Arkiv

Archive for 13 maj, 2016

Nedläggningen av Es-Mu i Vänersborg

13 maj, 2016 1 kommentar

frisorIgår behövde vitala delar av min kropp trimmas inför den stundande sommaren. Jag hann knappt sätta mig i stolen förrän min frisör undrade vad vi politiker i Vänersborg sysslar med egentligen… Och det har ju jag också undrat många gånger. I varje fall om de betongpolitiker som styr.

Det var beslutet att ”lägga ner” det Estetiska programmet musik (Es-Mu) på Birger Sjöberggymnasiet som triggade frisörens irritation. Och det kändes bra att kunna säga:

”Skyll inte på Vänsterpartiet. Det var socialdemokraternas fel!”

Som vanligt skulle jag ha kunnat säga, men det gjorde jag inte. Men jag hoppades att mitt svar skulle lugna ner honom något. Det såg nämligen ganska skrämmande ut när han viftade med saxen farligt nära min kroppspulsåder…

kunskapsforbundet_vastNYDet har ju stått en del i media, både i artiklar och insändare, om det beslut som direktionen i Kunskapsförbundet (KFV), dvs de politiker från Trollhättan och Vänersborg som bestämmer, fattade den 26 april. Rent formellt, i protokollet, så formuleras beslutet så här:

”Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och att ingen antagning kommer att göras till Birger Sjöberggymnasiet gällande Estetiska programmet musik hösten 2016.”dirigent

Programmet Es-Mu läggs alltså ner (eller rättare sagt, programmet startas inte upp till hösten med någon ny åk 1) i musikstaden Vänersborg och industristaden Trollhättan tar ensamt hand om utbildningen. Men för att inga missförstånd ska råda – det handlar inte om utbildningen Estetiska programmets spetsutbildning (MUV), den utbildning som i dagligt tal kallas Orkestermusikerutbildningen.

Bakgrunden till KFV:s beslut är att söktrycket till programmet Es-Mu har minskat. När direktionen hade sitt sammanträde så var antalet preliminärantagna 15 stycken – 9 st på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan och 6 st på Birger Sjöberggymnasiet. Trots detta ansåg Kunskapsförbundets tjänstemän att:

”Estetiska programmet musik startar som planerat på både Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016.”

Orsaken till tjänstemännens förslag kan vara värt att citera:

”Då lokalgruppen återupptagit sitt arbete och nu står inför en ny och mer övergripande översyn av såväl program som lokaler, kan det dock vara lämpligt att avvakta med beslut om placering av programmet, då detta har varit en omdiskuterad fråga, och omvalsperioden för gymnasieeleverna nu är i full gång.”

pengarpengar2Om programmet skulle behållas på båda skolorna så skulle det krävas ett tillskott till KFV på ca 1,2 miljoner.

En av de socialdemokrater från Vänersborg som var med och fattade beslutet, Kenneth Borgmalm, säger till TTELA (se här) att beslutet grundar sig i ekonomi och antalet sökande:

”Det är klart att det blir billigare att bara starta på en enhet när det är få sökande.”

Det är många som undrar om det verkligen blir en besparing. Om de elever som blev antagna till Birger Sjöberg söker sig till t ex Akademi Sinclair i Uddevalla i stället, så får ju KFV betala för dessa elever. Det finns också lärare som undervisade i både den ”nedlagda” (den som inte startas upp…) Es-Mu i Vänersborg och Orkestermusikerutbildningen. Nu kommer antagligen deras tjänster att bli svårare att ”få ihop” i höst. Och vem vet, det kanske leder till att de söker sig någon annanstans.

cDen ledamot på sammanträdet som yrkade på att Es-Mu inte skulle starta upp i höst i Vänersborg var Sofia Lindholm, centerpartist från Trollhättan och således partivän med Vänersborgs kommunalråd Bo Carlsson.

Sofia Lindholms argument var, citerat från TTELA:

”Måg (Magnus Åbergsgymnasiet; min anm) har färre teoretiska program, så det är bättre för balansen att estetprogrammet blir kvar där.”

Det argumentet känns inte särskilt tungt för en vänersborgare… Jag undrar om det ens är tungt för en trollhättebo… Egentligen. Och frågan var väl också om det ens var ett argument. Det var nämligen ingen på sammanträdet som föreslog att utbildningen i Trollhättan inte skulle starta upp.

sossarBeslutet att lägga ner utbildningen (inte starta upp i höst) i Vänersborg fattades efter votering. De från Vänersborg som röstade för en nedläggning var alltså de tre socialdemokraterna – Kenneth Borgmalm, Madelaine Karlsson och Stefan Larsson.

Det var deras röster som avgjorde frågan. Det var deras röster som avgjorde att Es-Mu inte ska starta upp i Vänersborg i höst. Hade de röstat för att behålla Es-Mu i Vänersborg så hade det också blivit så. En moderat från Trollhättan lade nämligen ner sin röst.

Varför kommer jag att tänka på nedläggningen av sjukhuset i Vänersborg i slutet av 80-talet…?

De andra vänersborgarna i direktionen röstade för att behålla Es-Mu i Vänersborg, nämligen Lutz Rininsland (V), Orvar Carlsson (KD), Irma Fredriksson (M) och Kurt Karlsson (SD).

lutzLutz Rininsland (V) var den ende som reserverade sig mot beslutet skriftligt. Du kan hitta hans välformulerade och välbalanserade reservation genom att klicka här. (På Vänsterpartiets hemsida kan du också hämta omröstningslistan och annat underlag som togs fram inför beslutet.)

Nu är det emellertid inte säkert att frågan är riktigt avgjord…

För idag återfinns en intressant handling i diariet. En mycket intressant handling. Det är Gunnar Lidell (M) som är på krigsstigen.lidell_talarstol2

Gunnar Lidell har överklagat Kunskapsförbundets beslut! Till Förvaltningsrätten! Lidell vill att Förvaltningsrätten ska upphäva beslutet. Och det snabbt.

I sin överklagan anför Gunnar Lidell följande skäl:

”Direktionen ska, inför beslut av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt i förbundet hänskjuta ärenden till ägarsamråd för beredning enligt upprättad förbundsordning mellan Trollhättans och Vänersborgs Kommun, se § 6 och 12 i bifogad förbundsordning bilaga 2.”

Lidell menar naturligtvis att nedläggningen av Es-Mu-programmet i Vänersborg är en fråga av större vikt och att den därför borde ha diskuterats med ägarkommunerna.

Rent spontant känns argumentet ganska tungt. I varje fall för en vänersborgare. Om Förvaltningsrätten anser detsamma är det däremot svårare att sia om.

Gunnar Lidell skriver vidare:

”Undertecknad (=Gunnar Lidell; min anm) anser också att direktionen genom sitt beslut underlåtit att ta hänsyn till de eventuella konsekvenser det kan få för de anställda hos Kommunalförbundet. Såvitt jag erfar så har en nedläggning av programmet inte varit föremål för vare sig diskussion vid APT eller utförts enligt MBL.”

om_punktHär tror jag att Lidell sätter fingret på en öm punkt

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete står det (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

AV”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut. Och det har tydligen inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

I föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

musik1Det borde nog ha skett en riskbedömning innan beslutet om att inte starta upp det Estetiska programmet musik i Vänersborg fattades… Jag kan inte tolka det på annat sätt. Och personalen borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ska ges] möjlighet att medverka.”

Jag tror att Gunnar Lidell kan få rätt. Och det skulle i så fall kunna innebära att Förvaltningsrätten upphäver beslutet. Men det får i så fall gå fort, läsåret är snart slut.

Om det går som Gunnar Lidell (M) vill så kommer jag att kunna sitta lugnt i frisörsstolen även nästa gång.

%d bloggare gillar detta: