Arkiv

Archive for 21 november, 2016

NÄRF och delårsrapporten

21 november, 2016 Lämna en kommentar

narf_loggaDet har ju varit en del turbulens kring NÄRF det gångna året. Som slutade med att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) inte beviljades ansvarsfrihet av Vänersborgs kommunfullmäktige, den 22 juni 2016. (Se ”Avgå Bo Carlsson!”.)

Bo Carlsson överklagade beslutet, men förgäves. Förvaltningsrätten i Göteborg dömde inte forvaltningsrattentill hans fördel. Rätten skrev i september (se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”):

”Förvaltningsrätten avslår överklagandet.”

Kommunfullmäktiges beslut innebar inte att Bo Carlsson blev ”avsatt”. Även om det faktiskt finns en paragraf i Kommunallagen som gör det möjligt för ett fullmäktige att återkalla uppdraget för någon som inte beviljats ansvarsfrihet. (Kommunallagen 4 kap 10 §.) Bo Carlsson har valt att inte avgå. Även om det rimligtvis borde ha varit en naturlig och självklar konsekvens av fullmäktiges beslut.

bocarlsson4Bo Carlsson (C) är fortfarande NÄRF:s ordförande.

Annars är känslan att NÄRF har skötts bättre under år 2016 jämfört med tidigare år. Förbundet har fått en ny förbundschef, Hans Därnemyr, och det tycks som om han har lyckats styra upp verksamheten.

Men kanske inte riktigt till fullo…

NÄRF fick under 2015, och även under tidigare år, kritik från revisorerna – både de politiska och de professionella i PWC. Underlag och rapporter har flera gånger, enligt revisorerna, uppvisat ”uppenbara brister”.

pengar5NÄRF:s underskott år 2015 resulterade t ex i att NÄRF höjde medlemsavgiften för 2016 för medlemskommunerna, dvs skattebetalarna i Vänersborg, Trollhättan, Färgelanda och Mellerud. Höjningen innebar en inkomstförstärkning för år 2016 med 2,033 milj kr. Och det var ju ett bekvämt sätt för NÄRF att få ordning på ekonomin…

Revisorernas kritik fortsätter även i år.

delarsrapportI början av november diariefördes revisorernas granskning av NÄRF:s delårsrapport för första halvåret 2016. I denna granskning bifogades som brukligt en rapport från de professionella revisorerna i PWC.

Låt mig först slå fast att PWC bedömer att delårsrapporten:

”i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.”

Och det vore väl konstigt annars, om delårsrapporten hade gett en orättvis och felaktig bild menar jag…

Men så var det där med ”i allt väsentligt”…

PWC börjar med att räkna upp en del mindre brister. Och sedan en del större…

pwcPWC skriver i delårsrapporten från augusti 2016:

”Delårsrapporten innehåller en uppföljning och utvärdering av målen ur ett ekonomiskt (finansiellt och verksamhetsmässigt) perspektiv, men de är inte helt förenliga med de beslutade målen för 2016.

  • Det finansiella målet ”resultatets andel av totala intäkter” är otydligt och ej mätbart. Dessutom bör bedömningen göras utifrån prognostiserat resultat istället för delårets resultat. Detsamma gäller det lagstadgade balanskravet, vilket saknas i delårsrapporten.
  • Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål utifrån budget 2016 med mål och verksamhetsuppdrag. Graden av måluppfyllelsen varierar och flera mål följs inte upp. Det saknas både mätning, bedömning och rapportering av flera mål, vilka kommer redovisas till årsredovisning 2016.”

nonoOch så avslutar PWC den korta rapporten med följande ord:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Det är nästan så att jag vill utbrista – har vi inte hört detta förut…?

stugaJag tror inte att det är så lätt för den nye förbundschefen att helt få ordning på torpet under den relativt korta tid som han har varit verksam. Å andra sidan finns det ju många i det ”gamla gardet” kvar, som skulle kunna dra sitt strå till stacken för att få ordning på rapporteringen. Kan man tycka. Typ ordförande och vice ordförande i NÄRF, ekonomichef osv.

Det ska dock påpekas att NÄRF prognostiserar ett överskott på drygt 1 miljon kr för 2016. NÄRF hade kanske inte behövt höja medlemsavgiften…

Fast visst undrar man, liksom PWC, vem som egentligen styr, leder och kontrollerar verksamheten i förbundet…

Kategorier:NÄRF
%d bloggare gillar detta: