Arkiv

Archive for 15 februari, 2016

Badplatsen vid Ryrsjön

15 februari, 2016 3 kommentarer

Vänersborgs ”Blåplan”, del 3 sidan 33:

vaneryr_badkarta2”Ryrsjön är en liten näringsrik sjö belägen vid samhället Väne Ryr. Sjön ligger inom Bäveåns huvudavrinningsområde och avvattnas via Gundleboån och Bäveån till havet. … Miljöövervakningsprogram finns. Ryrsjön är en populär badsjö och badvattenprover tas årligen. Badvattenkvaliteten är från bakteriesynpunkt bra.”

På nästa sammanträde med kommunfullmäktige, den 24 motion3februari, ska badplatsen vid Väne-Ryrs alldeles egen badsjö, Ryrsjön, behandlas. Det är en följd av en motion som undertecknad vänsterpartist lade till fullmäktigemötet den 20 maj 2015. (se ”Motion: Badplatsen i Väne Ryr”.)

Bakgrunden till motionen var att samhällsbyggnadsförvaltningen hade beslutat att kommunen inte skulle ta något som helst ansvar för badplatsen. All service från kommunen skulle upphöra, som skötsel av gräsmattan och renhållning, ingen ”baja-maja” skulle heller ställas upp etc. Först var det också tänkt att bryggan inte skulle sättas tillbaka vid badplatsen, men efter en namninsamling i Väne Ryr skänkte kommunen bryggan till byalaget.

vaneryr15_4Min motion utmynnade i yrkandet att:

”kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne-Ryr.”

Jag tyckte att det kunde vara på sin plats därför att badplatsen hade skötts av kommunen i tiotals år, invånarna i Väne Ryr, precis som alla andra vänersborgare, är trogna skattebetalare – och så är ju badplatsen populär! Här badar och umgås barn och vuxna, och på somrarna är det lite av en mötesplats för lokalbefolkningen.

avslag2Men det hjälpte inte. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att motionen skulle avstyrkas, och samhällsbyggnadsnämnden följde uppmaningen och beslutade att föreslå fullmäktige att avslå motionen. När motionen behandlades i kommunstyrelsen den 10 februari i år, så tyckte också den att motionen skulle avslås.

Kommunen anger ett argument för att den ska avsluta skötseln av och ansvaret för badplatsen i Väne Ryr. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver:

”…då vi inte kan agera på privat mark.”

Eller:

”Det är inte i enlighet med vårt uppdrag att använda resurser på privat mark.”

Och vid en brevväxling med mig uttryckte gatuchefen det på följande sätt:

”…vi får alltså inte sköta den.”

nordkroken_strandDet här argumentet, för det är bara ett argument trots att det uttrycks i tre lite olika ordalag, är dock inte riktigt så klockrent som det kan låta. Ganska stora delar av badplatserna på Nordkroken och Gardesanna ligger nämligen också på privat mark…

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver därför, och det upprepas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden:

”…vid dessa två ovannämnda badplatser (Nordkroken och Gardesanna; min anm) är kommunen delvis markägare.”

Vad betyder då detta – ”delvis markägare”? Vad jag kan förstå så betyder det att kommunen faktiskt kan agera på privat mark, om kommunen äger mark i anslutning till eller i närheten av det privat ägda området…

Och då faller väl samhällsbyggnadsförvaltningens och -nämndens argument? Kommunen kan ju faktiskt agera på privat mark…

Det finns ytterligare en möjlighet för kommunen att agera på privat mark, nämligen om kommunfullmäktige fattar beslut om det. (Och är överens med markägaren.) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) tog nämligen ett delegationsbeslut den 18 juni 2015, som av en händelse ungefär en månad efter att jag hade lämnat min motion till fullmäktige… Augustsson skriver:

”…nämnden inte har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta badplatsen.”

vaneryr15_7Se där, eftersom fullmäktiges ska behandla motionen vid nästa sammanträde så skulle ju fullmäktige lätt kunna fatta ett beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att sköta badplatsen i Väne Ryr, privat mark eller inte. Det finns uppenbarligen inga juridiska hinder! (I fallet Ryr-sjön vore det mycket lätt för kommunen att komma överens med markägaren.)

När jag hade skrivit klart denna blogg, så kom det ett utskick till samtliga fullmäktiges ledamöter från Väne Ryrs byalag. I utskicket skriver byalaget:

”Men badplatsen i Väne-Ryr är ju inte en privat utan en offentlig badplats som ligger på en privatägd mark som kommunen lånat gratis i alla år.

bennya2Så kan man också se på det.

En parentes. Delegationsbeslutet av Benny Augustsson (S) tycks vara en historia för sig. Det framgår nämligen inte vad ordförande beslutar, Augustsson återger bara vad samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat. Menar ordförande med sitt delegationsbeslut att han stadfäster förvaltningens beslut? Och i så fall varför – hade inte förvaltningen befogenhet att fatta beslutet om att sluta sköta badplatsen?

Skötseln av badplatsen i Väne Ryr handlar alltså om vilja – en politisk vilja.

Och den verkar inte finnas i Vänersborgs kommun…

Det finns två saker till i de olika nämndernas och styrelsernas yttranden (kommunstyrelsen upprepar samhällsbyggnadsnämndens enda argument) samt i förvaltningarnas (kommunstyrelseförvaltningen upprepar också samhällsbyggnadsförvaltningens argument) som förtjänar några kommentarer.

Den ena är att samtliga aktörer gör en ganska stor sak av att jag skriver i motionen att badplatsen vid Ryrsjön ska ”läggas ner”. Kommunstyrelseförvaltningen skriver, precis som samhällsbyggnadsförvaltningen:

shakespeare2”Detta är inte i verkligheten överensstämmande då badplatsens vara eller icke vara, inte hänger på kommunens involverande.”

Jag tror att det är någon som vill få mig att framstå som dum.

Det är nog så att alla vet, att finns det en sjö i Sverige, så kan vem som helst bada i den. Även i Ryrsjön. Det är tämligen självklart. Det kallas allemansrätten och den är faktiskt bekant även för undertecknad vänsterpartist.

Jag roade mig att titta i Wikipedia:

”I Sverige sköts offentliga badplatser normalt av kommunen, begreppet badplats syftar alltså normalt på en kommunal sådan.”

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, eller bli arg, över tjänstemännens skrivning… Läser man motionen så framgår det med all önskvärd tydlighet, att när jag skriver att badplatsen ”läggs ner”, så menar jag naturligtvis att kommunen inte tänker sköta den något mer.

vaneryr_byalagDen andra kommentaren jag skulle vilja göra, och som är betydligt viktigare, är när kommunstyrelseförvaltningen (liksom samhällsbyggnadsförvaltningen) skriver:

”Väne Ryr’s byalag vill sköta om badplatsen.”

Den kan tyckas som en tung anmärkning från de båda förvaltningarna. När jag mailade gatuchefen så frågade jag om detta (också). Gatuchefen skrev till mig:

”Den största delen av kommunikationen har skötts muntligen med fastighetsägaren eftersom det är han som bestämmer över marken och sjön inte byalaget.
Fastighetsägaren har i sin tur skött samtalen med byalaget med undantag för ett telefonsamtal som jag hade med en byalagsrepresentant.”

Jag vet inte om denna ”undersökning” kan försvara skrivningen ”byalaget vill”. Jag har i varje fall pratat med fler byalagsrepresentanter än gatuchefen. Och de säger att de inte vill sköta om badplatsen – de säger att de sköter badplatsen för att de är tvungna nu när inte kommunen gör det!

nonoOch det bekräftas också av det brev som byalaget har skrivit och som nyligen skickades ut till alla fullmäktigeledamöter. Byalaget skriver:

”Detta är helt fel, byalaget vill absolut inte.”

Så var det med det underlaget…

vaneryr15_5Väne Ryr-borna är så måna om att få behålla sin badstrand att de själva klipper gräs, städar och ställer ut en ”baja-maja” på badplatsen (för egna pengar). Förra året bekostade de också en dykare som kontrollerade badplatsen.

Och det tycker jag visar på hur viktig badplatsen är och hur Väne Ryr-borna saknar att kommunen har lämnat den åt sitt öde. (Kommunen kanske ska strunta i att sköta badplatsen vid Norra skolan och se om invånarna i Nordstan ställer upp för sin badplats på samma sätt som i Väne Ryr…) Däremot är Ryr-borna naturligtvis glada att kommunen har skänkt bryggan.

pengapase2Det finns inget i handlingarna om kostnaden. Det tycker jag är lite underligt. Jag undrar om det beror på att kostnaderna är så små att det framstår som mer eller mindre löjligt att säga nej. Och då är det bättre att inte säga något…

En siffra som har nämnts i sammanhanget är att det skulle kunna kosta 15.000 kr per år. Då ska allt vara inräknat. Det här är naturligtvis inga pengar för Vänersborgs kommun. (Om nu siffran är korrekt.) Och visst vore det väl nästan skamligt om skattebetalarna i Väne Ryr inte skulle få behålla sin badplats för ynka 15.000 kr? (Eller 30.000 kr. Eller till och med 50.000 kr.)

Om den politiska viljan hade funnits så kunde kanske kommunen åtminstone ha diskuterat fram en kompromiss med Väne Ryr-borna – typ byalaget sköter det ”enkla”, det ”dagliga”, det ”löpande”. Och kommunen med sina ”specialredskap” och ”specialbilar” det lite mer besvärliga och obekväma, som t ex bortforsling av insamlat skräp ur papperskorgarna mm samt tömning av ”baja-majan”.

nonoMen den viljan verkar inte finnas i Vänersborgs kommun…

Vänsterpartiet yrkade bifall till motionen i kommunstyrelsen och yrkade samtidigt att fullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att söka träffa en överenskommelse med Väne-Ryrs byalag om att gemensamt ta ansvar för att badplatsen vid Ryrsjön hålls i ordning.

Vänsterpartiet skrev i sin reservation:

”Vem är kommunen? Är det nämnden som bestämmer och förvaltningen som utför enligt nämndens uppdrag? Eller är det kommunens invånare som är kommunen, och förtroendevalda och deras förvaltningar bara instrument som på ett rationellt sätt strukturerar, samordnar och utför det som finns på olika önskelistor?”

Den 24 februari ska alltså kommunfullmäktige rösta om min motion. Det blir väl avslag kan jag tänka. En inte alltför ovanlig utgång när vänsterpartister motionerar. Det hjälper nog inte att en moderat sa till mig att det var en väldigt bra motion…

Noteras kan också att sverigedemokraterna, som fick 15,9% av rösterna i Väne Ryr (mest i hela Vänersborg), röstade för avslag av motionen i kommunstyrelsen. Det gör de nog nu också. Och varför inte, visionen_ryrsverigedemokraterna ville ju inte ha en skola i Väne Ryr heller …

Och till sist kan man väl också skänka en tanke på kommunens vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

psPS. Jag måste bara återge slutet på brevet från Väne Ryrs byalag:

”Vädjan: Vi vill att ni politiker stödjer oss och visar att ni ser på Väne-Ryr som en del av Vänersborg och tar ett förnuftigt beslut som stödjer sig på fakta. Och inte bryr er om vem eller vilka som lagt motionen, för jag lovar er Stefan Kärvling(V) är ingen flitig besökare på badplatsen i Väne-Ryr. Så det är inte för hans skull vi vill att ni fortsätter med kommunal service i Väne-Ryr.”

psPPS. Tidigare bloggar om badplatsen i Väne Ryr:

På Vänsterpartiets hemsida har också badplatsen vid Ryr-sjön kommenterats:

%d bloggare gillar detta: