Arkiv

Archive for 21 januari, 2012

BUN: Kort verksamhetsberättelse

21 januari, 2012 1 kommentar

verkberBUN-sammanträdet närmar sig med stormfart. Häromdagen fick jag också den så kallade korta verksamhetsberättelsen. Den skickades inte ut med de övriga handlingarna.

Verksamhetsberättelser ser ganska lika ut från år till år. Den här är inget undantag. Den är på 5 sidor och de rubriker som återfinns är ”Årets verksamhet”, ”Målavstämning” och Ekonomisk analys”. Jag ska göra ett litet urval av innehållet. Det står således mer i den än det jag kommer att återge här.

Den intressantaste informationen är väl hur det har gått för nämnden ekonomiskt sett.

”Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott med 0,5 Mkr. Det prognostiserade utfallet i augusti var ett underskott på 8,7 Mkr. I denna prognos ingick inte budgettillskottet för Arena Vänersborg med 5 Mkr och inte tillskottet för advokatkostnader på 2,5 Mkr, vilket hade medfört ett prognostiserat underskott på 1,2 Mkr. Bokslutet visar på ett bättre resultat än prognostiserat med 1,7 Mkr. Skolskjutsarna, inkomstjämförelsen för barnomsorgsavgifter och lägre övergripande kostnader är det som främst bidrar till förbättringen.”

Med andra ord, nämnden går troligtvis med ett mindre överskott 2011. Sånt gillar ekonomer. Och de som har makten… Men kanske inte de ute i verksamheterna…

En sak som gör mig lite fundersam är siffrorna för de olika förskole- och skolenheterna – hur kan de olika enheterna göra så skiftande ekonomiska resultat? Det är underskott från 645.000 kr till överskott på 320.000 kr. Det kanske inte är så stora pengar om man jämför med den totala budgeten, men det är väldigt mycket pengar för en enskild förskole- eller skolenhet… Har den nya resursfördelningsmodellen något med detta att göra? Eller beror det på något annat?

Grundskolan minskade med 40 elever, i hela Vänersborg. I verksamhetsberättelsen står det:

”Några enheter har svårigheter att anpassa sig till det minskade elevunderlaget.”

40 elever mindre i hela den kommunala grundskolan kan ju innebära typ 3 elever på varje skola. Och ”att anpassa sig” betyder i sådana här sammanhang att dra ned… Är det överhuvudtaget möjligt att ”anpassa sig” (eller ”arbeta in” som det står på ett annat ställe) på en skolenhet? Vad ska rektorn dra ned på, om en skola på 200 elever blir 5 elever färre?

När det gäller ekonomin kan man också läsa att

”Arena och fritid uppvisar i bokslutet ett under­skott på 4,1 Mkr. Underskottet i bokslutet avser Arena Vänersborg på 1,5 Mkr samt ett underskott på övriga anläggningar på 2,6 Mkr.”underskott

I och med en riklig tilldelning från början till arenan och extrapengar under året, så syns inte arenans kostnader direkt i verksamhetsberättelsen. Den totala arenaräkningen kommer att hamna någonstans mellan 25-30 miljoner kr (snarare 30 än 25).

Musik och ungdom uppvisar också ett underskott, på 1 miljon kr.

”Detta underskott avser i huvudsak högre lokalkostnader med 0,8 Mkr i Vänerparken.”

Vänerparken är dyr, mycket dyr. De extra hyrespengar som musikskolan fick till Vänerparken från början (jämfört med hyran för de gamla lokalerna) räckte inte. Notera att i detta underskott ligger inte de dyra lokalerna för högstadieskolan.

När det gäller kom­munens fritidshem minskade personalkostnaderna per barn med 3 % från 2010…

Den korta verksamhetsberättelsen handlar inte bara om ekonomi. Det finns med en hel del annat också. Alldeles i början av berättelsen står det:

”Då grundskolans organisation inte har anpassats till förändringar i elevunderlaget finns ett stort antal små skolor och svårigheter för dem att möta skollagens krav.”

Det här måste jag fråga om på sammanträdet. Det ska bli intressant att höra vilka dessa krav är som Skollagen ställer. Och vilka skolor som ingår i ”ett stort antal”…?

Formuleringen visar tydligt att de som skriver anser att det finns för många skolor i Vänersborg. Senare står det också:

”… omstruktu­rera och effektivisera verksamheten så, att en större andel av resurserna kan användas i under­visningen.”

”Effektivisera verksamheten” betyder alltså att spara pengar. Det betyder att skolenheter bör läggas ned. (Är inte detta en politisk fråga?) Men varför inte helt enkelt skriva att skolan har för lite resurser till undervisning? För det är väl det som menas? Och då finns det ju ett annat alternativ – att kommunfullmäktige skjuter till mer pengar. Som fullmäktige gör till arenan…

Under Musik och Ungdom så står det:

”…en dansprofil har startats tillsammans med Vänerparkens grundskola.”

Lite underligt att detta står här, eftersom dansprofilen ska tas bort till hösten.

arenanOch till sist, allas vår arena… Igen.

”Tillsammans med Göteborg & Co pågår ett arbete med destinationsutveckling, vilket syftar till att lyfta Arena Vänersborg som evenemangsarena. Utvecklingen av verksamheten har emellertid bromsats upp av att alla åtgärder ännu inte ge­nomförts för att Arena Vänersborg skall bli fullt färdigställd.”

Det låter väl lugnande?

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: