Arkiv

Archive for 12 augusti, 2021

DP Sikhall (9): Framtiden

12 augusti, 2021 7 kommentarer

Anm. Denna blogg är en fortsättning på bloggen ”DP Sikhall (8): Medveten fördröjning? (2/2)”.

Det har gått över 6 år sedan byggnadsnämnden den 19 maj 2015 beslutade att upprätta en ny detaljplan för området kring Sikhallsviken. Och detaljplanen är fortfarande inte klar…

Detaljplanen har försenats av flera orsaker. Jag har redogjort för dem tämligen noggrant. Det har varit flera intressenter inblandade, det har varit (och är fortfarande) krav på utredningar och inventeringar, de inblandade är inte överens och inte minst verkar det finnas politiska krafter i bakgrunden som medvetet har försökt försena, eller kanske till och med omöjliggöra, upprättandet av en detaljplan.

En följd av att det inte har upprättats någon detaljplan är bland annat att Magnus Larsson fick ett negativt förhandsbesked i Sikhall den 19 januari 2021 av byggnadsnämnden. Nämnden skriver att den inte kan tänka sig att ge några fler bygglov förrän det finns en detaljplan med “en mer omfattande helhetssyn”. Och det måste ske genom:

“en demokratisk planeringsprocess.”

Jag undrar varför ordet “demokratisk” användes i sammanhanget. Anser inte byggnadsnämnd och -förvaltning att kommunen brukar arbeta demokratiskt? Hur som helst, beslutet, och motiveringen, innebar i varje fall att byggnadsnämnden har lagt en blöt filt över allt byggande av bostäder i Sikhall. Den har helt enkelt stoppat nybyggnation. I varje fall för Magnus Larsson. Det sägs dock att markägare i området, som inte tillhör de som bekostar detaljplanen, har beviljats förhandsbesked… Byggnadsnämndens negativa förhandsbesked kostade för övrigt Magnus Larsson 5.960 kr.

Det är intressant att mot bakgrund av detta negativa besked läsa minnesanteckningar från möten i februari och mars 2015. mellan Magnus Larsson och kommunen. På februarimötet (2015) förde den nuvarande tillförordnade förvaltningschefen för miljö- och byggnadsförvaltningen Eddie Sandin anteckningar och i mars var det den dåvarande förvaltningschefen Sophia Vikström vid tangenterna. Kommunen skulle dra VA i Sikhall och var tvungen att dra ledningarna över Magnus Larssons mark. Kommunen var därför mycket angelägen att komma överens med Larsson… En stor del av diskussionerna på mötena handlade om Magnus Larssons möjligheter att bygga i Sikhall.

Det står ganska klart att kommunen förespeglade Larsson att han skulle få bygga, att han skulle få förhandsbesked och bygglov på mark utanför strandskydd. Med på minst ett av mötena var kommundirektör Ove Thörnqvist, VA-chef Daniel Larsson, miljöchef Peter Almqvist och Sophia Vikström, förvaltningschef. Det var tunga namn.

Och det blev också så. Magnus Larsson fick tre förhandsbesked 2015, 2017 respektive 2019. Men 2021 sa alltså byggnadsnämnden stopp… Var det ett brott mot kommunens överenskommelse med Magnus Larsson vi fick se? Utifrån minnesanteckningarna från 2015 så är det ganska lätt att dra den slutsatsen…

I tisdags denna vecka ringde två personer och ville köpa tomter. Vad skulle Magnus Larsson svara? “Jag vill bygga, men får inte för kommunen. Om 7 år kanske…” Typ…

Magnus Larsson skrev själv i en kommentar till en av bloggarna (se här):

“…den här knappt halvfärdiga detaljplanen är vad två planarkitekter har klarat av på snart 7 år till en kostnad på nästan 1,5 miljon. Vad tror vi om 7 år? Ytterligare 3 miljoner förbrukade och en plan som är klar till 70 procent?
Några miljoner till och ytterligare 7 år, totalt 21 år – då kanske detaljplanen är klar och det går att söka vattenverksamhet vilket tar några år. Sen ska det överklagas i några år. Och sen är det dax att söka bygglov, som tar några år. Och så tar det ytterligare några år när byggloven överklagas.
Men sen, när jag är pigg glad och 107 år – då kan jag börja bygga!”

Med tanke på allt som kommunen har utsatt Magnus Larsson för genom åren (se t ex “Sikhall 1:6” [2013] och “Magnus Larsson i Sikhall: ”Det är oförskämt! [2014]”) är det inte så svårt att konspirationstankar föds, och frodas. (Se också min förra blogg.) Frågor dyker upp som – har kommunen satt igång processen med detaljplanen för Sikhallsviken enbart för att sätta käppar i hjulen för Magnus Larsson? vill någon köra Magnus Larssons ekonomi i botten? vem eller vilka i kommunen kan det i så fall vara som drar i trådarna…?

Rent sakligt, utifrån själva detaljplanens innehåll och utseende, finns det framför allt två stora konfliktområden kvar mellan kommunen/byggnadsnämnden och fastighetsägarna. Det handlar om det mindre skogsområdet kring Svartebäcks utlopp väster om badplatsen och om småbåtshamnen.

Kommunens förslag till detaljplan har fortfarande samma utseende som tidigare. Det finns ännu ingen reviderad plankarta, trots att det var länge sedan det var samråd. (Det är kanske inte helt lätt att tyda plankartan nedan, men du kan ladda ner den här (Plankarta) – då får du bättre koll. Den finns också på kommunens hemsida – klicka här.)

Plan- och bygglovschefen skrev den 26 juli och förklarade orsaken till att det inte finns någon reviderad version av förslaget:

“En naturvärdesinventering genomfördes 2019 och en häckfågelinventering pågår. Dessa visar på vilka olika naturvärden som finns och vilken hänsyn som måste tas till dem. Nästa steg är att genomföra bl.a. arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning, dagvattenutredning. Därefter kan ett nytt planförslag tas fram som kan ställas ut för granskning.”

Byggnadsförvaltningen väntar således på fler utredningar. Som Magnus Larsson och de andra fastighetsägarna förväntas betala…

Den första oenigheten mellan byggnadsnämnden/-förvaltningen och markägarna/exploatörerna gäller alltså skogsområdet väster om stranden. Kommunen vill behålla skogsområdet i stort sett intakt, med eventuellt några åtgärder som ska ge platsen ett mer städat intryck och möjligtvis gångstigar runt och genom skogen. Fastighetsägarna ser däremot “naturmarken” som ett problem. Den hindrar utveckling menar de och vill istället göra en park av området och förlänga sandstranden.

En tjänsteperson på byggnadsförvaltningen förklarar kommunens syn:

“Förvaltningens utgångspunkt har hela tiden varit att det finns naturvärden där som vi har ansvar att bevaka. Det fick visst stöd i den naturvärdesinventering som genomförts.”

Fastighetsägarna anser att området är en så viktig pusselbit i deras planer så att de nyligen har ställt ett ultimatum till kommunen. De vill att området ska ritas ut som på kartan till vänster.

I förslaget är även campingområdet betydligt utvidgat. Fastighetsägarna vill också se en åretruntöppen lanthandel och kanske en dansbana etc i området.

Notera att fastighetsägarna har gjort två rutor – “ja” och “nej” – längst ner på planförslaget..

De här rutorna finns med på det andra tvisteområdet också, småbåtshamnen. Kommunen gick ut med följande förslag i samrådet . se karta nedan till höger:

Byggnadsnämnden var positiv till en utvidgning av småbåtshamnen. I förslaget fanns det inritat nya bryggor, förrådsbyggnader och parkeringsplatser. Fastighetsägarna vill emellertid se en betydligt mer utvecklad småbåtshamn. De vill se att detaljplanen får följande utseende – se karta nedan till vänster:

Det finns betydligt många fler båtplatser, sjöbodar, servicehus mm än i kommunens förslag. Det kan också noteras att gångbryggan inte finns med i förslaget.

Dessa två förslag från fastighetsägarna har reviderats jämfört med tidigare förslag och de skickades in till byggnadsförvaltningen i början på juli. (De kan laddas ner här, “Campingförslaget” och “Hamnförslaget”.)

Fastighetsägarna med Magnus Larsson i spetsen menar att det får vara “nog nu”. De anser att det har varit alldeles för många förseningar, meningslösa utredningar etc. Nu måste kommunen bestämma sig. Därför vill de att kommunen ska sätta ett kryss i någon av rutorna. Och blir det ett “Nej” på något ställe, så avbryter fastighetsägarna detaljplaneprocessen. Då kommer de att avsluta sitt arbete för fler båtplatser, sjöbodar, fina stränder, parkeringar, gång- och cykelbanor mm och även sina ansträngningar för att få till ett lyft runt Sikhalls kiosk och camping med åretruntöppen lanthandel och utökning av campingen.

Naturligtvis ska kommunen säga nej om den t ex anser att fastighetsägarnas förslag är helt oförenliga med lagarna kring strandskydd och andra lagar eller att konsekvenserna för natur- och djurliv blir oacceptabla. Kommunen ska dock vara medveten om vad den och vänersborgarna i så fall går miste om… Dels när det gäller att göra kommunen attraktiv i alla delar, som visionen av någon anledning fortfarande lyder, dvs även för invånarna i Frändefors, Brålanda och Gestadbygden. Och dels när det gäller den kraft, målmedvetenhet och entreprenörsanda som finns hos fastighetsägarna. För det kommer inte att kosta kommunen många kronor för att få till en ännu mer attraktiv kommun, och kommundel…

Vem det är på kommunen som bestämmer var kryssen ska placeras vet jag inte, men jag antar att det är politikerna i byggnadsnämnden efter förslag från byggnadsförvaltningen.

Ett nej skulle också bli en dyr affär, och erfarenhet, för fastighetsägarna. Det är de som har beställt detaljplanen och det är de som ska betala huvuddelen av den och de utredningar som är nödvändiga för arbetet. Kostnaden beräknas till ungefär 1,5 miljon. Och det är mycket pengar.

Fastighetsägarna/exploatörerna kan inte heller låta bli att fråga sig, om inte detaljplanen blir tillräckligt tillåtande – varför ska man då ha en detaljplan överhuvudtaget? Sedan kan man undra om det ska vara tillåtet att hålla på med en detaljplan i över 6 år (svenskt rekord?) – som leder till att enskilda måste punga ut med så mycket pengar…

Jag måste flika in att jag även har ett annat litet problem med att fastighetsägarna ska betala 80% av kostnaden för detaljplanen.

I den “Fördjupade översiktsplanen för Dalslandskusten”, som antogs 2011, föreslås det att nya detaljplaner ska utarbetas. Det står bland annat:

“Det är lämpligt att ändra gällande detaljplaner eller upprätta nya detaljplaner i övriga delar av området i takt med att va-utbyggnaden går vidare.”

Jag kan inte förstå annat än att det menas att kommunen då ska stå för kostnaderna. Det förstärks också när man läser kommunens “Blåplan”, som antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2015:

”De områden som ska anslutas till kommunalt VA kommer som utgångspunkt att detaljplaneras innan VA byggs ut om det finns intresse från fastighetsägare.”

Har kommunen glömt sin “Blåplan” och sin “FÖP” när det gäller Sikhall?

Fastighetsägare har också uttalat sin känsla av att det finns “krafter” som vill utnyttja deras pengar för att få utredningar gjorde utan att kommunen behöver betala… Vissa utredningar verkar tämligen meningslösa anser de.  En arkeologisk utredning t ex är i senaste laget eftersom de fornminnen som kan ha funnits på åkermarken är bortplöjda för länge sedan, långt innan nuvarande ägare förvärvade marken. Och en geoteknisk utredning på marken vid hamnen? Som Länsstyrelsen vill.

På bilden till höger punktbelastas marken med 80 ton på 5 kvadratmeter, utan problem. En sjöbod väger max 3 ton fördelat på 20 kvadrat… En geoteknisk utredning, varför då…?

Även om byggnadsnämnden/kommunen och fastighetsägarna mot all förmodan skulle lyckas bli överens så finns fortfarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Länsstyrelsen kvar i bakgrunden. De har krav på flera nya undersökningar och utredningar, t ex den ovan nämnda geotekniska utredningen. Och de har också nyckelpositionen i frågan om strandskydd… För mig tycks denna “motsättning” vara olöslig. Det är knappast möjligt att jämka ihop dessa åsikter med fastighetsägarnas.

De rutor som finns på fastighetsägarnas nya och slutliga planförslag visar att de inte håller med byggnadsförvaltningen. Tjänstepersonerna på byggnadsförvaltningen menar nämligen att bollen just nu ligger hos fastighetsägarna/exploatörerna. Plan- och bygglovschefen skrev:

“Vi för en dialog med fastighetsägarna om hur de vill gå vidare med planarbetet och vilka kompletterande utredningar som behöver göras. … Men eftersom utredningarna är kostsamma är det viktigt att fastighetsägarna funderar på hur de vill utveckla sin mark och vad som ser genomförbart ut.”

Nä, jag tror inte att man efter drygt 6 års arbete med detaljplanen i Sikhall kan hävda att bollen ligger hos fastighetsägarna.

När det gäller den politiska inblandningen i processen, som har skett helt bakom kulisserna, finns det en hel del att gräva i och få fram i ljuset. Det visar sig dock vara svårt. Men det är en stor fråga. Var och varannan politiker har sannolikt fått höra av någon kommuninvånare att det finns personer eller föreningar som har behandlats annorlunda och positivare än andra av kommunen. Det kan handla om byggnationer utan bygglov, byggen på strandskydd, båtplatser utan kostnad, felaktiga tomtplatsavgränsningar, anmälningar som göms undan i skrivbordslådor osv. Det är ofta svårt för utomstående att få reda på om sådant här stämmer eller om det bara är rykten. Men visst finns det fastighetsägare med andra fastigheter, till och med i Sikhallsområdet, som vid en första anblick tycks ha betydligt lättare att få gehör och ”förståelse” från kommunen än de fastighetsägare som denna serie bloggar handlar om…

Till sist kan jag inte heller låta bli att göra en mer allmän reflektion kring tjänstepersonernas betydelse i den politiska processen.

Tjänstepersonerna utreder alla ärenden innan de kommer till politikerna. Det gör de eftersom de har utbildat och specialiserat sig på ett visst område, de sitter inne med sakkunskapen. Det är de som tolkar regler, förordningar och lagar. Jag använder medvetet ordet tolkar, eftersom det skrivna ordet ska tillämpas på speciella och ofta unika situationer. Och det finns självklart inget facit för varje situation. Det måste till tolkningar och bedömningar, och det görs självklart utifrån personliga åsikter och ideologiska ställningstaganden. Det kan t ex vara så att just den handläggande tjänstepersonen på förvaltningen anser att alla skogar, var de än finns, ska vara kvar. Eller att allt djurliv ska ha första “tjing” på alla områden.

När tjänstepersonernas förslag kommer till politikerna, som ska besluta, så följer politikerna förslagen i åtminstone 9 av 10 fall. Det är min erfarenhet efter ganska många år i kommunpolitiken. Oftast faktiskt, tyvärr, tämligen okritiskt. Det är ju typ tjänstepersonerna som har kunskapen och jag som politiker, resonerar många politiker, har tillnärmelsevis inte en sådan kunskap, varken om sakfrågorna eller lagarna… Även om jag oftast inte låtsas om det…

Kontentan, den generella slutsatsen, som egentligen inte har något att göra med detta konkreta ärende, är att enskilda, ej valda tjänstepersoner har alldeles för stor makt i den kommunala organisationen. Men det kanske måste vara så, vad vet jag? Men det är inte bra. Rent hypotetiskt skulle en enda negativ tjänstemän någonstans i den kommunala organisationen eller på Länsstyrelsen kunna omintetgöra en utveckling i Sikhall som en majoritet av kommuninvånarna vill ha.

För det kommer nog inte att bli någon utveckling i Sikhall.

Och det är synd.

Fruktansvärt synd.

===

Bloggar i denna serie:

%d bloggare gillar detta: