Arkiv

Archive for 16 maj, 2018

BUN (21/5): Urvalsregler mm

Så var det då dags igen. Nästa måndag, den 21 maj, sammanträder barn- ochdagordning3 utbildningsnämnden (BUN).

Ärendelistan är ovanligt kort. Och den består mestadels av informationsärenden.

Mötet börjar med en information om ”Samverkan Vänersborg; organisation, aktuella fokusområden”. Sedan följer i vanlig ordning en verksamhetsuppföljning. Denna gång presenteras området ”Kunskapsutveckling i förskolan”. Det finns inget att säga om detta, för mig, utan det får bli en rapport i efterhand om vad som togs upp.

rapport2cDet tredje ärendet är tungt – ”Delårsrapport med helårsprognos april 2018”. Jag undrar vilken gång i ordningen det är som jag läser en sådan här rapport…

I delårsrapporten redovisas nämndens ”förväntade resultat”. Som vanligt så här i början av året kan inte förvaltningen säga så mycket om ”måluppfyllelsen”. Arbete pågår men resultaten kan ännu inte ses, typ. Det finns i nu-läget bara två gröna ploppar, dvs det förväntade resultatet uppnås. Det är att antalet ”föreningar som grundskolan samarbetar med i syfte att öka barnens intresse för idrott och rörelse” ökar, tack vare Let’s Move i Arenan samt att:

”Andelen medarbetare som upplever att de har en rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 procentenheter fram till 2019.”

plopp_greenOch det är ett viktigt resultat. Förvaltningen motiverar den gröna ploppen med resultatet i personalenkäten som genomfördes i höstas.

Förvaltningen skriver:

”Enkätresultaten visar en positiv utveckling med 6 procentenheter (från 50 % i enkäten 2015 till 56% i enkäten 2017).”

Det går alltså framåt med den ”rimliga arbetsbelastningen”, men än återstår mycket att göra. 56% är egentligen inte så mycket att skryta med…

Det finns också en röd plopp, dvs uppfylls inte. Det kan förvaltningen redan nu konstatera, fler kommer inte att använda ”verksamheternas lokaler utanför verksamhetstid”. Fast det här förväntade resultatet har ju inte särskilt mycket att göra med skolans verksamhet…

overskott2bBUN visar ett överskott den 30 april på 12,7 milj kr. Men om resultatet justeras för ”ej förbrukade budgetposter” blir det 11,1 milj kr. Prognosen för budgetåret 2018 ligger på ett noll-resultat. Förvaltningen räknar nämligen med att det nuvarande överskottet bara är tillfälligt. Flera kostnadsposter kommer att öka under höstterminen, bland annat beräknas barn- och elevantalet att öka och så även hyrorna för moduler och tillfälliga lokaler.

Den 30 april fanns det totalt 2.210 barn placerade i kommunens förskolor. Det är en ökning sedan årsskiftet med 99 barn. På fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen fanns det 1.984 barn (6-13 år) i april, vilket var en minskning med 30 barn under året. I grundskolan har elevantalet ökat som vanligt, denna gång med 54 elever sedan höstterminens slut. Nu finns det 4.901 elever i Vänersborgs grundskolor.triumvirat4

Vi får se om det nuvarande styret med socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister får fortsatt förtroende i valet i höst. I så fall kommer pengarna till nämnden att skäras ner nästa år…

Nämnden ska besluta om att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Det är ytterligare ett beslut som ska fattas, om ”Urvalsregler för placering vid skolenhet”.

urvalDet här ärendet har funnits med på dagordningen tidigare, men drogs då tillbaka. Nu lär det dock ”stanna kvar”.

Urvalsregler blir aktuella om fler vårdnadshavare väljer en skola för sina barn än det finns plats för.

Förvaltningen föreslår att följande urvalsregler ska gälla för placering vid en skolenhet:

”I första hand får eleven gå vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Placering av eleven vid den valda skolenheten får dock inte göra att en annan elev inte får gå i en skola nära hemmet. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad det finns platser kommer de att tillsättas genom lottning.”

Det kan vara bra att notera att eleven inte har en absolut rättighet att gå i skolan närmast hemmet, det räcker att skolan ligger nära hemmet. Det är faktiskt så det uttrycks i Skollagen. Men vad är det då som nämnden föreslås ändra på i urvalsreglerna? Jo, det är att avskaffa syskonförturen. Tidigare hade en elev som hade ett syskon på den valda skolan rätt att gå före de elever som inte hade det.

syskonFörvaltningen menar att syskonförtur motverkar:

”en allsidig elevsammansättning.”

Förvaltningen fortsätter:

”skolan ska vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt samhälle [och då] är det viktigt att elever med olika bakgrund möts och får möjligheter att skapa gemensamma erfarenheter och förståelse för varandra.”

Förvaltningen har naturligtvis rätt, den brukar oftast ha det. Men jag har ändå ett litet tvivel i bakhuvudet… Och det tror jag också att föräldrar med flera skolbarn kan ha, särskilt när barnen är i typ lågstadieåldern. Det kan dels vara en trygghet för barnen att gå i samma skola som syskonen och dels kan det underlätta föräldrarnas skjutsande av barnenvalja till och från skolan.

Det kan nog vara så att intressen kolliderar, jag vet inte riktigt vilket som i så fall väger tyngst – föräldrarnas önskemål eller förvaltningens motivering. Syskonförtur gäller dock inte bara lågstadiet, om man nu vill ha det, Skollagen stadgar nämligen att ett en elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där. Och låg- och mellanstadierna ligger oftast på samma skola.

Nämnden ska avsluta sitt sammanträde med att fatta beslut om hur pengarna till premier från olika stiftelser ska fördelas mellan de olika högstadierna i kommunen.

Och efter måndagens sammanträde väntar sedan kommunfullmäktige på onsdag.

PS. Kolla gärna in de mycket intressanta kommentarerna på min förra blogg om Solvarm – ”Mene mene tekel u-farsin”. Och Solvarm…

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: