Arkiv

Archive for 19 mars, 2011

En dyster läsning (om verksamhetsberättelsen för 2010)

19 mars, 2011 1 kommentar

För bara en vecka sedan skrev jag här i bloggen:

”Under 2008 och 2009 minskade elevpengen i Vänersborg med 2 568 kr per elev för elever i F-5 och med 2 753 kr per elev för elever i 6-9. Antalet utbetalda löner minskade under samma period för nämnden från 1459 till 1230, dvs en minskning med 223 personer. Personaltätheten inom grundskolan sjönk från 8,07 till 6,62 per 100 elever, inom skolbarnsomsorgen ökade antalet barn per årsarbetare från 14,62 till 20,96 (förändringen från vårterminen 2009 till vårterminen 2010). Inom förskolan skedde en förtätning i grupperna till 18,5 barn per 2,85 personal. Förskolan tog emot 124 nya barn utan nyanställning.”

Hemska siffror.

Nu har jag har läst ”Bokslut 2010. Lång verksamhetsberättelse.” För Barn- och Ungdomsnämnden/Barn- och Ungdomsutskottet.

Det är en dyster läsning.

Så här börjar verksamhetsberättelsen för 2010:

”Barn- och ungdomsutskottet redovisar ett underskott om 6,9 Mkr, vilket är 5,3 Mkr bättre än delårsprognosen. … Grundskolan och fritidshemmen har sänkt sina kostnader med 7 %. Personalneddragningar har gjorts vilket resulterat i att perso­nalkostnaderna minskat med 20 Mkr motsvarande ca 5 %.”

Personalkostnader under 2010 minskade med 20 miljoner kronor…

”Den 1 november 2010 hade barn- o ungdom/kulturnämnden 997 personer tillsvidareanställda. Det är en minskning med 49 personer sedan 2009.”

Jag läser vidare i verksamhetsberättelsen om förskolor:

”Trots att antalet barn inom förskolan ökar med ca 3 % är nettokostnaden per kommunal förskoleplats lägre. Detta beror på att förskolorna tagit emot fler barn utan att utöka personalen. Personalkostnaden per barn har minskat med 3 %.”

Med tanke på det så är det väl inte konstigt att:

”… många föräldrar känner en oro över stora barngrupper och minskad personal­täthet.”

Det är en dyster läsning.

När det gäller skolbarnsomsorgen så har:

”stora personalneddragningar … lett till att nettokostnaden per barn minskat med drygt 20 %.”

Det är en dyster läsning.

Under ”Målavstämning” för grundskolan står det:

”I Vänersborg var 88 procent behöriga till gymnasiet.”
”Andel elever som hade godkänt i alla ämnen låg på 73 procent, en stor försämring både jämfört med föregående år och med riket.”
”Av elever med utländsk bakgrund var det 57 procent som fick godkänt i alla ämnen…”
”I jämförelse med föregående läsår har resultaten försämrats.”
”De senaste årens satsningar på kärnämnena har inte lett till ökad måluppfyllelse i övriga ämnen eller att eleverna, i genomsnitt, fått högre betyg.”

Det är en dyster läsning.

Framtiden då? Ser den ljusare ut? Eller åtminstone – vad behöver göras för att den ska bli ljusare? Behövs det mer resurser? Jag citerar ur avsnittet Framtidsutsikter:

”Beslut förväntas … om förändrad struktur med färre, större och mer strategiskt belägna enheter som leder till en bra organisation, god personal­täthet och hög servicegrad.”

Med andra ord. Lägger nämnden ner skolor så leder det till god personal­täthet (och hög servicegrad!). Det behövs inga mer pengar till barnen och ungdomarna. Lägg ner skolor. Stoppa in eleverna i de befintliga klasserna. Då ökar personaltätheten! Eller?

Jag läser vidare.

”För att given budgetram ska hål­las är fortsatt fokus på ett effektivt resursutnyttjande präglat av nytänkande och flexibilitet mycket vik­tigt.”

Alltså. Är man nytänkande och flexibel behövs inte mer pengar. Det bör väl rimligen också betyda att är man ännu mer nytänkande och flexibel kan nämnden spara ännu mer pengar och plocka bort ännu fler tjänster?

”En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändig för att öka måluppfyllelsen.”

Jag vet inte om det är menat att vara cyniskt. Jag tror inte det, men det nästan känns så. Det krävs inte fler pedagoger på förskolan eller grundskolan, det krävs – fortsatt analys.

Det känns provocerande. Inte bara mot kommunens alla pedagoger. Det känns cyniskt och provocerande gentemot alla barn och ungdomar – och föräldrar!

Ju flexiblare och mer nytänkande pedagogerna är desto färre behövs. Är pedagogerna riktigt flexibla och nytänkande kanske de till och med kan avskaffa sig själva?! Det gäller dock bara pedagoger. När det gäller arenans marknads- och driftavdelning, gäller inte detta. För att förvaltningen ska kunna genomföra större publika evenemang krävs:

”En ny organisation med samlad kompetens för marknadsföring och genomförande av evenemang. …  Bero­ende på uppdrag fodras ytterligare investeringar och mer personal inom både administration och drift.”

Det är skillnad på folk och folk eller verksamhet och verksamhet.

Verksamhetsberättelsen för 2010 är en dyster läsning. På måndag ska den godkännas av Barn- och Ungdomsnämnden.

Jag undrar hur vissa vänsterpartister röstar?

%d bloggare gillar detta: