Arkiv

Archive for 22 mars, 2011

BUN 22 mars (1): Verksamhetsberättelsen

Igår hade Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde. Det var ganska lugnt. Det blev bara diskussion och oenighet kring en punkt. Sedan fick jag i och för sig några intressanta svar på några frågor jag ställde. (Mer om det i en senare blogg.)

Mötet började med information om personalenkäten som har genomförts bland kommunens anställda. Jag ska inte redogöra för den, men jag vill gärna återge ett yttrande från en av informatörerna (yttrandet är inte återgivet ordagrant):

”Personalen på Barn- och Ungdomsförvaltningen tycker aldrig att något är bättre än kommunens personal i sin helhet, alltid sämre.”

Man kan ju undra varför – efter alla år av nedskärningar…

Enkätsvaren visade också att 11% av BU:s personal uppger att de har utsatts för våld eller hot om våld. Skrämmande siffor. Det tyckte också de flesta (antagligen alla) i nämnden.

Verksamhetsberättelsen för 2010 diskuterades. Länge. Vänsterpartiet framförde de synpunkter som jag skrev om i min blogg för några dagar sedan. (En dyster läsning.)

Verksamhetsberättelsen beskriver utvecklingen 2010 i mycket negativa termer. På ett helt riktigt sätt. Utvecklingen är skrämmande – på alla plan! Sedan skissas framtiden, i ett avsnitt som heter Framtidsutsikter, på ett väldigt ”positivt” och ”skimrande” sätt.

Vänsterpartiet kunde inte ställa upp på den här positiva skildringen av framtiden. Vi menade att det i stället borde stå något om att förvaltningen måste tillföras ytterligare ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar att kunna vända den nedåtgående utvecklingen i Vänersborgs för- och grundskolor.

Vi tyckte att det var en väldigt logisk konsekvens av beskrivningen av tillståndet.

Oj, det blev diskussion. Men inte om innehållet i vårt yrkande, utan om det formella!

När det gäller innehållet så sa förvaltningschefen uttryckligen att det är för låg lärartäthet i grundskolan och att grundskolan inte tål mer neddragningar! (Anteckna gärna det.)

Som sagt. Det blev en lång diskussion om formaliteter. Får man yrka att tjänstemännen ska ändra i verksamhetsberättelsen – det är ju ”förvaltningens dokument”? Innebär V:s förslag egentligen ett förslag om återremiss? Samtidigt måste ju nämnden ta beslut nu, det är ju omedelbar justering… Men om vi politiker i nämnden ska besluta så kan det ju inte vara förvaltningens dokument? Eller?

Kommunjuristen tillkallades i all hast.

Han ansåg nog att nämnden inte fick ändra i verksamhetsberättelsen.

Men då påpekade jag att det i förslaget till beslut stod:

”Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom…”

Och det gör inte Vänsterpartiet. Vi ställer oss inte bakom. Det måste vi ju ha rätt till.

”Jo”, svarade kommunjuristen. ”Det har ni rätt till.”

Tillbaka till ruta 1.

Det slutade som det brukar sluta i nämnden. Nämnden tog sitt beslut, dvs ja till verksamhetsberättelsen. Och Vänsterpartiet röstade nej. Och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Skriftligt.

Som vanligt.

För alla nyfikna och för alla våra väljare så publicerar jag hela reservationen här nedan.

================

Reservation – ärende 4: Bokslut 2010: Lång verksamhetsberättelse. (dnr 2011/1)

Vi reserverar oss mot Barn- och ungdomsnämndens beslut
att ställa sig bakom den upprättade långa verksamhets-berättelsen för år 2010.

Motivering:

Så här börjar verksamhetsberättelsen för 2010:

”Barn- och ungdomsutskottet redovisar ett underskott om 6,9 Mkr, vilket är 5,3 Mkr bättre än del- årsprognosen. … Grundskolan och fritidshemmen har sänkt sina kostnader med 7 %. Personalneddragningar har gjorts vilket resulterat i att perso­nalkostnaderna minskat med 20 Mkr motsvarande ca 5 %.”

I berättelsen kan vi vidare läsa:

”Den 1 november 2010 hade barn- o ungdom/kulturnämnden 997 personer tillsvidareanställda. Det är en minskning med 49 personer sedan 2009.”

”Antalet lärare per 100 elever var år 2008 8,2 st, år 2009 sjönk siffran till 7,8 för att år 2010 vara nere i 7,2 lärare per 100 elever.”

Om förskolor:

”Trots att antalet barn inom förskolan ökar med ca 3 % är nettokostnaden per kommunal förskoleplats lägre. Detta beror på att förskolorna tagit emot fler barn utan att utöka personalen. Personalkostnaden per barn har minskat med 3 %.”

När det gäller skolbarnsomsorgen så har:

”stora personalneddragningar … lett till att nettokostnaden per barn minskat med drygt 20 %.”

Under ”Målavstämning” för grundskolan står det:

”I Vänersborg var 88 procent behöriga till gymnasiet.”
”Andel elever som hade godkänt i alla ämnen låg på 73 procent, en stor försämring både jämfört med föregående år och med riket.”
”Av elever med utländsk bakgrund var det 57 procent som fick godkänt i alla ämnen…”
”I jämförelse med föregående läsår har resultaten försämrats.”
”De senaste årens satsningar på kärnämnena har inte lett till ökad måluppfyllelse i övriga ämnen eller att eleverna, i genomsnitt, fått högre betyg.”

Det finns ett avsnitt i verksamhetsberättelsen som heter ”Framtidsutsikter”. I detta avsnitt skulle man kanske kunna förvänta sig skrivningar om hur viktigt det är att våra barn och ungdomar tillförs mer resurser. Allt (i stort sett) har ju blivit sämre på grund av nedskärningarna i verksamheterna. Vänsterpartiet förväntar sig åtminstone sådana skrivningar.

I stället ser berättelsen framtiden an med tillförsikt. Allt kommer att lösa sig utan mer ekonomiska resurser.

”Beslut förväntas … om förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som leder till en bra organisation, god personal­täthet och hög servicegrad.”

”För att given budgetram ska hål­las är fortsatt fokus på ett effektivt resursutnyttjande präglat av nytänkande och flexibilitet mycket vik­tigt.”

”En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändig för att öka måluppfyllelsen.”

De konsekvenser av de försämrade resultaten som dras i verksamhetsberättelsen är att det framför allt krävs mer nytänkande och flexibilitet. Det bör väl rimligen också betyda att är man ännu mer nytänkande och flexibla kan nämnden spara ännu mer pengar och plocka bort ännu fler tjänster?

Enligt verksamhetsberättelsen gäller resonemanget dock inte i alla verksamheter. När det gäller arenans marknads- och driftavdelning, gäller inte detta. För att förvaltningen ska kunna genomföra större publika evenemang krävs:

”En ny organisation med samlad kompetens för marknadsföring och genomförande av evenemang. … Bero­ende på uppdrag fodras ytterligare investeringar och mer personal inom både administration och drift.”

Det är skillnad på folk och folk eller verksamhet och verksamhet.

Vänsterpartiet kan inte acceptera den beskrivning som återfinns i avsnittet ”Framtidsutsikter.”

Vänsterpartiet yrkade istället att: avsnittet ”Framtidsutsikter” i Bokslut 2010: Lång verksamhetsberättelse skrivs om så att det klart framgår att förvaltningen måste tillföras ytterligare ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar att kunna vända den nedåtgående utvecklingen i Vänersborgs för- och grundskolor.

OBS! Hela det sista stycket, som börjar med ”Vänsterpartiet yrkade…”, fick vi stryka. Av formella skäl. Vi hade inte rätt att yrka förändringar i verksamhetsberättelsen. Det var ju förvaltningens dokument. Eller nåt. Typ.

Kategorier:BUN
%d bloggare gillar detta: