Arkiv

Archive for 20 juni, 2016

BUN:s skolbeslut!

tired7Idag har Barn- och Utbildningsnämnden haft sammanträde. Sin vana trogen så planerade inte ordförande Mats Andersson (C) tiden helt perfekt… Dialogdagen, som idag handlade om planprocesser i kommunen och Elevhälsan, kom inte igång förrän en halvtimme efter utsatt tid.

Det var, kanske inte helt oväntat, ärende 11 som drog ut på tiden:

”Utredning av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun; -Fördjupad utredning av etapp 1 i skolutredningen”

Jag har beskrivit sakfrågorna i ärendet i två bloggar, så jag gör det inte en gång till. (Jag hänvisar istället till bloggarna: De centrala skolornas framtid” och ”Blåsut och Norra”.)

forvanadDet var lite förvånande, tyckte jag nog, att de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, inledde ärendet med att meddela att de stod fast vid ursprungsförslaget, som bland annat innebar att Blåsut skola skulle läggas ner.

Samtliga oppositionspolitiker argumenterade på olika sätt emot det liggande förslaget. Vi tyckte inte att nämnden kunde ta ett nedläggningsbeslut idag, vi ville utreda Norra skolan mer och dessutom utöka förvaltningens utredningsuppdrag till att gälla fler skolor i centrala stan så att en ”helhetslösning” blev möjlig. Det gick så långt att Tove af Geijerstam (L) och jag (V) formulerade ett återremissyrkande som moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, välfärdspartiet och vänsterpartiet ställde sig bakom.

Samtidigt gav samtliga ledamöter, under diskussionens gång, uttryck för en vilja att komma överens i dessa viktiga och tunga frågor. Beslutet skulle ju kommunen, och elever och föräldrar, få leva med i åtskilliga år framåt, oavsett politiskt styre. Det var viktigt att vi alla drog åt samma håll – och hade Vänersborgs och elevernas bästa för ögonen. Som vi väl alltid har för övrigt. En votering med typ en rösts övervikt åt endera hållet skulle inte gagna någon.

blasut_skolaNu kanske partierna i ärlighetens namn inte drar åt samma håll i alla ”detaljer”, om nu t ex Blåsut skola kan betraktas som en detalj… Men på de punkter som vi inte riktigt var överens om ville vi ha mer fakta innan vi fattade ett slutgiltigt beslut. Och ju mer fakta, ju större chans att partierna faktiskt skulle kunna hitta varandra även här…

Och se, med de här premisserna kom nämnden alltså överens – och beslutet blev enhälligt. Vilket innebar att yrkandet på återremiss inte behövde läggas.

Så här ser beslutet ut:

  1. ”Att ställa sig bakom den fördjupade utredningen av etapp 1.
  2. Att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att projektera en utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6 till en komplett skola, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet, samt att utreda kostnader för Blåsut skola F-3.
  3. Att i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda vart en ny förskola kan byggas i Öxnered eller Blåsut samt om Öxnered- och/eller Blåsut förskola kan byggas ut. Utredningsuppdraget ingår framledes i utredningen av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun.
  4. Att i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda om en ny skola kan byggas på Holmängen i enlighet med etapp 2 i skolutredningen, samt uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen utreda en renovering av Norra skolan till att utgöra en två parallellig F-6 skola.
  5. Att översända utredningen till Kommunstyrelsen för kännedom.”

Det här var ett riktigt beslut i nu-läget tyckte även Vänsterpartiet. Det skulle om inte annat också ge ledamöterna tid att höra både med kommuninvånarna och de egna partierna om hur de vill att den framtida skolstrukturen i centrala Vänersborg ska utformas.

oxneredsskolaVisst, återigen, inget beslut fattades om Blåsut skola. Kanske fegt, men det blev i varje fall ingen nedläggning…

Att vi fattade ett beslut och inte återremitterade frågan helt och håller berodde på att de styrande partierna ville att processen inte skulle avstanna utan fortsätta i så snabb takt som möjligt. Och då gällde det främst Öxnered skola och en ny skola på Holmängen. Och det kunde väl oppositionen ha förståelse för… Och hålla med om.

children2Knäckfrågan i det här fallet var hur stor Öxnered skola ska bli. Men det löste barn och utbildnings nye förvaltningschef, när hon meddelade att det ”största alternativet” skulle gälla i planeringen och projekteringen. Om nämnden sedan beslutade att Blåsut skola ska ha fortsatt verksamhet för F-3, så kunde de ”extra lokalerna” lätt kunna göras om till förskolelokaler.

Och med det enades alltså nämnden.

Nämndens andra ärenden gick igenom utan större diskussioner. (För mer fakta se min tidigare blogg ”Övrigt BUN”.) Med ett undantag, Adam Frändelids (V) motion om frukost2avgiftsfri skolfrukost.

Här gick faktiskt diskussionens vågor tämligen höga. Men kanske var diskussionen lite onödig. Den hörde nog snarare hemma i kommunfullmäktige, där motionen och motionssvaret så småningom kommer att hamna. Nu skulle ju nämnden inte avgöra sakfrågan utan bara besluta om motionssvaret skulle skickas vidare. Och det tyckte alla, förvaltningen hade ju gett ett bra svar på motionen.

När det gällde förvaltningens uppföljning av privata utförare så var beslutet också enigt. Här slog ordförande Mats Andersson (C) fast allvaret i de anmärkningar som framfördes mot några av de privata utförarna:

”Det här är en skriftlig erinran som är grund för uppsägning av avtal.”

Så det gäller för de kritiserade företagen att skärpa sig.

BUN beslutade också att projektera för en tillbyggnad av Granås förskola med två avdelningar. Det innebär samtidigt att Björkvägens förskola avvecklas.

rosAlla beslut på dagens sammanträde blev alltså enhälliga. Det kunde man inte tro ett tag… Och för detta vill jag, faktiskt, ge en liten ros till nämndens ordförande. Mats Andersson ansträngde sig och visade en ärlig vilja till kompromiss för att nämnden skulle bli enig.

Jag är dock inte säker på att Anderssons partikamrater kommer att följa i hans fotspår på onsdag – då kommunfullmäktige ska ha sitt viktigaste sammanträde för året… (Se ”Budgetförslagen för 2017”.)

Kategorier:BUN 2016, Skola Etiketter:
%d bloggare gillar detta: