Arkiv

Archive for the ‘boende’ Category

Dilemma: Hus eller träd?

31 januari, 2022 3 kommentarer

Det pågår sedan några år tillbaka ett stort arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) i Vänersborg. En fördjupad översiktsplan:

“utgör en samlad vägledning för mark- och vattenanvändning”

Denna pågående FÖP handlar om Vänersborg och Vargön. Det är ett område som omfattar ca 6.400 ha och det bor ungefär 30.000 människor i området.

Vänersborg har som mål att växa befolkningsmässigt. Det ser vi inte minst på alla detaljplaner som upprättas, alla bostadshus som byggs och alla nya bostadsområden som växer fram. Det byggs som aldrig förr. Den fördjupade översiktsplanen ger förslag på var kommunen ska fortsätta växa och var nya invånare ska bosätta sig. Till stor del är det fortfarande vänersborgare som bosätter sig in de nya bostäderna. Det har nämligen funnits ett uppdämt behov sedan många år tillbaka. Det är dock bara en tidsfråga tills nya invånare flyttar in i Vänersborg.

Vänersborg är och har nog alltid varit en attraktiv boendekommun. Många som genom tiderna har flyttat till Vänersborg har samtidigt haft sin försörjning i t ex Trollhättan eller andra orter inom pendlingsavstånd. Vänersborgs kommun har stora naturvärden, inte minst flera sjöar och framför allt Vänern inom sina gränser, som har lockat människor. Det finns skog och natur runt knuten var man än bor i kommunen. Kommunens sjönära och grönnära läge är viktiga värden för invånarna.

I FÖP:en, som för närvarande håller på att omarbetas, framhålls de gröna värdena:

“Närhet till grönområden och olika rekreationsmöjligheter ska finnas för alla”

Och vidare:

”Tillgången till grönområden inom och i närheten av stadsbebyggelsen är också en resurs som lyfts fram som grundläggande för såväl dagens som framtidens identitet och möjligheten att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för människor, växt- och djurliv.” 

Men var ska de inflyttade människorna bo i kommunen? Ju fler som flyttar till Vänersborg ju större tryck blir det på att exploatera den natur som gör att människor vill flytta hit.

Det är ett dilemma.

Det är inte helt lätt att lösa dilemmat. I oktober 2008 antogs t ex “Program för Detaljplaner för södra delen av Dalbobergen och Katrinedal norra”. Där stod det:

“Nya bostäder och bostadsområden byggs centrumnära men också sjönära och grönnära för att ta vara på Vänersborgs naturvärden.”

Det blev nästan skrattretande. Det skulle byggas grönnära för att ta vara på naturvärden… Men för de som inte kunde bo i dessa fastigheter då?

I samma program försökte man, mycket hjälpligt får man väl säga, skyla över konflikten och vad lösningen verkligen innebar:

“Föreslagen exploatering innebär minskning av grönområdets areal men påverkan på rekreationsvärdet bedöms bli acceptabelt.”

Vänersborgs kommun har en så kallad Grönplan. Den syftar bland annat till att:

“bereda möjligheter att skapa och bevara en sammanhållen grönstruktur och en långsiktigt god hushållning med grönområdena i tätorten.”

Grönplanen ska så att säga vara ett verktyg för kommunen att bygga ut bostäder och infrastruktur på ett sådant sätt att:

“det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle med god tillgång till närnatur.”

Vi ser omedelbart dilemmat…

Under de senaste åren har kommunen bedömt att exploateringen av grönytor varit acceptabel. Ofta så har också bostäder helt enkelt prioriterats högre än skog och natur. Det har vi sett på många ställen. Stora delar av den gamla “urskogen” på Mariedal Östra har avverkats för att få plats med villor. (Flera av de träd som blivit kvar har senare blivit ett lätt byte för de stormar som dragit fram.) Den lilla skogsdungen vid Mariedalskolan håller på att ge plats åt 2-3 fastigheter och det är inte mycket kvar av skogsdungen vid Kindblomsvägen i Blåsut. Och de delar av skogen som är kvar vill enligt uppgift en privat fastighetsägare stycka av (upp till fem tomter). Och det verkar kommunen tycka vara ok. Den lilla skogsremsan vid Korseberg, som råkar vara kvar efter avverkningen av den övriga skogen i området, klarar sig inte heller. Där ska det anläggas en GC-väg… (Fast den kallas naturstig av kommunen eftersom den inte ska asfalteras…) För Vänersborgs kommun verkar det bara vara skogsdungar i Sikhallsområdet som är värda att bevaras, där det finns hur mycket skog som helst… 

Den fördjupade översiktsplanen försöker på flera sätt lösa dilemmat “hus eller träd”, men det är inte lätt. I några områden vill tjänstepersonerna bygga bostäder, medan politikerna säger stopp. Och i andra områden är det tvärtom. Min uppfattning är att det är politikerna som trycker på tjänstepersonerna att nedprioritera naturen om och när det blir konflikter mellan intressen.

Den fördjupade översiktsplanen är inget juridiskt bindande dokument, kommunen måste inte följa FÖP:en i framtiden. Den har dock en stor betydelse för den fortsatta kommunala samhällsplaneringen. Men det är som jag har skrivit så många gånger förr i denna blogg – när natur- och miljöintressen står mot ekonomiska intressen så är det naturen som i stort sett alltid drar det kortaste strået.

Kanske skulle politikerna, varför inte i en invånardialog, fråga sig om det är rimligt att en kommun gör intrång i stora naturvärden för att kommunen har en vision om att växa i befolkning.

Det är ett dilemma.

BN 26/10 (2): Solceller i “SAAB”-området

11 november, 2021 1 kommentar

Det har aldrig byggts så många hus i Sverige som på 1970-talet. Under decenniet byggdes inte mindre än 427.644 småhus i landet. (Se “1970-talshusens arkitektur, konstruktion och inredning”.)

Det var främst 1,5-plansvillor utan källare, även om en del hus naturligtvis hade källare också. Det som dominerade 1970-talshusen var taken. Takstol och mellanbjälklag var sammanfogade i en triangel och takfallet blev stort, 45 graders lutning. Taktäckningen var betongpannor i t ex rött eller brunt och svart.

Tyvärr användes en del riskkonstruktioner. Marlén Eskilsson skriver i den länkade artikeln ovan:

“man byggde platta på mark med isolering ovanpå betongen istället för under. När man lägger isoleringen ovanpå betongen hamnar de delar som ligger an mot den fuktiga betongen i en miljö där mögel och andra mikroorganismer kan växa. Dessa golv ger ofta ifrån sig en lukt av mögel.”

Och man byggde även in:

“tryckimpregnerat material i huset, exempelvis tryckimpregnerade syllar. Tanken då var att det impregnerade materialet skulle hålla borta röta, men med tiden uppstod det problem med lukt, ofta orsakad av kloranisoler, som letade sig in i huset.”

Det så kallade SAAB-området i västra Mariedal består av typiska 1970-talshus. Det byggdes i början av 1970-talet och anses av byggnadsnämnden och -förvaltningen ha:

“särskilt arkitektoniska värden och höga gestaltningskvalitéer.”

Så står det i underlagen till byggnadsnämndens sammanträde den 26 oktober.

Huruvida “SAAB-husen” har de riskkonstruktioner som beskrivs ovan vet jag inte. Husen beskrivs i kommunens handlingar på följande sätt:

 • “1½-planshusens stora och från gatan mycket påtagliga röda tegeltaken med lika form, färg och vinkel är tidstypiska till sin karaktär och håller ihop området och gatumiljön.”
 • “En av hustyperna har entré på gaveln. Dessa höga gavlar med en stor sammanhållen yta, två små fönster och en nätt entré med skärmtak i bottenvåningen är ett återkommande tema i området som på ett tilltalande sätt tolkar idén om den lilla stugan.”
 • “Också träfasadernas stående panel med listverk och detaljer ger området sin speciella karaktär. De är gemensamma för alla bostadshus och bidrar till den sammanhållna karaktären.”
 • “Det samma gäller balkongernas och takkupornas utförande.”
 • “De varierande färgerna på fasaderna ger en variationsrikedom som är en del av områdets ursprungsidé.”
 • “Fönster och dörrar utan spröjs är tidstypiskt och ursprungligt från när husen byggdes. De enkla fönstren och dörrarna utan spröjs bidrar också till lugn och balans i den i övrigt detalj- och variationsrika gatumiljön.”

Området/projektet fick Expressens miljöpris 1973. Motiveringen löd:

”En låghusby med den gamla småstadens charm men med all modern komfort till låg kostnad… Åk till Vänersborg och lär!”

I samband med att en fastighetsägare sökte bygglov för ett uterum för några år sedan utarbetades riktlinjer och nämnden antog tidigare i år ett gestaltningsprogram för att bevara områdets kulturvärden och karaktär. Den beskrivning av husen som jag återgav ovan är citerad från dessa riktlinjer. (Du kan ladda ner riktlinjerna här.)

Och så långt är väl allt frid och fröjd. Men i höst har en av de boende i SAAB-området ansökt om att få sätta solceller på taket. Det tyckte inte byggnadsförvaltningen var någon bra idé. Den ansåg att det stod i strid med det antagna programmet:

“Solceller påverkar gestaltningen på ett sådant sätt som inte är förenligt med gestaltningsprogrammet.”

Och därför var bedömningen att:

“följa angivna linjer i gestaltningsprogrammet och inte urholka rekommendationerna. Därmed väger kulturvärdena tyngre.”

På nämndsmötet i september behandlades ärendet första gången. Då var ett av skälen till förvaltningens förslag om avslag att:

“det sedan tidigare inte fanns några paneler”

En av politikerna i nämnden visste dock bättre. Det fanns sedan tidigare en husägare som hade fått bygglov för solpaneler. Det visste inte förvaltningen utan det blev återremiss. Beslutet hade följande lydelse:

“Byggnadsnämnden återremitterar ärendet för fortsatt utredning avseende inventering inom området av eventuellt befintliga solcellsinstallationer samt förnyad dialog med bostadsrättsförening och stadsarkitekt.”

Och i oktober skulle ärendet avgöras. Tjänstemännen hade gjort sin “läxa”:

“Området som omfattas gestaltningsprogram har sedan tidigare en bostad som installerad solpanel/solfångare på taket i en sektion om 5 paneler.”

Men det spelade ingen roll. Förvaltningens förslag var fortfarande att politikerna i nämnden inte skulle bevilja bygglov för solcellerna. De stora arkitektoniska värdena och de höga gestaltningskvalitéerna var viktigare än solceller.

Stadsarkitektens höll med, området hade stora kvalitéer som:

“bland annat utgörs av den genomgående enhetliga röda takkulören. Den sökta solcellspanelen utgörs av en närmare svart kulör och delas upp i solcellsytor på grund av en stor takkupa, detta gör att anläggningen får ett spretigt uttryck. Anläggningen har en stor negativ påverkan på kulturvärdet. Takytan är synlig från Tegelbruksvägen samt från GC vägen bakom området.”

Däremot hade ”Västra Mariedals Samfällighetsförening” (det finns ingen bostadsrättsförening eftersom de boende äger sina respektive hus) inget att erinra mot solcellerna. Samfälligheten menade att den information de hade fått var att det inte skulle vara några problem med att installera solceller i området. Samfälligheten tyckte också:

“Husen värms upp med direktverkande el och husen är inte så välisolerade. Att neka installation av solceller är kontraproduktivt mot kommunens målbild som fastslagits i ”Miljöprogram 2030” och ”Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030”.”

Dessutom ansåg samfälligheten att de svarta solpanelerna  passade in tillsammans med de övriga svarta plåtdetaljerna som var vanliga på taken.

Även den sökande hade yttrat sig och påpekade att:

“takytan som ska kläs in med solceller inte är synlig mot området utan har skogen som betraktare.”

Det hade även förvaltningen fått medge:

“Dock har just denna fastighet och taksluttning ett sådant läge att den inte direkt är iögonfallande då den angränsar till skog i områdets ytterkant. Fastigheten har begränsad synlighet från Tegelbruksvägen och gc-väg in i området på sommarhalvåret”

Den sökande fortsatte:

“Men denna platsspecifika förutsättningen skulle inte anläggningen bli vägledande för andra bygglov.”

Det blev en ganska intensiv debatt på byggnadsnämndens sammanträde. Och som vanligt var det inte bara politiker som deltog, utan också tjänstepersonerna. Det verkar som om de tekniska nämnderna har mycket aktiva tjänstepersoner med många åsikter…

Det utkristalliserade sig ganska snabbt två läger bland politikerna. På den ena sidan de styrande från socialdemokraterna med ordförande Bo Dahlberg (S) i spetsen. Sett utifrån så verkar ordförande Dahlberg för det mesta tycka som tjänstepersonerna, liksom de övriga socialdemokraterna.

Flera politiker i oppositionen framförde att de aktuella solcellerna dels skulle ligga utanpå taket, dels så var de borttagbara/utbytesbara. De konstaterade också att det i stort sett bara skulle vara fiskmåsar och ekorrar som skulle se solcellerna. Och så syntes de så klart också på byggnadsförvaltningens flygbilder…

Det känns lite som att dokument, i detta fall ett kulturmiljöprogram, står mot en praktisk verklighet. Om kulturmiljöprogrammet leder till att fastighetsägarna inte kan satsa på sina fastigheter så lär det få följden att husen tappar i värde. Satsningar och upprusningar på de ca 50 år gamla husen omöjliggörs.

Pontus Gläntegård (V) ansåg att om han hade vetat att kulturmiljöprogrammet skulle stoppa hela utvecklingen i området skulle han aldrig varit positiv till det. Gläntegård ställde frågan vad som händer med husen i området när den tekniska livslängden är ute för husen och de behöver stora renoveringar. De kanske till och med måste rivas och återuppföras med samma kulörer, men kanske lite högre för att få en modern grundläggning och ett modernt uppvärmningssystem. Eller kommer de boende att vara förpassade till att leva i fallfärdiga mögelhus som tack för deras vilja att bevara kulörerna i området?

Flera politiker i nämnden ansåg att förvaltningen övertolkade innebörden av kulturmiljön i området. Och varför har inte samtliga områden från 1970 samma hårda krav på sina tak. Det finns ju t ex inga kulturmiljöprogram för Torpa och Flanaden, som inte ligger så långt därifrån.

Gläntegård (V) frågade sig också varför inte byggnadsnämnden stoppade rivningen av den vackert betonggrå sessionssalen när den hade fin miljonprogramsstil…

Det stod två förslag mot varandra – att följa tjänstepersonernas/förvaltningens linje och avslå bygglov, eller att bevilja bygglov.

Byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov. De som röstade för detta förslag var Pontus Gläntegård (V), Bengt Fröjd (C), Torbjörn Moqvist (SD), Tommy Christensson (M) och Gisela Gavelin (M).

De ledamöter som inte ville ge bygglov var Bo Dahlberg (S), Christina Rosell (L), Elisabeth Bohlin (S) och Roland Stegeröd (S),

Det kan noteras att centerpartiets ledamot Fröjd stödde oppositionen, medan liberalernas representant Rosell gjorde tvärtom. Rosell gjorde gemensam sak med socialdemokraterna.

Enligt uppgift uttryckte tjänstepersonerna efter voteringen att arbetet med kulturmiljöprogrammet i stort var helt förgäves nu när politikerna hade gett bygglov.

Motiveringen till beslutet var följande:

“Just denna fastighet och taksluttning har ett sådant läge att den inte direkt är iögonfallande då den angränsar till skog i områdets ytterkant. Fastigheten har begränsad synlighet från Tegelbruksvägen och gc-väg in i området på sommarhalvåret. Bedömningen är att förvanskning av områdets karaktär och kulturvärde är begränsad utifrån fastighetens unika förutsättningar.”

Det ska bli intressant att se hur nämnden uppträder nästa gång någon i SAAB-området söker bygglov… Läser man byggnadsnämndens motivering så får i varje fall jag intrycket att detta bygglov kan vara ett undantag.

Kategorier:boende, Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige 17/3 2021 (1/2)

18 mars, 2021 1 kommentar

Gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige genomfördes utan några större tekniska problem. Och det går också att titta och lyssna på sammanträdet i efterhand. Gör gärna det. (Se Webb-TV.)

Arbetsordning och inskränkningar

Under förra våren, 2020, slöts en överenskommelse mellan de olika partierna. Det var i den extraordinära situation som rådde förra våren (2020) med pandemin – och när de tekniska möjligheterna till distanssammanträden inte var på plats.

Överenskommelsen gäller fortfarande och det var samma begränsningar i arbetsordningen igår som tidigare. Det var begränsad talartid, endast skriftliga frågor och svar utan muntlig debatt mm. Detta trots att det inte längre finns några som helst behov av tidsbegränsningar och andra inskränkningar. Ledamöterna befinner sig ju inte fysiskt i samma rum eller ens i närheten av varandra. Smittspridningen är obefintlig…

Det skulle emellertid bli mer likt den “gamla” arbetsordningen på nästa sammanträde meddelade kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C). Men inte riktigt, talartiden på inlägg skulle fortfarande begränsas till 3 minuter.

I samband med att överenskommelsen slöts mellan de olika partierna ställde jag frågan till dåvarande kommundirektören och tillika juristen:

“Talartiden är satt till max 3 min. Om en ledamot inte accepterar denna begränsning och hänvisar till Kommunallagen – vad gäller då?”

Jag fick svaret av kommundirektören:

“Kommunallagen går före. Överenskommelsen gäller endast så länge alla följer den.”

Jag ställde också en fråga om hur länge partiernas överenskommelse gällde:

“Eftersom det inte står något datum är det lätt att få uppfattningen att beslutet gäller tills vidare. OM beslutet gäller tills vidare, är det då lagligt?”

Kommundirektörens svar:

“Beslutet gäller som jag uppfattar det så länge vi har en extraordinär situation.”

Som jag ser det har vi ingen “extraordinär situation” längre. Det grundar jag på att den tekniska lösningen för distanssammanträden är på plats och helt acceptabel. Den tidigare överenskommelsen mellan partierna saknar, enligt mitt sätt att se det, helt och hållet mening. Överenskommelsen bara begränsar yttrandefriheten och inskränker kommunallagen.

Ibland är min känsla att många ledamöter vill att det ska diskuteras så lite politik som möjligt i Vänersborg…

“Övriga” ärenden

Det var ett relativt tyst fullmäktige igår. Det var inte många som överhuvudtaget yttrade sig. Det var några korta inlägg i några ärenden, men där var ledamöterna överens eller ville inte, av någon anledning, diskutera. Det var bara ett ärende som ledde till meningsskiljaktigheter och därmed debatt.

Följande ärenden klubbades igenom snabbt och lätt, dvs utan eller med enstaka inlägg: “Styrande dokument för informationssäkerhet”, “Uppbyggande av livsmedelslager för beredskapssyfte” (Dan Åberg (M) hade ett kort inlägg om samverkan med regionen), “Omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB” och “Svar på motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser” (Mathias Olsson yrkade endast bifall till motionen men avstod att säga något i sak och Mats Andersson (C) och Anders Wiklund (MP) yrkade avslag.)

De många medborgarförslagen diskuterades inte heller i detta läge, utan remitterades bara vidare till kommunstyrelsen och ibland också till en “aktuell” nämnd. Lutz Rininslands (V) interpellationer till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) respektive kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) diskuterades överhuvudtaget inte, utan skedde helt skriftligt. (Se “Imorgon är det KF (17/3)”.)

Två motioner från Vänsterpartiet

Två motioner avhandlades som var skrivna av vänsterpartister. Lutz Rininslands och Stefan Kärvlings motion om systematiskt uppföljning av beslut bifölls av ett enhälligt fullmäktige. Enkelt uttryck handlade den om att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen skulle upprätta en slags “to-do-list” eller “att-göra-lista” över fullmäktiges beslut och uppdrag. (Se “Imorgon är det KF (17/3)”.) Det är egentligen konstigt att detta inte har gjorts tidigare. Jag tackade i stort sett bara för motionens behandling och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dan Åberg (M) yrkade bifall och citerade sig själv:

“Jag brukar säga att det säkraste sättet för att inte nåt ska verkställas är att fullmäktige bifaller en motion.”

Åberg hoppades att hans teori skulle spricka denna gång och att motionen verkligen skulle verkställas. Vilket skulle innebära att alla andra motioner i fortsättningen också skulle göra det.

Rininsland (V) hade även en egen motion. Den handlade om vilken roll ledamöterna i kommunstyrelsen har. Rininsland menade att det är för mycket information i kommunstyrelsen och för lite politik – något som jag också har framfört i denna blogg vid flera tillfällen. Det är timmavis med information. Det hade varit bättre, menade Rininsland, att tjänstemännen spelade in föredragningarna och så kunde ledamöterna titta på dem innan sammanträdet. Det skulle spara pengar. Rininsland menade att varje timme i kommunstyrelsen kostade kommunen:

“i runda tal mellan 4.000-5.000 kronor”

Dessutom skulle andra intresserade politiker kunna titta på filmerna. Det skulle också spara tid som istället kunde användas till ett politiskt samtal. Då hade tjänstemännen fått en större hjälp vid utredningar mm. De skulle veta “vartåt det lutade”. Som det nu är görs ibland stora tidskrävande utredningar och så röstas förslagen utifrån utredningarna ner. Vänersborg har ju ett minoritetsstyre, och kommer sannolikt att ha det i fortsättningen också.

Benny Augustsson (S) var inte speciellt glad över Rininslands idéer när han replikerade. Efter en stunds dialog verkade de rutinerade politikerna dock komma bättre överens och det slutade med att Augustsson sa:

“Jag är inte längre bort än ett telefonsamtal.”

Det blir nog så att Rininsland ringer upp Augustsson vad det lider…

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025

Det blev inte heller någon diskussion om bostadsförsörjningsplanen. Lutz Rininsland (V) framförde sina åsikter och jag mina. (Se “Imorgon är det KF (17/3)”.) Ingen annan sa något. Ändå försökte jag provocera, när jag sa:

“Jag reagerar när jag läser i planen för år 2023:

“förhoppningsvis påbörjas även den långsiktiga utbyggnaden i Sikhall.”

“…förhoppningsvis…”

Jag vet inte riktigt vad ordet “förhoppningsvis” syftar till. Tänker planen på entreprenörer eller byggnadsnämnden eller byggnadsförvaltningen? Eller kanske samhällsbyggnadsnämnden? Eller samhällsbyggnadsförvaltningen?

Det finns entreprenörer i Sikhall som vill börja bygga så snart som möjligt. Så sent som den 19 januari i år fick en känd entreprenör i området avslag i byggnadsnämnden, eller som det står i protokollet, “negativt” förhandsbesked, på att få avstycka 3 småhustomter. Det finns alltså folk som vill bygga nu, nu år 2021.

Byggnadsnämnden motiverade avslaget med att det krävs en detaljplan. Men denna detaljplan har det arbetats med i 5 år, och den är fortfarande inte klar. Planarbetet har dragit ut på tiden. Det berättades av tjänstemän på ett nämndsammanträde i oktober. Det antyds att det finns personer i kommunen som av någon anledning agerar för att fördröja den.

Så varför står det att utbyggnaden “förhoppningsvis” ska påbörjas år 2023? Vem har Bostadsförsörjningsplanen förhoppningar på?”

Ingen sade något efter Vänsterpartiets två inlägg. Bostadsförsörjningsplanen antogs.

Fortsättning följer, och då handlar det om M-motionen om översyn av dagens internhyra – se ”KF 17/3 2021 (2/2): Underhållsberget”.

Imorgon är det KF (17/3)

16 mars, 2021 2 kommentarer

Imorgon onsdag är det dags för kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, att sammanträda.

Sammanträdet sker återigen på distans, vilket naturligtvis är bra och nödvändigt i dessa tider. Mindre bra är att den överenskommelse som partierna slöt i våras förra året om begränsad talartid, endast skriftliga frågor och svar utan debatt mm fortfarande ska gälla. Vänsterpartiet vill att dessa regler, som faktiskt begränsar yttrandefriheten, ska tas bort. Överenskommelsen slöts i ett speciellt läge. Nu är det dags att ta bort reglerna. Ordförande Levin (C) och de andra partierna ville dock av någon anledning ha dom kvar. Antagligen försvinner dom till nästa sammanträde i april.

Dagordningen har följande utseende:

Det blir en annan justerare än undertecknad (ärende 4). Justerarna måste nämligen befinna sig på plats i kommunhuset, och det har jag meddelat att det tänker jag inte göra.

Fullmäktige ska anta nya riktlinjer för informationssäkerhet. Det är inte mycket att orda om, det behövs nya. De gamla riktlinjerna antogs 2009 och det har ju onekligen hänt en del på området sedan dess. Jag tror inte att det ens blir någon diskussion om riktlinjerna.

Däremot blir det säkert en del diskussion kring ärendet därefter, “Bostadsförsörjningsplan 2021-2025”. Det långsiktiga syftet med bostadsförsörjningsplanen är att:

“skapa förutsättningar för alla i kommunen att bo och leva i goda bostäder. Planen ska visa hur behoven ser ut, vilka mål kommunen har, och vilka åtgärder kommunen ska genomföra när det gäller bostäder.”

Kommunens målsättning är att kunna skapa förutsättningar för att det ska kunna byggas 200 bostäder om året. Det ska ske genom att kommunen ska ha:

“lagakraftvunna detaljplaner för både småhusområden och flerfamiljshusområden i olika delar av kommunen.”

Det i sin tur förutsätter att kommunen äger mark på strategiska ställen.

Bostadsbyggandet sker huvudsakligen i tätorterna, särskilt i Vänersborg och Vargön, men till viss del även på landsbygden. Jag reagerade när jag läste i planen för år 2023:

“förhoppningsvis påbörjas även den långsiktiga utbyggnaden i Sikhall.”

Jag reagerade därför att Magnus Larsson, en känd entreprenör i Sikhall, så sent som den 19 januari i år fick avslag i byggnadsnämnden, eller som det står i protokollet, “negativt” förhandsbesked, på att få avstycka 3 småhustomter. Byggnadsnämnden motiverade med att det krävs en detaljplan. Men denna detaljplan har det arbetats med i 5 år nu, och den är fortfarande inte klar. Det finns personer i kommunen som av någon anledning medvetet fördröjer den… (Jag återkommer till detta vid tillfälle.)

Min partivän Lutz Rininsland (V) har en del kritiska synpunkter på bostadsförsörjningsplanen. Rininsland anser att kommunen mest samlar ihop information i planen om hur många bostäder som har byggts de senaste åren, hur många som byggs nu och hur många som är på gång. Uppgifterna skrivs sedan ner i planen, som därigenom blir mer som en “inventering” än en plan som styr bostadsbyggandet. Rininsland gillar inte heller att skiljelinjen mellan bostadsförsörjningsplanen och socialnämndens boendeplan är så tydlig.

Jag kan väl också upplysa om att det kommunala aktiebolaget Vänersborgsbostäder ska garantera att behovet av hyresrätter säkerställs i kommunen. I planen står det:

“Att bygga bra bostäder till rimliga priser för alla, oavsett inkomstgrupp eller samhällsklass är allmännyttans ursprungliga och mest grundläggande uppgift.”

Kommunfullmäktige ska godkänna att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett livsmedelsförråd till ett värde på 1,3 milj kr för 2021, för att säkra upp tillgången på livsmedel i händelse av en krissituation. Ärendet kommer sannolikt att klubbas igenom utan diskussion.

Fullmäktige kommer att, i stort sett, bifalla en motion från Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) om systematiskt uppföljning av beslut. Det har ju inte helt sällan varit så genom åren att beslut som har fattats av fullmäktige inte har verkställts. Moderaterna har t ex varit med om det flera gånger, vilket har fått Dan Åberg (M) att utbrista (kommunfullmäktige i december):

“Jag brukar säga att det säkraste sättet för att inte nåt ska verkställas är att fullmäktige bifaller en motion.”

Den direkta anledningen till motionens tillkomst var dock inte moderaternas motioner. Det var när det i höstas upptäcktes att byggnadsnämnden inte hade verkställt ett beslut av kommunfullmäktige från år 2017. Då uppdrog nämligen fullmäktige till nämnden att ta fram en fördjupad översiktsplan för Brålanda. Det blev aldrig av… (Se “KS 9/9: FÖP Brålanda”.)

Rininsland och jag motionerade därför om att fullmäktige regelbundet ska följa upp fattade beslut – och att kommunens nämnder, som t ex byggnadsnämnden, ska fatta liknande beslut. Nu är förslaget att fullmäktige två gånger om året, i april och oktober, ska redovisa en uppföljning av fattade beslut.

Jag kommer att tacka för motionens behandling och yrka bifall till förslaget. Kanske säger jag också något om att idén till motionen är tagen från socialnämnden där detta har skett under en ganska lång tid och att det har underlättat för nämnden att behålla kontroll över beslut och dess konsekvenser. Det gäller att lära av varandra.

Fullmäktige kommer att avslå sverigedemokraternas motion om krav på “läkarintyg för måltidsavvikelser”. I september förra året skrev jag faktiskt en blogg om motionen, se ”BUN (14/9): Läkarintyg för specialkost?”. I kommunstyrelsen insåg motionären att motionen var behäftad med en del fel och han medgav att den skulle ha varit annorlunda formulerad om den blivit skriven idag.

Lutz Rininslands (V) motion “Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen?” ska anses besvarad – med hänvisning till:

“ordförandens ansvar för att leda kommunstyrelsens arbete.”

Vi får se vad Rininsland säger om det när fullmäktige ska fatta beslut i frågan. Det går att få en föraning i Rininsland blogg “Det ankommer på Benny Augustsson att bestämma”.

Det kommer antagligen att bli en del diskussion mellan framför allt socialdemokrater och moderater, tror jag, kring Tor Wendels (M) motion “Översyn av dagens Internhyra”. Kanske kommer också kommunalrådet Mats Andersson (C) att upprepa sin klassiska kommentar från kommunstyrelsen om att motionen är ett:

“skott i foten.”

Wendels motion hade följande yrkanden:

 • “att Kommunfullmäktige konstaterar att trots beslutad budget ger dagens underhållsskuld i nuläget inte Samhällsbyggnadsnämnden förutsättningar för ”en god ekonomisk hushållning” av kommunens ägda fastigheter.”
 • “att en åtgärdsplan för att snarast åtgärda underhållsskulden tas fram snarast, samt”
 • “att grundorsaken till att underhållsskulden existerar och inte åtgärdats tidigare trots kännedom utreds, i syfte att ge förslag på åtgärder i avsikt att situationen inte ska uppstå igen.”

Jag anser fortfarande att det är en bra motion. Det måste tas ett ordentlig tag kring kommunens fastighetsunderhåll. Det ska inte få förekomma sådana skandaler som på Norra skolan och i kommunhuset. Men egentligen tror jag att det borde bildas ett kommunalt fastighetsbolag som äger och sköter fastigheterna. Som Kraftstaden i Trollhättan. Det behövs proffs som sysslar med fastighetsförvaltning. Vänersborgsbostäder är för övrigt också ett bra exempel “här hemma”.

Om partierna röstar som de gjorde i kommunstyrelsen så kommer den moderata motionen att få majoritet i kommunfullmäktige.

Det har lämnats in flera medborgarförslag. De ska inte avgöras av kommunfullmäktige imorgon, utan bara skickas vidare till ett antal nämnder och styrelser för beredning. Medborgarförslagen handlar om:

 • önskan av en trottoar längs Lilleskogsvägen
 • mer pengar till utflykter inom skolan
 • införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV)
 • säkerställa bra mobiltäckning på Halle- och Hunneberg
 • göra kommunen djur- och människovänligare

Det finns säkert anledning att återkomma till någon eller några av dessa medborgarförslag då det är dags för beslut.

Lutz Rininsland (V) har lämnat två interpellationer. Den första interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) och har rubriken “Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande?”. Den andra, “Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet”, ställs till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Det går att läsa mer om dessa interpellationer, frågor och svar, på Rininslands blogg – se “Frågar man inte får man inga svar”, “Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen” och ”Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete”.

Efter att dagordningen var spikad har det kommit några motioner. Två av dem var dock inlämnade av en politiker som inte sitter i kommunfullmäktige. Det är inte tillåtet. Däremot är motionen från Sverigedemokraterna ok. Det är en motion om kläder till förskolepersonal som slutar med yrkandet:

“Vänersborgs kommun erbjuder arbetskläder till all förskolepersonal”

Det går som vanligt att följa fullmäktigedebatten på kommunens webb-TV.

%d bloggare gillar detta: