Arkiv

Archive for 15 januari, 2015

Mer om måndagens BUN

15 januari, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade6Jag trodde att jag hade det mesta klart för mig inför måndagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (=BUN). Det visade sig dock att så inte riktigt var fallet. Igår kväll fick jag nämligen protokollet från nämndens presidiemöte i min hand.

BUN:s presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i nämnden, dvs Mats Andersson (C), Tove af Geijerstam (FP) och Joakim Sjöling (S). Presidiet förbereder nämndens kommande sammanträden tillsammans med en rad tjänstemän. Presidiets möten protokollförs, även om anteckningarna oftast är ganska ”kryptiska”…

Protokoll från presidiemöten bjuder sällan på några överraskningar. Besluten därifrån framgår oftast av de handlingar som nämnden får inför sammanträdena. Det är emellertid inte riktigt så denna gång.

pengar4Jag har i en tidigare blogg skrivit om BUN:s 9 miljoner som kommunstyrelsen ”sitter på” och som BUN inte får disponera förrän nämnden kan bevisa att den behöver pengarna. (Jag har beskrivit denna häpnadsväckande konstruktion tidigare, se t ex ”Pengarna räcker inte!”.) På det förra nämndsammanträdet i december (med den förra mandatperiodens ledamöter) beslutades det ju som bekant, att:

”ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån behoven för ökande antal nyanlända, förbereda underlag för att begära medel från kommunstyrelsen avseende grundskola”

Ärendet tas inte upp på måndagens BUN-sammanträde och det står ingenting om orsaken i de handlingar som har skickats ut. Och i presidieprotokollet, som jag alltså nyss har fått i min hand, står det, kryptiskt:

”Framställan till KS om medel till planerad verksamhet/ personaltäthet.
Förvaltningsekonom Mariette Edkvist och förvaltningschef Kent Javette föredrog ärendet.
Ordförande noterar informationen till handlingarna och beslutar att ärendet återkommer vid presidiet 150202.”

ordfklubbaSå frågan har alltså diskuterats i presidiet. Ordförande har dock inte brytt sig om att föra ärendet vidare till nämnden, utan bara noterat informationen. Detta trots att det alltså finns ett beslut om att så ska ske. Och nämndbeslut gäller tills nya fattas. Så är det, och så bör det vara.

Kanske beror ”missen” på att ordförande är ny på posten… Å andra sidan har ordförande flera rutinerade personer vid sin sida som borde ha berättat.

Det finns inte heller någon som helst information i protokollet om vad anledningen är till att frågan ska återkomma till presidiet om en månad – eller om något ska göras, typ utredas, fram tills dess.

skollokalPresidiet har också diskuterat två olika ärenden om lokalytor. Och då påminner sig väl en och annan den medborgardialog som vi hade för några år sedan om hur skolstrukturen i Vänersborg skulle se ut och om några skolor skulle läggas ner.

De punkter som presidiet diskuterade på sitt möte handlade om:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan för högre måluppfyllelse, likvärdighet och integration:
* Ställningstagande erfordras angående inhyrning av paviljonger.
* Begäran av projektering av nybyggnation vid -Rösebo, -Mulltorp”

waveMed tanke på medborgardialogen, när debattens vågor gick rasande höga, så kan man väl tycka att det är oerhört viktigt att nämnden uppdateras på allt som har med skollokaler att göra. Det är ju också viktigt inför framtiden, eftersom stora beslut antagligen behöver fattas även innevarande mandatperiod. Därför finner jag det lite anmärkningsvärt att presidiebeslutet blev:

ordfklubba”Ordförande beslutar att notera informationen till handlingarna, samt att ärendet återkommer till presidiet.”

Som gammal rutinerad skolpolitiker kan jag inte låta bli att känna det som att presidiet, om än inte undanhåller, så i varje fall inte underlättar för nämnden att få del av tillgänglig information.

Det kanske dock beror på att ordföranden och presidiet inte har blivit varma i kläderna än.

Det är lite samma med en annan fråga som har diskuterats i presidiet och som inte går vidare till nämnden.

skolinspektionSkolinspektionen inspekterade ju under hösten 2013 skolorna i Vänersborgs kommun. Vänersborg fick en hel del kritik och Skolinspektionen ålade kommunen att rätta till bristerna. Det försöker också barn- och ungdomsförvaltningen (nu barn- och utbildningsförvaltningen) göra.

I presidieprotokollet, som är utförligare på denna punkt, står det:

”Vid presidiet 140929 informerades om att sju åtgärder är genomförda, tio ytterligare planeras att vara utförda innan årsskiftet, samt att det därefter återstår 13 stycken åtgärder att slutföra under år 2015.”

diskussionSkolinspektionens kritik och särskilt kommunens åtgärder med anledning av denna är oerhört betydelsefull kunskap för nämnden. Den förra nämnden blev regelbundet uppdaterad i frågan och Skolinspektionens kritik gav upphov till många diskussioner. Nu förs detta ärende alltså inte vidare till nämnden. Jag finner det märkligt att nämnden inte får ta del av förvaltningens information.

I samma ärende står det också i presidieprotokollet:

”… namnet Centrala skolenheten behöver tas bort. I samband med det namnbytet föreslås att Tärnan 7-9 byter namn till SILVERTÄRNAN.”

Jag vet inte om presidiets ledamöter hade tänkt sig att nämndens ledamöter skulle få läsa i TTELA, eller i någon blogg, om att Tärnan 7-9 byter namn – och inte få informationen på nämndsammanträdet.

Mycket märkligt. Som sagt. Kanske beror det på att ordförande är ny på posten…

I handlingarna till nämnden finns det ett förslag om sammanträdestider. Och som vanligt föreslås Barn- och Ungdomsnämnden börja sina sammanträden kl 13.15. I presidieprotokollet läser jag emellertid något annat:

ordfklubba”Ordförande har för avsikt att nämndsammanträdena under våren 2015 startar kl 08.30.”

Jasså?

Den här diskussionen hade nämnden för 4 år sedan och då konstaterade den att många ledamöter hade arbeten som det inte alltid var så lätt att vara tjänstledig ifrån en heldag. Och därför föll förslaget. Nu kommer det alltså tillbaka.

Som jag ser det så blir det också dyrare för nämnden att ha heldagsmöten. Nämnden betalar för förlorad arbetsförtjänst och det blir mer pengar ju längre tjänstledighet ledamöterna tvingas ta. I och för sig behöver ju tjänstemännen inte arbeta övertid om sammanträdena börjar tidigare. Flera tjänstemän närvarar nämligen på sammanträdena, de informerar, de ger sakupplysningar och de föredrar ärenden. Å andra sidan kan väl en föredragning av en tjänsteman kl 08.30 på måndag morgon innebära att en del förberedelser måste göras på helgen…

publik3Och sist men inte minst. Om nämnden ska öppna sina möten för allmänheten, vilket är fullt möjligt i år, så kan det vara svårt för folk att komma och lyssna.

Fast det förslag om att nämnden ska besluta om öppna sammanträden, som Vänsterpartiet har lagt i alla nämnder, ska tydligen inte behandlas på måndagens BUN. Förslaget har inte heller diskuterats av presidiet och jag ser inte att förslaget från Vänsterpartiet har diarieförts. Det har förslaget gjorts i andra nämnder. Diarieförts alltså.

obsPrecis när jag skrev detta, så damp det dock ner ett mail med en förklaring.

mail2Det har tydligen varit strul med ordförande Mats Anderssons digitala brevlåda och ordförande har därför inte sett förslaget förrän idag. (Som av en händelse efter ett vänsterpartistiskt påminnelsemail…)

Ordförande Andersson skriver också:

”Frågan om öppna nämndsmöten som beslutats av fullmäktige kommer behandlas av nämnden efter sedvanlig beredning.”

Så då fick jag, om än sent omsider, en förklaring. Och dessutom diariefördes alltihop…

Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder alltså nu på måndag, kl 08.30 – för första gången denna mandatperiod. Det är inte bara ordförande Mats Andersson som är ny – flera av ledamöterna är det också. Och visst kan man förstå att det då kan bli vissa svårigheter i starten…

Kategorier:BUN 2015
%d bloggare gillar detta: