Hem > Budget 2015, Budget 2016, BUN 2015 > Ekonomisk kris för BUN

Ekonomisk kris för BUN

budget2Den 16 mars har Barn- och Utbildningsnämnden (=BUN) sammanträde. Några tunga ekonomiska ärenden ska avhandlas:

 • Månatlig uppföljning: februari
 • Budget 2014: Lång verksamhetsberättelse
 • Budget 2015: Kartläggning av hur underskottet för verksamheten 2014 har uppkommit och förslag för att komma närmare en budget i balans
 • Budget 2016, Mål och resursplan 2016-2018fiskben

Ärendena hör på många sätt ihop och går också i varandra. Jag ska i denna blogg försöka bena ut hur läget ligger. Det är inte helt lätt för en utomstående att få en överblick och att förstå alla politiska turer. Det är för den delen inte lätt för en som är inne i det heller…

no_money2Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN…) gjorde förra året, år 2014, ett underskott på 17,1 miljoner kr. Av detta underskott härrör sig 8 milj från Arena-Fritid och Musik-Ungdom, dvs verksamheter som från och med den 1 januari ligger under Kultur- och Fritidsnämnden.

Barnomsorgen och grundskolan, inklusive grundsärskola och skolbarnomsorg, (=BUN:s nuvarande ansvarsområden) redovisar ett underskott på 10,2 milj. Barnomsorgens underskott uppgick till 3,3 milj kr och grundskolans till 10,3 milj kr. Grundsärskolan gjorde däremot ett överskott på 3,4 milj kr. (Det finns också ett konto för nämnd och administration.)

Underskottet år 2014 beror på att semesterlöneskulden blev större än beräknat (barnomsorgen 616.000 kr och grundskolan 1,5 milj), hyrorna ökade inom grundskolan, kostnaderna för köp av huvudverksamhet ökade (1,2 milj) och några skolor i södra Dalsland, Frände- och Dalboskolan, gick back (3,25 milj) (se ”BUN? Redan?”).

Den största delen av underskottet (3,9 milj) beror på att antalet barn och elever har ökat. Ökningen var mycket större än beräknad och större än vad nämnden hade kunnat förutse:

 • förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år: +64 barn
 • fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12 år: +145 elever
 • grundskola/förskoleklass: +196 elever.

elever2Jag är lite osäker på den sista siffran, 196 elever. På ett annat ställe står det nämligen att ökningen förra året uppgick till ca 130 elever – ”utifrån planerad budget”.

År 2014 fick BUN totalt ett tillskott på 54.000 kr jämfört med 2013 av den styrande minialliansen (=M, FP och KD) – i en uppgörelse med miljöpartiet och välfärdspartiet. Dessa pengar räckte uppenbarligen inte… Precis som flera partier, bland annat vänsterpartiet och socialdemokraterna, förutspådde.

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde följaktligen ett underskott, 10,2 milj, som är helt förståeligt. Det konstiga är väl att underskottet inte blev större.

val2Barn- och Utbildningsnämndens anslag ökades för år 2015. Det var ju val i september och alla partier ville framstå som förskolans och skolans beskyddare och försvarare. Förskolan/barnomsorgen fick 10 milj kr ”extra” (jämfört med 2014), medan grundskolan fick 13 milj kr. Kommunfullmäktige beslutade dock att 9 av dessa 13 milj kr skulle ligga hos kommunstyrelsen som någon slags buffert. Kommunstyrelsen förfogade alltså över 9 milj av BUN:s pengar, ända tills BUN kunde bevisa att pengarna behövdes. Många sa, och säger, att dessa 9 milj kr skulle användas till att öka personaltätheten och ingenting annat. Detta står dock inte i fullmäktiges beslut.misstanksam

Jag har skrivit om det förut och jag gör det igen. Att de här 9 milj kr skulle ligga hos kommunstyrelsen var dels ett uttryck för ett misstroende mot Barn- och Utbildningsnämnden och dess förvaltning, och dels en slags besparing. Det hoppades nog i varje fall socialdemokraterna och centerpartiet på, som drev igenom den här konstruktionen. Nämnden kunde ju inte säkert räkna med att få dessa pengar och pengarna kunde därför inte läggas in i nämndens budget – och planering. Nämnden kunde ju t ex inte anställa mer personal när den inte var säker på att få pengarna. Med andra ord, pengarna fanns i praktiken inte. Barn- och Ungdomsnämnden kunde inte använda dem på ett planerat och effektivt sätt under de förutsättningarna.

rapport2Månadsuppföljningen för februari i år visar att pengarna för 2015 inte heller kommer att räcka till. Prognosen är att Barnomsorgen kommer att göra ett underskott på 7,4 milj och grundskolan 19,2 milj. Det vägs upp till liten del av att grundsärskolan beräknas göra ett överskott på 3 milj kr och nämnd och administration likaså på 800.000 kr. Prognosen för nämnden är ett underskott år 2015 på totalt 22,8 milj kr.

Fast det här visste nämnden i ett tidigt skede – att det skulle bli ett underskott i år alltså. Precis som 2014. Därför beslutade BUN på januarisammanträdet i år att vände sig till fullmäktige och begära ytterligare 22,4 milj kr.

Det är ju inte bara det att barnen och eleverna från förra årets ökning fortfarande ”finns kvar”, förvaltningen räknar med att ökningen blir lika stor också 2015.matematik

Det är en ganska enkel matematik. 300 nya elever i grundskolan 2014 och 2015 kostar mer än de 4 milj kr som tilldelats grundskolan sammanlagt 2014 och 2015. De 9 milj kr ligger ju oanvändbara och ”infrusna” i kommunstyrelsens frysbox. Fast på februarimötet bad BUN att kommunstyrelsen skulle öppna locket och ge också dessa 9 milj kr till nämnden:

”att begära budgetmedel om 9 mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

pengar_frysFast det verkar som om det inte bara är BUN:s pengar som ligger i frysboxen, det verkar som om de ledande politikerna också ligger där. BUN:s begäran om ytterligare 22,4 milj kr för i år stannade nämligen hos kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU). Och BUN:s begäran skickades tillbaka… (BUN:s begäran om de 9 milj som kommunstyrelsen har ”hand om” har inte behandlats i KSAU än.)

I KSAU har Vänersborgs väljare placerat Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP), Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (FP). Grattis Vänersborg höll jag på att skriva…

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade följande den 23 februari, punkt 1:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att nämnden tillfördes ett tillskott på 15 Mkr till barnomsorg och grundskola i beslutad budget för 2015.”

Förutom den kreativa behandlingen av språket (”tillfördes ett tillskott”), så stämmer inte detta. Barnomsorgen fick 10 milj kr och grundskolan 13 milj kr. Det pratades ett tag om 15 milj kr till grundskolan, men sedan togs 2 milj av dessa och lades till arena-fritid i stället.

felFast det är ett fel i fullmäktiges beslut. Eller rättare sagt, det står två olika saker i samma beslut.

Så här står det i Mål- och resursplanen under avsnittet Barn- och Utbildningsnämnden:

”Tillskottet om 13.000 Tkr till grundskola och barnomsorg justeras ned till 4.000 Tkr. De återstående 9.000 Tkr tillförs kommunstyrelsens förfogandeanslag.”

Notera, det står 13 milj kr. Inte 15. Men till grundskola och barnomsorg.

Under avsnittet kommunstyrelsen, fortfarande i Mål- och resursplanen:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 9.000 Tkr vilka avser grundskolan.”

9 milj kr – bara till grundskolan. Och det är faktiskt bara grundskolan det pratades om när beslutet fattades i kommunfullmäktige.

Hur som helst stämmer inte KSAU:s beslut i vilket fall… (Inte speciellt förtroendeingivande…)

KSAU:s beslut fortsätter, punkt 2:

sparkad”Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden med uppmaning till nämnden att komplettera ärendet med en beskrivning över de åtgärder och anpassningar som kan vidtas inom ramen för nämndens fastställda budget.”

KSAU uppmanar BUN att utarbeta ett sparförslag. ”Anpassningar” betyder att dra ner i verksamheten… Innan nämnden har utarbetat förslag på nerdragningar, så vill KSAU överhuvudtaget inte diskutera mer pengar till BUN.

KSAU:s beslut punkt 3:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott ser även med stor oro på det budgetöverskridande inom barnomsorg och grundskola som redovisats i bokslut för 2014. Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta for att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen senast i samband med delårsrapport för april 2015.”

nervous”Ser även med stor oro”… Ja, vem gör inte det? Rektorer, lärare, elever, föräldrar, nämndpolitiker, alla ser naturligtvis med stor oro på att pengarna inte räcker till. Men på KSAU låter det som att det är politikernas och tjänstemännens fel… Att det är nämndens fel att utbildning och omsorg kostar pengar! Det är beklämmande!

Annars vet jag inte vad som skiljer punkt 2 och punkt 3 åt i KSAU:s beslut. Även punkt 3 handlar ju om neddragningar.

Alltså, nu är det mars. Barn- och Utbildningsnämnden kan svara KSAU nästa vecka, den 16 mars. I bästa fall tar KSAU upp BUN:s ekonomi den 7 april. Och då kan ärendet tidigast komma upp i kommunstyrelsen den 29 april. Och i fullmäktige den 20 maj.

schemaÄr ni med? Den 20 maj är redan all planering inför nästa läsår gjord ute på skolorna – tjänstefördelning, schema, sammansättningar av klasser etc. Planeringen ligger färdig inför läsåret 2015-16. Och då kan ändå inga extra pengar användas på ett bra och effektivt sätt, varken effektivt sett ur pedagogisk eller ekonomisk synpunkt. Om fullmäktige nu överhuvudtaget skulle besluta om extra pengar. Vilket inte är säkert.

2016Och så kommer dessutom budgetbeslutet för året därpå, för 2016, i juni… Och eventuella pengar, i bästa fall, som inte heller kommer att kunna användas kommande läsår…

Vad betyder detta?

Jag tror att KSAU förhalar BUN:s förfrågan medvetet. Det sker i god gammal socialdemokratisk och centerpartistisk anda och tradition. Det ska sparas på Vänersborgs barn och ungdomar. Barnomsorgen och skolverksamheten i Vänersborg får inte någon som helst förståelse för sin situation. BUN och förvaltningen anmäler tydligt vilka utökningar som anses nödvändiga. Men kommunledningen svarar med motfrågor om påstådda oklarheter. Och de som får betala priset är våra barn och elever.

Det betyder att grundskolan och förskolan står inför besparingar som vi inte har sett maken till sedan socialdemokraterna och centerpartiet styrde förra gången. Då skedde en neddragning på minst 40 milj kr på grundskolan. Vi står inför något liknande nu.

Och med på tåget är moderater, folkpartister och kristdemokrater. Som vanligt.

V_logga_mindreOch precis då som nu – bara ett oppositionsparti, bara ett parti som motsätter sig neddragningarna – Vänsterpartiet. Fel, förresten. På den tiden, 2006-2010, hände det att miljöpartiet ville ha mer pengar till skolan. Nu tycks miljöpartiet sälja sin själ för några politiska poster – och ekologisk mat…

Men så har vänersborgarna röstat. Det är bara att respektera…

Även om Barn- och Utbildningsnämnden skulle få de 9 mkr från kommunstyrelsens frysbox, så tidigt som möjligt, typ redan den 29 april som är allra tidigast, så räcker inte dessa pengar. BUN gjorde ju ett underskott förra året på 10,2 milj och i år så räknar man med en elevökning på 140 elever och kanske 40-50 nya barn i förskolan.

utvandrarnaUndrar varför jag kommer att tänka på vad Kristina sa till Karl-Oskar i Utvandrarna:

”Jag tyar inte!”

Och eftersom KSAU har gett order, och det är egentligen en stående order till alla nämnder och styrelser, alltid:

”Håll budget!”

svangrem2Så har Barn- och Utbildningsförvaltningen tagit fram ett sparpaket…

”Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år:
Personalminskning med 16 heltidstjänster ger en minskad kostnad om 7,4 Mkr på helår.

Grundskola F-9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år:
Ingen utökning av lokaler, ompröva tagna beslut ger lägre kostnad med 5,5 Mkr.
Personalminskning med 21 heltidstjänster ger en minskad kostnad om 10,7 Mkr på helår.
Fritidshemmen undantas från åtgärder.

Prognos förutsätter att enheterna, Dalboskolan, Frändeskolan och Rösebo skola gör åtgärder 2015, men troligtvis blir det inte helårseffekt 2015, helt i balans 2016.”

Att spara är inga problem. Det är bara att sparka personal… Om det nu är det som kommunledningen vill.

Förvaltningen gör också en konsekvensbeskrivning:

”Personalminskningar i samband med ökat elev-/barnantal medför en ökad arbetsbelastning, lägre servicenivå avseende öppethållande. Barn- och utbildningsnämndens möjligheter försvåras att ge en likvärdig utbildning och omsorg. Vänersborgs kommun har innan planerade åtgärder om personalminskningar en relativt låg nivå avseende personaltäthet jämfört med jämförbara kommuner.”

Den här konsekvensbeskrivningen skulle kunna göras mycket längre. Men tjänstemännen tänker väl som jag. Och Kristina:

”Jag tyar inte!”

Och parallellt med de ekonomiska problemen för innevarande år, 2015, så pågår arbetet med budgeten för 2016.

2016Och här är betongpartierna överens. Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har liksom moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna lagt en budget som innebär att Barn- och Utbildningsnämnden ska få samma budget 2016 som 2015… Med andra ord, lika mycket, eller lite, pengar som fullmäktige beslutade i november, dvs de pengar som BUN har begärt extra inför 2015 finns inte med i budgetförslagen för 2016…

Och dessutom tycker S, C och MP att en del av dessa återigen ska hamna i kommunstyrelsens förfogandeanslag…

Det innebär i praktiken en neddragning både 2015 och 2016 – eftersom antalet barn i omsorgen och elever i skolan ökar kraftigt.

krisSom sagt, det tycks som om Barn- och Utbildningsnämnden står inför en gigantisk kris. Det tycks i nu-läget som att det inte blir några nya pengar till alla de nya barnen och eleverna. BUN ska lösa det inom givna ekonomiska ramar…

Det minsta BUN skulle kunna begära, det är väl i varje fall en ekonomisk kompensation för alla dessa nya barn och elever?

Och ändå. Om BUN fick denna kompensation skulle det inte innebära någon som helst satsning på våra barn och elever. Det skulle bara innebära att den nuvarande kvaliteten behålls. Och denna kvalitet behöver egentligen höjas…

Så till sist skulle jag vilja avsluta med några ord om läget i Vänersborg – innan eventuella neddragningar…

children2Förskolan skulle behöva mer pengar för att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Både kostnaderna per inskrivet barn och personaltätheten är lägre i Vänersborg än i riket. Det är också viktigt att påpeka att den enskilda pedagogiska omsorgen har ökat kraftigt i Vänersborg de senaste åren. 18% av alla placerade barn i Vänersborg går i enskild pedagogisk omsorg eller förskola. Och här har kommunen inget annat val än att betala. Åtskilliga miljoner har runnit ut ur BUN:s kassa, miljoner som BUN faktiskt inte har kompenserats för de senaste åren.

Fritidshemmen behöver fler anställda. Läget på flera ställen är och har varit kritiskt, med enormt stora barngrupper.

eleverGrundskolan skulle behöva högre lärartäthet, fler speciallärare, fler elevassistenter osv. Skolresultaten ligger under genomsnittet i Sverige och 27% av eleverna som gick ur åk 9 förra våren hade inte betyg i alla ämnen. Dessutom ökar skillnaderna i skolresultat mellan skolorna i Vänersborg. Likvärdigheten brister faktiskt både inom och mellan skolenheter samt mellan pojkar och flickor. Och segregationen tenderar att öka…

Och både rektorer och lärare dignar av arbetsuppgifter… Rektorerna hinner t ex inte vara de pedagogiska ledare som de enligt skollagen och läroplanen ska vara…

Ur verksamhetsberättelsen:

”Det är svårt för några av rektorerna att fördela sin tid och få tiden att räcka till pedagogiskt ledarskap.”

För lärare innebär det fortsatt stora krav på dokumentation och en massa kringuppgifter som inte har med undervisning att göra. Det kan också vara en av orsakerna till att personalomsättningen i Vänersborg har ökat under 2014 för tillsvidareanställd personal från 4,3 % till 7,9 %. Det är en ökning med 3,6 procentenheter. Det betyder att allt fler obehöriga lärare undervisar i Vänersborg. Just nu arbetar 50 obehöriga lärare inom förvaltningen…

Ur verksamhetsberättelsen:

”Elevernas resultat och undervisningens kvalitet påverkas av att behöriga lärare saknas.”

StampelklockaOch allt som kommunen har gjort för att komma tillrätta med lärarnas arbetsuppgifter och arbetstid – det är att införa stämpelklockan…

Det känns inget kul att vara en oppositionell skolpolitiker. Jag hoppas att de ledande politikerna inser allvaret och tar sitt förnuft till fånga och gör något åt situationen.

Det är väl inte bara i valtider som våra barn och ungdomar är viktiga?

.

PS. Jag undrar om den här bloggen kommer att tas upp på något kommande möte med Demokratiberedningen – som exempel på en osmaklig blogg med en massa felaktigheter som försämrar det demokratiska klimatet… (Se här.)

 1. 11 mars, 2015 kl. 21:09

  Och därför ska inte skolan, det viktigaste redskapet för att utveckla Sverige stå under kommunal regi där utbildningsdiskursen sker på en sandlådenivå.

 2. Inger Willman Carlson
  9 mars, 2015 kl. 17:15

  Kunskap och bildning har aldrig varit intressant för politiker i Vänersborg. Kanske är det så att man inte saknar det kan inte känner till.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: