Arkiv

Archive for 9 juni, 2016

KS: Budgetförslagen för 2017

Det hände en hel del i Vänersborgs politiska liv under de få dagar som jag lämnade hemkommunen för ett besök i Malmö. De politiska diskussionerna kulminerade på gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

telefon_varmInnan sammanträdet hade telefoner och epost gått varma, möten inom partier, mellan partier inom blocken och mellan partierna från olika block hade avlöst varandra.

Vänsterpartiet hade samtal med båda de stora blocken. Vilket nog aldrig har hänt förut! Och ett tag trodde jag faktiskt att det styrande blocket med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var seriösa i sin vilja till någon slags uppgörelse. Så var det inte. I efterhand så har jag snarast fått intrycket att det mest var ett spel för galleriet. För vad fanns det för chanser till en uppgörelse när de styrande inte ville ge efter på sitt budgetförslag? De ville i stort sett att Vänsterpartiet skulle köpa deras förslag rakt av. Min teori är därför att syftet med kontakten var att ”ledarna” nu kan säga till sina medlemmar att de försökte, men att det inte blev något därför att Vänsterpartiet vägrade kompromissa… Typ.

money7I kommunstyrelsen lades fyra olika budgetförslag. De styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade ett, vilket också blir huvudförslag i kommunfullmäktige den 22 juni. Naturligtvis lade oppositionsblocket bestående av moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna sitt alternativ. Vänsterpartiet lämnade sin vana trogen ett budgetförslag och denna gång visade också sverigedemokraterna sina kort med ett eget förslag.

Tre tydliga skiljelinjerna går mellan partierna, eller kanske 2,5…

triumviratDet visade sig att de styrande partierna (S+C+MP) accepterade det beslut som fullmäktige tog i april mot deras vilja och röster och låter socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behålla de pengar 2017 som en samlad opposition röstade igenom för 2016. För övrigt präglas förslaget av återhållsamhet. De styrande partierna vill att kommunens resultat ska vara så stort som möjligt. Detta för att samla pengar i ladorna för framtida investeringar, så att kommunen i större utsträckning kan betala investeringar direkt och därmed minska behovet av att låna.

Jag kan väl i och för sig förstå hur Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) resonerar, men de betraktar kommunens ekonomi precis som en hushållsbudget. Man måste spara för att kunna köpa någonting. Men kommunens budget, liksom statens, fungerar inte som en hushållsbudget. I kommunen kan prioriteringar ske mellan investeringsobjekt på ett helt annat sätt, inkomstförstärkningar såsom skatter kan diskuteras och beslutas, kommunen kan öka låneskulden och dessutom är en kommun av en helt annan betydelse för hela samhällets ekonomi än ett enskilt hushåll.

valfardMen framför allt, kommunen har ett ansvar för sina kommuninvånares väl och ve. De ”svagare” grupperna i kommunen är ofta väldigt eller helt beroende av den offentliga välfärden. Kommunen har ansvar för t ex äldre- och socialvård, förskola och skola. Dessa grupper har ökat dramatiskt i Vänersborg de senaste åren, både i antal och behov. Vi politiker kan inte stillatigande se på eller låtsas som att dessa människor inte finns. Pensionärer och sjuka, som har arbetat större delen av sina liv, ska inte behöva hålla tillbaka på grund av framtida investeringar. Inte heller ska svangrembarn och elever behöva ge avkall på sin omsorg och sin utbildning, som är nödvändig för deras framtid, för framtida investeringar.

Att kräva återhållsamhet av pensionärer och sjuka, barn och ungdomar, är inte den ”välfärdspolitik” som Vänsterpartiet vill ha, och definitivt inget som socialdemokrater har argumenterat för genom historien. Eller på riksplanet just nu.

minialliansenDet är lite överraskande att de borgerliga partierna (utom centerpartiet) har anammat synen på hur viktigt det är att kommunen bedriver en ordentlig välfärdspolitik. Moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna i Vänersborg är i sitt budgetförslag mycket generösa mot socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Precis som Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har alltid stått för denna inriktning av kommunala satsningar. Det har inte minialliansens partier gjort… Man skulle lätt kunna säga att de borgerliga partierna nu har gjort Vänsterpartiets syn till sin. Minialliansens partier i Vänersborg tycks också ha en helt annan syn än deras moderpartier på riksplanet.

Det är den ”upp-och-nervända världen” i Vänersborg.

sverigedemokraternaSverigedemokraterna röstade i april som bekant för en budget som satsade på verksamheterna när budgetbeslutet för 2016 fick tas om. Av denna inställning syns nu ingenting.

Sverigedemokraternas budgetförslag är mycket lik de styrande partiernas, det är återhållsamhet som gäller. Det finns dock ett stort undantag. Sverigedemokraterna vill sänka skatten med 65 öre (per hundralapp). Det innebär att de pengar som de styrande partierna vill samla på hög inför framtida investeringar, de vill sverigedemokraterna använda till sänkt skatt. Sverigedemokraterna satsar således varken på verksamheterna eller på framtida investeringar…

Eller som Tove af Geijerstam (L), enligt uppgift, sa på kommunstyrelsen:

”Sverigedemokraterna tar statens bidrag för en fungerande mottagning av nyanlända och finansierar med dessa medel sin skattesänkning.”

old_man3Sverigedemokraterna vill inte att socialnämnden ska varken få mer pengar eller spara. Det effektiviseringsbeting (=besparing) som de styrande vill lägga på socialnämnden, drygt 4 milj kr, vill sverigedemokraterna använda till fler ”händer i äldrevården”. En logisk kullerbytta. Pengar som ska sparas i framtiden finns ju liksom inte nu. Det är som att äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar.

Men antagligen vill sverigedemokraterna att socialnämnden ska spara på vissa grupper, dock nämner de inte vilka. Sverigedemokraterna skriver också angående socialnämnden:

”Om inte de statliga bidragen höjs så kommer det sociala välfärdssystemet att krackelera.”

Då tycks det mig som att sänka skatten och inte ge socialnämnden de pengar den behöver är tämligen oansvarigt, till och med för att komma från sverigedemokraterna…

dalarnaSverigedemokraterna vill inte heller att kultur- och fritidsnämnden ska få några pengar till ungdomar och annat, utan endast en miljon extra – och dessa pengar ska användas till svenska hembygds- och kulturföreningar. Vilka föreningar som är svenska definierar inte sverigedemokraterna.

Vi får se hur sverigedemokraterna tänker rösta när deras förslag på skattesänkning faller tidigt i omröstningarna.

Onsdagen den 22 juni kommer Vänersborgs kommunfullmäktige alltså att fatta beslut om budgeten för år 2017. Som det ser ut nu så är det sverigedemokraterna som kommer att avgöra. Vänsterpartiets och minialliansens budgetar ligger mycket nära varandra och bortsett från skattefrågan så är SD:s och de styrande partiernas budgetar väldigt lika. Jag tror mig också veta att välfärdspartiet, som inte har lagt något eget förslag, kommer att stödja en satsning på verksamheterna, som minialliansen och Vänsterpartiet vill.

triumvirat_SDDet är hur som helst utomordentligt intressant, och provocerande, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lägger fram ett budgetförslag, som de vet redan innan, bara går igenom om de får stöd av sverigedemokraterna.

Det är tämligen ynkligt av ett gammalt arbetarparti som socialdemokraterna. Och jag undrar vad socialdemokrater i andra kommuner, eller varför inte på riksplanet, tycker om detta…

För att inte prata om de vanliga medlemmarna i Vänersborg…

 

PS. Du kan läsa mer om budgetförslagen på Vänsterpartiets hemsida – ”Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång…

%d bloggare gillar detta: