Arkiv

Archive for 20 maj, 2016

KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (2/2)

20 maj, 2016 1 kommentar

avlagsen_KFVPå kommunfullmäktige nästa vecka (onsdag den 25 maj) ska frågan om den politiska direktionen i Kunskapsförbundet Väst (KFV) ska beviljas ansvarsfrihet eller inte behandlas. När ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 11 maj ansåg minialliansens partier (M+L+KD) att förbundets presidium, dvs de tre ordförandena Maud Bengtsson (S), Kenneth Borgmalm (S) och Sofia Lindholm (C), inte skulle få ansvarsfrihet. (Se ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (1/2)”.)

Motiveringen handlade mer om en revisorsrapport som skrevs den 13 februari än om den rapport som hör till själva ärendet och som finns med i handlingarna.

revisor2I den revisorsrapport som ”hör till” själva ärendet föreslår de politiska revisorerna att KFV:s direktion i sin helhet ska beviljas ansvarsfrihet. Visst finns det en viss kritik, och som naturligtvis måste åtgärdas, men kritiken känns inte speciellt ”betungande”.

Revisorerna skriver:

”Förbundet har inte en tillräcklig intern kontroll eftersom förbundet inte upprättat eller genomfört någon intern kontroll enligt en kontrollplan under 2015.”

Det var väl egentligen allt.

pwcInte heller i den rapport som proffsen i PWC skrev, och som utgör underlag för de politiska revisorerna, finns mycket av kritik. Tvärtom, den är väldigt positiv. Så när minialliansen skrev, i sitt yrkande i kommunstyrelsen:

”Årsredovisningen för 2015 saknar uppgifter om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv för kommunerna i Trollhättan och Vänersborg.”

Så skriver PWC:

”Förvaltningsberättelsen har utvecklats på ett bra sätt med en tydligare fokus på beskrivning av måluppfyllelsen inom de tre målområdena kvalitet, attraktivitet och effektivitet.”

sparkadMen det är inte i första hand denna rapport som minialliansen har i åtanke när de inte vill bevilja direktionens presidium ansvarsfrihet. Det är den rapport som revisorsproffsen i PWC skrev den 13 februari. Denna rapport är nämligen stundtals ganska förödande i sin kritik mot KFV. (Eller?) Och i det utlåtande som de politiska revisorerna skrev inför onsdagens behandling i kommunfullmäktige hänvisas faktiskt till denna rapport:

”vi riktar kritik för de brister som vi uppmärksammat i våra granskningar av ledning och styrning av förbundet.”

Det betyder väl, precis som minalliansen och Gunnar Lidell (M) menar, att även denna granskningsrapport ska behandlas på onsdag i fullmäktige när frågan om ansvarsfrihet prövas.

kung2Rapporten som minialliansen lutar sig mot har utarbetats av PWC och har titeln ”Granskning av ledning och styrning”.

Jag vill först slå fast att det faktiskt inte står något i denna rapport (heller) om att det saknas uppgifter ”om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv”, som minialliansen skrev i sitt yrkade i kommunstyrelsen. Jag vet för övrigt inte riktigt vad minialliansen menar med att ansvarsfrihet inte ska beviljas på grund av detta.

I den inledande sammanfattningen i rapporten ”Granskning av ledning och styrning” slår PWC fast att man har noterat att det råder både en stor kunskapsbrist och osäkerhet om:

”… formella och juridiska förutsättningar samt den praktiska innebörden av upprättade styrdokument.”

vbgthnDet handlar om de styrdokument som upprättades inför bildandet av Kunskapsförbundet Väst, som alltså är ett kommunalförbund bildat av Trollhättan och Vänersborg. Dessa styrdokument, naturligtvis tillsammans med Kommunallagen, skulle reglera förhållandet mellan Kunskapsförbundet och de båda ägarkommunerna och hur KFV skulle ledas och styras.

PWC skriver i sin sammanfattning:

 • ”Granskningen visar också på betydande oklarheter och t.o.m. felaktigheter i styrdokumenten samt att all formalia ännu inte är på plats, vilket försvårar för de ansvariga att klara sin uppgift utifrån de frågor som denna granskning tar upp.”
 • ”En annan viktig fråga som kan utvecklas handlar om ansvars- och rollfördelning mellan medlemmarna genom ägarsamrådet och direktionen, förbundsdirektören och övriga chefer (linjeorganisationen). Det handlar om formell och informell ledning och styrning.”
 • ”Flera av de intervjuade uttrycker att det finns ett demokratiskt underskott och att ägarsamrådet agerar som förbundets högsta beslutande organ och inte som medlemmar i ett kommunalförbund.”

styrdokument2Det handlar alltså om de styrdokument som upprättades och som beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg. Det ska väl också noteras att det var minialliansen (M+L+KD) som styrde Vänersborg under denna tid när Kunskapsförbundet bildades och alla dess ledamöter röstade ja till styrdokumenten.

PWC har i rapporten utvecklat punkterna i sammanfattningen ganska ingående. Jag tänkte göra ett antal nedslag som jag anser vara representativa för rapporten. (Det går att förstå fortsättningen av bloggen utan att läsa alla citat.)

Här följer några definitioner för dig som väljer att läsa citaten:

 • Direktionen: De politiker som bestämmer i Kunskapsförbundet. Det är 14 ledamöter och 14 ersättare och de har utsetts av Trollhättan och Vänersborg. (Se här.)
 • Ägarsamråd: Kommunstyrelsernas presidier från Vänersborg och Trollhättan tillsammans med Kunskapsförbundets presidium.
 • Ägarråd: Enbart kommunstyrelsernas presidier från Vänersborg och Trollhättan.

Och så då citaten från PWC:s granskningsrapport.

 • ”Ägarsamrådet har även agerat på ett informellt sätt som inte alltid har stöd av kommunallagen eller styrdokumenten.”
 • ”Revisorerna har uppmärksammat att det råder oklarheter om de juridiska villkoren för kommunalförbundet av de inblandade parterna. Det råder också en osäkerhet kring tolkningen av upprättade styrdokument, som enligt revisorerna i vissa avseenden är både otydliga och motstridiga.”
 • ”Generellt anser medlemmarnas majoriteter att samråd bör ske för fler frågor än direktionen och oppositionen.”
 • ”Vid efterföljande direktionsmöte den 19 februari 2014 förtydligar de båda kommundirektörerna (på uppdrag av ägarsamrådet och ägarrådet) att också frågor om fastigheter och skolor skall ingå. … Samma dag får direktionen information av kommundirektörerna (…) att ägarsamrådet inte fattar formella bindande beslut utan det är direktionen som skall göra det.”
 • ”Förbundsordningen är fastställd av varje medlems fullmäktige. Men den är i vissa fall otydlig och motstridig jämfört med KL och andra styrdokument. Juridiken kring dessa frågeställningar är svår.”
 • ”Förbundsordningens formulering att ”principiella och ärenden av större vikt ska hänskjutas till ägarsamråd” kan missförstås. Formuleringen kan tolkas som att ärendet skall överlämnas till ägarsamrådet för beslut. Konsortialavtalets formulering ”att ägarsamråd skall ske inför beslut av principiell betydelse…” är tydligare.
 • ”Det dubbla budskapet från ägarråd och ägarsamråd jan-feb 2014 bekräftar otydligheten snarare än att de förtydligar frågan, anser flera av de intervjuade. D.v.s. att ägarsamrådet å ena sidan inte fattar formella bindande beslut utan det är direktionen som skall göra det, å andra sidan att ägarrådets uppfattning är att deras beslut skall ”betraktas som moraliskt bindande”.”
 • ”Varken ägarråd eller ägarsamråd har rätt att fatta formella beslut (enligt kommunallagens mening). Deras sk beslut skall betraktas som en uppfattning eller en synpunkt och de kan inte överklagas.”
 • ”Ibland är inte ägarsamrådet överens, eller så behöver de mer tid på sig för att bli det. Detta har i praktiken vid flera tillfällen hindrat direktionen att fatta ändamålsenliga beslut. Det gäller inte minst sena besked om budgetram, lokaler och övriga förutsättningar inför budget 2016.”
 • ”vi (=PWC) kan förstå att enskilda politiker känner sig mer eller mindre bundna av ägarrådets beslut att ”samråd skall betraktas som moraliskt bindande”. … Men vi ifrågasätter den informella ledarstrukturen som tidigare tagit sig olika uttryck.”

kritikDet är en mycket omfattande kritik från de professionella revisorerna i PWC. Men jag ser inte var kritiken riktas specifikt mot Kunskapsförbundets direktion eller dess presidium. Kritiken handlar egentligen mer om dels styrdokumenten i sig (som har beslutats av fullmäktigeförsamlingarna i Vänersborg och Trollhättan och inte av Kunskapsförbundet) och dels att ägarsamrådet, dvs kommunstyrelsens presidier från Trollhättan och Vänersborg, lägger sig i och talar om hur de vill ha det – på ett sätt som inte är förenligt med styrdokumenten. Och i ärenden som enligt samma dokument inte angår dem.

Och kanske framför allt, som PWC också framhåller, uttalandet från ägarsamrådet den 19 februari 2014 om att:moral2

”beslut i ägarsamråd skall betraktas som moraliskt bindande”

Det här uttalandet är nog det mest uppseendeväckande i hela ”historien”. Det har ingen som helst bäring i styrdokumenten. Men vilka styrde Vänersborg när ägarsamrådet gjorde uttalandet? Jo, det var minialliansen… Samma politiska konstellation som nu inte vill ge presidiet i KFV:s direktion ansvarsfrihet.

Kunskapsförbundet Väst har definitivt inte fungerat i ledning och styrning. Här är jag helt överens med minialliansen. Men frågan är, vem är ansvarig för det?

motsagandeStyrdokumenten är alldeles för otydliga och i vissa fall motsägande. Dessutom stämmer de inte alltid överens med kommunallagen. Men de som är ansvariga för styrdokumenten är fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg. Det är inte KFV eller dess presidium.

Ägarsamrådet har i flera fall överskridit sina befogenheter, det står helt klart. Men vem är ansvarig för det? Ja, det är väl kommunstyrelsernas presidier i Trollhättan och Vänersborg. Det är inte KFV eller dess presidium.

Det illustreras väl ganska tydligt av en av de som sitter i ägarsamrådet, BoCarlsson3nämligen Bo Carlsson (C). Carlsson sa på fullmäktiges sammanträde den 21 oktober förra året:

”Ingen riksolycka om inte regelverket följs fullt ut.”

paul_thnSedan är det nog så som minialliansen skriver i sin motion att kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), på ett felaktigt sätt har ”lagt sig i” många av Kunskapsförbundets frågor. (Se min tidigare blogg, ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”.) Men det har skett på ett sådant sätt, tror jag, att socialdemokraterna från Trollhättan i allmänhet och dess ordförande Maud Bengtsson (S) i synnerhet, inte har ”vågat annat än att lyda”. Men då är nog ändå frågan om det har skett något formellt fel av ledamöterna i Kunskapsförbundets presidium. Jag menar, de kan ju påstå att de hade tyckt så oavsett vad Paul Åkerlund har sagt…

questionSedan är faktiskt KFV och dess presidium rent objektivt i en brydsam situation. Kunskapsförbundet är ju helt beroende av Trollhättan och Vänersborg för sina intäkter…

Med andra ord, jag kan inte annat än se att det inte är direktionen eller dess presidium som är ansvariga för den bristande ledningen och styrningen. Därför borde de enligt min mening beviljas ansvarsfrihet.

Är det några som inte borde beviljas ansvarsfrihet är det presidierna i kommunstyrelserna i Trollhättan och Vänersborg, i synnerhet de som tillhör de styrande partierna.

Men det är inte det frågan gäller på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag.

anmAnm 1. När jag hade skrivit färdigt denna blogg, så fick jag Kunskapsförbundets presidiums förslag till svar på revisionsrapporten ”Granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst” i min hand. Svaret ska behandlas av direktionen nästa vecka. I svaret står bland annat:

”En översyn och justering av styrdokumenten skulle bidra till att också formalia och befogenheter för direktionen respektive förhållandet till medlemskommunerna skulle förtydligas och underlätta det fortsatta arbetet.”

Anm 2. Revisorerna i PWC riktar också kritik för hur Kunskapsförbundets frågor har skötts av respektive ägarkommun – i de frågor där ansvaret ligger uteslutande på kommunerna och inte på Kunskapsförbundet. Men denna kritik lämnar jag därhän eftersom dessa inte har någon betydelse för ansvarsfriheten i Kunskapsförbundet.

Anm 3. Vill du veta mer om problemen med ledningen och styrningen av Kunskapsförbundet så rekommenderar jag en läsning av en tidigare blogg, där jag försöker att så sakligt som möjligt beskriva problemställningarna och vad motsättningarna består i (se ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”).

%d bloggare gillar detta: