Arkiv

Archive for 8 november, 2012

Inför BUN 12 nov (2): Öppna Väne Ryr!

8 november, 2012 Lämna en kommentar

dagordning2Nästa vecka, på måndag, är det sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. En viktig fråga som ska behandlas, bland många, är Väne Ryrs vara eller inte vara.

När kommunfullmäktige tog sitt skolbeslut i juni, så skulle följande utredas:

  • ”att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass hösten 2012 samt
  • Grundskola F-3 och fritidshem för årskurserna 4-6 på sikt.”

Utredningen är gjord och nu har också föräldrarna tillfrågats. Föräldraenkäten redovisas i de handlingar som har skickats ut till oss ledamöter. Samtidigt med redovisningen lämnar förvaltningen förslaget till nämnden att inte starta någon verksamhet i Väne Ryr. (Du kan ladda ner alla handlingar här.)

slutsatsJag drar inte den slutsatsen!

Den genomförda föräldraenkäten visar tydligt att de flesta föräldrar i området tänker placera sina barn i Väne Ryr om kommunen öppnar förskola, fritids, förskoleklass och skola. Därom råder ingen tvekan.

Visst, det är några föräldrar som inte tänker placera barnen i Väne Ryr. Det förklaras emellertid i enkätens frisvar. Föräldrar menar att skolan i Väne Ryr lades ner av kommunen – och inte därför att föräldrarna valde bort skolan. (Vad än de borgerliga ledamöterna i nämnden säger!) Nedläggningen ledde till att barnen fick flytta till en annan skola, med allt vad det innebar av nya kompisar och ny miljö. När barnen nu, efter två år, har anpassat sig och trivs bra i sin nya skola, oftast en skola i Trollhättan (ligger närmast Väne Ryr), vill många föräldrar inte flytta sina barn ytterligare en gång…

Jag förstår det. Hade inte barnen flyttats i första läget, så hade de allihop gått i Väne Ryr nu.. Kommunen får helt enkelt räkna med atteye2 något färre föräldrar väljer Väne Ryr för sina barn de första åren. Så småningom kommer allt fler (alla?) barn att välja Väne Ryr. Barnen och föräldrarna ska inte straffas för att kommunen för något år sedan hanterade hela situationen klumpigt, som en förälder uttrycker sig.

Det finns en annan aspekt som talar för ett öppnande av Väne Ryr.

Det är inte bara vänersborgarna i Väne Ryr som har närmare till skolor i andra kommuner. Det finns invånare i Trollhättan, Uddevalla och Lilla Edet som skulle få närmare till skolan i Väne Ryr, om den öppnades, än till skolor i sina egna kommuner!

Dessa föräldrar har inte fyllt i enkäten… Vänersborg kan alltså räkna med ett antal barn från andra kommuner till skolverksamheten i Väne Ryr.

För min egen del så tror jag också att området kring Väne Ryr skulle kunna locka till sig fler invånare på sikt. I varje fall om det finns förskola och grundskola etc… Väne Ryr ligger väldigt strategiskt till mellan Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

En förälder ser det på ännu längre sikt. Föräldern påpekar att det finns stora chanser att barn som går i skola i Vänersborg också kommer att bosätta sig i Vänersborg som vuxna. Med allt vad det innebär i form av skattepengar etc.

Föräldern resonerar så här. Barnen får kompisar i skolan. Det är stor chans att kompisarna umgås på fritiden. De går med i samma idrottsklubbar, samma föreningar osv. När de blir äldre fortsätter de att vara vänner och umgås. De vill bo bredvid sina vänner, de kanske till och med gifter sig med varandra!

Och om Väne Ryr-barnen, som nu, går i skola i Trollhättan så kommer de att flytta dit senare… Men om barnen istället går i skola i Vänersborg, och om barn från kommunerna runt omkring går i skola i Vänersborg, så kommer de att bosätta sig i Vänersborg…

Jag tycker att det faktiskt ligger en hel del i det här tänket!

Så min slutsats är:

Ge Väne Ryr en chans – öppna förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan!

victory2Det kan innebära att inte bara invånarna i Väne Ryr står som ”vinnare” – hela Vänersborgs kommun kan vinna på det!

Och vad kan kommunen egentligen förlora?

För att öppna skollokalerna i Väne Ryr krävs det investeringar på ungefär 3 miljoner kronor. Hyran för lokalerna skulle öka för BUN:s del med drygt 100.000 kr per år. Det här är vad kommunen och BUN skulle riskera att förlora, om satsningen av någon anledning skulle misslyckas. Jag anser att kommunen kan ta den här ”risken” – för föräldrarnas, ja alla boendes skull i Väne Ryr. Invånarna i denna del av kommunen är värda det!

Och om ”satsningen” i Väne Ryr skulle misslyckas, så skulle kommunen ändå ha nyrenoverade och fina lokaler… Som kanske skulle kunna hyras ut till t ex lägerskolor…

Det finns ett problem med att öppna Väne Ryr – ett problem som egentligen är en följd av det skolbeslut som kommunfullmäktige tog i juni. Och som innebär att småskolorna i Vänersborg ska vara kvar.

allocationProblemet är den resursfördelningsmodell som gäller. Det står också i utredningen om Väne Ryr:

”…kräver ändrade förutsättningar för bl.a. resurstilldelning…”

Storoppositionen, dvs S, V, MP, C och VFP, måste enligt min uppfattning snarast lämna ett uppdrag åt förvaltningen att utarbeta en ny resursfördelningsmodell. Förvaltningen måste titta på möjligheten att t ex lämna någon typ av basresurs till varje skola och att införa ett delningstal där en skola får extra pengar när en ny klass måste skapas.

Om inte resursfördelningsmodellen ändras, så kommer de rektorer som har två eller flera skolor i sin skolenhet, att stå där med otillräckliga resurser. Då kan de fortfarande bli tvungna att ändra sin enhets ”inre organisation” – så att undervisning inte bedrivs i en av enheterna…

För övrigt är Skolinspektionen igång med sina inspektioner. Den kritiserar kommun efter kommun för att inte utgå från elevers behov och resultat vid fördelningen av resurser. Och i skrivande stund ser jag att utbildningsdepartementet idag har gett i uppdrag åt Skolverket att granska hur Sveriges kommuner lever upp till kraven i Skollagen och detektivläroplanen.

I Skollagen står det att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och läroplanen säger att resurserna ska fördelas med hänsyn till elevernas olika behov.

Kommer Skolinspektionen till Vänersborg, så kommer de att upptäcka ytterligare en kommun som brister i det här avseendet…

Barn- och Ungdomsnämnden måste snarast anta en ny fördelningsmodell. Både för att följa de nationella styrdokumenten och för att kunna genomföra kommunfullmäktiges skolbeslut.

Och för att öppna Väne Ryrs skola!

.

PS. Det finns lite tveksamheter kring hanteringen av enkätsvaren, men jag tar inte upp det eftersom det ändå inte påverkar mina slutsatser och mitt ställningstagande.

%d bloggare gillar detta: