Arkiv

Archive for 30 januari, 2012

IFK och hyresavtalen: Demokrati eller komedi?

30 januari, 2012 1 kommentar

januariFörra måndagen hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt januarisammanträde. I januari ska också avtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg angående kommunens uthyrning av loger, restaurang, kontorslokaler etc i arenan till IFK omförhandlas.

Då är det lätt att tro, ja man tar det väl nästan för givet, att nämnden fick information om förhandlingarna med IFK förra måndagen… Men se där – det fick inte nämnden! Kanske berodde det på att förhandlingarna skjutits upp? Någon har kanske blivit sjuk?

Två dagar efter BUN-sammanträdet, på onsdagen, träffas nämndens presidium, dvs ordförande Lena Eckerbom Wendel (M), 1:e vice ordf Joakim Sjöling (S) och 2:e vice ordf Orvar Carlsson (KD). Och informeras och diskuterar om – förhandlingarna med IFK!vibb

Varför blev inte nämnden informerad två dagar tidigare? Vibbarna från förra mandatperiodens hemlighetsmakeri börjar kännas i kroppen… Ingen bra känsla.

I diariet hittar vi en anteckning från det extrainsatta presidiemötet. Den slutar så här:

”Ordförande uppdrar till förvaltningen att genomföra förhandlingar utifrån dialogen.”

Vilken dialog? Den som presidieledamöterna höll sinsemellan?

Vad kom presidiet fram till då?

Ingen utanför presidiemötet vet. Ingen information i protokollet – mer än att det har förts en dialog.

Nu på fredag ska nämnden ha ett extrainsatt sammanträde om medborgardialog – ett sammanträde som är så hemligt att vi ledamöter inte får använda telefoner (se här). När det gäller förhandlingarna med IFK Vänersborg, så får vi i nämnden inte ens tillfälle att använda öronen…

clip_image001När det gäller omständigheterna kring sakfrågan, så skrev jag om dem för några veckor sedan (se här). IFK hyr 11 loger för sammanlagt 450.000 kr per år. Det är ungefär 41.000 kr per loge. IFK hyr i sin tur ut dem för 120.000 kr. Det blir en nätt liten vinst på 79.000 kr per loge, sammanlagt 869.000 kr. Det är pengar som rinner rakt ner i IFK:s fickor. Från kommunen.

IFK tjänar också pengar på att hyra ut restaurangen. IFK hyr restaurangen och cafét av kommunen för ungefär 150.000 kr per år. När hyresavtalen behandlades i nämnden i december 2009 reserverade jag mig mot avtalen (se här). Jag skrev så här, efter att ha haft kontakt med en expert på området:

”Vid en enkel uppmätning på ritning, förefaller restauranglokalen ha en yta av ca 360 m². Cafeterialokalen har en yta av ca 320 m². Enligt uppgift ska liknande lokaler kosta ca 1000 kr/m² och år, vilket innebär att lokaler för restaurang och cafeteria har en normalhyra av 680.000 kr/år.”

IFK betalar alltså 150.000 kr per år…

Dessutom hyr IFK också kontorslokaler i arenan. IFK betalar 168.000 kr per år till kommunen. Då ingår allt i denna hyra, värme och varmvatten, el, VA, sophämtning och snöröjning. Samme expert som jag hänvisade till ovan skrev till mig gällande kontors- och kanslilokalerna som IFK hyr:

”Den verkliga hyran blir alltså 414 kr/m² och år. Det motsvarar ungefär hyran för ett kallförråd. En korrekt hyra för kontoren är 900 kr/m² per år.”

Med andra ord så sponsrar Vänersborgs skattebetalare IFK med en nätt liten summa varje år. Och då är de 100.000 kr som kommunen betalar för att IFK ska ha stadsvapnet på sina matchdräkter oräknade…

Och nu vill IFK Vänersborg omförhandla hyrorna. IFK vill betala mindre…

Då det begav sig 2009, när de nuvarande avtalen skrevs, var S Anders Larsson ordförande i BUN. Då beslutades hyresavtalen i nämnden! Vad händer 2012? Avtalen kommer inte ens upp i nämnden! Nämnden får inte heller någon som helst information om att avtalen ska skrivas om!

Ansvaret för detta ligger naturligtvis hos ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Lena Eckerbom Wendel satt med i BUN även 2009. Hur agerade hon och moderaterna då? Det kan väl vara intressant att rekapitulera. Då i opposition, nu vid makten.

Eckerbom Wendel tillsammans med sin partikollega Christer Thobiasson (numera ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) föreslog BUN att besluta:

”att under förutsättning att nya kontrakt upprättas där det klart framgår:

  • förhyrda ytor
  • Barn- och Ungdomsnämnden är avtalspart
  • att kontrakten indexregleras med början 2010-10-01

samt att övriga påpekanden från kommunjurist Andreas Billock beaktas
uppdraga till ordföranden att underteckna kontrakten.”

(Jo, det stämmer. Hyrorna i avtalen med IFK har inte ens varit indexreglerade.)

Vi kan notera att moderaterna anser att ordförande i nämnden, dvs en politiker, ska underteckna kontrakten. Nu verkar det som om Eckerbom Wendel har svängt och anser att det är en tjänstemannafråga…

Sedan hänvisar moderaterna till kommunjurist Billock. Vad skrev han då?

Andreas Billock lämnade ett skriftligt utlåtande till nämnden inför beslutet. Han påpekade att BUN var avtalspart (inte Arena-Fritid) och att ytan på de lokaler som IFK skulle hyra inte var uppmätta (otroligt!). Billock noterade också att indexregleringen av hyran inte skulle starta förrän 2012-10-01, dvs i samband med att avtalet gick ut. Det här nämner moderaterna i punkterna i sitt yrkande. Vad påpekade Billock mer? Han skriver:

”I bilagorna som avser kontors- och kanslilokaler och restaurang och café finns punkter med innebörden att IFK kostnadsfritt ska få disponera vissa konferenslokaler och förrådsytor.”

Notera, ”kostnadsfritt”!

Kommunjurist Billock påpekar också:

”Inom kommunalrätten finns en likabehandlingsprincip innebärande att kommunmedlemmar i likvärdiga situationer inte får behandlas olika utan att
sakliga skäl för detta föreligger. Denna princip omfattar inte föreningar. Med detta sagt bör det framhållas att det givetvis är önskvärt att principen så långt möjligt beaktas.”bandy2012

Ja, får IFK hyra lokaler ”kostnadsfritt”(se ovan) och det bör råda likställighet, så bör ju alla få disponera kommunens lokaler gratis… Och det får ju vissa… Inte helt oväntat just – IFK Vänersborg! IFK slipper att helt betala hyra för arenan om bandy-VM arrangeras i Sverige nästa år…

Billock skriver också:

”Med detta sagt stannar jag vid att erinra om att det inte är uteslutet att subventionerade hyror kan komma att bedömas som ett otillåtet understöd till enskild.”

Vad var det Eckerbom Wendel och Christer Thobiasson skrev i sitt yrkande?

”att övriga påpekanden från kommunjurist Andreas Billock beaktas.”

Då var Lena Eckerbom Wendel (M) i opposition, nu sitter hon vid makten. Har hon kvar samma syn som för två år sedan? Om hon har det, så kan alla, t ex barn och ungdomar, äldre, skattebetalare, vara lugna. Utom IFK Vänersborg! Hyrorna kommer att höjas så att IFK får hyra för marknadsvärdet! Och dessutom får klubben inga kostnadsfria lokaler.

Och om Lena Eckerbom Wendel inte har kvar samma åsikt…?

Men hyresavtalen verkar ju inte ens komma upp i nämnden… Det verkar inte heller som om ordförande ska underteckna… Det stod ju:

”Ordförande uppdrar till förvaltningen att genomföra förhandlingar utifrån dialogen.”

Vågar inte mini-alliansen ta i denna fråga heller? Överlåter de den helt till tjänstemännen? Men vad betyder då ”utifrån dialogen”? Har tjänstemännen fått några förhållningsregler? Vilka då i så fall?

För skojs skull. Eller för fullständighetens skull. Kerstin Andersson från Folkpartiet sitter också med i BUN. Det gjorde hon även 2009. Då i opposition, nu som en del av den styrande mini-alliansen…

Kerstin Andersson var på stridshumör 2009 och yrkade:

”Avtalen borde göras mer affärsmässiga då de också ger möjlighet till goda inkomster.
Hyressubventionen är alldeles för omfattande.
I första hand yrkar jag på återremiss och omarbetning av avtalen med mindre hyresrabatter samt specificerade lokalytor inskrivna i avtalet.
Om mitt förslag faller yrkar jag på avslag.”

Även när det gäller Kerstin Andersson, så ska det bli intressant att se hur hon agerar.
…om frågan någonsin kommer upp på Barn- och Ungdomsnämndens bord..

2009 röstade 8 ledamöter på S Anders Larssons förslag till subventionerade hyror till IFK Vänersborg, 5 ledamöter röstade nej.

Image4

Till sist. På onsdag är det sammanträde med kommunfullmäktige. Då kan man som ledamot få ställa frågor till ordförande i nämnder. Jag tror att jag ska passa på tillfället att fråga Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Kanske följande:

  1. Varför informerades inte BUN-ledamöterna den 23 januari om att hyresavtalen med IFK Vänersborg skulle omförhandlas?
  2. Vilka resultat har förhandlingarna med IFK Vänersborg lett till?
  3. Har alla påpekanden från dåvarande kommunjurist Andreas Billock beaktats denna gång?

Bör jag ställa ytterligare någon fråga?

Till sist.

Häromdagen skrev jag en blogg om kommunalt huvudmannaskap i praktiken (se här). I mitt inlägg redogjorde jag för hur hur kommunerna struntar i att följa de krav som Skollagen ställer, hur kommunerna ser skolans mål som visioner som de inte behöver bry sig om. Det här förhållande gäller Vänersborg i högsta grad. Pengarna går inte bara till Arena Vänersborg, det vet alla, pengar går också till bandyklubben IFK Vänersborg, det vet många.

polisMen inte till eleverna! Det vet elever, föräldrar och skolpersonal.

Borde inte någon anmäla Vänersborgs kommun?

%d bloggare gillar detta: