Arkiv

Archive for the ‘Motion’ Category

Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö

15 juni, 2017 2 kommentarer

motion3I gårdagens blogg (”Budgetöverenskommelsen S+C+V”) nämndes att undertecknad vänsterpartist hade skrivit och lämnat in en motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. Motionen är redan diarieförd och kommer att finnas på fullmäktigeledamöternas bord på onsdag. Då kommer motionen att remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Det är väl bara att hoppas att alla partier ser positivt på motionen och att det så småningom sker förändringar i Vänersborgs skolor. För egen del hoppas jag också att det händer något i Trollhättan, eftersom det är där som jag själv ska arbeta i fortsättningen. (Min nuvarande arbetsplats ska helt enkelt flytta till NÄL, och NÄL ligger som bekant i Trollhättan…)

===

Motion till kommunfullmäktige om
Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö

En stor mängd undersökningar under en lång följd av år visar entydigt att läraryrket ofta innebär en alltför hög arbetsbelastning och stressnivå med risk för skador och sjukdom. Villkoren i lärararbetet är, när det gäller arbetsmiljön, ofta både otillfredsställande och oacceptabla.

I Vänersborg ökar sjukskrivningarna liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger. Legitimerade pedagoger är en väsentlig förutsättning för elevers lärande. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers kunskapsresultat.

Den här utvecklingen måste vändas. Pedagogerna måste fås att stanna kvar i läraryrket och fler studenter måste välja lärarbanan. Obehöriga och outbildade lärare måste uppmuntras att utbilda och vidareutbilda sig. Vänersborg måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att jobba och verka i. Tillgången till legitimerade lärare i en kommun beror till stor del på den arbetsmiljö som kan erbjudas.

Det finns många intressanta idéer och lösningar för att vända utvecklingen genom att förändra och förbättra skolpersonalens arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

I några skolor prövas ett tvålärarsystem med goda resultat. Det handlar om att det finns två legitimerade lärare i varje klass under alla lektioner. Lärarna planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

I andra skolor anställs personal som sköter en del av de uppgifter som ligger utanför pedagogernas primära uppgift att undervisa. Det kan vara personal som tar hand om t ex föräldrakontakter, frånvaro, rastvakter och administrativa göromål. Pedagogerna är utbildade för att undervisa och det är i klassrummen som den huvudsakliga kunskapsinhämtningen och lärandet sker. Ju mer tid pedagogerna har för att planera, förbereda, genomföra och efterarbeta lektioner desto bättre blir förutsättningarna för elevernas inlärning.

Även skolledarnas arbetsbelastning behöver minskas. Förslagsvis genom att särskild personal anställs för att ta hand om de uppgifter som inte har med skolledarnas uppdrag enligt Skollagen att göra. Det kan vara att ansvara för t ex fastighets- och personalfrågor, föräldrakontakter, dokumentation, konflikthantering och utredningar. Syftet är att avlasta rektorer och förskolechefer men också att frigöra tid för cheferna att vara de pedagogiska ledare som skolans styrdokument förutsätter. Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola med god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där alla elever upplever skolan som meningsfull, stimulerande och trygg. Kunskapsförbundet Väst har idag en organisation med särskilt anställda chefer för att avlasta rektorerna.

Det finns många tankar kring hur arbetsbelastningen i skolorna kan minska och arbetsmiljön förbättras. Jag har gett tre exempel. Det finns säkert fler. Jag skulle vilja att dessa möjligheter att minska skolpersonalens arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön utreds (hur ser det ut [sjukskrivningar, personalomsättning, antalet obehöriga]?; hur upplever personalen arbetsmiljön och arbetsbelastningen?). Utredningen bör mynna ut i konkreta förslag som visar vilka sätt att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön som är lämpligast och vilka mål som ska nås. Förslagen bör också kostnadsberäknas.V_logga_mindre

Yrkande

Jag yrkar att det görs en utredning om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras.

Informationsmotion

motion3Vänsterpartiet har lämnat in ytterligare en motion till kommunfullmäktige. (Det börjar bli ganska många nu…) Fullmäktige kommer den 23 maj att skicka motionen vidare för beredning och den kommer väl inte tillbaka för beslut förrän någon gång i höst. Tidigast.

Motionen har titeln:

”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier”

diarietBakgrunden till motionen är att kommunen har investerat i ett nytt ärendehanteringssystem och nya program för digitala utskick av handlingar. För omkring en miljon kronor. Samtidigt har det blivit omöjligt för politiker att själva gå in i diariet och leta upp och ladda ner handlingar… Nytt system – sämre möjligheter…

Fast jag vet inte riktigt om det är systemets fel eller om det beror på att det faktiskt finns vissa tveksamheter kring offentligheten av diarier. Offentlighetsprincipen kan tydligen vara i konflikt med personuppgiftslagen (PuL) – se här. Men om det nu är så, varför kan inte kommunen ”maska”, dvs ”måla över” eller stryka, de namn som behövs? Fast vad jag förstår är ingen riktigt säker på vad som gäller i nu-läget, och då kan man undra varför rutinerna, som har använts i många, många år, ändras innan man får besked…surprise5

Onda tungor har antytt att det ligger andra orsaker bakom förändringen… En förändring som också skedde utan någon diskussion eller förvarning…

Tidigare har man som politiker själv kunnat gå in i kommunens diarier och tittat på allt som kan vara av intresse. Det har jag och flera andra vänsterpartister gjort regelbundet genom åren. Ofta har, i varje fall jag, gjort det på kvällar och helger när man har haft lite tid över. En del handlingar har varit intressanta och resulterat i nya idéer (eller bloggar), andra handlingar har man kunnat lägga i papperskorgen. Överlag har kunskapen om vad som händer i kommunen ökat när man har suttit och läst handlingar. Ofta har man också kunnat läsa om ärenden som ska behandlas senare i en nämnd eller i kommunfullmäktige. Då har man fått extratid för att sätta sig in i frågor, ta reda på fakta, skriva yrkanden och diskutera med både partikamrater och vänersborgare.

maktens_korridorDet har med andra ord varit väldigt värdefullt att kunna botanisera i diariet. Och särskilt viktigt är det för ett parti som Vänsterpartiet som inte har några representanter i ”maktens korridorer”. För naturligtvis är det så att de styrande och ”etablerade” partiernas (dvs betongpartierna) ledamöter, som sitter i presidier, har egna arbetsrum i kommunhuset eller rent allmänt tillbringar en del tid i ”korridorerna”, får information via andra kanaler.

Efter det nya systemets införande får politikerna istället nöja sig med den lista över diarieförda handlingar, som varje dag skickas ut till de ledamöter som har valt att prenumerera. (Listan fanns även innan förändringen.) Sedan får man skriva till kommunkansliet eller förvaltningen ifråga och begära ut handlingarna. Och visst, servicen är bra, men dels får man skriva en massa mail och dels får man handlingarna bara undertired_1 tjänstemännens arbetstid. För att inte prata om den extra arbetsbörda som det åsamkar personalen.

Det har dessutom blivit sämre information på kommunens hemsida. Handlingarna inför kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) sammanträden finns inte längre utlagda. Ja, inte ens kallelsen. Det betyder att de partier som inte är representerade i ”maktens korridorer” får handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde omkring en vecka efter de andra partierna. Ja, egentligen ännu längre. Kommunalråden, utom oppositionens Gunnar Lidell (M), har faktiskt ärendegenomgång med ett antal högre tjänstemän en vecka innan KSAU har sitt sammanträde. De förtroendevalda i dessa partier har därmed gott om tid att förankra ställningstaganden, formulera yrkanden och förbereda reservationstexter.

handlingarDe handlingar till kommunstyrelsen som det handlar om kan alltså komma till Vänsterpartiets ledamöter på en fredag, och så är sammanträdet på onsdag. Handlingarna som ska läsas in, på knappa 5 dagar, kan typ bestå av 500 sidor… Det finns inte heller några rimliga förutsättningar att ordna ett möte med partiets medlemmar för att utbyta tankar.

Den nuvarande ordningen innebär helt klart ett demokratiskt underskott. Kunskap är ju som bekant makt och här har de styrande och ”etablerade partierna” ett försprång när det gäller information och kunskap. Vänsterpartiet yrkar därför i motionen att:

”kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva beslut som har föranlett de försämringar motionen pekar på i syfte att skapa lika villkor för alla partiernas förtroendevalda.”

Kategorier:Demokrati, Diarier, Motion

Kommunens badplatser

vaneryr15_4Vänersborgs kommun skötte om badplatsen i Väne-Ryr i nästan 50 år. Det var barn- och ungdomsnämnden, i varje fall under min tid i politiken, som såg till att en bajamaja stod på plats, att badplatsen städades regelbundet etc. Sedan tog samhällsbyggnadsförvaltningen över badplatsen för några år sedan och då, år 2014 närmare bestämt, upphörde kommunens ansvar helt plötsligt. Kommunen tog ett ensidigt beslut och slutade att sköta om badplatsen. Till Väne-Ryrbornas förvåning, och protester.

motion3I maj 2015 skrev jag en motion om att kommunfullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne-Ryr.

Samhällsbyggnadsnämnden skrev:

”Det är inte i enlighet med vårt uppdrag att använda kommunens resurser till att sköta områden på privat mark.”

Det här var inte helt överensstämmande med sanningen. Nämnden skötte t ex Nordkrokens och Gardesannas badplatser, trots att stränderna till 90% var privata. Nämnden struntade också i att kommunen hade skött badplatsen i Väne-Ryr i nästan 50 år.

Den första gången som kommunfullmäktige behandlade motionen (24 feb 2016) återremitterades den efter förslag av de styrande partierna.

privatDet hände inget särskilt under återremisstiden. Samhällsbyggnadsnämnden hade sin uppfattning klar. Så här står det i fullmäktiges protokoll från den 23 november 2016:

”… i framtiden förväntas av kommuninvånarna att kommunen ska ta hand om privata anläggningar på privat mark. … Återremissen föranleder ingen förändring av denna uppfattning.”

Badplatsen i Väne-Ryr ligger på privat mark. Och samhällsbyggnadsnämnden sköter inte avslag3om privat mark. Punkt. Det var samhällsbyggnadsnämndens bestämda uppfattning.

Motionen avslogs av fullmäktige den 23 nov 2016.

I fullmäktigedebatten fördes det fram att muntliga överenskommelser ska undvikas. Vilket naturligtvis är helt rätt, men nu var det ju som det var med Väne-Ryr. Det viktigaste argumentet från majoriteten var emellertid att det fanns upp till 15 badplatser i kommunen ”i liknande former” som badplatsen i Väne Ryr. Och om kommunen ska sköta Väne Ryr så ska i så fall alla andra behandlas lika.badkarta

Argumentet att badplatsen låg på privat mark, som var det tunga argumentet från samhällsbyggnadsnämnden, användes inte. Möjligtvis var det så att majoriteten hade svårt att argumentera för detta med tanke på förhållandena i Gardesanna och Nordkroken… (Jag fick till och med ordförande Lars-Göran Ljunggrens tillåtelse att visa bilder på ägoförhållandena.)

nordkroken_gardesanna

Vänsterpartiet skrev en ny motion.

motion2”Vi menar att det är viktigt att kommunen ställer upp med service också för de invånare som inte bor i centralorten. Alla invånare betalar skatt och måste i gengäld få en rimlig service av kommunen. Som t ex kommunal skötsel av vissa badplatser. Kommunen skulle kunna åta sig att grovstäda, tömma papperskorgar, placera ut och tömma bajamajor, besiktiga och vid behov komplettera utrustning för livräddning osv på fler badplatser. Det skulle framför allt gynna de invånare som bor på landsbygden.”

Motionen handlade således inte om Väne-Ryr utan om alla de badplatser som finns i kommunen. Alla badplatser skulle ju behandlas lika, det var ju fullmäktiges budskap. (Hela motionen finns här.)

Vänsterpartiet yrkade:

”att kommunen utreder vilka badplatser det kan bli aktuellt att sköta om och vilka kostnader som är förknippade med en sådan skötsel”

avslag3För ett tag sedan kom svaret från samhällsbyggnadsförvaltningen (13 april) – ett svar som också låg till grund för beslutet i samhällsbyggnadsnämnden (19 april) att föreslå avslag på motionen.

”Att utreda kostnader för privatägda anläggningar eller mark ingår inte i nämndens ansvarsområde.”

Samhällsbyggnads brydde sig inte om att utreda det som motionen syftade till. Fullmäktige remitterar alltså motionen till samhällsbyggnadsnämnden som säger – ”vill inte”… Den återanvände bara det gamla ”privat-argumentet”. Som faktiskt inte är mycket till argument.

I förvaltningens underlag så står det till och med att samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut:

”kunde ses som ett principbeslut där det i framtiden förväntas av kommuninvånarna att kommunen ska ta hand om privata anläggningar på privat mark.”

cirkelresonemangDet blir ett ”cirkelresonemang” – det ingår inte i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag nu och därför kan inte fullmäktige ge nämnden detta uppdrag sedan. Men det står faktiskt kommunfullmäktige helt fritt att ge detta uppdrag – oavsett hur det är nu…

Så på sätt och vis har samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen satt sig över kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan nämligen besluta om att ge detta uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden – och det är ju faktiskt det som motionen handlar om och syftar till! Det är inget som hindrar kommunen att sköta om privat mark! Det finns inga lagar och inget kommunalt regelverk som förhindrar detta. Det gäller bara att markägaren ger sitt tillstånd.

Kommunfullmäktige kan besluta om nya principer…

Det är således inte mycket till svar som Vänsterpartiet får på sin motion. Man kan nog till och med säga att Vänsterpartiet inte ens har fått något svar. Det blir bara ett slags viljeuttryck från tjänstemännens sida som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden accepterar utan att bry sig om motionens intentioner.regn5

I sitt svar skriver förvaltningen också, vilket jag tycker är anmärkningsvärt:

”Budgetmässigt hoppas vi alltid på regniga och kalla somrar med få badgäster.”

Det är nästan så att man kan tro att samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att det är olyckligt att det finns invånare i kommunen… Att kommuninvånarna bara ställer till problem för kommunens politiker och anställda… Tänk, invånare som till och med vill bada på somrarna… Fast det kostar kommunen pengar…

karvlingNu är det väl inte så illa, hoppas jag, men det är kanske ändå på sin plats att påpeka att kommunens uppgift och funktion är att finnas till för invånarna… Och att det också är invånarna som genom sin skatt betalar kommunens verksamhet…

Samhällsbyggnadsförvaltningen har således inte heller räknat ut vad det skulle kosta kommunen att sköta om ett visst antal badplatser. Den skriver att de andra badplatserna som kommunen sköter om, dagligen(?), Sikhall, Skräcklan (”barnbadet” och Jakoben), Ursand, Gardesanna, Boteredsjön och Nordkroken, kostar 200.000 kr per år.

Jag tror inte att det skulle behöva kosta så här mycket att sköta om t ex badplatsen i Väne-Ryr. Kommunen skulle faktiskt kunna träffa överenskommelser med byalag och markägare om att ta gemensamt ansvar för badplatser.

Men har man bestämt sig för att man inte vill, så vill man inte…

glad6Det finns dock en positiv nyhet i samhällsbyggnadsförvaltningens underlag från den 13 april:

”För 2017 kommer badplatserna i Sikhall och Nordkrokens anläggas med handikappanpassade vattentoaletter anslutna till det allmänna VA, den totala investeringarna är 2 Mkr.”

För Nordkrokens badgäster innebär det alltså att de kan gå från den privat ägda stranden till kommunala toaletter. Inte helt fel…

Vänsterpartiets motion om badplatser ska behandlas av kommunfullmäktige i maj eller juni.

Ny motion: Kommunal skötsel av allmänna badplatser

9 december, 2016 Lämna en kommentar

V_logga_mindreVänsterpartiets motion om att kommunen skulle fortsätta att sköta om badplatsen i Väne-Ryr, som kommunen har gjort i 50 år, avslogs av kommunfullmäktige för en knapp månad sedan. (Se ”Gårdagens KF”.) Nästa onsdag (14/12) har fullmäktige sammanträde igen. På ledamöternas bord kommer det då att ligga en ny motion från Vänsterpartiet…

Vi vänsterpartister har dragit slutsatser och lärt oss av fullmäktiges avslag. Därför återkommer vi med en motion som är ”anpassad” till och utformad utifrån de argument som ”motståndarna” framförde. Denna gång kan kanske hela fullmäktige bli överens om riktlinjer för den kommunala skötseln av badplatser.

============

Motion om kommunal skötsel av allmänna badplatser

I november avslog fullmäktige motionen om att kommunen skulle sköta badplatsen i Väne-Ryr. Ett av de främsta argumenten i debatten var att kommunen ska behandla alla badplatser lika. Och eftersom det enligt badplatskartan på hemsidan ”Ung i Vbg.se” finns 15 badplatser i kommunen så skulle i så fall kommunen sköta dessa också.

Vi menar att det är viktigt att kommunen ställer upp med service också för de invånare som inte bor i centralorten. Alla invånare betalar skatt och måste i gengäld få en rimlig service av kommunen. Som t ex kommunal skötsel av vissa badplatser. Kommunen skulle kunna åta sig att grovstäda, tömma papperskorgar, ställa upp och tömma bajamajor, besiktiga och vid behov komplettera utrustning för livräddning osv på utvalda badplatser. Det skulle framför allt gynna de invånare som bor på landsbygden.

Det är 15 väldigt olika badplatser som upptas på kommunens ”badplatskarta” och vi är inte ens säkra på att just de verkligen finns och inte heller på om det finns fler. Badplatsen vid t ex Rörvik saknas, men dit vet vi att familjer åker.

De badplatser som kommunen sköter om är Boteredssjön och Sikhall (skötselansvarig: fastighetsenheten), Skräcklan (skötselansvarig: gatuenheten), Gardesanna och Nordkroken (skötselansvarig: serviceenheten). Och sedan sköts Ursand och Grönvik av Ursand Resort & Camping AB.

Av de 9 badplatser som är kvar är någon privat i den meningen att de med ett hus i närheten inte vill att badplatsen ska vara ”allmän, t ex badplatsen vid Gundlebosjön. Två av badplatserna är bara bryggor – som t ex Gaddes brygga i Blåsut och bryggan vid roddklubben i Fredriksberg (nära Gropbron). Det är väl frågan om att de här badplatserna kan kallas allmänna badplatser.

Någon badplats används antagligen mestadels av en begränsad grupp som ingår i en förening som vid Lillesjön. Andra badplatser har vi rent spontant svårt att tro att barnfamiljer (som inte bor väldigt nära badplatsen) tar sitt ”pick och pack” och åker till, t ex Åskaken eller Hästefjorden.

Det kanske inte blir så många badplatser kvar för kommunen utöver de fem där man idag har tagit på sig ”Skötsel och renhållning”. Det är dock en fråga för kommunen att utreda vilka badplatser det kan bli fråga om. Vi tror inte heller att det skulle bli speciellt kostsamt för kommunen, men detta måste naturligtvis utredas och kostnaderna vägas mot allmännyttan.

Vi yrkar att:

  • att kommunen utreder vilka badplatser det kan bli aktuellt att sköta om och vilka kostnader som är förknippade med en sådan skötsel
  • att utredningen föreläggs kommunfullmäktige som därefter beslutar sig för vilka slutsatser dessa underlag leder fram till.
Kategorier:Motion, Vänsterpartiet

Skandal avvärjdes i kommunstyrelsen

12 oktober, 2016 1 kommentar

vbg_kartan3Det kan väl inte ha undgått någon politiskt intresserad att socialdemokraterna och centern verkligen satte Vänersborg på kartan under perioden 2006-2010, då de styrde Vänersborg förra gången. Under Lars-Göran Ljunggrens (S) och Bo Carlssons (C) ledning. Då kunde vi t ex läsa om skandalerna kring arenan, Topp, Solängen, konsultarvoden, diarieföring etc. (Se t ex ”Svenskt rekord i usla affärer”.)

motion5Det kan väl inte heller ha undgått någon politisk intresserad i Vänersborg att under senare tid har Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist lagt en motion om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring.

Idag behandlade kommunstyrelsen motionen.

skandal_vbgOch det höll på att bli en präktig skandal! Igen… Vänersborgs styrande politiker var på väg att bryta mot kommunallagen! Vänersborg höll på att än en gång hamna på kartan.

En kort rekapitulation.

För första gången i Vänersborgs historia skrev en moderat och en vänsterpartist en gemensam motion. Motionsbehandlingen slog nytt rekord i snabbhet. Motionen var1 nämligen färdigbehandlad dagen efter att den hade lagts i fullmäktige, dvs innan fullmäktigebeslutet ens var lagligt. Det blir ju inte besluten förrän de har justerats. (SeEn ny kommunal skandal?!”.)

2Dessutom tog Marika Isetorp (MP) ett delegeringsbeslut som ordförande i kultur och fritidsnämnden, när hon yttrade sig över motionen, fast detta bara får fattas i brådskande ärenden. Och i och för sig var motionen viktig, men inte var den så brådskande att ”nämndens avgörande inte kan avvaktas.” Som det står i kommunallagen.

isetorp2016När motionen först behandlades politiskt, av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober, så skrev samma Marika Isetorp (MP) en protokollsanteckning:

”Den information som kultur- och fritidsförvaltningen har fått av kommunstyrelseförvaltningen och som jag har fått av KS ordförande är att detta är ett brådskande ärende. … Därav delegeringsbeslutet.”

Och avslöjade därmed att det var Marie Dahlin (S) som låg bakom att motionen behandlades så snabbt. (Se ”Och behandlingen av motionen då?”.)

3Det var säkerligen Dahlin som låg bakom den snabba beredningen på tjänstemannasidan också tror jag. Dahlin sticker ju inte direkt under stol med att hon vill styra tjänstemännen. I måndags sa t ex Dahlin till P4 Väst (10 oktober, inspelningen finns på P4 Västs hemsida):

”Det är mer politisk styrning nu (än under Lidells tid som kommunstyrelsens ordförande; min anm). … Det är ju för att sätta vår prägel och vår ideologi på dom beslut som tas då. … Vi sätter väl en mer politisk touch på det.”

Även detta en mycket tveksam inställning, och agerande, i förhållande till kommunallagen.

Men så hade då kommunstyrelsen sammanträde idag onsdag. Kommunstyrelsen behandlade motionen från Axelsson och Kärvling. Och då uppdagades en fjärde misstänkt överträdelse av kommunallagen, fast denna gång var det inte särskilt misstänkt. Det var helt enkelt ett brott mot kommunallagen.

kommunallagenJonathan Axelsson (M) begärde ordet i kommunstyrelsen. Axelsson läste ur Kommunallagens 6 kap 34 §. Där står det:

”I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats”

Oooops!

Marika Isetorps (MP) yttrande över Axelssons och min motion var just ett yttrande till fullmäktige…brottsling3 Och sådana beslut måste alltså hela nämnden fatta… De får inte delegeras…

Marika Isetorp (MP) har alltså på Marie Dahlins (S) uppmaning brutit mot Kommunallagen!

Dubbelfel!

Det var på väg att bli en stor skandal. (Och kanske hade det också varit så att beredningen av motionen hade brutit mot ytterligare minst två paragrafer i lagen…)

triumvirat

Marie Dahlin (S) och Marika Isetorp (MP) insåg emellertid att de höll på att agera, och kanske till och med redan hade gjort det, utanför lagens ramar. Axelsson sa också att om ärendet hamnade hos förvaltningsrätten så skulle det inte vara så svårt att gissa vad utfallet skulle bli…

Marie Dahlin (S) erkände öppet (heders!), även om det var under den berömda galgen, att hon hade gjort fel, medan Marika Isetorp (MP) sa att hon inte visste varför hon hade tagit delegeringsbeslutet.

”För att jag begärde det.”

Sa Marie Dahlin på sammanträdet.

Isetorp hade alltså blivit tillsagd av Marie Dahlin och då gjorde hon som Dahlin sa helt enkelt…

kommunallagenGunnar Lidell (M) yrkade på återremiss av motionen, precis som han hade gjort i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott). I omröstningen, lade Marie Dahlin, Marika Isetorp och Bo Carlsson (C) ner sina röster. Varför de inte röstade för återremiss, när de visste att de hade gjort fel, förtäljer inte historien. Men däremot röstade fyra ”betongsossar”, Bengt Larson, Bo Dahlberg, Madelaine Karlsson och Peter Trollgärde, för att motionen var färdigberedd och redo att skickas till kommunfullmäktige. Hur de resonerade står skrivet i beto…, stjärnorna menar jag. Trodde de att Vänersborgs kommunstyrelse kunde rösta bort kommunallagen? Otroligt.

Alla andra i kommunstyrelsen röstade för återremiss av motionen. Det blev alltså 8-4 för återremiss, medan 3 avstod.

Det innebar inte bara att lagen segrade, utan även förnuftet…

Visst kan man göra fel. Men okunskapen och maktfullkomligheten visar sig gång på gång vara så stor bland de styrande partiernas representanter, att jag tycker att de ska fråga sig om de inte ska träda tillbaka från maktens taburetter. Det blir endera fel i det mesta de företar sig eller också så blir de nedröstade i fullmäktige…  resign3

Det tenderar ju att bli liksom så när socialdemokraterna sätter sin ”prägel och ideologi på dom beslut som tas”…

Vänersborgarna är värda ett bättre styre än det nuvarande under socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet! Och efter sådana här politiska smällar (”stryk” i bland annat två budgetomröstningar) torde 289 av Sveriges 290 kommunledningar ha avgått…

Kategorier:Juridik, KS 2016, Motion, MP, S, Skandal Taggar:

Och behandlingen av motionen då?

5 oktober, 2016 1 kommentar

conspiracyI måndagens debattartikel i TTELA (se här) tog Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) motionen om kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring, som skrevs gemensamt av Jonathan Axelsson och undertecknad (V), som ett ”bevis” på moderaternas och Vänsterpartiets dolda agenda att ”konspirera” mot det nuvarande styret.

Jag har tidigare skrivit utförligt hur tjänstemän och politiker i Vänersborgs kommun har slagit nytt rekord i motionsbehandling när det gäller motionen ifråga. (Se ”En ny kommunal skandal?!”.) Nu tänkte jag redovisa behandlingen av motionen i sak.

marie_bosse2Hur gör kommunens styrande personer om de vill säga nej till en motion, men inte vill visa allmänheten och föreningarna i Vänersborg att de är emot? Eller om de inte tror att de ska lyckas få en majoritet med sig på ett nej till en bra motion?

Svaren på ovanstående frågor är att Marie Dahlin (S) och de styrande säger ja, de bifaller motionen.

????

motsagelseMotsägelsefullt? Ja, det kan tyckas så. Men om det samtidigt står i beslutsförslagen att motionen så att säga slår in öppna dörrar? Det vill säga, det arbete, den utredning som motionen efterlyser – den pågår redan…

I underlaget inför måndagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) stod det:

”Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-09-29 redovisat det arbete som redan idag pågår inom förvaltningen för att samla alla bidragskriterier i ett gemensamt dokument för bidrag inom nämndens verksamhetsområde.”

Arbetet pågår alltså redan i kultur- och fritidsförvaltningen…

”Av skrivelsen framgår att kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas åsikt och att det inom båda förvaltningarna fortlöpande arbetas med att ta fram dokument i motionens anda.”

Som sagt, det arbetas redan, även i kommunstyrelseförvaltningen …

gravDet här med att hänvisa till att arbete pågår är, som jag ser det, helt enkelt ett sätt att ta udden av motionen, eller kanske till och med att begrava den. Särskilt som man känner till den inställning Dahlin och Carlsson har... Och den inställningen är inte särskilt positiv…

Jag mailade utvecklingschefen på kommunstyrelseförvaltningen. Hon sysslar väl med sådana här frågor som motionen tar upp, tänkte jag. Och det gjorde hon faktiskt.

Utvecklingschefen skriver att hon har fått ett uppdrag att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Det arbetas med att:

facebook”utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Och det var ju faktiskt något som Axelsson och jag skrev om i motionen.

Utvecklingschefen skriver vidare:

”I fredags fick jag uppdraget av kommundirektören att i det pågående uppdraget gällande att ta fram en kommunikationsstrategi så ska era intentioner i motionen gällande tydlighet och transparens kring bidrag till event, sponsring, marknadsföring också inarbetas och tillgodoses.”

tjanstemanDet tycks mig som om utvecklingschefens uppdrag blev något annorlunda nu på grund av motionen… Det arbete som pågick var tydligen inte riktigt det som det arbetades med på förvaltningen… Trots allt.

Men, är allt bra nu då?

Nej, jag tycker inte det. Den alltför forcerade, och kanske till och med olagliga, behandlingen av motionen går inte att försvara. Det ska inte gå till så. Det hade varit betydligt bättre om förvaltningarna och politikerna hade tagit det lilla lugna – och följt de ”råd” som Gunnar Lidell (M) gav i sitt yrkande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lidells råd gick bland annat ut på att motionen skulle återremitteras till förvaltningarna så att:

  • Kultur- och fritidsförvaltningen kan … beredas möjlighet att ha en god och demokratisk dialog/beredning med alla föreningar o andra aktörer som berörs av motionens intentioner.”
  • ”… kommunstyrelseförvaltningen [får möjlighet att] på ett tydligt sätt beskriva hur arbetet just nu fortlöper, och för ev kompletteringar.”
  • ”KSAU beslutar också att remittera motionen till kommunens Näringslivsråd, så att även företrädare för kommunens näringsliv kan inkomma med synpunkter/förslag om motionen.”

Om detta skulle ske, som Lidell vill, så skulle behandlingen av motionen, och den (kompletterande?) utredning som motionen innebär, få betydligt bättre förutsättningar att mynna ut i något riktigt bra.

ksauI måndags behandlades motionen av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det slutade i en votering. Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) röstade för en återremiss enligt Lidells förslag. Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) röstade för en forcerad, och kanske olaglig, behandling.

Den femte ledamoten i KSAU, Marika Isetorp (MP), avstod från att rösta. Istället lämnade hon en protokollsanteckning som förklarade varför hon avstod. Och den protokollsanteckningen är tämligen intressant…

Iisetorp2016setorp (MP) skriver:

”Den information som kultur- och fritidsförvaltningen har fått av kommunstyrelseförvaltningen och som jag har fått av KS ordförande är att detta är ett brådskande ärende. … Därav delegeringsbeslutet.”

Protokollsanteckningen är intressant av tre skäl. Isetorp skriver uppenbarligen anteckningen i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Vilket bekräftas av att hon undertecknar med ”ordförande Kultur- och fritidsnämnden”… Men Isetorp sitter inte i KSAU i denna egenskap. En liten men ändå intressant sammanblandning av rollerna.

pennaDet framgår också av anteckningen, vilket är viktigare, att det faktiskt är kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin som har påverkat behandlingen av motionen. Det är Dahlin som har sagt att det är ett ”brådskande ärende”. Och i och med att Isetorp hänvisar till Dahlin, så innebär det också, vad jag kan se, att Isetorp själv egentligen inte ansåg att ärendet var ”brådskande”…

Men att styra tillsammans med Marie Dahlin och Bo Carlsson kanske innebär att Isetorp måste göra som kommunalråden säger…

Precis som andra på kommunhuset kan man förmoda… Det känns som att någon överskrider de gränser som finns mellan politiker och tjänstemän…marie_bosse3

Hur som helst.

Ordförande Marie Dahlins utslagsröst avgjorde voteringen. (Vilket naturligtvis Marika Isetorp visste när hon lade ner sin röst…) Motionen återremitteras därför inte. Den skickas nu istället direkt till kommunstyrelsen. Och hur det går där, det beror på hur sverigedemokraterna tänker rösta, de har utslagsrösterna.

Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) tycks dock lita på att sverigedemokraterna stödjer dem.

utredning3Och även om Dahlins och Carlssons syfte med svaren och behandlingen av motionen är att begrava den i redan pågående utredningar så tror jag, och litar på, att de tjänstemän som så småningom får motionen på sina skrivbord kommer att göra ett bra jobb. De är mycket kompetenta och dugliga.

Jag är med andra ord trots allt ganska optimistisk inför den kommande behandlingen och ser med både spänning och tillförsikt fram mot det färdiga resultatet.

Kategorier:KSAU, Motion, S

Tågstopp i Brålanda

27 september, 2016 2 kommentarer

bralanda_halsnDen 28 juni var Vänsterpartiet tillsammans med kommunens övriga partier inbjudna till Brålanda. Det var Brålandas företagarförening som ville informera kommunens politiker om Brålandas möjligheter och svårigheter att utvecklas som bostads- och företagsort.

Jag blev oerhört imponerad över den kunskap, den vilja och det engagemang jag mötte. Och, det måste jag säga, jag blev också mycket påverkad av de argument som framfördes. Så jag har en längre tid funderat på att skriva en motion om Brålanda och tågstoppet. Och efter att ha blivit puffad av en centerpartist(!) så blev det nu gjort!

bralanda_skyltHär följer min motion, som jag lämnade in idag och som jag har undertecknat alldeles ensam…

=====

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborg

Tågstopp Brålanda

Vänersborgs kommun har tillsammans med många andra inblandade arbetat för att persontågen åter skall stanna i Brålanda. Som framgått i media är det kanske inte heller helt osannolikt inom en relativt snar framtid. Men enligt uppgift från vissa regionala politiker och tjänstemän krävs det att kommunen på ett tydligare och allvarligare sätt visar att den satsar på Brålanda. Och inte gör tvärtom, dvs väntar på att Västra Götalandsregionen ska göra det. Det är mycket som talar för att den dag Vänersborgs kommun satsar på Brålanda så kommer också regionen att göra det.

Brålanda Företagarförening har talat och skrivit mycket om Brålandas roll i Vänersborgs kommun. Föreningen har t ex skrivit ett långt utlåtande till kommunens förslag på ny Översiktsplan och vi var också ett antal politiker som strax före semestrarna var på ett möte arrangerat av företagarföreningen där företagarna framförde sina synpunkter.

Företagarföreningen visade på detta möte hur få tågstationer det finns i Dalsland jämfört med andra områden i regionen. Tågen stannar t ex i Rabbalshede med 275 invånare och Mollaryd med 52, men inte i Frändefors med 613 invånare, Brålanda med 1.385, Dals Rostock med 829 och Bäckefors med 673 invånare. Dalsland är faktiskt en vit fläck med avseende på persontågstrafik.

Det är av central betydelse för Brålandabygdens utveckling att det blir ett tågstopp i Brålanda så snabbt som möjligt. Kommunen behöver därför påbörja en planering av en tåghållplats med perrong och pendelparkering, om inte annat för att visa regionen att kommunen menar allvar.

Det är stora trafikflöden i och kring Brålanda. E45:ans status mellan Brålanda och Vänersborg motsvarar inte på något sätt trafikflödet. Företagarföreningen argumenterade för att det vore mer lämpligt med t ex en 2+1-väg. Kommunen behöver påverka Vägverket att uppgradera E45 i Södra Dalsland.

Det är också hög trafiktäthet på Storgatan i Brålanda med både lätt och tung trafik. Det åker i genomsnitt 2.810 fordon per dygn på gatan, varav 152 lastbilar utan släp och 22 lastbilar med släp. Detta samtidigt som gatan används som skolväg… Skulle det bli ett tågstopp kommer belastningen att öka ytterligare. Det är företagarföreningens bestämda åsikt att det behövs en ny ringled för att leda genomfartstrafiken förbi Storgatan och tätorten.

Företagarföreningen har också gått igenom gällande detaljplaner. Det finns 20 sådana i Brålanda. De flesta är gjorda av Brålanda kommun, dvs före 1971… Det finns tydligen ingen ny detaljplan från efter kommunsammanslagningen 1974. Några planer har uppdaterats, Dahlbergs och Brålanda Industri, och ytterligare några är på gång.

Företagarföreningen menar att det är viktigt att kommunen snabbt kommer igång med planering av ny mark för företag och handel. Och även planering för bostäder. Befolkningen har ökat i Brålanda de senaste åren och företagarföreningen menar att det finns goda möjligheter för ökat bostadsbyggande. Avsaknaden av planer hämmar tillväxten i Brålanda. Här menar Brålanda Företagarförening att kommunen bör starta en tätortsplanering som tar hänsyn till järnväg, vägar, företag, handel och bostäder. Som det nu är så finns ingen budget för infrastruktursatsningar mellan 2017 och 2021, av en total budget på ca 220 milj kr. (Siffrorna tagna från företagarföreningen som i sin tur har hämtat dem från kommunens investerings- och exploateringsplan.)

För att ge en rättvis bild av Brålanda Företagarförenings åsikter så vill jag till sist komplettera med att föreningen också talar och skriver för andra tätorter i kommunen som Frändefors och Väne Ryr. Även här anser brålandaborna att kommunen bör arbeta och planera för tågstopp. De skriver också, och jag återger det för att jag tycker att det är viktigt, att krav på åtgärder mot buller och vibrationer måste ingå i kommunens samhällsplanering. Det gäller både i befintliga lägen för vägar/järnvägar och nya sträckor. Frågan är aktuell t ex i delar av Väne Ryr.

Det var några av de synpunkter som Brålanda Företagarförening lämnade på mötet med representanter för de olika partierna – och som jag har gjort till mina. Hur sammanfattar jag då dessa i ett yrkande? Kanske så här:V_logga_mindre

Yrkande

Kommunen bör omgående göra en konsekvensanalys som beskriver vilka åtgärder vi som kommun behöver vidta för att ligga “steget före” och visa samtliga inblandade, däribland Västra Götalandsregionen, att kommunen satsar på Brålanda.

Vänersborg 27 september 2016

Stefan Kärvling (V)

 

Kategorier:Brålanda, Motion
%d bloggare gillar detta: