Arkiv

Archive for 22 februari, 2016

BUN 22/2: Så här gick det!

22 februari, 2016 1 kommentar

Det kunde ha blivit ett stormigt sammanträde på Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) idag. Men se, det blev det inte. Istället slutade mötet i total enighet. Och det tack vare både kompromissvilja och lyhördhet, både politiker emellan och inför de föräldrasynpunkter som framfördes på söndagskvällens informationsmöte i Blåsut skola.

blasut_mote1

Det stora ärendet var naturligtvis den skolutredning (se ”Skolutredningen!”) som hade arbetats fram av förvaltningen. Utredningen avslutades med ett förslag över hur skolstrukturen skulle kunna te sig 10 år fram i tiden – i centrala Vänersborg inklusive Blåsut, Öxnered och Vargön.

Det var det förslaget som BUN skulle ta ställning till.

blasut_skola2I förslaget låg att Blåsut skola skulle läggas ner och eleverna flyttas till en tillbyggd skola i Öxnered. Det reagerade av naturliga skäl föräldrarna på, i varje fall de som hade barn på Blåsut. Det gjorde jag också. Särskilt som förslaget inte innehöll några alternativ eller konsekvensbeskrivningar. Men BUN beslutade helt enkelt att utreda frågan ytterligare, precis som många ville. Dock med vissa speciella direktiv.

Jag återger beslutet i sin helhet, eftersom jag vet att många föräldrar är mycket intresserade:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom utredningen, daterad 160203 med redaktionella ändringar och översända handlingen till Kommunfullmäktige för kännedom samt uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltning att utifrån ett barnperspektiv utreda och analysera etapp bun_feb161 i skolutredningen utifrån alternativen:

  1. utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6 till en komplett skola, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet samt förskola i dagens Blåsut skola. Utredningen och analysen skall omfatta organisation och ekonomi.
  2. renovera Blåsut skola till komplett skola årskurs F-3 samt renovera Öxnered skola till komplett skola årskurs F-6 inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet. Utredningen och analysen skall omfatta organisation och ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar även åt barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltning att utifrån ett barnperspektiv utreda och analysera etapp 1 i skolutredningen med avseende på renovering och utbyggnad av Norra skolan. Utredningen och analysen skall omfatta organisation och ekonomi.”

blasut_skola3Själv föredrar jag alternativ 2, vilket jag redogjort för tidigare (min argumentation spelade för övrigt en viss roll i utformningen av förslagets lydelse…). Det finns alltså inget alternativ att utreda Blåsut skola som en F-6-skola, vilket kanske gör några besvikna. Men jag tror helt enkelt att skolan är för liten för att rymma ett mellanstadium också. Det är bättre att områdets alla 6-10-åringar får plats. För dem är det viktigare än för de äldre att ha nära till skolan. Och kanske kan också någon förskoleavdelning få plats i skolan… (Nämndens ledamöter lär tämligen snabbt få reda på om föräldrarna är nöjda med beslutet…)

Utformningen av förslagets lydelse angående Norra skolan ändrades också något. Ordet ”därefter” ströks, ett ord som angav att ingen utredning skulle ske av Norra skolan förrän Blåsut/Öxneredsutredningen var klar. Jag ansåg att processerna kunde löpa parallellt och det blev också nämndens uppfattning.

Men trots att direktiv och utredningar brukar spela en stor roll för det slutliga beslutet, så är det ändå viktigt att påpeka att nämnden fortfarande inte har fattat något slutgiltigt beslut. De andra etapperna i förslaget (se återigen ”Skolutredningen!”) ska till exempel utredas ytterligare, inom sin tid. Det fanns med i det ursprungliga förslaget. Jag tror emellertid att om kommunen kommer igång snabbt med Norra och Blåsut/Öxnered, så kommer också diskussionen om de övriga skolorna snabbt igång och då även i vilken ordning etapperna ska genomföras.

Nämndens beslut blev enhälligt.

honan5Även när det gällde den nya förskolan i kvarteret Hönan kom nämnden överens. (Se ”BUN 22/2: Några ärenden till”.)

Skiljelinjen i den här frågan, som inte visade sig vara någon skiljelinje, var att nämndens 2:e vice ordförande Joakim Sjölin (S) skulle fatta ett delegationsbeslut om förskolans utformning, när förvaltningens utredning var klar (för att ”vinna tid”). Det låg dock ingen prestige i detta, utan när det visade sig att nämnden tyckte att beslutet var en fråga för hela nämnden, så blev det så. Förskolan på Hönan ska alltså fattas av hela BUN den 21 mars.

BUN beslutade att öka öppettiderna på förskola och i fritidshemmen till 11 timmar och 30 minuter (06.00-17.30). Och betala kostnaden inom befintlig ram. (Se även här ”BUN 22/2: Några ärenden till”.)

verkberDen långa verksamhetsberättelsen föredrogs för nämnden, som sedan, efter en del frågor och viss diskussion, ”klubbade” den. Nämnden är tämligen överens om de ekonomiska villkoren – problemet är ”bara” att få kommunledningen att förstå. Förstå att grundskolan arbetar långsiktigt och att rektorer i god tid måste få veta vilka de ekonomiska förutsättningarna är, innan planering och beslut av organisationen fattas, t ex om klasstorlekar, lärartjänster mm. Detta på grund av att skolans läsår sträcker sig över (minst) två budgetår. Det är också så att pengar som dyker upp i oktober eller november är svåra eller rentav omöjliga att använda på ett effektivt och meningsfullt sätt. Det verkar dock som flera i kommunledningen inte vill förstå…

forvaltningsrattenNämnden skulle lämna ett svar till Förvaltningsrätten också. Igen. Det handlade återigen om undertecknad vänsterpartists överklagan angående nämndledamots rätt att väcka ett ärende.

Denna gång ansåg ordförande Mats Andersson (C) att jag var jävig. Andersson ställde därför proposition på förslaget – och BUN tyckte också att jag var jävig. Utan diskussion. Fast förra gången (se ”Sånt här kan bara hända i BUN”) fick jag vara kvar, när exakt karvlingsamma frågeställning behandlades…

Ibland blir man lite konfunderad över logiken i nämnden…

Jag deltog för övrigt inte i beslutet, men jag undrar om jag hade fått vara med och besluta om mitt jäv. Eller hade jag varit jävig också i beslutet om mitt jäv…? Det kanske hade varit intressant att få reda på… Men jag kände inte för att ”bråka” idag…

Till sist.

javette3Sammanträdet var förvaltningschef Kent Javettes sista. Kent Javette har fått ett annat arbete och ska inte arbeta något mer för Vänersborgs kommun. Nu när han äntligen har flyttat till Vänersborgs kommun. Javette har nämligen blivit Vargöbo och allt! Kent avtackades på mötet med blommor och tårta.

Vi har haft våra duster Kent Javette och jag, men det ska jag väl inte ta upp denna dag när BUN:s sammanträde avlöpte så lugnt och harmoniskt…   ;)

Nämnden, inklusive jag själv, har haft ett gott samarbete med förvaltningschefen de senaste åren. Och det är bara att önska Kent lycka till med sitt nya jobb.

%d bloggare gillar detta: