Arkiv

Archive for 22 januari, 2013

BUN 21 jan(2): Fler återremisser

22 januari, 2013 Lämna en kommentar

Det blev inte bara beslut om återremiss när det gällde Mörtvägens förskola. Det blev också Barn- och Ungdomsnämndens beslut i två andra viktiga frågor.

Den korta verksamhetsberättelsen ”klubbades igenom”. Det är ju förvaltningen som ”äger” detta dokument (se ”Pengar, kläder mm”), så det var inte så mycket att diskutera. Just nu… Nämndens verksamhet kommer att tas upp mer i samband med den långa verksamhetsberättelsen och i det kommande budgetarbetet.

skolbussÄrende 4, om det nya skolskjutsreglementet, var en tung fråga. (Se ”Skolskjutsar”.)

Flera ledamöter ansåg att de avstånd, som krävs mellan hemmet och skolan, för att en elev ska bli berättigad till skolskjuts, var i längsta laget. Förvaltningen menade dock att det ofta bor yngre barn i samma område som äldre, vilket i praktiken innebär att det blir kortare väg till skolskjutsen än det verkar ”på papperet”. Dessutom är det samma avstånd som gällde i tidigare reglemente. Och det har fungerat.

Skolskjutsar i förhållande till det fria skolvalet diskuterades flitigt. (Se återigen ”Skolskjutsar” för mer information.) Nämnden var väl ganska överens om att det riktiga egentligen vore att alla elever fick helt fria skjutsar till den skola som de valde. Men det är ju det här med pengarna…

Ordförande Eckerbom Wendel (M) hade ett tilläggsförslag om att:

”… elever som är berättigade till skolskjuts om de valt av kommunen anvisad skola (hemskola) har rätt att få skjuts till den av kommunen anvisade skolan även om man valt en annan skolenhet…”

Förslaget skulle enligt förvaltningen kosta 1,2-1,8 milj kr. Den summan ifrågasattes av flera ledamöter.

Sedan var det även det här med att nämnden tidigare har fattat ett beslut om fri skolskjuts till elever som väljer en profilklass. Detta beslut var inte ”inbakat” i det nya skolskjutsreglementet. Jag påminde mig också att nämnden, redan under S Anders Larssons tid som ordförande, hade fattat någon typ av beslut om fria skolskjutsar, om det var flera barn i samma familj som hade valt en annan skola. Några av nämndens ”gamla” ledamöter påminde sig också detta. Ingen visste dock riktigt hur det beslutet lydde.

Nämnden drog slutsatsen av allt detta att ärendet borde utredas ytterligare. Med andra ord, återigen en återremiss. Nämnden var enhällig.

clothes2Och så var det den socialdemokratiska motionen om arbetskläder till personal inom förskoleverksamhet. (Se ”Pengar, kläder mm”.)

Diskussionens vågor gick höga. Eckerbom Wendel (M) ansåg att det var en ”dyr” motion. Eckerbom Wendel reagerade på formuleringen:

”personal inom förskoleverksamheterna erhålls minst 2 uppsättningar av arbetskläder, arbetskläder för inomhusmiljö.”

Det betydde, menade hon, att nämnden skall köpa in 2 uppsättningar. Det var ordet ”erhålls” som ställde till det. Och det kunde flera ledamöter hålla med om. Det borde ha stått ”erbjuds”.

Förvaltningen i sin tur föreslog att nämnden skulle avslå motionen med hänvisning till att det redan fanns rutiner för arbetskläder. Dessa rutiner omfattade dock endast arbetsbyxor, vilket flera reagerade mot. Dessutom var inte dessa rutiner nedskrivna.

Jag förde fram argumentet att en sådan här diskussion inte skulle ha förts på en ”manlig” arbetsplats. Där hade det varit självklart att arbetsgivaren stod för arbetskläder. Folkpartiets Kerstin Andersson, som tidigare hållit med mig(!) i diverse frågor, reagerade starkt.

”Det här har inte med jämställdhet att göra, inte ett skvatt!”

Birgitta Persson (S) och Marika Isetorp (MP) ställde upp till mitt försvar.

”Håller med Stefan.”

Sa Birgitta.

”Stöd till Kärvling.”

Sa Isetorp.

Kerstin Andersson hade dock inte något emot att personalen erbjöds arbetskläder.

Ordförande Eckerbom Wendel föreslog att motionen skulle avstyrkas, samtidigt som BUN skulle utreda frågan vidare med syfte att skriva ner rutinerna. Oppositionen var inte nöjd, utan tyckte att svaret då innebar ett slags ”dubbelt budskap”. Motionen handlade ju om mer än t ex arbetsbyxor.

Socialdemokraterna tvekade lite om hur de skulle ställa sig, men frågan avgjordes av Marika Isetorp (MP). Hon yrkade helt sonika på att motionen skulle bifallas.

Och det skulle se ut, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (V höll med MP) yrkar bifall till en socialdemokratisk motion, men inte socialdemokraterna själva…

hattrickBUN kompromissade, och gissa vad? Rätt. En enhällig nämnd beslutade om återremiss. Frågan om arbetskläder till förskolepersonalen ska utredas ytterligare och ett förslag till nya rutiner ska upprättas. I motionens anda. (Motionen behövde inte heller besvaras förrän senast den 25 april, så det är gott om tid.)

Hattrick i återremisser!

Förutom att nämnden fick en hel del information om både det ena och det andra, så skulle nämnden också besvara en motion från Vänsterpartiet om ”ordning och reda på Ursand”.ursand3b

Motionen ska så småningom behandlas i kommunfullmäktige och där lär det väl bli en intressant diskussion kan man tänka. På gårdagens sammanträde kommenterade förvaltningschef Javette det skriftliga svar som fanns i handlingarna. Han sa bland annat att de investeringar som gjorts på Ursand endast handlade om att åtgärda gamla försyndelser. Kommunen hade helt enkelt iordningsställt Ursand till det skick, som det förväntades att vara. Inga hyreshöjande åtgärder hade alltså vidtagits. För övrigt är det numer Samhällsbyggnadsnämnden som har hand om Ursand och det är fastighetschefen som ”okejar” alla fakturor. Så hade det också varit förra året. BUN:s förvaltningschef skrev inte på något förrän fastighetschefen hade yttrat sig.

På Vänsterpartiets fråga om om IFK Vänersborgs fakturor (se ”Pengar, kläder mm”) angående det elektroniska biljettsystemet och om de var att betrakta som bluffakturor, så svarade förvaltningschef Kent Javette:

”Vi uppfattar det inte som en bluffaktura. Det handlar om meningsskiljaktigheter. … Det är tredje tillfället … Vi vill inte köpa. Vi kan inte ta ansvar för andras löften.”

Och med det svaret lät jag mig nöja.

Till sist.

prisBUN beslutade att införa ett pedagogiskt pris. Faktiskt. Ingen återremiss här inte.

Det blir i två kategorier, förskola/barnomsorg och grundskola/grundsärskola. Prissumman är på totalt 40.000 kr. Juryn kommer att bestå av 7 personer, en professor i utbildningsvetenskap från Högskolan Väst, utvecklingsledaren, verksamhetscheferna och två representanter från personalorganisationerna. Juryn ska bedöma kvaliteten på nomineringarna och fördelningen av pengarna. Prispengarna, som kan gå till både enskilda och arbetslag, ska användas till förkovring i professionen. När det gäller kriterierna, så ser de ut så här:

”Pedagogerna ska:

  • Skapa ett positivt klimat med trygghet och arbetsro i den pedagogiska verksamheten för att stimulera barns/elevers engagemang och intresse och därigenom främja lärande.
  • Med förnyade metoder, eller ett innovativt arbetssätt i tillämpning av beprövade metoder, stimulera till utveckling och nytänkande i barns/elevers lärande.
  • Förena eget kunnande om de processer genom vilka människan formas och förändras, med förmåga att påverka individer utifrån deras olika bakgrund och förutsättningar för lärande.
  • Ta initiativ till olika former av samarbete med barn/elever, kollegor och övrig personal.”

Kul idé tycker jag!

Kategorier:BUN 2013

BUN 21 jan(1): Mörtvägen – återremiss

22 januari, 2013 2 kommentarer

sammantrade4Det blev ett långt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden igår. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) slog inte klubban i bordet för att avsluta sammanträdet förrän kl 19.45. Efter 6 timmar och 30 minuter…

Mörtvägens förskola diskuterades länge. (Se ”Mörtvägen”.) Verksamhetschef Boel Jansson informerade och nämnden fick betydligt fler fakta på bordet än som fanns i handlingarna. Många av de frågor som Vänsterpartiet, och andra, ställde fick svar. Och demortvagen2 var väl egentligen inte särskilt positiva för Mörtvägen.

Det finns 6 förskolor i Vargön med sammanlagt 18 avdelningar. År 2007 föddes det 85 barn i Vargön, år 2008 81 barn, år 2009 78, år 2010 78, år 2011 74 och förra året bara 61 barn. Barnantalet sjunker i Vargön och förvaltningens slutsats är att barnen helt enkelt inte kan fylla förskolorna. Vidare menade verksamhetschefen att förskolor med 2 avdelningar är sårbara och svåra ett driva ur både ett pedagogiskt och ekonomistiskt perspektiv.

Hyran för Mörtvägens förskola ligger på 519.000 kr om året, städ 113.000 kr och vaktmästeri 20.000 kr. En nedläggning av Mörtvägens förskola skulle alltså innebära en besparing för BUN på totalt 652.000 kr om året.

mortvagen1Mot detta står att Mörtvägens förskola är en mycket bra fungerande förskola och belägen i kanske kommunens finaste område, långt från trafikerade vägar och med endast några hundra meter från stränderna i Nordkroken. Mot detta står också att det kostar 200.000 kr för nämnden att ”gå ur” lokalerna (återställningskostnader av olika slag) och, inte minst, att besparingen för hyran i stället blir en kostnad för Samhällsbyggnadsnämnden. Pengar flyttas helt enkelt mellan förvaltningarna, men fortfarande är det kommunen och skattebetalarna som står för pengarna. Om inte fastigheten kan säljas eller hyras ut till någon annan förstås. Vilket i mitt tycke ser svårt ut, eftersom, vad jag kan förstå, lokalerna är byggda som en förskola. Här fanns det dock andra åsikter.

Man skulle också kunna se det som att de minskade barngrupperna i förskolorna i Vargön faktiskt innebär ett mera optimalt antal barn i grupperna. Att barngrupperna är för stora som de är just nu. Detta betyder dock att nämnden måste satsa mer pengar för att behålla och kanske anställa mer personal.

tears2Och med tanke på att kommunen har pengar till annat än barn och ungdomar…

Senast igår, efter BUN-mötet, fick jag från välunderrättade källor ta del av ett rykte, som säger att kommunen har bidragit med ytterligare pengar, upp mot 100.000 kr, till bandy-VM.

Det sticker onekligen i ögonen. Kanske inte bara på en ledamot i BUN…

Vänsterpartiet ansåg på gårdagens sammanträde att det är svårt att fatta ett riktigt beslut, i en så svår fråga som en nedläggning innebär, när så många nya och viktiga fakta läggs på bordet under själva sammanträdet. Det gör det svårt att sätta sig in i allt och dessutom finns det ingen tid att diskutera helheten med föräldrar, allmänhet, partimedlemmar och andra intresserade.

Barn- och Ungdomsnämndens beslut blev att återremittera ärendet. Beslutet var enhälligt.

Beslut om Mörtvägens vara eller inte vara fattas alltså inte förrän nästa sammanträde.

Kategorier:BUN 2013, förskolan
%d bloggare gillar detta: