Arkiv

Archive for 11 juni, 2017

Vänersborgs byggnadsnämnd 3: Fallet Nordkroken (2/3)

I min förra blogg (se ”Vänersborgs byggnadsnämnd 3: Fallet Nordkroken (1/3)”) berättade jag om Arnes kamp mot Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning. Här följer fortsättningen.

nordkroken2017_1

Arne reviderade sin bygglovsansökan. Det var han ju tvungen till. Men Arnes golv hamnade nu på +47,06 möh, dvs fortfarande 50 cm under de nya riktlinjerna som byggnadsförvaltningen hade fastställt till 47,56 möh. (Efter att Arne hade köpt fritidshuset.) Arne ansåg att +47,06 möh räckte. Då skulle nämligen grunden ligga 10 cm över den nivå som kommunen själv hade rekommenderat i sitt Översvämningsprogram. Skulle Arne bygga som kommunen ville, så skulle grunden i stort sett ligga i samma höjd som grannarnas tak…

nordkroken2017_5

Arne skrev till byggnadsförvaltningen att +47,06 säkerställde att:

”vatten ej tränger upp i huset under värsta tänkbara scenario.”

Och så är det nog.

Kommunen har nämligen i sitt Översvämningsprogram fastslagit en dimensionerande nivå för Nordkroken, vilken lyder (se Översvämningsprogrammet sid 86, blått fält; Nordkroken hör till område Q):

”Funktionen hos ny bostadsbebyggelse ska klara nivån … 46,96 möh.”vatten2

Med funktion menas i detta sammanhang att vatten inte ska tränga in i byggnader samt att avlopp inte ska svämmas över. Med en bottenplatta byggd på 47,06 möh menar Arne att han följer rekommendationerna.

Men denna nivå räckte alltså inte för byggnadsnämnden.

Det finns många aspekter på Arnes planerade nybygge. Jag skulle innan jag går vidare med riskerna för översvämning titta närmare på det viktigaste dokumentet i sammanhanget – detaljplanen.

detaljplanI Plan- och bygglagen (PBL) så står det i 9 kap 30 §, rubriken ”Förutsättningar för bygglov” (jag citerar tillämpliga delar):

”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

utropstecken_tvaDetta är synnerligen intressant. Det är nämligen så att det inte står några mått på nivåerna för det färdiga golvet i detaljplanen. Ja, du läste rätt. De mått som byggnadsnämnden hänvisar till finns inte med i detaljplanen! Det är för övrigt antagligen därför som det också står om ”rekommenderade nivåer” i byggnadsnämndens beslut.

Det är ju skillnad på tvingande regler och rekommendationer… Bygglov ska alltså ges om åtgärden ”överensstämmer med detaljplanen”. Det står i lagen!

boverket_loggaOch, som Boverket skriver (se här):

”Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.”

Boverket skriver också på samma sida precis det som anges i PBL – att när detaljplanen gäller så:

”har du en garanterad rätt att bygga enligt planen”

Det är emellertid inte ovanligt att kommuner ställer särkrav i samband med hanteringen av byggnadslov. Därför har lagstiftningen kompletterats med anledning av detta. Bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP) fick en fråga om detta i riksdagen sompeter_eriksson_mp han svarade på tidigare i år (10 januari).

Ministern skriver (se här):

”kommuner [får] inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan verkan. Detta tydliggjordes genom den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2015. Regeln är formulerad så att en kommun som huvudregel inte ska kunna kräva andra tekniska egenskaper i ett avtal om genomförande av en detaljplan, oavsett om det är frågan om ett exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal.”

Vänersborgs kommun ställer alltså krav på Arne som inte finns med i detaljplanen och frågan är då om det inte handlar om ett kommunalt särkrav. Och i så fall är inte byggnadsnämndens beslut bara omoraliskt och fyllt av maktmissbruk – det kan också vara olagligt.

Ytterligare en sak innan jag tar upp översvämningsriskerna…

pblI byggnadsnämndens beslut står det (också):

”Beslutet fattas med stöd av stöd av 2 kap. 6 § 5p. plan- och bygglagen.”

I PBL står det:

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tillkomplicerat
5. möjligheterna att hantera avfall”

Detta måste naturligtvis också kommenteras för att ärendet ska bli så bra belyst som möjligt. Även om det kanske blir lite krångligt.

Dagvatten och spillvatten räknas ibland som avfall, men kan hamna i olika lagstiftningar beroende på om det är inom eller utanför ett verksamhetsområde. Numera är det så att Nordkroken är inom ett verksamhetsområde. Då är det kommunens ansvar att ta hand om vattnet. Det hanteras av lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

boverket_loggaJag citerar från Boverkets hemsida (se här):

”När ett detaljplanelagt område ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten har huvudmannen för verksamhetsområdet enligt LAV ansvar för att ordna de allmänna vattentjänster som behövs för att ta hand om dagvattnet. I huvudmannens ansvar ingår att ordna de tekniska installationer som behövs.”

Och vidare under rubriken ”Kommunens ansvar”:

”Kommunen ansvarar för planläggningen av mark och vatten och för att marken används till det den är mest lämpad för och att den bara planläggs om det är lämpligtvatten2 från allmän synpunkt.
Vid bedömningen om marken är lämplig ska kommunen särskilt ta hänsyn till bland annat hälsa och säkerhet, vattenförsörjning och avlopp samt olyckor, översvämning och erosion. Detta ansvar innebär att kommunen vid detaljplaneläggningen ska ha försäkrat sig om att dagvattenhanteringen går att lösa inom planområdet och att man kan visa hur det kan göras.”

Så är det…

Och här skulle bloggen kunna sluta. Mina läsare har nog insett hur Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning fungerar. Men det är ytterligare en fråga som naturligtvis måste belysas. Och det är det här med riskerna för att Arnes hus ska svämmas över. Det var ju denna aspekt som ledde till avslaget.

tummen_upp5Men denna del två av ”Vänersborgs byggnadsnämnd: Fallet Nordkroken” har redan blivit lång. Därför tar jag upp riskerna för översvämningar i nästa och avslutande del. Då tänkte jag också dra några slutsatser… Och jag kan garantera att den avslutande delen blir mycket lärorik, i varje fall för alla vänersborgare.

.

Denna blogg är del 2 i en serie av 3 bloggar:

%d bloggare gillar detta: