Arkiv

Archive for 5 maj, 2016

NÄRF i revisorernas ljus (2/2)

pwcI min förra blogg så tog jag upp den kritik PWC riktade mot NÄRF i sin granskning av årsredovisningen för 2015 (se ”NÄRF i revisorernas ljus (1/2)”). I denna revisionsrapport, som kom i april 2016, stod det:

”Förbundet har genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2015. Inga stora brister är påtalande, men en slutsats i rapporten till direktionen är att detta arbeta kan intensifieras och förbättras. Vi hänvisar till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

Det kan väl nämnas att PWC redan i rapporten från året innan, för 2014, skrev:

”Förbundet har ännu inte genomfört och rapporterat en sammanfattande uppföljning av intern kontroll enligt kontrollplan för 2014.”

Det här är alltså återigen något som PWC har anmärkt på tidigare.

Det stod inget mer om detta i den senaste rapporten utan återigen hänvisade PWC alltså till en annan rapport. PWC gör det inte lätt för läsarna. Det blev till att skaffa fram denna rapport från i maj förra året, också – ”PM avseende granskning av intern kontroll 2014”.

kontrollPWC hittade (i rapporten från maj 2015) ett antal brister i NÄRF:s kontrollmoment, som t ex:

  • ”Flera konttrollrapporter är inte signerade.”
  • ”Vissa kontroller var utförda av annan än utsedd kontrollant.”
  • ”Flera kontrollmoment har inte utförts med den frekvens som kontrollplanen anger.”

Sådant här kan väl hända, det kanske inte är alltför allvarligt. (Eller?) Men det allvarliga är väl, som jag ser det, att det inte har åtgärdats på något sätt. PWC ser sig alltså nödgat att påminna NÄRF om vad förbundet skrev 11 månader tidigare.

PWC skrev också att:

”kontrollrapporterna (har) rapporterats till förbundschefen som upprättat en sammanfattande rapport, vilken anmäldes till direktionen 29 april 2015. Direktionen har dock inte fattat något beslut.”

Ooops!

narf_revisorI rapporten från maj 2015 så räknade PWC upp ett antal förslag till förbättringar:

  • ”Reglementet med anvisningar och regler för intern kontroll bör revideras av direktionen.”
  • ”Var tydligare med innebörden av kontrollmomenten så att denna tillsyn inte sammanblandas med de kontrollaktiviteter som fortlöpande utförs inom ramen för en tillämpad rutin.”
  • ”Fortsatt fokus på information och kommunikation om vikten av en bra intern kontroll och att rutiner följs. Det är bra att den sammanfattande rapporten avseende intern kontroll för 2014 föreslår att åtgärder skall vidtas i det fortsatta utvecklingsarbetet och att internkontrollen från och med 2015 kommer att synkroniseras ihop med regelbundna verksamhetsuppföljningar.”
  • ”Förbättra dokumentationen av riskbedömning som ligger till grund för val av kontrollmoment (tillsyn). Riskbedömning och därmed val av delvis nya rutiner/system är viktigare än fler kontrollmoment.”
  • ”Dokumentera bättre urval och omfattning av kontroller.”
  • ”Genomförandet av kontroller bör ske fortlöpande och tidigare under året, i den omfattning och med den frekvens som anges i kontrollplanen.”
  • ”Den sammanfattande rapporteringen till direktionen måste ske tidigare på året och rapporten skall beslutas/godkännas av direktionen (inte bara anmälas) i enlighet med reglementet.”

Eftersom PWC hänvisar till denna särskilda rapport från maj 2015 i sin granskningsrapport av årsredovisningen i april 2016 så betyder väl det antar jag att NÄRF inte har följt förslagen… I vilken utsträckning och varför vet jag dock inte. Men det tycks vara ganska allvarligt att PWC måste upprepa sin kritik gång efter annan utan att NÄRF tar tag i den.

Jag letade i NÄRF:s protokoll från 2015 för att se hur PWC:s rapport om internkontrollen hanterades av NÄRF och direktionen.

narf_yttrande_internkontrollPå direktionsmötet den 24 augusti tar direktionen del av och godkänner ett, som jag bedömer det, tämligen kort yttrande som Bo Carlsson och den dåvarande förbundschefen Per Anderson har lämnat som svar på rapporten.

I yttrandet, som inte medföljde protokollet utan fick efterfrågas separat, skriver Carlsson och Anderson:

”Reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisningar kommer med anledning av denna förändring (en omorganisation; min anm) att ses över och förändras i skälig omfattning under innevarande år för att antas av direktionen under hösten 2015.”brasklapp2

Det känns som att Carlsson/Anderson skickar med en brasklapp om att de inte tänker följa PWC:s uppmaning – notera att de skriver ”i skälig omfattning”…

Carlsson/Anderson avslutar det korta yttrandet:

”Innehållet i kontrollpunkterna kommer fortsättningsvis att förnyas löpande utifrån en noggrannare riskbedömning i enlighet med revisorernas synpunkter.”

Yttrandet är daterat den 9 juli (2015) och den interna kontrollen skulle alltså ses över och förändras under hösten då också beslut skulle fattas av direktionen.

Men det händer inget under hösten. Jag hittar inget i protokollen från direktionens möten – förrän den 11 december. Då tas frågan om internkontrollen upp igen. Och nu finns det egentligen inget att ta upp…

Ur protokollet:

”Kontrollen har inte påvisat några större brister eller avvikelser. Internkontrollen för 2016 kommer att intensifieras och synkroniseras tillsammans med förbundets regelbundna verksamhetsuppföljningar.”

Slutet gott, allting gott tydligen. Och ändå hänvisar PWC i april 2016:

”till de synpunkter som revisorerna framförde i särskild rapport daterad 2015-05-13 avseende intern kontroll 2014.”

karvling_narfNÄRF:s ledning har följaktligen inte gjort och genomfört det som revisorerna ville…

Att ”se över och förändra i skälig omfattning” betydde tydligen enligt NÄRF:s ledning att inte göra någonting…

Varför är jag inte förvånad…?

Den 18 april 2016 diariefördes PWC:s granskningsrapport av årsredovisningen på NÄRF. Någon vecka tidigare hade de politiska lekmannarevisorernas rapport diarieförts (6 april).

revisor3De politiska revisorerna, en från varje ägarkommun, hade PWC:s rapport framför sig när de skrev sin egen. Och denna rapport är mildare i sin kritik än PWC.

De politiska revisorerna skriver:

”Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningssed.”

narf_revber2016De tretton raderna avslutas:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Det är alltså ok att strunta i PWC:s kritik och förslag på förbättringar…

Det finns dock några kritiska anmärkningar, även om de tenderar att ”försvinna” i revisorernas slutliga utlåtande:

”Vi anser dock att uppföljning och utvärdering av beslutade mål och övriga analyser i årsredovisningen bör förbättras till kommande år.”

Är inte poängen den, att det är just detta som PWC har skrivit om i flera år, men som ändå inte blir gjort?

ajabajaRevisorerna skriver också:

”Vi riktar kritik mot förbundsdirektionen som ännu inte har beslutat om ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med kraven i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

Det sistnämnda har sin bakgrund i att PWC skrev i rapporten (årsredovisningen) för 2015:

”Förbundet har ännu inte beslutat om handlingsprogrammet 2015-2018.”

nonoOch visst, det stämmer naturligtvis. NÄRF:s direktion har inte gjort det heller...

Det är möjligt att det beror på att den förre förbundschefen höll i handlingsprogrammet, precis som i många andra uppgifter, och under förra året var det ju stundtals minst sagt turbulent kring förbundschefen.

Innan upprättandet av handlingsprogrammet rann ut i sanden, så hade fd förbundschef Anderson redovisat ett utkast för direktionen den 17 mars (2015). Sedan hade utkastet gått ut på remiss men remisstiden förlängdes den 9 juni, eftersom Färgelanda inte hade inkommit med synpunkter. De synpunkter som hade inkommit från de andra ägarkommunerna skulle dock sammanställas så snart som möjligt.

Ur protokollet:

”Diskussioner kring inkomna synpunkter på handlingsprogrammet kommer att tas på nästkommande ägarsamråd.”

Vad som avhandlades på ägarsamrådet har jag ingen aning om, men för NÄRF:s och direktionens del tycks handlingsprogrammet ha försvunnit i glömskan.`

lagbok2Trots att det är lag på att ett handlingsprogram ska finnas…

”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. … I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.”

Men ändå tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och dess ledning ska beviljas ansvarsfrihet…

När jag läser alla rapporter från revisorerna och från PWC så slås jag över hur lång tid det tar för NÄRF och direktionen att rätta sig efter PWC:s och revisorernas kritik och anmärkningar – om det alls görs. Förvånansvärt ofta tycks kritiken helt enkelt nonchaleras från NÄRF:s sida. Ibland låtsas man inte ens om den. Och detta sker i stort sett opåtalat från revisorerna och PWC, vilket förvånar mig. Varför säger de inte att nu ”får det vara nog, nu måste ni rätta till bristerna och missförhållandena!”vanda_kind

Istället lindas kritiken in genom hänvisningar till andra dokument. Och i slutändan så vänder revisorerna den andra kinden till och skriver att allt är bra. Typ:

”Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Vi har inte funnit skäl för anmärkning. Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.”

Det är kommunfullmäktige i Trollhättan respektive Vänersborg som i slutändan ska bevilja NÄRF:s direktion och ledning denna ansvarsfrihet.

Kommer revisorernas råd att följas?

Kategorier:NÄRF, revisor
%d bloggare gillar detta: