Arkiv

Archive for 3 juni, 2016

Värderingen av Nuntorp – och det där med handlingar…

3 juni, 2016 1 kommentar

Nuntorp10I förra veckan avslöjade Bo Carlsson (C) i en intervju med Melleruds Nyheter den sekretessbelagda uppgiften att Nuntorps fastighet hade värderats till 38 miljoner kronor. Vilket var tämligen anmärkningsvärt… Att Carlsson avslöjade det alltså.

Efter Bo Carlssons uttalande tyckte tydligen Västra Götalandsregionen att det inte var någon idé att värderingen var fortsatt sekretessbelagd. Så nu har jag också fått ut värderingen.

nuntorpsskolaDen oberoende värderaren, en konsult från LRF, kom fram till att byggnader och tomtmark på Nuntorp var värda 10 milj kr, jordbruksmarken 22 milj och skogsmarken inklusive jakt 5 milj. Till detta kom en summa på 1 milj för ett mervärde i form av intäkter från vindkraft och också för möjligheter till exploatering av mark för industri och bostäder. Värderaren har också gjort en gardering av det totala värdet med plus/minus 3 milj kr.

Konsulten från LRF skriver:

”Vid användning av denna typ av värderingsmetod där flera delvärden summeras görs en bedömning huruvida den trolige köparen kan tillgodogöra sig samtliga delvärden. Hänsyn till marknadsvärdets förhållande till avkastningsvärde har tagits redan i respektive delvärde. Några immateriella värden för fastigheten bedöms ej föreligga.”

nuntorp_kartaDen totala arealen för fastigheten Nuntorp uppgår till ca 267,7 ha, även om fastighetsregistret säger att det är ca 253 ha. Enligt skogsbruksplan består fastigheten av ca 50 ha produktiv skogsmark, ca 2,5 ha skogsimpediment (främst berg), 193 ha jordbruksmark (varav ca 180 ha åkermark) och 19 ha övrig mark (kraftledning, vägar, tomtmark och övrig mark kring byggnader mm).

LRF-konsulten tycks ha gjort ett gediget arbete. Han har bland annat gått igenom byggnad för byggnad – och det finns ju en del sådana på Nuntorp, t ex undervisningslokaler, kontor, elevhem, maskinhallar, garage, ladugårdar, djurhallar, ridhus, förråd, häststall, hönshus, växthus osv.

cow2Den finns ytterligare en värdering av Nuntorp, en värdering som gäller lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc. Den här värderingen har jag också försökt att ”få ut”. På Västra Götalandsregionen, som har beställt de båda värderingarna, är denna andra värdering dock belagd med sekretess.

fabvMen Regionen har skickat denna värdering till Fastighets AB Vänersborg. Därför begärde jag att få ta del av den via VD Ove Thörnkvist. Jag fick följande svar:

”Den är betraktad som arbetsmtrl i den pågående processen”

Och det skulle jag ju kunna nöja mig med. Om det inte vore för att…

En handling som har ”anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa” betraktas av Tryckfrihetsförordningen (2 kap 6 §) som en inkommen handling. Och en inkommen handling är en allmän handling och en allmän handling är offentlig…

Varför är då detta med offentlighet så viktigt? Jo, för att i Sverige anses det som ett grundläggande fundament för demokratin att medborgarna ska kunna få reda på vad myndigheter sysslar med. Tryckfrihetsförordningen 2 kap:

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

grundlagTryckfrihetsförordningen är en av Sverige fyra grundlagar. Grundlagarna står över alla andra lagar. Det betyder att alla andra lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Nu är det emellertid så att inte alla inkomna handlingar är offentliga. Fastighets AB behöver inte lämna ut alla handlingar som allmänheten, eller jag, begär ut. Det finns en lag som reglerar detta.

Offentlighets- och sekretesslagen ska användas vid sådana här tillfällen. De bestämmelser som finns i lagen ska följas om en myndighet inte tycker att en handling bör bli offentlig.

I denna lag står det t ex att om en uppgift, som är sekretessbelagd hos en myndighet, skickas till en annan myndighet, som i det här fallet (Västra Götalandsregionen skickar en sekretessbelagd handling till Fastighets AB), så ska den mottagande myndigheten göra en självständig prövning och bedömning om handlingen kan lämnas ut eller inte.

lagbokenDet står också i lagen, fast i en annan lag (Förvaltningslagen § 20), att ett beslut om sekretess ska motiveras. Myndigheten måste även förklara hur avslagsbeslutet kan överklagas (21 §).

Det kan också vara av ett visst intresse att den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym (Tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §)…

En inkommen handling, som en sådan här färdig värdering, kan, som jag tolkar lagarna, aldrig vara arbetsmaterial. Däremot kan den alltså, som inkommen handling, beläggas med sekretess. Vilket emellertid inte har skett hos Fastighets AB Vänersborg – med handlingen om värdering av lösöret på Nuntorp.

Trots det lämnas inte handlingen ut.

joIbland får jag som politiker i Vänersborg en sådan där déja-vu-känsla. Det känns som att man har upplevt någonting liknande förut. Och när jag tänker efter, det har jag nog. Det var på ”arena-tiden” – den tid då Vänsterpartiet anmälde kommunen för brister i diarieföring och hantering av handlingar. Det blev fem anmälningar till JO.

JO gav Vänsterpartiet rätt alla gånger…

.

Anm. Tidigare bloggar i ämnet:

%d bloggare gillar detta: