Arkiv

Archive for 24 januari, 2015

Rapport från Demokratiberedningen

24 januari, 2015 1 kommentar

rapport3Demokratiberedningen har sammanställt en rapport över sitt arbete under den förra mandatperioden. Rapporten heter, helt följdriktigt och logiskt, ”Rapport från Demokratiberedningen 2010-2014”.

Rapporten beskriver:

”uppdraget, vilka som varit ledamöter och ersättare, den bedrivna verksamheten, och beredningens självvärdering.”

Rapporten har godkänts av, efter vad jag förstår, en enhällig Demokratiberedning på ett möte den 11 december. Dock var ingen av de två sverigedemokraterna på plats på detta möte. Samtliga partier i fullmäktige är nämligen med i beredningen. Så även Vänsterpartiet. Rapporten har överlämnats till kommunfullmäktige, som dock inte behandlat den än.

demokrati3Demokratiberedningen är en beredning under kommunfullmäktige. Den har, med sina egna ord, arbetat med:

  • ”Former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.
  • Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet.
  • Förnyelse av den politiska demokratin.”

Och visst har väl Demokratiberedningens arbete gett vissa resultat. Enligt min mening har vi under mandatperioden sett en förbättring av demokratin i kommunen – åtminstone under den andra hälften. Å andra sidan kunde det ju inte ha blivit sämre än vad det vararenan_medley4 under den föregående mandatperioden när Lars-Göran Ljunggren, S Anders Larsson och Bo Carlsson satt vid rodret… Jag tänker på arenaskandalen, Toppaffären, diariehistorierna, konsultaffären, nedläggningen av Huvudnässkolan, fullmäktiges nej till vänersborgarnas krav på två folkomröstningar, beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för BUN, det utbredda hemlighetsmakeriet osv.

Trodde jag…

demokratiklimatMen Demokratiberedningen har en annan syn. Den skriver i sin rapport:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen.”

Jag vet inte riktigt på vad Demokratiberedningen grundar denna slutsats. Kommunen har ju under mandatperioden haft några medborgardialoger (även om de inte var helt tillfredsställande skötta), haft en valrörelse med mycket politisk diskussion, diskuterat demokratifrågor och faktiskt också beslutat om både medborgarförslag och öppna nämndsammanträden…

Kanske kan man få en liten vink om vad Demokratiberedningen menar utifrån den fortsatta texten i rapporten (citatet kommer i direkt anslutning till citatet ovan):

”Felaktigheter har i för stor utsträckning fått stå oemotsagda. Felaktigheter i den politiska debatten behöver alltid bemötas – och då med saklighet.”

Det är inte utan att man undrar vilka ”felaktigheter” som Demokratiberedningen tänker på. Och vem som i så fall skulle ha framfört sådana. Och ”felaktiga” enligt vems definition?

sverigedemokraternaEller är det så enkelt att det är Sverigedemokraterna Demokratiberedning tänker på? Sverigedemokraterna har ju onekligen fått ett stort genomslag i den politiska debatten, även om det i Vänersborg begränsar sig till några debattartiklar i TTELA av Sverigedemokraternas starke man i Vänersborg, Kurt Karlsson. Kurt Karlssons debattartiklar rör sig ofta i gränslandet till främlingsfientlighet och, enligt många, till rasism. Eller är det den stora intervjun i TTELA med den lokale kandidaten för det öppet nazistiska Svenskarnas Parti beredningen har i åtanke?

Men det är en intressant formulering som Demokratiberedningen använder, det är en intressant definition på ”det demokratiska klimatet”. Vill man vara elak och typ ägna sig åt ”hårklyveri”, och det vill man ju, så skulle man, alltså lite illasinnat, undra om det är den svenska yttrande- och tryckfriheten som Demokratiberedningen anser har försämrat det demokratiska klimatet – att det liksom är bättre att inga åsikter framförs alls, än att åsikterna är ”felaktiga”…

pennaJag är dock tämligen säker på att det är Sverigedemokraterna som åsyftas och då får väl Kurt Karlsson eller någon annan sverigedemokrat lyfta pennan och gå ut till försvar. Om de kan.

Men visst skulle man önska att Demokratiberedningens skrivningar vore betydligt tydligare…

Hur som helst.

Demokratiberedningen anser att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till alla styrelse- och nämndsmöten. För övrigt ett beslut som fullmäktige fattade efter en motion från de tre bloggarna i Vänsterpartiet, James Bucci, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling.

Med öppna sammanträden får nämligen allmänheten, enligt Demokratiberedningen:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

open_doors2Och det kan man ju hålla med om. Visst kan öppna möten ”avslöja” hur de olika partierna agerar i verkligheten, till skillnad från vad de säger i valrörelser och på tidningssidor.

Men Demokratiberedningen använder, återigen, en häpnadsväckande och svepande formulering. Det är tufft att insinuera att demokratiska och mänskliga värden motarbetas. De enda som Demokratiberedningen kan ha i åtanke, som motarbetar demokratiska och mänskliga värden, är självklart återigen Sverigedemokraterna (fast inte i nämnderna, SD hade ingen representation där under den gångna perioden). Men även detta borde i så fall ha uttryckts mycket tydligare. Nu hoppas jag att det sker när fullmäktige behandlar rapporten.

Demokratiberedningen är alltså inte nöjd med sitt arbete under mandatperioden:

”Beredningen ville åstadkomma mer än det som har uppnåtts under mandatperioden.”

framtidÅ andra sidan ser Demokratiberedningen positivt på framtiden. Beredningen anser att det finns bättre förutsättningar för inflytande och påverkan på kommunen kommande mandatperiod. Den kanske tänker på den öppna nämndsammanträdena då. Om det nu blir något av dem… (Se ”Blir det några öppna möten?”)

Till sist skriver Demokratiberedningen att beredningens uppdrag behöver utökas till att i större grad omfatta integrationspolitiken.

Och det är en bra tanke.

%d bloggare gillar detta: