Arkiv

Archive for 11 november, 2016

Blåsut skola – att vara eller icke vara

11 november, 2016 Lämna en kommentar

Redan nu på måndag, den 14 november, ska barn- och utbildningsnämnden (BUN) ha sammanträde.sammantrade8

Tyvärr kom inte handlingarna ledamöterna tillhanda förrän sent på torsdag eftermiddag. Och det var synd. Det är några stora beslut som ska fattas. Kanske slutar det med att åtminstone ärendet om att lägga ner verksamheten på Blåsut skola bordläggs till nästa sammanträde. Det är viktigt att inte bara ledamöterna får ordentligt med tid att sätta sig in i ärendena, utan också partikamrater, föräldrar, elever och andra intresserade. Det får inte vara så att nämnden serverar beslut av denna dignitet som en blixt från en klar himmel. De berörda måste få en rimlig chans att förbereda sig och komma med synpunkter innan beslut. (Handlingarna inför sammanträdet kan du hämta här.)

blasut_skolaFörslaget till beslut under punkten ”Utredning av Blåsut skola F-3” lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med skolutredningen, som nämnden tidigare beslutat att ställa sig bakom, slå ihop Blåsut skola med Öxnered skola och bedriva undervisning vid Öxnered skola när utbyggnaden av densamma är färdigställd.”

Förslaget är alltså att Blåsut skola ska läggas ner och att samtliga elever ska flytta till Öxnered skola.

Innan jag går närmare in på utredningen och hur den har kommit fram till denna slutsats, så måste jag först komplettera med lite fakta.

oxneredsskola2Nedläggningen av Blåsut skola kan inte ske förrän en ut- och ombyggnad av Öxnered skola är klar. I nuläget finns ingen fastställd tidsram för när Öxnered skola kan vara färdig, men preliminärt skulle det kunna ske höstterminen 2021. Det är nästa fem år kvar dit. Blåsut skola med nuvarande organisation F-6 ska alltså, oavsett vilket beslut som fattas, fortsätta på samma sätt ända fram till 2021.

Fem år är en lång tid och mycket kan hända med bostadsbyggande etc, som påverkar elevantalet år 2021. Det är tämligen svårt att göra en sådan här prognos. I utredningen tror man att det då kan finnas mellan 120 och 150 elever i klasserna F-3. Osäkerheten i prognosen leder emellertid förvaltningen till slutsatsen:

”i samband med detta (när Öxnered skola står klar 2021; min anm) bör Barn- och utbildningsnämnden ompröva beslut angående Blåsut skola och sättas i relation till aktuella elevantal och prognoser.”

ordfklubba3”Ompröva beslut”… Det betyder egentligen, som jag ser det, att ett beslut om Blåsut skola F-3 faktiskt kan vänta några år. Det är nämligen så att ut- och ombyggnaden av Öxnered skola inte är beroende av ett beslut om Blåsut. Förvaltningen skriver:

”Hur Öxnered skola dimensioneras är inte avhängigt ett beslut angående Blåsut skola då ombyggnaden syftar till att skapa möjligheter till en flexibel organisation.”

Det kan t ex tänkas att delar av Öxnered skola används till förskola om lågstadiebarnen blir kvar på Blåsut skola.

Allt detta talar för att nämnden inte behöver fatta något snabbt beslut.question_mark2

Men varför vill förvaltningen då att nämnden redan på måndag fattar ett beslut om att lägga ner Blåsut skola?

Några utredningar ligger till grund för detta ställningstagande och här har BU-förvaltningen tagit hjälp av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanfattar det så här:

”Ekonomin på en F-3 skola med 8 klasser visar sig vara sårbar. För att klara av att bekosta 8 legitimerade lärare med elevpengen krävs minst 136 elever, prognosen för skolan är att den om 10 år har mellan 120-150 elever. … Bedömningen är att lokaler och friyta inte blir ändamålsenliga och att en sårbar organisation skapas om Blåsut skola planeras för F-3.”

Vän av ordning jämför naturligtvis direkt denna blåsutskola med de landsbygdsskolor som finns i kommunen, t ex Rösebo, Mulltorp och Skerrud. De skolorna finns kvar därför att kommunen anser att det är en viktig service till invånarna i dessa delar av kommunen. Trots det låga elevantalet. Självklart frågar sig då blåsutborna varför inte samma resonemang skulle gälla för Blåsut.

Jag har inget bra svar på den frågan…

Och om det blir 150 elever, då kommer ju skolan att ”gå runt” av ”egen kraft”… Jo, så är det enligt förvaltningens beräkningar.

blasut_skola2Sedan är det ju också så att just nu går det 201 elever (år 2013 var det 222 elever) på Blåsut. Om det går så många elever nu, och i ytterligare nästan 5 år, varför skulle då lokalerna och friytan inte vara ändamålsenliga till 150 elever?

Jag har väl inget riktigt bra svar på den frågan heller…

Friytan är för liten på Blåsut skola, dvs skolgården – ytan som barnen vistats på under raster etc. Den ligger under Boverkets rekommendationer, även om paviljongen tas bort (vilket är tänkt om Blåsut blir en F-3-skola) och det blir färre barn. Och det är sant, skolgården bör vara större. Det finns dock ingen möjlighet att skapa mer friyta, som att ”bygga samman” multisportarenan på andra sidan gatan (Sommarhemsvägen) med skolgården. Det går nämligen inte, enligt samhällsbyggnads, att t ex stänga av vägen och bygga vändplatser. Det skulle också skapa problem för varutransporter till skolan.

blasut_skola4Det är alltså tänkt att paviljongen på skolgården ska tas bort om Blåsut blir en F-3 skola. Men jag kan ändå inte låta bli att undra, om det fungerar nu och 5 år framåt, varför skulle det då inte fungera i framtiden med färre elever?

Det behövs få verksamhetsanpassningar av lokalerna, skriver utredningen, för att driva skolan som en F-3-skola.

Samhällsbyggnads skriver:

”Då lokalprogrammet ryms inom nuvarande byggnader krävs inga investeringar i byggnader ur lokalsynpunkt – förutsatt att klassrum även nyttjas för fritidslokaler.”

Men BU-förvaltningen menar att det är önskvärt att:

”fritidshemmet har egna lokaler istället för att nyttja undervisningslokaler efter skoldagens slut. De nuvarande byggnaderna kan dock inte täcka detta behov och det finns ingen möjlighet att bygga ut skolan…”

blasut_skola5Det kanske är så att föräldrar och barn hellre vill tillbringa ”fritidstiden” i klassrummen än att skolan läggs ner? Det är åtminstone ett alternativ som jag är säker på kommer att framföras.

Det så kallade ”rosa huset” behöver emellertid tillgänglighetsanpassas till en beräknad kostnad på ca 8 milj kr om skolan ska finnas kvar.

Utredningen konstaterar till slut att det inte går att ordna parkeringsplatser för skolans personal. Det finns helt enkelt inte utrymme till det. Och det är också svårt att ordna en säker trafiklösning för hämtning och lämning av barn. Det är naturligtvis viktiga faktorershakespeare2 som måste tas med i en helhetsbedömning.

I en helhetsbedömning som handlar om Blåsutskolans vara eller icke-vara…

Kategorier:BUN 2016
%d bloggare gillar detta: