Hem > BUN 2016, Skola, Skola och utbildning > Skolutredningen!

Skolutredningen!

I förra veckan skickades handlingarna ut till barn- och utbildningsnämndens kommande sammanträde den 22 februari.ttela

I måndags hade TTELA en stor artikel om ett av ärendena som ska tas upp på sammanträdet (se ”Stor omorganisation föreslås inom skolan”), en artikel som för övrigt följdes upp med en ny artikel två dagar senare (se ”Onsjöskolan behöver bli dubbelt så stor”), nämligen ärendet:

”Skolutredning av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun”

skolutredn_infomoteDet tog inte många timmar efter den första artikeln förrän det kom ett utskick till alla nämndens ledamöter om ett blixtinkallat informationsmöte:

”Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till ett informationsmöte gällande den skolutredning som gjorts av de centrala grundskolorna i Vänersborgs kommun. Politiker och tjänstemän deltar på mötet.”

Jag kan tänka mig att barn- och utbildningsförvaltningen hade fått ett antal telefonsamtal efter tidningsartikeln…

Så redan på söndag, dagen innan nämndsmötet, ska allmänheten få information om utredningen på Blåsut skola, i matsalen, kl 17.00. Allmänheten får alltså en föredragning av utredningen innan BUN har fått det och innan ledamöterna själva har fått tillfälle att diskutera den.

Lite ovanligt. Men inte helt fel, även om tidpunkten kan diskuteras. Det är alltid viktigt att vänersborgarna får chansen att träffa ”kommunen”, sina politiker och tjänstemän, för att få information och för att diskutera angelägna frågor.

skolutredningSkolutredningen är i huvudsak en av de mest professionella utredningar som har legat på BUN-ledamöternas bord. Den tar upp organisationen av skolorna fram till år 2026. Äntligen, skulle jag vilja säga. Äntligen en utredning som blickar framåt och ställer frågan – hur vill vi att det ska se ut i Vänersborg i framtiden. Vänersborg har genom tiden haft allt för många skolbeslut som har ”skjutits från höften”. Jag tänker framför allt på nedläggningen av Huvudnässkolan och alla turer som följde efter detta.

Utredningen går utförligt igenom ”omvärldens påverkan på skolans verksamhet”. Här tar utredningen upp frågor kring befolkningsprognoser, omförflyttningar inom kommunen och migration. Ett speciellt avsnitt ägnas åt barn- och elevantalet och den prognostiserade utvecklingen.

Det kan särskilt nämnas, för att få en uppfattning om den akuta situation som Vänersborg står inför, att mellan åren 2012 och 2015 ökade antalet barn i grundskolan med totalt 614 barn. Det motsvarar två nya skolor! Den absolut största delen av ökningen hänför sig till barn i låg- och mellanstadiet (inklusive förskoleklass). Här var ökningen 578 barn.

elever2Och elevantalet antas fortsätta att öka. Den närmaste tioårsperioden, fram till år 2026, förväntas antalet elever i låg- och mellanstadiet öka med ytterligare 472 barn, dvs nästan två skolor till… Ökningen på högstadiet beräknas bli 300 elever, ungefär en skola till…

Notera att det samtidigt sker stora elevökningar på fritidshemmen…

Elevökningen har fördelat sig olika, och kommer så att göra i fortsättningen också, mellan olika skolor. De största ökningarna hittills har skett på de centrala skolorna, dvs Mariedal, Tärnan, Norra, Blåsut och Öxnered.

En stor del av utredningen tar upp det framtida bostadsbyggandet i Vänersborg. Och här är det inte lätt att göra prognoser, men utredningen har tittat på de byggplaner som finns.

De områden som i nuläget är planerade att först börja bebyggas ligger på Holmängen, Öxnered, Onsjö, Katrinedal och centrum, ev också på Mariedal. Här räknar utredningen med att en ökning av 400 bostäder leder till en ökning av antalet barn med 300. Jag tycker att detta låter mycket, men så förhåller det sig kanske.

Sedan inventeras de befintliga lokalresurserna och utredningen går igenom skola för skola.

skyddsrumOch vid en genomläsning inser man snabbt att det finns andra problem än för få lokaler, även om lokalbristen är akut. Redan nu är det nämligen fullt i alla skolor i centrala staden och i Vargön. Och det har lösts genom att placera ut baracker på ett flertal skolor och att utrymmen som inte är avsedda för undervisning har tagits i anspråk, t ex skyddsrum. På några skolor har man tvingats hyra in sig i externa lokaler. Och allt detta är i sig problem.

Men problemen handlar också om att det redan i dagsläget saknas grupprum, arbetsrum för personalen, samtalsrum, tillräckligt stora matsalar och riktiga ämnessalar på flera skolor, t ex idrotts-, musik- och NO-salar. På flera skolor finns det också ett stort underhållsbehov.

skollagenUtredningen redogör också utförligt för skolans styrdokument – Skollagen refereras flitigt liksom Arbetsmiljölagen. Men även andra dokument som Sverige har åtagit sig att följa, som till exempel Salamancadeklarationen (handlar om elever och barn med särskilda behov) och FN:s Barnkonvention (om barns rättigheter).

Och det är oerhört väsentligt. Skolan styrs ju som alla vet (eller borde veta) av lagar och förordningar som kommunen är skyldig att följa.

Även svårigheterna på lärarsidan behandlas. Det gäller ju att få legitimerade lärare till alla elever. Och det är ju inte det lättaste nu för tiden. Det råder dels en stor brist på lärare, och dels står vi inför stora pensionsavgångar. Och det här samtidigt som det söker alldeles för få till lärarutbildningarna…

Som en parentes, men egentligen en oerhört viktig sådan, kan nämnas att hela situationen leder till en allt större administrativ börda för framför allt rektorerna, men också förforslag3 pedagogerna, vilket tar dyrbar tid från de egentliga arbetsuppgifterna…

Skolutredningen utmynnar i ett förslag.

Och här blir utredningen bristfällig. Är jag tvungen att erkänna…

Förslaget för framtiden presenteras kortfattat, mycket kortfattat – enbart i en tabell…

skolutredning_forslag

Det här är hela förslaget.

Det redovisas inga konsekvensbeskrivningar, inga riskanalyser, ingen barnkonsekvensanalys… Det finns inte heller några alternativ.

För att göra ett nedslag, den första raden, Blåsutskolan:

”Skolan slås ihop med Öxnereds skola”

blasut_skolaDen här delen är särskilt intressant, eftersom hela utredningen egentligen startade utifrån ett medborgarförslag från föräldrar vid Blåsut skola. Och i det medborgarförslaget önskade undertecknarna att bland annat följande krav skulle uppfyllas av utredningen:

”Att det i utredningen skall belysas flera alternativ på hur skolsituationen kan lösas samt att i vart fall följande alternativ skall utredas:

 • en utbyggnad av Blåsut skola,
 • en nybyggnad av skola i Blåsut,
 • att Blåsut skola blir en F-3 skola
 • att Blåsut skola blir en 4-6 skola

Att för- och nackdelar med dessa olika alternativ tydligt redovisas.”

Och då är frågan om utredningen verkligen har utfört sitt uppdrag till fullo, när den inte går djupare in på frågeställningarna kring den framtida skolsituationen i Blåsut och Öxnered. Jag skulle själv ha velat se att olika alternativ hade ställts upp emot varandra och analyserats utifrån sina för- och nackdelar.

applause2I huvudsak är utredningen fantastiskt bra. Men förslaget inför framtiden bör det arbetas betydligt mer med. Och i det arbetet borde det också ske en dialog med de berörda, dvs elever, föräldrar, pedagoger och rektorer, innan något som helst beslut fattas. Anser jag.

Beslutsförslaget på måndag som BUN ska ta ställning till lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom utredningen, daterad 160203, och översända handlingen till Kommunfullmäktige för kännedom samt uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att projektera etapp 1, Blåsut skola, Öxnered skola och därefter Norra skolan.”

fundersamJag tycker som sagt att det är för tidigt för ett beslut överhuvudtaget. Det här måste få diskuteras, inte bara bland de berörda, utan också av politikerna och partierna. Och kanske också, den breda allmänheten. Det får inte bli fel, det får inte bli förhastat, nämnden måste ta de rätta stegen. Och det finns frågetecken, flera frågetecken, och de måste bli grundligt genomlysta. Det handlar inte bara om Blåsut/Öxnered, utan kanske också om Holmängen är den lämpligaste lokaliseringen av en ny skola. För att ta ytterligare ett exempel

För övrigt tycker jag att beslutsförslagets formulering om att samhällsbyggnadsnämnden ska ”projektera” etapp 1 låter lite underlig. Vad då ”projektera”? Borde inte BUN i så fall skicka med direktiv och riktlinjer?

Till sist. Det hänvisas ganska ofta till en sammanställning av en lokalinventering utförd av Sven-Eric Sjöbergh. Vad jag kan dra mig till minnes är detta material fortfarande inte redovisat för nämnden.

 1. Jenny
  20 februari, 2016 kl. 22:42

  Här är f.ö. artikeln om Vänerskolan jag tycker är intressant i sammanhanget. Dels finns det ju funderingar på att samverka med en annan skola – vilken? – dels blir det ju en central skola ledig om de lämnar lokalerna. http://m.ttela.se/nyheter/vanersborg/1.4617563-vanerskolan-flyttar-fran-historiska-lokaler

 2. brålandabo
  20 februari, 2016 kl. 10:41

  På 70-talet då en annan gick på högstadiet åkte många buss till Huvudnässkolan. Det gällde då alla elever från tätorterna Vargön, Frändefors, Brålanda. Det gick alldeles utmärkt även om jag inte trivdes på den trånga skolgården mitt i bullrande stan. Enligt min gamla skolkatalog var det då ca 800 elever på Huvudnäs. Där gick också en stor del av elever som bodde i norra delen av staden Vänersborg. Gissningsvis åkte drygt 600 elever skolbuss till/från Huvudnäs.

  Önskar att förvaltningen och politiker ser till helheten och behovet för hela kommunen och framför allt långsiktigt. Planera långt fram. Där barnfamiljer idag trängs vid nybyggda villaområden kommer barn snart vara utflugna. Barnomsorgs- och skol-behovet finns om 15 år någon helt annan stans i kommunen.

  Kanske läge att ta med Väne-Ryr, Rösebo, Frändeskolan, Mulltorp med flera skolor i utredningen? Vid dessa skolor finns god potential att snabbt utöka klasser och möjlighet till utbyggnad till mindre investering och kapitalkostnad (eftersom Vänersborgs kommun måste låna pengar till allt nuförtiden).
  Kanske också dags att ta fram ”pildiagrammen” från 2012 men denna gång med rättvisande storlekar på pilar så att alternativ inkluderas att åka skolbuss ut från centralorten istället för tvärtom.

 3. brålandabo
  20 februari, 2016 kl. 07:49

  Jag har blivit något skeptisk till BU-förvaltningen utredningar som läggs fram till beslut hos politikerna. Nu gäller det för politiker, föräldrar och invånare att lusläsa och komma fram till avsikten. Det har bluffats och mörkats tidigare (med styrande BUN-presidiers påhejande).

  Några exempel:
  – Våren 2008 slog en utredning fast att kommunen har över 10.000 kvadrat ”för mycket” skolyta och ville därför göra sig av med lokaler. Kloka föräldraföreningar och en opposition stod emot och lade fram förslag och idéer som ignorerades av förvaltningen.

  – Rektorernas budget år 2009 minskades kraftigt och inför 2010 minskades budgeten ännu mer som fick till följd att massor av pedagoger och fritidspersonal sades upp. I Brålanda rektorsområde fick den drastiskt minskade personalstyrkan till följd rektor tvingades att flytta elever (undervisningen) från Sundals Ryrs skola till Brålanda. S-R-skolan lades inte ner av politikerna utan lades bara i ”malpåse” pga akut pengabrist (personalbrist för att hantera sammanslagna klasser i S-R) för rektorsområdet. Föräldraföreningar hos alla kommunens skolor gick samman och slog hål på förvaltningens argumentation. Det gjordes en enorm demonstration i Vänersborg. Hjälpte tyvärr inte eftersom tjänstemän redan hade lyckats övertyga de styrande partierna i kommunen.

  – Vintern/våren 2012 lades förvaltningens genom tiderna sämsta utredning fram. Det fanns förslag att genom olika alternativ lägga ner upp till 8 skolor runt om i kommunen för att spara lokalytor och pengar. (M), (Kd) och (L) tillsammans med förvaltningen hade det svettigt att försöka förklara alla bluffar, lögner, felaktig statistik, missvisande pilar och grafer. De två fb-grupperna i ämnet upplyste kommuninvånarna vad som skedde.

  Vad är denna utrednings egentliga avsikt tro?
  Varför tar inte förvaltningen ett övergripande helhetsgrepp denna gången som innefattar alla kommunens tätorter och landsbygd?

 4. Jenny
  19 februari, 2016 kl. 21:37

  Var finns utredningen? Har letat på kommunens hemsida och inte hittat den. Tänkte läsa på inför söndag, har lärt mig att det är bäst att vara påläst…
  Och är Vänerskolan med i utredningen? Det verkar ju vara förändringar på gång där, där de vill lämna nuvarande lokaler pga problem med hörslingor och gärna samverka med en annan skola.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: