Arkiv

Archive for 18 april, 2016

BUN: Budget, Nattugglan och lite annat

18 april, 2016 1 kommentar

sammantradeDet har varit en händelserik politisk dag idag. Byggstrejken blåstes av, Renewcell lade helt oförklarligt ner sina planer på Wargöns industriområde (läs mer här), bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) avgick och, sist men inte minst, barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade sammanträde.

regretTyvärr gjorde jag en stor miss i mina förra bloggar, vilket kanske omkullkastade några kommuninvånares planer. Arbetsmiljöutbildningen för nämndens ledamöter var inte förrän nästa sammanträde. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Trots detta hade nämnden en åhörare idag, som troget satt kvar under hela informationsrundan, dvs den del av mötet som är offentligt, öppet för allmänheten. Som tur var läser hon väl inte mina bloggar…

För att börja med de lite mindre frågorna… I varje fall de som inte föranledde några större diskussioner.

chef2Som alla nog vet vid det här laget har ju den tidigare förvaltningschefen Kent Javette slutat på BU-förvaltningen och fått ett annat arbete. Som tillförordnad (=tf) förvaltningschef fungerar nu Anne-Len Kriewitz. Hennes tidigare tjänst som enhetschef för grundskolan övertas av Pernilla Bredberg, Ann Nyqvist och Pia Hellåker. Dessa tre damer delar nu alltså på jobbet som tf verksamhetschefer för grundskolan. Så ser organisationen ut fram tills dess att en ny förvaltningschef har rekryterats.

juryRevideringen av reglementet för det pedagogiska priset antogs. Dock hade 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) synpunkter på att de tre politikerna i nämndens presidium, dvs de tre ordförandena, skulle ingå i juryn. Och det kan jag hålla med om. De är ju inte direkt några pedagoger, även om ordförande Mats Andersson (C) ibland verkar tro det… Eller åtminstone tycks tro att han kan tala om för rektorer och pedagoger hur de ska lägga upp undervisningen… Tove yrkade dock inget och därför lät Vänsterpartiet saken bero.

sportotekBUN var positiv över motionen från Vänsterpartiet angående Sportoteket (se ”BUN på måndag”). Det var bara sverigedemokraten Ola Wesley som yrkade avslag.

”Det finns viktigare saker att satsa på.”

Som vad sa inte Ola Wesley…

Nils Dahlgren (S) gjorde för övrigt, vad jag vill minnas, sitt första inlägg just på denna punkt. Dahlgren undrade om Ola Wesley (SD) hade läst yrkandet. Wesley hoppade inte direkt jämfota av detta yttrande – i varje fall inte av glädje.

teacher_mathNämnden fick också en föredragning om ”nyckeltal, systematiskt kvalitetsarbete, personal- och kompetensbehov”.

Några fakta som nämnden fick ta del av:

Andelen legitimerade pedagoger har ökat 2016. I förskolan är 89% legitimerade, i låg- och mellanstadiet 94% och i högstadiet 78%. Tyvärr är det lite för lågt på högstadiet. Det är ju i huvudsak där betygen sätts. Personalomsättningen är fortsatt hög bland personalen, hela 9,4% i grundskolan, liksom frånvaron. I förskolan är frånvarosiffran 9,4%, i förskoleklasserna 11%, på fritids 9,8% och i grundskolan 5,2% – totalt 7,4%. Det är framför allt långtidsfrånvaron som har ökat. Det betyder t ex att timvikarier motsvarande 25 årsarbetare sätts in i förskolan. Bland personalen har 40% uttryckt att de vill förbättra den psykosociala arbetsmiljön, medan 45% har sagt detsamma om den fysiska arbetsmiljön.

Efter dessa siffror, som ordförande Andersson såg som positiva, några siffror var ju trots allt bättre än förra året (snarare mindre dåliga skulle jag vilja säga), så var det dags för budgetärendet.

pengapase2Det styrande triumviratet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, har ju lagt ett sparbeting på nämnden – på 3.347.000 kr. Det här kan naturligtvis inte Vänsterpartiet acceptera. I gårdagens blogg redogjorde jag för Vänsterpartiets syn och det yrkande som partiet skulle lägga. (Se här.)

Yrkandet lades också, även om yrkandet fick skrivas om något av formella skäl. Vänsterpartiet krävde alltså 20 miljoner kronor mer än de ramar som triumviratet hade föreslagit, och bestämt. Förslaget blev nedröstat, endast välfärdspartiet stödde det.

minialliansenMinialliansen (M+L, ingen från KD var närvarande) röstade ja till budgetförslaget om besparingar, trots att det var just dessa partier som faktiskt föreslog i kommunstyrelsen att BUN skulle få 20 miljoner! Minialliansen nöjde sig med en så kallad protokollsanteckning, där de i stort hänvisade till att de skulle yrka, och rösta, annorlunda i kommunfullmäktige i juni.

skrika2Min bestämda åsikt är att BUN måste göra sin röst hörd redan nu, om att besparingsförslaget är totalt orealistiskt. Om inte facknämnden gör det – vem ska då göra det? Förväntar sig minialliansen att någon annan ska ”skrika” ut barnens och ungdomarnas behov? Marie Dahlin? Bo Carlsson?

Det kan noteras att ordförande Andersson (C) lade in en brasklapp om att de styrande kan ompröva budgetramarna beroende på vad delårsrapporten, som ska behandlas av nämnden i  maj, visar. Det fick 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) att fråga ordförande Mats:

”Tycker du som Stefan – fast i maj?”

Det förnekande naturligtvis Andersson…

Men tiden går och planeringen av organisationen ute på skolorna (pedagogtjänster, klassammansättningar, scheman etc) är i full gång. Varenda veckas försening kan ställa till det för rektorer, förskolechefer och pedagoger.halla_andanSD

Sverigedemokraterna, som inte har andats ett ljud om vad de tycker när det gäller budgetfrågan (i kommunstyrelsen sa de inte ord och de avstod från att rösta), sa inte ett ord nu heller. Och de avstod även denna gång från att rösta i voteringen. Som alltså slutade med att Vänsterpartiets förslag förlorade med 8-2.

forskolaOch så var det ärendet om förskoleutredningen (se ”BUN: Förskoleutredningen”) – förskolans framtida utseende avseende lokaler mm. Här lade Vänsterpartiet också ett yrkande…

Situationen på förskoleområdet är tämligen akut. Det behövs fler förskoleplatser i kommunen. Det sista året har förskolorna tagit emot 58 nya barn och situationen har föranlett flera tillfälliga lösningar, bland annat har avdelningar öppnats på Vallgatan och i Missionskyrkan.

På nämndssammanträdet den 21 mars fick ledamöterna följande information:

  • Fram till år 2026 förväntas åldersgruppen 1-5 år öka med 246 barn, varav 220 beräknas vilja ha en barnomsorgsplats. Det finns 143 barn som inte får någon ”dagisplats” och ytterligare 110 barn står i kö för att få byta förskola.
  • Kommunen har inte heller kunnat uppfylla lagens krav på att bereda förskoleplats efter 4 månader, det gäller 32 barn.
  • Skolverket har gett ut nya riktlinjer om storleken på barngrupperna: ”För barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4–5, bör ha nio till 15 barn.”

Nu sa dock förvaltningen, efter sammanträdet(!), att siffrorna när det gäller kö-situationen hade förändrats till det bättre under den sista månaden. Men situationen är ändå besvärlig, i varje fall om man ser situationen på medellång sikt.

uggla_nattVänsterpartiet anser att det i nuvarande läge inte är försvarbart och motiverat att lägga ner en fullt fungerande förskoleverksamhet – i Nattugglans lokaler.

Vänsterpartiet yrkade därför:

  • att nämndens beslut att avveckla verksamheten i Nattugglans lokaler upphävs.
  • och att en ny förskoleavdelning öppnas i Vänerparken.

Anledningen till den sista att-satsen är, trots att lokalerna i nuvarande utseende och skick inte ter sig direkt lämpliga för en förskola, att nämnden helt enkelt har brist på tired3förskoleplatser.

Det blev återigen en formell diskussion om Vänsterpartiet väckte ett nytt ärende… Sådant kan gör vem som helst – trött…

Men till slut bestämde ordförande Mats Andersson (C) att bortse från eventuell prestige. Det var också min mening. (Jag har ju av den anledningen inte bloggat om förslaget tidigare.) Förslaget skulle alltså behandlas, det blev betraktat som ett tilläggsförslag.

forlust2Sverigedemokraterna(!) och välfärdspartiet stödde förslaget från Vänsterpartiet. Men det gjorde ingen annan. Det blev stryk i voteringen med 8-3…

Beslutet om Nattugglans nedläggning är definitiv. Jag har svårt att se hur triumviratet (S+C+MP) och minialliansen (för dagen alltså bara M+L) kan försvara beslutet för sina väljare – samtidigt som nämnden hyr in flera tillfälliga moduler…

Vänsterpartiet lämnade in reservationer i både budget- och förskoleärendena. De går att läsa på onsdag på kommunens hemsida efter att protokollet har justerats. (Kan ni inte vänta tills dess – skicka mig ett mail.)

<span>%d</span> bloggare gillar detta: