Arkiv

Archive for 14 mars, 2017

Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm

14 mars, 2017 1 kommentar

tveksamDet närmar sig med stormsteg ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Kommande måndag samlas ledamöterna för att fatta åtminstone ett omtvistat och känsligt beslut.

Men sammanträdet går ut i ett lite lugnare tempo och med mindre kontroversiella ärenden. Ledamöterna ska få information om arbetet med värdegrunden i förskolan. Sedan ska information ges om att Skolverket har tilldelat medel för 30% av en tjänst som samordnare för nyanlända elevers lärande. Det är väl bara sverigedemokraterna som eventuellt kan ha synpunkter på detta. Som jag ser det är det en nödvändig tjänst, oavsett vilken syn man nationellt kan ha i migrationsfrågan… De nyanländas lärande är en utmaning för kommunen och kommunens skolor.

patientNämnden ska också ta upp patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2016. Barn- och utbildningsnämnden är nämligen att betrakta som vårdgivare, eftersom arbetet av skolsköterskor och skolläkare, men även till del av psykologer och logopeder, är att betrakta som hälso- och sjukvård. Och då är det lag på en sådan här patientsäkerhetsberättelse.

Det är nog så att patientsäkerheten inom barn och utbildning är relativt hög, men den kan naturligtvis bli ännu bättre. Ett problem som beskrivs i underlaget är svårigheten att ibland veta ”om det är rätt elev vid kontakter”. Det kan hait_haveri att göra med att samma elev stavar sitt namn olika vid olika tillfällen, uppger olika födelsedatum (när man föds är ganska oväsentligt i vissa länder) eller med språkförbistring överhuvudtaget. IT-haveriet kring julen ställde också till en del problem. Elevhälsan hade t ex inte tillgång till elevernas journaler och en del anteckningar och dokument försvann helt enkelt.

Arbetet fortskrider med oförminskad intensitet för att göra patientsäkerheten allt bättre.

surface2Verksamhetschef Granat ska informera om arbetet med surfaceanvändningen inom 7-9-skolorna. Varje elev på högstadiet har ju fått en egen dator, en Microsoft Surface, och nu ska nämnden få en föredragning om hur det har fungerat. Och innan sammanträdets riktigt kontroversiella ärende ska nämnden också få en så kallad verksamhetsuppföljning, denna gång om ”service och bemötande, samverkan och delaktighet”.

vaneryr2Och så det ärende som alla har väntat på, eller kanske fruktat, ärende 7:

”Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017.”

Den 30 januari 2013 beslut kommunfullmäktige att:

”Väne-Ryrs skola öppnas för förskola, förskoleklass och fritidshem höstterminen 2013. Hösten 2014 öppnas en grundskola för åk 1-3 på försök i tre år.”

vane_ryr_invigning2Och det var ett glädjande besked för föräldrar, barn och elever i Väne-Ryr. Men kommunfullmäktige skickade med en brasklapp. Den andra delen av beslutet löd:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”

Och där är vi nu, BUN ska fatta beslut om skolverksamheten ska finnas kvar i höst…

skola_bortBarn- och utbildningsförvaltningen föreslår att skolverksamheten läggs ner och det formuleras på följande sätt:

”… att verkställa Kommunfullmäktiges beslut … att ej fortsätta bedriva verksamhet årskurs 1-3 eftersom det krav på årskursomfång och antal elever (15) som ställdes i beslutet ej uppfylls.”

skol_valDet är helt enkelt så att av de 25 elever som bor i upptagningsområdet så har 15 elever valt en annan skola. Det är bara 10 elever kvar på skolan i höst, plus två elever från en annan kommun. Det kommer alltså bara att gå 12 elever i Väne-Ryrs skola till hösten. Och det i åk 1 och 2. Det finns inga elever alls i åk 3. I en uppmärksammad artikel den 19 februari i TTELA (”Avgörande nära för Väne Ryrs skola”) så står det 14 elever, men jag antar att siffrorna i det underlag som föreläggs nämnden är de korrekta.

Ser man på KIR (kommuninvånarregistret) så finns det 5 elever som bor i området som kan börja i skolan ht 2018. Det skulle, om alla 6-åringar väljer Väne-Ryr, innebära att det blir 17 elever nästa läsår. (Det finns just nu 11 elever i området som kan börja i skolan ht 2019.)

nonoNämndens ordförande Mats Andersson (C) vill inte lägga ner skolverksamheten i Väne-Ryr. Andersson har lagt ett annat förslag än förvaltningen. Det lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att omvärdera sitt delbeslut … rörande grundskola åk 1-3 i Väne-Ryr och förlänga prövotiden för öppethållande av grundskola åk 1-3 till år 2019. Förvaltningen avvaktar därmed effektuering till dess att Kommunfullmäktige behandlat frågan på nytt.”

trangtI en skrivelse till förvaltningschefen från den 2 februari menar ordförande Andersson att det är omöjligt av praktiska skäl att stänga Väne-Ryr, eftersom det råder trångboddhet i kommunens grundskolor. Det är också ett argument som Andersson utvecklade i TTELA den 19 februari:

”Att stänga grundskoleenheter finns inte på kartan utifrån fakta vi har. Jag vill inte obstruera fullmäktigebeslutet men samtidigt måste jag påtala det praktiskt omöjliga att genomföra det.”

Det här uttalandet har naturligtvis förvaltningen läst för i underlaget beskrivs hur eleverna redan nu har undervisning förlagd till Onsjöskolan en respektive två dagar i veckan, eftersom det saknas ämnessalar i Väne-Ryr. Och slår, med en viss tyngd får man väl tillstå, fast:

onsjoskolan”Det innebär att eleverna i praktiken även har platser på Onsjöskolan. Det föreligger därmed inga praktiska hinder att i Onsjöskolans organisation ta emot eleverna åk 1-3 från Väne Ryr, från och med höstterminen 2017 och framåt.”

shakespeare2Så vad händer på måndag, ”to be or not to be” för Väne-Ryr?

De styrande partierna (S+C+MP) kommer naturligtvis att rösta för att ha kvar skolverksamheten i Väne-Ryr, även om några socialdemokrater kan vara tveksamma… De tre partierna stod ju också, precis som Vänsterpartiet, bakom beslutet från januari 2013 att öppna Väne-Ryrs skola. Det gjorde för övrigt också välfärdspartiet. Den borgerliga oppositionen (M+L+KD) var mot ett öppnande då och är för en stängning nu. Det är jag säker på. Det har de framfört vid ett flertal tillfällen under årens lopp, och nu senast på februarisammanträdet då Mats Anderssons uttalande i TTELA (se ovan) ventilerades.

osakerSverigedemokraternas hållning är oviss. De röstade inte för ett öppnande av Väne-Ryr 2013, en ledamot röstade nej och en avstod (om jag inte minns fel). Det finns väl vissa tecken på att SD har ändrat inställning sedan dess. I så fall, om SD vill bevara Väne-Ryr, så innebär det en majoritet för detta alternativ i kommunfullmäktige, som troligtvis kommer att avgöra frågan till slut. Om SD däremot vill lägga ner Väne-Ryr, så blir det Vänsterpartiet som avgör Väne-Ryrs fortsatta öde som grundskola.

V_logga_mindreOch vad tycker då Vänsterpartiet? Vänsterpartiet röstade som sagt för att öppna Väne-Ryr den där kvällen 2013. Men vi röstade också för, precis som S+C+MP+VFP, att det var en försöksverksamhet fram till och med detta läsår och att det skulle vara minst 15 elever för att skolverksamheten skulle fortsätta.

Det är inte lätt, det är en del svåra frågor i politiken just nu…

Det finns en skola i Väne-Ryr. Alla föräldrar med barn i lågstadieåldern (25 elever) kan välja att placera sina barn där. Detta läsår har 15 av dessa barns föräldrar valt bort Väne-Ryr. Har då inte en majoritet av föräldrarna valt bort Väne-Ryrs skola? Är det då inte föräldrarna som i praktiken har lagt ner Väne-Ryrs skola?

Jag tycker det. Vänsterpartiet tycker det.

paviljongDet finns ytterligare en aspekt på frågan, den ekonomiska. För att få plats med all verksamhet, förskola, förskoleklass, fritidshem och lågstadium, så har nämnden varit tvungen att hyra in en modul. Och det kan bli aktuellt att hyra in en till. Om skolbarnen flyttas till Onsjöskolan så är modulerna en kostnad som nämnden skulle kunna spara in på, samtidigt som förskolan får ordentligt med utrymme i hela Väne-Ryrs skolbyggnad.

BUN ska också få information om och diskutera budgeten, men det får jag återkomma till.

Kategorier:BUN 2017, Skola, Väne Ryr
%d bloggare gillar detta: