Arkiv

Archive for februari, 2011

Huvudman: Vänersborgs kommun

27 februari, 2011 Lämna en kommentar

Huvudman för förskolan och skolan är kommunen.

Den nya Skollagen som träder i kraft 1 juli ägnar ett särskilt kapitel åt huvudmannens uppgifter. Det är ett viktigt kapitel. Skolan har ju sitt uppdrag från riksdag och regering samtidigt som kommunen står för allt det ekonomiska, organisatoriska etc. Inte nog med det, all personal inklusive rektorer anställs av huvudmannen.

Det här förhållandet leder till en slags dragkamp om vem som egentligen bestämmer över skolan.

Kapitel 2 i den nya Skollagen reglerar huvudmannens ansvar för skolan.

Det mesta i kapitlet är en ganska tråkig läsning. En stor del handlar om vilka som får anställas i skolan, vilka behörighetskrav som ska ställas på rektorer och lärare osv.

Några intressanta ”detaljer” finns det dock även om detta. När det gäller undervisning säger Skollagen att huvudmannen ska använda lärare och förskolelärare som har en adekvat utbildning, dvs en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Det krävs någon typ av (adekvat) examen.

Som rektor eller förskolechef (rektor på förskolan ska i fortsättningen inte kallas för rektor) får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Här tycks det finnas ett visst ”friutrymme”. Hur avgör huvudmannen vem som har pedagogisk insikt? Huvudmannen har ju sällan något pedagogiskt intresse. Huvudmannens största intresse brukar vara om skolan håller budget eller inte. (Såvida inte skolans resultat slås upp i massmedia.) En bra rektor kan således i kommunens ögon vara en rektor som håller budget. När en rektor eller förskolechef ska anställas kan nog andra faktorer än pedagogisk insikt bli aktuella.

Skollagen slår fast att det ska finnas en elevhälsa. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Samma sak med Studie- och yrkesvägledare. I Skollagen står att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

”Ska finnas tillgång till” är naturligtvis ett luddigt begrepp. Syftet från lagstiftarens sida är nog ganska klart, men i praktiken är risken stor att huvudmannen i t ex besparingstider ofta drar ner på sådant här.

Huvudmannen ska vidare se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Lagen säger ”ges möjligheter till”, dvs i meningen tid och pengar. Skollagen förutsätter säkerligen också att den här kompetensutvecklingen är av god kvalitet. Det händer att huvudmannen prioriterar kompetensutveckling från andra premisser än styrdokumenten, t ex förordar kurser i arbetslagsutveckling.

I Vänersborg är mycket liten tid avsatt för utbildning, kompetensutveckling, i den nya Läroplanen. Huvudmannen utgår dessutom från att pedagogerna kan utbilda sig själva. Huvudmannen skickar några pedagoger på en endagskurs så att de kan kompetensutveckla resten av personalen på någon K-dag…

Huvudmannen har också en del ”fysiska” uppgifter. Det ska finnas lokaler och utrustning. Ganska självklart kan tyckas, men samtidigt säger Skollagen att utrustning ”som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas”. Dessutom ska det finnas ”lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning”. Finns det datorer på alla skolor i Vänersborg så att det räcker till – för att ta ett exempel?

Det ska också finnas tillgång till bibliotek samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider (utan kostnad).

Andra viktiga uppgifter huvudmannen är att se till att det inte förekommer kränkande behandling. Ett kapitel ägnas åt detta.

Slutsats.

Huvudmannens, dvs kommunens, uppgift är att se till att rektorn och pedagogerna kan sköta sina jobb, dvs sina uppdrag givet från riksdag och regering. Huvudmannens uppgift är att se till att på alla sätt ge de nödvändiga verktygen för detta jobb.

Det framgår tydligt av Skollagen (och Läroplanerna) att det är rektorn och förskolechefen som är ansvariga för all pedagogisk verksamhet i skolan och förskolan.

Det står däremot inget i Skollagen eller Läroplanerna att rektorn och förskolechefen är ansvariga för t ex budget, fastighetsskötsel och personalfrågor.

I Vänersborg, och många andra kommuner, har sådana uppgifter, som budget, fastighetsskötsel och personalfrågor, pålagts rektorn och förskolechefen av den kommunala huvudmannen.

Nu är ju rektorn och förskolechefen anställda av kommunen. Eftersom det är huvudmannen som då också står för t ex rektorns löneutveckling så kan många rektorer komma i svåra valsituationer.

Detta är mitt fjärde inlägg om skolan. Det första handlade om Pisaundersökningen, det andra om rektorns statliga uppdrag och det tredje om rektorn i Vänersborg.

Kategorier:BUN, Skola, Ungdomar

Jonas Sjöstedt

26 februari, 2011 Lämna en kommentar

Annons_Jonas

Vid juletid 1979  kom jag ”hem” till Vänersborg efter 5 års studier i Göteborg. Det politiska intresset i Sverige var stort. Det var det också i Vänersborg. I mars 1980 skulle nämligen  folkomröstningen om kärnkraftens vara eller inte vara hållas.

Har man bott i Göteborg under 70-talet var det ganska naturligt att man blev mycket inspirerad av de radikala stämningarna i storstaden. Så också jag – till vissa släktingars förtrytelse… Linje 3, Nej till kärnkraft, var t ex en given ståndpunkt.

Efter ett tag fick jag för mig att starta en studiecirkel. Så blev det – i ”Marxismens grunder”. En av deltagarna i cirkeln blev en viss Jonas. Han var bara en 16-17 år men visade redan en ovanlig nyfikenhet, klokhet och intelligens. Han var aktiv i elevernas fackliga organisation, Elevorganisationen i Sverige, tror jag att den hette. Han var sekreterare för hela organisationen! (En annan vänersborgare, Lars Karlsson, var ordförande!)

På den vägen har det vandrat med Jonas – hela tiden politisk aktiv. Han blev så småningom medlem i Vänsterpartiet, blev invald i EU-parlamentet, där han satt i drygt 10 år, och i det senaste riksdagsvalet blev han invald för att representera Vänsterpartiet i Västerbotten.

Nu gästar Jonas Sjöstedt sin gamla hemstad Vänersborg. Han föreläser om ”Finanskrisen, euron och vänsterns svar”.

Naturligtvis ska du försöka att komma på föreläsningen med Jonas. Den hålls på Folkets Hus kl 18.30 nu på måndag 28 feb kl 18.30.

Vi ses där!

Arenaskandalen fortsätter

25 februari, 2011 1 kommentar

Två nyheter i rad om arenan. Igår fick vi reda på att åklagaren inte väcker åtal och idag att kommunen anklagar WSP för att vara den stora boven i Arenadramat.

Chefsåklagare Sune Johansson tycker att en kostnadsökning på arenan med 146 miljoner kronor mer än beslutat inte är mycket att bråka om. Det är ju bara affärsuppgörelser, det finns inget uppsåt, ingen hade avsikt att skada någon – det har ju bara blivit dyrare än beräknat.

Jag förstår inte.

Om S Anders och ett gäng samlas i ett slutet rum, två månader efter kommunfullmäktiges beslut att en arena ska byggas för max 140 miljoner, och bestämmer att det ska läggas på ett entréplan i en andra våning tillsammans med en restaurangdel – då måste man väl för jesse namn förutsätta att S Anders och gänget är vid sina sinnens fulla bruk. De måste ju veta vad de beslutar! Visst vet de att enbart detta beslut fördyrar arenan med åtminstone 40 miljoner. De vet naturligtvis att entréplanet och restaurangen inte ingår i fullmäktiges beslut.

Detta måste väl ändå vara att missbruka sin ställning som förtroendeman?

Att beslutet dessutom hölls hemligt tyder väl i högsta grad på att S Anders och gubbarna visste att det inte var ok? Och varför överhuvudtaget ta ett beslut om det var beslutat innan av fullmäktige?

Sen tror jag inte att S Anders och gubbarna i rummet tänkte i banor som att skada någon. Jag vet överhuvudtaget inte hur man skadar en kommun. Går det att ”skada en kommun”? Mer än ekonomiskt då? Men det var ju det S Anders och gubbarna i det slutna rummet gjorde, de fattade olagliga, fördyrande, medvetna beslut. (Restaurangen och 2:a våningen är ju bara exempel på fördyrande beslut, i och för sig de dyraste – se vidare i min tidigare blogg ”Väck åtal Sune!”).

160 miljoner kronor mer än vad det var tänkt chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta att ”missbruka sin förtroendeställning och därigenom skada huvudmannen”?

Chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta ”Trolöshet mot huvudman”?

Jag förstår inte.

Ann-Christine Ahlberg på Advokatfirman Lindahl i Malmö (som företräder Vänersborgs kommun) har tydligen avslutat sin semester (se WSP vs VBG). Hon har äntligen lämnat in ett yttrande till Göteborgs tingsrätt.

Ahlberg, och således kommunen då också, anser att fördyringen är WSP:s fel.

Kommunen kräver ersättning. Kommunen kräver att 6 miljoner kronor inte ska betalas ut till WSP. (Kommunen har hållit inne 6 miljoner till WSP.)

6 miljoner kronor?

För att komma fram till detta har Advokatfirman Lindahl vid årsskiftet kostat kommunen 4 miljoner! Och det är inte klart än. Processen fortsätter.

I dagens artikel i TTELA läser vi också om en utredning gjord av ett företag som heter Ledet. TTELA har tydligen inte hört talas om denna utredning. Inte jag heller.

Letar man på nätet så ligger Ledet i Malmö(!). VD är Olle Torsténi (källa). Letar man på detta namn så får man en träff där Olle är projektledare i bygget av ishallen(!) i Linköping. (källa) Han är i konflikt(!) med beställaren. Beställaren anser inte att Olles företag har skött sina åligganden och vill hålla inne betalningen(!). ”Blir det ingen lösning så får jag lämna det till tingsrätten” säger Olle Torsténi. (Hur det sen gick vet jag inte.) Olle är projektledare för ett företag som heter YIT och som också finns i Vänersborg (källa).

Det verkar som om Olle är rätt man på rätt utredning.

Kommunen har alltså tillsatt, och betalat för, ytterligare en arenautredning. I hemlighet. Utredningens resultat är naturligtvis också hemligt.

Jag börjar undra. Köper kommunen utredningar tills man får en utredning som visar det kommunen vill?

PS. Sugen på att läsa mer om Arenaskandalen?  Se då till att besöka Vänsterpartiets hemsida.

Vänersborgaren, Torpa och modiga män

23 februari, 2011 Lämna en kommentar

Vänersborgaren kom ut med sitt andra nummer idag.

Vi kan läsa om t ex den nya Torpaskolan. Den byggs för den nya pedagogiken får vi veta. Jag undrar vad ”den nya pedagogiken” är?

Är det att bara tillhandahålla en sal per arbetslag (en definition från förr…) för all undervisning i Fysik, Kemi och Biologi  – en sk NO-sal, när det inte längre finns något ämne som kallas NO? Är det att dela slöjdämnet, som nu för tiden är ett ämne, i en trä- och metalldel och en textildel och förlägga de olika delarna i var sin våning? Är ny pedagogik att musikämnet får tillgång till hela 6-7 salar?

För övrigt ondgör sig Håkan Lind i sin ledare över allt hån, spott och spe som drabbar de som vågar stå upp och gjuta liv och mod i Vänersborg. Han tillhör väl själv den modiga skaran får man förmoda. Det är ingen hejd på det elände som drabbar de modiga från debatter, insändarspalter (dock inte i hans egen tidning, där finns det inga andra åsikter än hans egna) och nätbloggar.

”Nätbloggar”?

Är det läge att tacka för komplimangen?

Rapport från BUN 3: Några reflektioner

22 februari, 2011 Lämna en kommentar

Så här dagen efter Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde så går jag runt med några små funderingar.

När tjänstemännen informerade om bland annat PISA-undersökningen (Bloggade för en månad sedan om PISA-undersökningen.) sa de många helt korrekta saker, t ex att Sverige är ett av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten samtidigt har försämrats. (Skolverket drog de slutsatserna.)

Men varför nämnde de inte en annan av de viktiga slutsatser som Skolverket drog av undersökningen?

“… för elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån är resurser som lärartäthet och klasstorlek betydligt viktigare.”

Är inte det ett viktigt budskap att lyfta fram efter åratal av besparingar och neddragningar i Vänersborgs skolor? Det hade väl varit viktigt för alla nya ledamöter att veta?

Sedan sas det på informationen att alla elever har rätt till särskilt stöd. Även de ”duktiga”. Jag blev konfunderad, det hade jag aldrig hört. Jo, det stod i Skollagen kap 3 fick jag till svar.

Idag kollade jag Skollagen kap 3. Tyvärr, det står inte så. Det är bara elever som befaras inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås som har rätt till särskilt stöd.

§ 10: ”det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Att sedan ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” är en annan sak. Det handlar inte om särskilt stöd.

För övrigt lär SKL (=Sveriges Kommuner och Landsting) ha räknat ut en ny skatteprognos för Vänersborg. Vänersborg får enligt beräkningarna ytterligare +13 miljoner. De pengarna behövs inom både förskola och skola. Även Socialnämnden behöver mer pengar.

Kategorier:BUN, Demokrati, Skola

Rapport från BUN 2: Det är något som inte stämmer…

21 februari, 2011 Lämna en kommentar

Vid det förra nämndsammanträdet togs kommunens yttrande över James Buccis (V) JO-anmälan upp. Vänsterpartiet reserverade sig (det kan du läsa här).

I kommunens svar till JO fanns en mycket underlig passus.

”Centrala registreringsfunktionen har, då någon efterfrågat handlingar som kunde finnas på Arena-Fritid, hänvisat till Arena-Fritids ankomstdiarium. Förfarandet har varit sanktionerat av den centrala myndigheten och har pågått under lång tid.”

Jag hade till dagens sammanträde lämnat in en skriftlig fråga om detta, om Arena-Fritids ankomstdiarium. Jag frågade:

”Då jag efter många år i Barn- och ungdomsnämnden aldrig har hört talas om detta diarium och inte heller blivit hänvisad dit då jag efterfrågat handlingar undrar jag:
När blev detta diarium sanktionerat och av vem?
Jag ber också att få veta i vilket protokoll jag kan se detta beslut.”

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) sa att jag får svaret vid ett senare sammanträde. Då undrade jag varför. Jag ville ju bara ha ett datum när beslutet om detta diarium togs.

”Det finns inget sådant beslut” sa Lena.

Va’? Kommunen skriver ju att diariet ”varit sanktionerat av den centrala myndigheten”. Stämmer inte detta? Är det någon som försöker…

Lena fortsatte:

”Å andra sidan finns inga andra beslut om diarier heller.”

Kerstin Andersson (FP) brukar säga att jag är ute och cyklar. Nu tror jag att ordföranden är det.

Jag vet inte varför Lena intog försvarsställning (som jag uppfattade det). Hon behöver ju inte försvara något, hon har ju inte bestämt något om detta. Fast det är klart, meningen ovan, ”varit sanktionerat…”, har hon ju skrivit under på… Har Lena blivit lurad?

Nu får Lena se till att få upp cykeln på vägen igen.

Vi får se hur svaret lyder nästa sammanträde. Lite spännande blir det.

(Detta är den andra rapporten från dagens BUN-sammanträde. Den första hittar du här.)

Rapport från Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde 1

21 februari, 2011 Lämna en kommentar

Idag var det sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden, årets andra och det andra med en moderat ordförande – Lena Eckerbom Wendel, för dagen något trött efter en lång bilresa från Uppsala.

Förmiddagen ägnades åt information och upplysning för nämndens ledamöter. Kanslichef Claire Melin (fd Gabrielsson) var där liksom verksamhetscheferna Boel, Anne-Len och Sven-Eric. De senare informerade om förskola och grundskola. De pratade bland annat om den nya Skollagen och den nya Läroplanen.

Vid ett tillfälle visade Anne-Len en PowerPoint-bild där det stod att det finns en ny åtgärd beskriven i den nya Läroplanen, man ska kunna utfärda skriftliga varningar i skolans värld. Då tänkte jag att då ligger Vänersborg i framkant, för det verktyget har vi ju använt för länge sedan… Finkänslig som jag är så sa jag inget.

Sedan började det riktiga sammanträdet (efter att Lena hade introducerat några nymodigheter i sammanträdesteknik).

På dagens dagordning stod bland annat att nämnden skulle behandla en begäran om extra anslag till Arena Vänersborg. (Igen.)

Vänsterpartiet yrkade avslag. Inga pengar till Arenan förrän alla papper läggs på bordet. Det var vår ståndpunkt. Inget annat parti tyckte så. Alla andra partier var för mer pengar till arenan. Även Miljöpartiet och Välfärdspartiet – fast de sa ingenting. Men tystnad i sådana här sammanhang är samtycke.

Vi reserverade oss. Så här skriver vi i reservationen:

”Vänsterpartiet kan inte gå med på att avsätta mer pengar till Arena Vänersborg innan vi får svar på vad det egentligen är som pengarna går till. Så länge ett antal utredningar och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss. Att i det läget äska ett antal miljoner kronor som vi ska ge till arenan ”i blindo” är något som vi bestämt avvisar.”

(Jag skrev lite mer om detta i gårdagens blogg som du hittar här.)

Vänsterpartiet hade också lagt en motion i kommunfullmäktige om SYV. Nämnden skulle yttra sig om den idag. Naturligtvis tyckte alla andra partier att det skulle bli avslag.

Det hör liksom till. Står det Vänsterpartiet på något så står det. Det betyder nej. Nu börjar Miljöpartiet och Välfärdspartiet också att säga nej. Hoppas att det är tillfälligt.

Jag argumenterade om att utredningens förslag om kommunens SYV-organisation inte var speciellt genomtänkt eller bra. Kanske hamnade jag lite utanför dagens ämne då. Men jag var tvungen att säga det och att SYV håller på att rustas ner.

Vid ett tillfälle noterade jag att Sjöbergh, ol’ chap, sa att SYV informerar, men det är ”lärarna som handhar barnen”. Och där ligger nog problemet.

Förvaltningen, och tydligen de andra partierna också, ser SYV-konsulenterna som konsulter som kommer inflygande till skolorna och informerar eleverna. Vänsterpartiet ser SYV:arna som en del av skolan elevvårdsarbete där det är viktigt att det finns personliga kontakter mellan vuxen och elev.

Och SYV:arna har en kompetens som inte lärarna har. Och som lärarna inte ska ha. I den nya Skollagen så står det att eleverna:

”ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.”

Jag tror att SYV, som en del av elevvården, kan ha motivationssamtal med elever, kan få eleverna att förstå vikten av utbildning och skola av andra skäl än betyg, kan söka upp barn som är på glid och att få elever att gå utanför sina ramar.

Det är min bestämda uppfattning att en SYV-organisation som inte fungerar får till följd att framför allt elever med invandrarbakgrund och elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå drabbas hårdare än andra grupper.

Som sagt. Den tyckte ingen annan.

Noteras kan att sossarna agerade i den här frågan. Jag skojar inte. ”Var fick de luft ifrån?” som ungdomarna säger. Kanske de inser att de är i opposition.

De hade ett litet ändringsförslag. Det ändringsförslaget tyckte moderaterna var kanonbra – och så tyckte alla andra partier också. Utom Vänsterpartiet då.

Så var det med den socialdemokratiska oppositionen.

(Vill du veta mer om min syn på SYV så har jag bloggat om det, här är motionen och här några funderingar.)

Det var med andra ord ett ganska lugnt möte. De två nya representanterna för Vänsterpartiet, Magnus och Mehmet, fick lära sig att Vänsterpartiet inte lämnar ett möte utan att ha lämnat åtminstone två reservationer…   Blinkar

Kategorier:BUN, Skola, Ungdomar

Konserthus och Arena

20 februari, 2011 1 kommentar

Dagen efter mitt bloggande om kommunens planer för ett nytt konserthus med kongressmöjligheter (här hittar du inlägget) så begav sig Radio Väst till Vänersborg. En reporter intervjuade några människor på stan och vad jag hörde så mötte Radio Väst inga positiva röster till ett nytt konserthus. Och det var ju positivt.

Det blev också en intervju med Gunnar Lidell, kommunens starke man från moderaterna. Gunnar tänker inte använda några skattepengar på ett konserthus.

Från kommunen kan vi inte lova några som helst pengar.”

Gunnar fortsätter:

Om en privat fastighetsägare vill bygga ett konserthus så kan jag inte tänka mig att kommuninvånare har synpunkter på det.”

Och det kan han ju ha rätt i. Vill privata fastighetsägare bygga så är det ju bara för kommunen att tacka och ta emot.

Frågan om att utreda bygget av ett konserthus med kongressmöjligheter var uppe i torsdagens sammanträde i Kulturnämnden – ni vet sammanträdet som egentligen inte var ett sammanträde utan en utbildningsdag. Men som ordföranden i nämnden, Lars Blomgren (FP), snabbt gjorde om till en sammanträde just för att klubba det här förslaget.

Som upplysning till några som undrat så kan jag nämna att Kulturnämndens ordförande Lars Blomgren är densamme som är ordförande i bandyklubben Blåsut. Ni har väl inte missat att i Vänersborg är bandy kultur? Och kultur är bandy. Och orkestermusik.

Hur som helst. Helt enligt Lars Blomgrens planer beslutade Kulturnämnden att:

”besluta att i enlighet med mo­tionärens förslag utreda förutsättningarna för att bygga ett konserthus/en kongresshall i Vänerparksområdet.”

Det var bara Vänsterpartiet som röstade mot. Moderaterna i nämnden röstade för. De hade kanske inte lyssnat på sin ordförande… Eller också säger moderaterna en sak offentligt – och gör något annat när ingen ser. Det vore i och för sig inte första gången.

På måndag (imorgon) har Barn- och Ungdomsnämnden sitt andra sammanträde för året.

Moderaterna ordförande Lena Eckerbom Wendel föreslår att nämnden ska äska mer pengar till arenan. Hon anser att BUN behöver ytterligare 6 miljoner. En konstig siffra eftersom nämnden skulle behöva mycket mer om den ska betala arenans verkliga kostnader. Arenan kostade ju 32,1 milj kr 2010 och inget tyder på att det ska bli mindre i år. Räntorna beräknas höjas liksom kanske elpriserna, fler anställda behövs (enligt förvaltningen), det talas (i hemlighet) om elslingor på taket osv. osv.

Vänsterpartiet kan inte gå med på avsätta mer pengar till Arena Vänersborg innan vi får svar på vad det egentligen är som pengarna går till. Så länge ett antal utredningar och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss. (Lena har  under sin korta tid som ordförande fortsatt i S Anders och Marie Dahlins fotspår, dvs att sekretesstämpla arenahandlingar.) Att i det läget äska ett antal miljoner kronor som vi ska ge till arenan ”i blindo” är något som vi bestämt avvisar.

Vänsterpartiet anser också att kommunen inte kan fortsätta att driva Arena Vänersborg enligt nuvarande koncept. Det kostar bara en massa pengar. Det har ju visat sig att så länge isen ligger i arenan är det omöjligt att få hit inkomstbringande arrangemang. Det är helt enkelt för kallt. (Dock inte för kaniner.) Det går inte att fortsätta att ”lappa och laga” för att kunna fortsätta driva samma koncept för Arena Vänersborg som tidigare. Vänsterpartiet tror att vi måste bryta isen och tänka helt annorlunda. Vi kanske ska ta bort isen under några månader i början och slutet av säsongen. Värmen i arenan skulle kanske då locka hit andra typer av evenemang. Kanske skulle vi ta bort isen för gott, kanske lägga på konstgräs? Då skulle kommunen dessutom spara elkostnader för isproduktionen och samtidigt få bort en hel del uppvärmningsproblematik. Och fler evenemang skulle kunna förläggas till arenan.

Arenaaffisch2

Annons från lördagens TTELA.

Det finns många idéer och uppslag bara man tänker nytt och förutsättningslöst. Vänsterpartiet anser att en sådan här utredning bör startas snarast.

Vänsterpartiet anser också att en sådan här förutsättningslös utredning bör ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan. Kan arenan bjudas ut till försäljning? Går det att bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vänsterpartiet vill leta efter lösningar som minskar och helst minimerar den ekonomiska skadan av Arena Vänersborg, inte som nu när lösningar letas för att behålla det gamla misslyckade konceptet – ett koncept som innebär en allt högre kostnadsnivå. Pengar som tas från kommunens gemensamma påse pengar så att det minskar utrymmet för Socialnämnden, för Barn- och ungdomsnämnden, för Gymnasienämnden etc.

Vänersborg, Sveriges bästa kaninkommun!

18 februari, 2011 Lämna en kommentar

Idag kom SCB:s statistik för 2010.

Våra grannkommuner, Trollhättan och Uddevalla, har ökat sin befolkning. Vänersborg har minskat. Igen. Ska man se positivt på det hela kan man säga att tempot i minskningen har stannat upp. Vänersborg minskade bara med 14 invånare förra året.

Kommunfullmäktiges mål är ju annars att Vänersborg ska bli 50.000 invånare år 2030. Det skulle uppnås bland annat genom att bygga en arena. Föräldrar från hela Sverige skulle vallfärda till Vänersborg för att bo här och se sina barn växa upp och skolas till fulländade bandyspelare i IFK.

Att flytta pengar från skola och förskola till arenan skulle löna sig tusenfalt resonerade betongpolitikerna från S och C. Skolor och förskolor finns ju i varenda kommun, men en bandyarena, ja det finns bara i Vänersborg. I varje fall en så stor och perfekt (och dyr).

Befolkningsmålet var inte speciellt realistiskt ens när det sattes. Allt medan åren går ter det sig ännu mer som en from men orealistisk och fantasifull förhoppning. Många visar sig i stället flytta från Vänersborg på grund av arenan. Det kunde vi nyligen läsa om i en rapport av Lisa Tholén.

Men? Vad handlade befolkningsmålet om?

Jag blir lite osäker när jag läser det senaste numret av Vänersborgaren, Vänersborgs nygamla veckotidning. Vänersborgaren, som under ledning av Vänersborgs alldeles eget nyhetsankare Håkan Lind, skriver om alla mysiga och trevliga saker som händer i vår lilla fina puttenuttiga stad. I Slow City som vår förre kommunchef kallade Vänersborg.

Det kanske inte var 50.000 människor det handlade om?

Det var ju en kaninutställning i arenan i helgen. Håkan Lind skriver glädjestrålande om detta evenemang i sin ledare. ”Härliga djur i alla möjliga skepnader och storlekar” jublar han. Vilken succé! Vänersborg är äntligen satt på kartan.

Kaninutställarna var i extas. Temperaturen i arenan var perfekt. Många har ju kaniner utomhus och att komma till arenan var som att komma hem.

Vad bra för kaninerna. De har hittat hem. Till Arena Vänersborg.

Vänersborg ska ha 50.000 invånare år 2030.

Då krävs att Vänersborgs kommuninvånare förökar sig som kaniner.

Hm. Kanske var det därför man byggde världens största och dyraste kaninbur!

PS. Till sist undrar jag varför kommundirektör Ove Thörnkvist bloggar i Vänersborgaren. Kommunen betalar ju en stor annons i tidningen där Ove skriver sin blogg. Varför bloggar inte Ove på nätet? Som vi andra. Varför just på en köpt plats? Varför just på en köpt plats i Vänersborgaren?

VÄCK ÅTAL SUNE! (Om polisutredningen av arenabygget.)

17 februari, 2011 Lämna en kommentar

I massmedia kunde vi häromdagen läsa att polisutredningen om Arena Vänersborg är klar. Utredningen är på drygt 2 500 sidor. Det låter imponerande. Chefsåklagare Sune Johansson och kriminalinspektör Erold Coleman verkar ha gjort ett bra jobb.

Eller?

Det är svårt att säga i nu-läget när man inte har läst polisutredningen. Erold har tidigare utrett Sunnanåaffären i Mellerud och där gjort ett gediget jobb vad jag förstår. Har han gjort det nu också?

Rent spontant låter det tveksamt. När chefsåklagare Sune Johansson inte ens har beslutat om det ska bli åtal eller inte kan man undra.

Visst skulle det vara mycket märkligt om det inte vore straffbart att använda 160 miljoner (300 milj minus de beslutade 140 milj) av skattebetalarnas pengar utan att det finns politiska beslut?

160 miljoner kronor. Utan beslut.

Jag läser i Brottsbalken om tjänstefel:

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.”

Det här verkar ju klockrent. Visst bör det bli åtal. Men i nästa stycke står det:

”Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.”

Hmm. Det lät konstigt. Betyder det att det är ok att en politiker som S Anders Larsson gör av med 160 miljoner? Jag fattar inte riktigt.

Jag läser i stället om Trolöshet mot huvudman.

”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.”

”Missbrukar sin förtroendeställning.” Ja, det måste man väl ändå säga att Larsson har gjort. Snällt sagt.

Och det är inget lindrigt brott. Jag läser:

”Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.”

”Vilseledande bokföring.” Struntar man i att skriva protokoll, struntar man i att diarieföra mötesanteckningar, ja helt enkelt att man struntar i all skriftlig dokumentation överhuvudtaget – då måste väl det betraktas som vilseledande? Om man dessutom vid direkta frågor inte håller sig till sanningen… I en svensk domstol betraktas det som en lögn att förtiga det som man vet.

Och visst är 160 miljoner kännbart?

Kommer jag med orättvisa anklagelser undrar kanske någon.

I december 2009 lade kommunens två högsta jurister, kanslichef Claire Gabrielsson (numer Melin) och kommunjurist Andreas Billock, fram en utredning. De hade gått igenom samtliga protokoll som förts från produktionsmöten och byggmöten samt en del minnesanteckningar etc. Protokollen hade offentliggjorts vid denna tidpunkt, de hade varit sekretessbelagda fram tills dess alternativt ”inte funnits” överhuvudtaget. (Det var genom Vänsterpartiets James Buccis idoga arbete som materialet till slut kom fram.)

Det har blivit märkligt tyst om utredningen. Jag förstår varför. Jag redovisar ett axplock.

 • Byggmötesprotokoll 2007-09-13. ”Entrédelen ritas om till två våningsplan, övre plan ska innehålla restaurang”
  Juristerna undrar: ”knappt tre månader efter kommunfullmäktiges beslut, vart tas beslutet?
 • Byggmötesprotokoll 2007-10-25. ”Gym och träningslokal tas upp.”
  Juristerna undrar: ”vem beställer?
 • Byggmötesprotokoll 2007-12-20. ”Antalet bågar i stommen har ändrats.”
  Juristerna undrar: ”är det antalet loger som växt?
 • Byggmötesprotokoll 2008-01-10. ”Byte av fasadmaterial. Plåt blir till parocelement.” Juristerna kommenterar: ”en form av plastmaterial, godkänt av vem? Väsentlig fördyring!?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-04-17. ”Markbygg tar fram kostnad för spontanidrottsplats till nästa produktionsmöte.
  Juristerna: ”vem har beställt detta?
 • Byggmötesprotokoll 2008-04-24. ”Restaurangfrågan måste utredas.”
  Juristerna frågar: ”vem beställer/beslutar
  Från samma protokoll: ”Utformningen av en eventuell restaurang utreds av kökskonsult”
  Juristerna: ”beställning? Kostnad?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-04-24. ”Överenskoms att arbeten med spontanidrottsplats regleras mot löpande räkning med villkor enligt avtal.
  Juristerna: ”vem ’överenskommer’ om detta? Var finns beslut? Christer Ask, WSP är den enda som är närvarande som skulle kunna arbeta på vårt uppdrag. Har letat i barn- och ungdomsnämndens diarium, hittar inget beslut på detta, ej heller i arenabeslutet i kommunfullmäktige 2007-06-20
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-05-15. ”Markbygg iordningställer gångväg”
  Juristerna: ”vem beställer?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-07-03. ”Nya ritningar avvaktas”
  Juristerna: ”varför är inte ritningar klara när bygget redan är igång — vad har det medfört för kostnader och vem ansvarar för detta, konstruktör, beställare eller projektledning.
 • Byggmötesprotokoll 2009-02-12. ”Besked har fåtts vad gäller logerna och restaurangen. Det är klart och skall utföras!”
  Juristerna: ”vem har gett besked, vart finns det dokumenterat och beslutat!
 • Produktionsmötesprotokoll 2009-02-26. ”Restaurang ska utföras. Loger ska utföras. Kontor del 3 ska utföras, viss ändring av planlösning kommer”
  Juristerna: ”vem beställer detta? Detta måste ha påverkat kostnaderna enormt, enligt beslut i kommunfullmäktige skulle detta utformas och utföras inom befintlig investeringsram för barn- och ungdomsnämnden.

Jag betonar, det här är bara ett axplock. Jag lovar. Det finns hur mycket som helst av sådana här kommentarer. Och det är kommunens egna jurister som skriver! (Du kan läsa samtliga juristernas kommentarer på Vänsterpartiets hemsida.)

Hur mycket har inte dessa beslut i hemlighet, utanför alla politiska organ, kostat skattebetalarna i Vänersborg? Jo, 160 miljoner mer än vad det var tänkt!

Och vi vet ju vem som fattat alla dessa beslut.

160 miljoner kronor mer än vad det var tänk chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta att ”missbruka sin förtroendeställning och därigenom skada huvudmannen”?

Chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta ”Trolöshet mot huvudman”?

Väljarna avkunnade sin dom i kommunvalet. Nu är det dags för tingsrätten i Vänersborg (Uddevalla?) att få avkunna sin dom.

Den 23 februari ska chefsåklagare Sune Johansson lämna besked.

VÄCK ÅTAL SUNE!

PS. Jon Täng bloggar också om polisutredningen.

%d bloggare gillar detta: