Arkiv

Archive for 18 juni, 2017

Vårens sista möte med BUN (19/6)

hangmattaImorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Nästa gång nämnden samlas är inte förrän den 18 september.

Det är ovanligt många informationspunkter och få beslutspunkter på dagordningen.

byggnadsmoteDet första ärendet handlar om kommunens nya Översiktsplan (ÖP). Den gamla är från 2006 och nu är det dags att uppdatera den. Det har nämligen hänt mycket under dessa år. Den nya ÖP:n ska enligt planerna antas av kommunfullmäktige i december.

En Översiktsplan är:

”ett beslutsstöd som utgår från ett långsiktigt politiskt ställningstagande om kommunens utveckling. Den ska ge vägledning när detaljplaner upprättas och i andra ärenden som berör mark- och vattenanvändning.”

children2BUN:s ”uppgift” med Översiktsplanen är att se den ur barn och ungdomars perspektiv. Det kan gälla t ex att dessa grupper ska vara med vid utformningen av planen och att deras intressen tillvaratas. Och BUN är nöjt. ÖP:n har använt ett barnperspektiv och tagit upp saker som närmiljöns betydelse för barn och ungdomar, vägarna till och från förskolor och skolor osv.

BUN betonar dock att det är viktigt att det sker samråd med BUN vid tätortsutveckling:

”för att det skall finnas möjlighet att planera förskola och grundskola långsiktigt för de barn som kommer att bo i området.”

system_kvalarbeteNämnden ska sedan fastställa en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är Skollagen som säger att verksamheten systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och att resultaten ska analyseras samt utbildningen utvecklas.

Det är så mycket underlag som ska samlas in och finnas tillgängliga för analys att man baxnar. Det är verkligen så att man undrar när rektorer och förskolechefer ska hinna vara i verkligheten, jag menar verksamheterna… Det känns onekligen som att dokumentationen går till våldsamma överdrifter…

Den månatliga budgetuppföljningen finns med också på morgondagens möte. Den finns som bekant med på varje sammanträde.

pengar_faPrognosen för året, efter att kommunstyrelsen nyligen beviljade 11 milj kr för den ej budgeterade elevökningen, är ett underskott på 5,9 miljoner. BUN hade begärt 14,7 milj kr, men de styrande partierna (S+C+MP) gjorde gemensam sak med sverigedemokraterna och avsatte bara 11… (Detta redogjorde jag noggrannare för i gårdagens blogg, se ”Kommunens delårsrapport”.)

BUN hade behövt ytterligare några miljoner… Vi får innerligt hoppas att nämnden inte ska bli tvingad till besparingar i höst. (Vänsterpartiet ska i varje fall motsätta sig detta.)

BUN ska yttra sig över två revisionsrapporter. Och för nämndens del har revisorerna inget särskilt att anmärka på. Och det är ju bra.

rapport4Den ena rapporten är dock ganska intressant. Revisorerna har granskat beslut och verkställighet av kommunstyrelsen och BUN. Det är som sagt inget att anmärka på när det gäller BUN. Dock är jag lite förvånad över att revisorerna inte har nämnt ett ord om den turbulens som uppstod när ordförande Mats Andersson (C) vägrade undertecknad vänsterpartist att väcka ett ärende. Det ledde ju till att jag överklagade till förvaltningsrätten – och fick rätt! Hur kunde revisorerna missa detta? Eller beror det kanske på att de bara tittat i handlingarna mellan april och oktober 2016? Och då låg ärendet fortfarande hos Förvaltningsrätten. (Domen kom den 8 november 2016!) (Se mer om överklagandet: ”Ordf Andersson (C) och domen” och Förvaltningsrätten gav mig rätt!.)

marieDäremot har revisorerna vissa synpunkter på kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S):

”det finns exempel på ärenden som redovisats ovan där delegationsbeslut av  kommunstyrelsens ordförande kan ifrågasättas utifrån både en formell och demokratisk grund.”

Och det är en tuff kritik.

information3Sammanträdet fortsätter med fyra informationspunkter. Nämnden ska få information om det nya diarie- och ärendehanteringssystemet, digitalisering inom förskola och grundskola, översyn av resursfördelningsmodell och lokalsituationen.

Digitalisering inom förskola och grundskola handlar om att regeringen, genom Gustav Fridolin (MP), har gett Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. Läroplaner och kurs- och ämnesplaner ska också revideras med syftet att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Förändringar ska träda i kraft 1 juli 2018. Det är med andra ord kort om tid för alla skolledare och pedagoger att förbereda sig…

Och det kommer att kosta pengar för BUN…

Förvaltningen skriver:

pengar4”Detta resulterar i ett behov av ekonomiska satsningar för att säkra likvärdig tillgång till digitala verktyg för elever och personal samt mångårig kompetensutvecklingsplan för personal behövs för att förnya arbetssätt och arbetsmetoder. Det är också angeläget att stärka rektorernas strategiska kompetens för att leda arbetet kring digitalisering.”

regeringenJag undrar om regeringen tänker skicka med några pengar…

Å andra sidan kom det ett pressmeddelande från regeringen idag om att ytterligare 1,5 miljarder kronor ska satsas under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat. (Se ”Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola”.)

Det ser ut som om pengarna ska kunna användas till t ex lärar- och skolledarresurser, minskade klasstorlekar, ökad lärartäthet och stärkt kompetensutveckling.

Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz har gett förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen.

resursfordelningUr handlingarna:

”Det övergripande syftet är att stärka barnets rättigheter i kommunen och gynna barns uppväxt och utveckling på lång och kort sikt. Detta förverkligas genom att

  • lyckas med att fördela resurser till de förskolor och skolor och barn/elever som behöver dem mest
  • att göra utbildningen likvärdig
  • att få fler elever som når grundskolans mål
  • att få ökad kontroll över resurserna och därigenom uppnå en mer ändamålsenlig
    modell”

tummen_upp5Det är ett bra initiativ av förvaltningschefen. Den nya resursfördelningsmodellen är tänkt att träda i kraft år 2019. Och då kanske det dessutom finns mer statliga pengar att hämta…

Till sist informerar förvaltningschefen och ordföranden om sina förehavanden sedan det förra sammanträdet.

Det var allt som ska tas upp på morgondagens möte, som avslutas med verksamhetsbesök på Familjecentralen Sirius och Idrottsgatan 7/Silvertärnan.

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: