Arkiv

Archive for 3 februari, 2016

KF 3/2: Interpellation från Kurt Karlsson (SD)

3 februari, 2016 Lämna en kommentar

Det var många ärenden som avhandlades på dagens sammanträde med kommunfullmäktige. Jag hinner dock inte redogöra för dem alla i denna blogg – sammanträdet slutade nämligen inte förrän 21.55…

kurtkarlsson4Den längsta debatten under kvällen förorsakades av en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Det var Kurt Karlsson, Vänersborgs ledande och politiskt mest rutinerade sverigedemokrat, som hade ställt den…

Kurt Karlsson (SD) inledde interpellationen på följande sätt:

”Vänersborgs kommun har en stor grupp asylsökande. De asylsökande bör uppfattas som högriskgrupper för våld och hot om våld. Vi ser nu allt mer utåtriktad aggression och ringaktning mot vår uppfattning av etik och moral.”

Och Kurt Karlsson avslutade med frågan:

”Min fråga och undring till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin är därför vad som görs och vilka eventuella planer kommunledningen har, för att förekomma brottslighet och negativ utveckling bland de aktuella grupperna.”

Interpellationen föranledde 22 inlägg från talarstolen! Ett av dem var mitt. Jag tänkte denna sena timme nöja mig med att publicera detta inlägg.

===

karvlingOrdförande, ledamöter och ni som lyssnar.

Kurt Karlsson skriver att:

”asylsökande bör uppfattas som högriskgrupper för våld och hot om våld”.

Det är ett intressant påstående. Är asylsökande en högriskgrupp?

Jag gör tvärtemot många andra talare och ”köper” Kurt Karlssons påstående. Jag gör antagandet att Kurt Karlsson har rätt. Men notera, jag säger inte att han har rätt. Jag tror inte att han har rätt. Jag gör bara det antagandet.

Om asylsökande är en högriskgrupp – varför är de i så fall det?

Menar Kurt Karlsson att de asylsökande är kriminella redan innan de kommer till Sverige?

Det tror inte jag. Den absolut övervägande majoriteten flyr för sina liv, från krig, elände och tortyr. Dessutom är dessa förhållanden ofta orsakade av USA:s och EU:s politik i dessa områden. De asylsökande utsätter sig inte för alla faror på vägen över hav och genom Europa i syfte att begå brott i Sverige.

Då är nästa fråga – blir de kriminella när de har kommit till Sverige? Och om det är som Kurt Karlsson säger, att de asylsökande utgör en högriskgrupp – varför det i så fall?

Detta är en synnerligen intressant fråga. Det handlar nämligen om – vad avgör om en individ blir kriminell?

Det finns olika forskningsresultat på området, både nationellt och internationellt. I en forskningssammanställning skriver Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, 2015-09-08 (källa: migrationsinfo.se):

”Den slutsats man kan dra … är att skillnader i registrerad brottslighet mellan utrikesfödda och svenskar har olika orsaker men den viktigaste förklaringen är skillnader i levnadsförhållanden i Sverige. … Det är faktorer som föräldrarnas utbildning, deras arbete, arbetslöshet, social klass, familjens sammansättning och föräldrarnas inkomst. … Utrikesfödda har generellt sett lägre socioekonomisk status och bor i segregerade områden. Detta är huvudorsaken till att en större andel utrikesfödda registreras för brott jämfört med svenskar.”

”Gammelsvenskar” som har samma uppväxt och lever i samma sociala situation som ”nysvenskar” tenderar alltså att begå lika mycket brott. Det är för övrigt också viktigt att veta att det är ”gammelsvenskar” som står för den stora merparten av de brott som begås.

Det finns starka skäl att tro att det är de asylsökandes nuvarande sociala situation tillsammans med de erfarenheter/trauman som de bär på som bäst kan förklara att de asylsökande är en högriskgrupp. Om de nu är det. Det handlar hur som helst inte om etnicitet och religion, det handlar om socioekonomisk status.

Sedan tror jag, märkligt nog, att Kurt Karlsson själv är inne på denna förklaring. Karlsson ger faktiskt en del av förklaringen till att många asylsökande riskerar att så småningom hamna på fel sida lagen.

Kurt Karlsson skriver i sin interpellation:

”de [asylsökande] upplever att de inte inkluderas … sysslolöshet och väntan på en osäker framtid som avgörs av en diffus myndighet, utan möjlighet till egen påverkan [som kan leda till]… depression, trauman och aggressivitet.”

Och här är väl kärnan. Sverige är för dåligt på att ta hand om och integrera de asylsökande och nyanlända. Vi är för dåliga på inkludering och integrering och att skapa en meningsfull framtid. Och så länge vi är det så kan det bli som Kurt Karlsson befarar. Men lösningen är inte att skicka ut de nyanlända. Eller att använda järnrör. Lösningen är att bygga bostäder, skapa arbeten, utbilda barn och också föräldrarna, skapa meningsfull fritid osv.

En del av detta kan kommunen göra. Bostäder, fritid och skola är kommunala frågor. En bra förskola och grundskola är t ex guld värda för att inkludera och integrera de nyanlända barnen och ungdomen. Och för att förebygga framtida kriminalitet. Både för ”gammel- och nysvenskar”. Det är oerhört viktigt att Vänersborg satsar på detta.

Kurt Karlsson tycks i sin interpellation mena att de asylsökandes syn på etik och moral är annorlunda än ”vår”, vilken den nu den svenska moralen är. Den är definitivt inte densamma som den moral som flera sverigedemokratiska riksdagsmän och förtroendevalda visar.

Jag tror att de nyanlända, inte bara ska få utbildning i det svenska språket, de ska också utbildas i ”vardagskunskap”, i hur man uppför sig i ett klassrum, i en kö, i att visa respekt för kvinnor osv osv. Det är också viktigt att de utbildas i praktiska vardagsbestyr, som hur en spis eller diskmaskin fungerar. Eller att papperet kan slängas i toalettholken och inte i papperskorgen när man uträttat sina behov. För att ta några exempel.

Och sedan måste det naturligtvis skapas arbetstillfällen. Men då krävs det en annan politik i Sverige – en politik där staten tar betydligt större ansvar.

Integration, inkludering, solidaritet, gemenskap, framtidstro – vi står inför en utmaning, en stor sådan. Och den utmaningen måste vi anta. Och klara.

%d bloggare gillar detta: