod de inte, men de såg ju vad de såg. Alla förändringar var försämringar. Det gällde till exempel arrangemangen kring de traditionella julfesterna, det gällde bland annat träningen (som brandmännen har rätt till under arbetstid) och det gällde byten av arbetspass. (Se ”NÄRF och personalen (1)”). Klimatet på arbetsplatserna, främst i Vänersborg, försämrades successivt under förbundschefens och presidiets ledning.

brandman3Förbundschefen stötte på motstånd hos personalen som protesterade på olika sätt. Personalen upplevde inte heller att arbetsgivaren skötte dialogen med fackföreningar och personal som det stadgades om i samverkansavtalet. Kommunal (ett av facken) pratade till och med om att säga upp samverkansavtalet. Arbetsplatsundersökningar visade på ett stort missnöje och sjukfrånvaron ökade. (Läs mer här: ”NÄRF och personalen (2)”.)

Presidiet stod bakom förbundschefens åtgärder. I ett radioinslag i P4 Väst refererade reportern Bo Carlsson, som hade sagt att det inte hade varit fel på de åtgärder som förbundschefen hade genomfört. Detta skriver också förbundschefen mycket tydligt i sitt ”avskedsbrev” till NÄRF:

”Uppdragen (åtgärderna mot personalen; min anm) förankrades politiskt och presidiets stöd har hela tiden varit starkt. Presidiet har till mig klart uttryckt att ‘dessa åtgärder borde varit genomförda för länge sedan’. … Presidiet var dock helt överens med mig under hela resan att situationen var ohållbar och måste förändras.”

signalDet kanske är så att direktionen ska stå bakom sin förbundschef i vått och torrt, men med alla dessa varningssignaler och klockor som ringde från golvet anser jag att presidiet borde ha vidtagit någon typ av åtgärd. Förbundschefens agerande var alltför provocerande och stämningen på arbetsplatserna blev allt sämre.

Det här visste hela direktionen om, det är ingen tvekan om det. Och naturligtvis var presidiet mycket väl informerat om motsättningarna. Det hade de varit under en lång tid. Redan i maj 2013 gjordes en omfattande enkätundersökning på NÄRF som klart och tydligt, ”svart på vitt”, visade på motsättningar, missnöje och konflikter på arbetsplatserna.

Och motsättningarna, missnöjet och konflikterna eskalerade. Och sjukskrivningarna…

sjuk3I årsredovisningen redovisas sjukfrånvaron ganska kryptiskt, men ändå är redovisningen ganska uppseendeväckande. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid (som det heter i årsredovisningen) var 8,48% år 2015. Året innan var siffran 6,39%. En avsevärd ökning.

Det är för övrigt lite märkligt att det inte finns några kommentarer till eller analyser av dessa siffror i årsredovisningen. Om man dessutom betänker att 2011 var sjukskrivningsdagarna per anställd 15 dagar, medan motsvarande siffra var 22 dagar per person 2015 (fast det här står inte i årsredovisningen), så borde detta föranleda ordentliga analyser och åtgärder. Med NÄRF:s ledning låtsades inte om något. Det här har enligt protokollen inte heller diskuterats på direktionens sammanträden, inte någon gång.

glad5I årsredovisningen, när NÄRF i lugn och ro ser tillbaka på det gångna året, står det bara positiva saker… Under rubriken ”Arbetsmiljöarbete” står det t ex:

”Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.”

Och om personalpolitiken står det:

”… policys bland annat personal-, alkohol-, drog- och arbetsmiljöpolicy, samt policy för kamratstöd. Dessa handlingar är levande dokument som ska följas och vara väl kända i organisationen. Förbundet har även en jämställdhetspolicy med handlingsplan, samt en policy mot kränkande särbehandling som godkänts av Jämo.”

Det låter ju kanon. Det finns policys för det mesta, fantastiskt. Men bör inte NÄRF analysera om alla policys omsätts i praktiken? Och eftersom det har varit så uppenbart att de inte har följts, borde inte detta ha följts upp? Och borde inte ledningen ha tagit tag i revisor4detta?

Inte heller revisorerna tar upp sjukskrivningstalen eller turbulensen i revisionsberättelsen.

vanda_ryggNÄRF:s presidium hade gett förbundschefen fria händer. Han fick stöd av Bo Carlsson och Monica Hanson i allt han gjorde. Tills en dag då presidiet helt plötsligt vände ryggen åt förbundschefen.

Förbundschefen själv beskrev det på följande sätt:

”Läget spetsades till vid ett möte den 31 augusti då ”alliansen” mellan presidiet och de fackliga företrädarna blev uppenbar och presidiet inte längre orkade stå emot utan vek sig för det fackliga trycket. Så här långt hade jag officiellt haft fullt stöd från politiken men på 1,5 tim förändrades bilden och det som pågått i det fördolda under en längre tid, utan min vetskap, blev uppenbart. Presidiet hade nu ett större förtroende för två av fackens sex representanter, än för sin egen högra hand, den hand som man både anställt, matat, stöttat och givit sitt förtroende.”let_down

NÄRF:s ordförande Bo Carlsson gick ut i media och tvådde sina händer. Bo Carlsson sa till P4 Väst:

”Om det inte finns någon dialog mellan högste chefen och personalen, fungerar inte verksamheten.”

Till TTELA (12 jan) sa Bo Carlsson:

”Det går inte att ha en chef som inte samarbetar med personalen.”

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att NÄRF:s presidium svek personalen de första 3-3,5 åren genom att till hundra procent stå bakom sin förbundschef. När turbulensen till slut nådde sådana höjder att detta inte längre var möjligt, så vände presidiet helt på klacken – och istället svek sin förbundschef.

konfliktSom jag skrev tidigare, det var en turbulent tid och det var inte lätt att få ordning i NÄRF. Men presidiets handlande präglades av en stor inkompetens och ledde snarare till att motsättningarna förstorades och blev ännu allvarligare – än tvärtom.

Det skulle leda alltför långt att i det här sammanhanget också ta upp alla turer kring den mörkläggning som stundtals har rått på NÄRF. Det har varit svårt att få ut handlingar, handlingar har inte diarieförts, beskeden har varit motsägande, om t ex förbundschefens pensionsvillkor, och ibland har man fått känslan av att de besked som har getts från Bo Carlsson inte har varit med sanningen överensstämmande.

narf_loggaNä, Bo Carlsson, det handlar inte om obstruktion och politiska slagträn. Det här är ett förbund som har misskötts. Och för det så måste de som leder NÄRF ta sitt ansvar och avgå.

Det vore en handling av obstruktion och politiskt slagträ om Bo Carlsson (C) och Monica Hanson (S) istället beviljades ansvarsfrihet.

.

Anm. Bloggar om ansvarsfriheten och NÄRF:

%d bloggare gillar detta: