Hem > Kommunfullmäktige 2014 > Mandatperiodens sista fullmäktige

Mandatperiodens sista fullmäktige

reporterDet är inte utan att man börjar känna sig lite som en journalist. Även denna gång lyste nämligen TTELA med sin frånvaro. Nu har TTELA inte bara underlåtit att rapportera från tre valdebatter med samtliga partier från Vänersborg inblandade, nu har TTELA också slutat närvara när kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, sammanträder. Istället bevakade TTELA en debatt med ungdomsförbunden på gymnasiet tidigare under dagen. Jag undrar hur TTELA resonerar när de prioriterar vad som ska bevakas eller inte.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde innan valet var likt mandatperiodens första. De stora betongpartierna (M, S, FP, C och KD) slöt sig samman i samtliga frågor. Och dessutom tycktes vallöftena ha stannat utanför dörrarna till sessionssalen. (Se också Lutz Rininslands blogg från sammanträdet.)

lidell_talarstol2Det första ärendet på dagordningen handlade om att kommunfullmäktige skulle avge ett yttrande till Kammarkollegiet över en skrivelse från 8 hushåll i kommunen. De 8 hushållen har vänt sig till Kammarkollegiet för att få gränsen mellan Trollhättan och Vänersborg flyttad. De vill tillhöra Trollhättan. Nu skulle fullmäktige avge ett yttrande. Kammarkollegiet hade nämligen gett kommunen bakläxa för att det förra yttrandet bara var signerat av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) och inte fullmäktige som Kammarkollegiet hade krävt. En smärre sammanblandning av fullmäktige och sig själv som Lidell hade förbisett…

Lutz Rininsland (V) tyckte att förslaget till yttrande var pinsamt. Det hänvisades till att Trollhättan hade sagt nej till en ändring av kommungränsen och därför skulle också Vänersborg göra det. Vad som inte skrevs var att Trollhättan hade sagt nej därför att politikerna i Trollhättan hade fått reda på att Vänersborg skulle säga nej. Och inte ville Trollhättan ha en grannfejd om 8 hushåll… Med andra ord, ett cirkelresonemang på hög nivå. Så typiskt.

Och inte nog med det. I bakgrundsmaterialet hänvisas till att en motion om att flytta gränsen redan har avslagits av fullmäktige. Men det var en helt annan, och mycket större, fråga, som inte hade med de 8 hushållens begäran att göra. För att inte tala om att det dessutom hänvisades till ytterligare en motion, en motion som fullmäktige inte ens har behandlat.

Man kan tycka hur som helst i sakfrågan, men nu handlade det om att yttra sig till Kammarkollegiet, som är den instans som faktiskt beslutar. Och då skulle man nog kunna begära att Vänersborg skickar en riktig och genomtänkt motivering till Kammarkollegiet.

lyssnaAtt alla partier i valrörelsen säger sig vilja lyssna till invånarna i Vänersborg, men inte gör det när det gäller, är kanske en annan fråga…

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville ha ett annat yttrande till Kammarkollegiet. Det ville inte de andra partierna…

Fullmäktige beslutade också att avsätta 88 milj kr till investering på Birger Sjöberggymnasiet. Äntligen, sa flera talare. Äntligen, säger jag med.

Nu påstod i och för sig Gunnar Lidell (M) under debatten, som inte var mycket till debatt eftersom alla var överens nu i valtider, att inget hade gjorts på gymnasiet sedan 60-talet. Det var väl en liten överdrift. När jag gick där så var gymnasietaket platt. Det är det inte nu. För att ta ett exempel.

Gunnar Lidell startade med andra ord sammanträdet lite trevande. Men han kom igen senare.

fastighet2Kommunen beräknas att göra ett överskott i år också. I debatten om att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få en del av dessa pengar, ungefär 10 milj kr, till fastighets- och gatuunderhåll, så sa Bo Carlsson (C) faktiskt något bra och tänkvärt.

Om dessa pengar inte hade använts före årsskiftet utan efter, så hade det kallats RUR, dvs kommunen hade använt pengar från tidigare års överskott. Då hade kommunen enligt M, FP, KD, VFP och MP inte kunnat använda pengarna. Då hade dessa partier kallat det ”att låna pengar”. Och det hävdar dessa partier med bestämdhet att kommunen inte ska göra. (I varje fall inte om pengarna skulle användas till skola och förskola…)

Sa alltså Bo Carlsson. (Fast parentesen var min.)

Kommunfullmäktige skulle också yttra sig över en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering, ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”.

kurtkarlsson4Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna gjorde sin entré i talarstolen. Valrörelsen tog plats i salen.

Kurt Karlsson hade två synpunkter. När det gällde makt och mäns våld mot kvinnor, så tyckte Kurt Karlsson att innehållet var alltför överdrivet och ”politiskt korrekt”. Han menade att kvinnors våld mot män har ökat och detta, menade tydligen Kurt Karlsson, var ett lika stort problem som mäns våld mot kvinnor. Karlsson hänvisade också till vetenskapliga studier, dock utan att nämna vilka. Det kanske var säkrast så…

Marika Isetorp (MP) blev oerhört upprörd. Helt förståeligt.cykel2

”Jag blir bara arg!”

Isetorp menade att mäns våld är så oerhört mycket mer omfattande. Och så är det naturligtvis. Kurt Karlsson är ute och cyklar. Som vanligt.

Kurt Karlsson (fortfarande SD) ansåg också att det hedersrelaterade våldet skulle få en bra mycket större plats i strategin. Kurt Karlsson målade upp ett omfattande våld relaterat till religion, kultur och klannormer.

Tove af Geijerstam (FP) bet ihop för att bevara lugnet:

”Jag kan efter alla mina år i socialutskottet vittna om att det hedersrelaterade förtrycket förekommer mycket i alla familjer, i minst lika hög grad i svenska familjer.”

ma_illaKurt Karlsson och sverigedemokraterna har en otäck förmåga att skylla alla problem i samhället på de svagaste grupperna. Det handlar hela tiden om att slå neråt och slicka uppåt. De med makt görs till offer och de utan till syndabockar. Svaga grupper ställs mot andra svaga grupper – och de ansvariga går fria…

Det är en otäck tendens med dofter från svunna, bruna tider…

flygplanDet blev också en diskussion om kommunens förlusttäckningsbidrag på 840.000 kr till Fyrstads Flygplats AB. Det trots att frågan egentligen inte blir aktuell förrän det nuvarande avtalet löper ut. Miljöpartiet hade motionerat i frågan.

Miljöpartiet ville att flygresenärerna ska betala sina egna kostnader, medan Gunnar Lidell (M) ansåg att kommunens subventioner är nödvändiga för näringslivets skull.

Det blev en ganska lång diskussion. Lutz Rininsland (V) upplyste om att EU har lagt stränga restriktioner på det offentligas subventioner till flygets verksamhet. Just nu råder övergångsbestämmelser.

tyngdPå något sätt känns det som alla hade rätt på sitt sätt. Det är helt enkelt en fråga där man måste väga tyngden från olika intressen mot varandra. Intressant är emellertid att moderaterna i vissa fall, typ när det gäller företag som i det här fallet, är väldigt positiva till bidrag, men i andra fall, när det gäller de människor som verkligen behöver hjälp, är negativa…

Jag hade ställt en fråga till Gunnar Lidell om Re:newcell. Som svar fick jag bland annat en nyutkommen delårsrapport från Wargön Innovation. Och det var ju snällt. Jag återkommer när jag har läst och funderat klart.

Det ställdes fler frågor till Gunnar Lidell.

Lutz Rininsland frågade om restiden till Göteborg. Det står ju i moderaternas annonser att det tar 40 min, medan alla som åker vet att det tar 51 min.

drommar2Gunnar Lidell:

”Det finns potential. … Det är ett visionärt inspel.”

Rininsland tyckte att detta då borde framgå i moderaternas annonser, att annonserna typ gäller ett löfte i valrörelsen 2026…

Efter återigen en fråga från Rininsland och svar från Lidell kan det konstateras att Vänersborg bryter mot lagen och inte upprättar någon bostadsförsörjningsplan denna mandatperiod…

Men arbetet fortskrider, sa Lidell.

”Nästa mandatperiod ska det vara klart.”

Förhoppningsvis har vi en annan majoritet i fullmäktige då.

krigsofferKurt Karlsson avslutade mötet med att återigen antyda sitt förakt för samhällets allra svagaste grupper. Det gällde asylboendet vid Restad Gård. Jag ska inte gå närmare in på denna fråga, utan bara konstatera att asylboendet ute på Restad är ett resultat av ett avtal mellan ägarna till lokalerna och Integrationsverket. Kommunen har inte alls varit delaktiga.

Det handlar dock om medmänsklighet med människor som flyr krig. Och det framförde Gunnar Lidell på ett mycket bra sätt. Heders Gunnar!

Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna tog med sig valrörelsen in i sessionssalen, medan betongpartierna slöt sig samman till ett block.

 1. Roy Andersson
  5 september, 2014 kl. 10:00

  I dagens (fredag) TTELA har Vänsterpartiet en debattartikel som utgår från problemet Arenan, men som också visar att partiet ser på den här problematiken på ett sunt sätt. Jag välkomnar dessa åsikter och ser några punkter som avgörande:

  Det går inte att motivera lagsportssatsningar med folkhäsoproblemet för alla utövare är redan fullt friska. Det är ungefär som att ge antibiotika till fullt friska grisar.

  Andra idrotter där tävlingsmomentet är nedtonat, eller inte finns, utövas även av den del av befolkningen som inte fångas upp av lagsporterna. Simning, skidåkning, styrketräning, jogging osv lockar många I ALLA ÅLDRAR och då behöver man inte tävla alls om man inte vill. Sådana idrotter/motionsformer är billiga att utöva och ger direkt utslag på Folkhälsan.
  Och dessa aktiviteter innebär miljontals kronor i besparingar för kommunen som helhet.

  Det är viktigt att komma ihåg att det finns massor av roliga fritidssysselsättningar, idrott och andra, men det innebär inte att det med automatik är en nödvändighet med kommunalt stöd i stor omfattning. De sysselsättningar som förbättrar Folkhälsan är däremot en klart kommunal angelägenhet och ger tillbaka mycket mer än vad dom kostar.

  När det gäller Arenan så är det bara att konstatera att bandyn inte kan betala så mycket mer än idag, men dessvärre hjälper det inte att byta till annan idrott för dom kan heller inte betala vad som behövs. Vad en majoritet i Fullmäktige efter valet vill göra åt det hela är svårt att sia om. Men dom evenemang som kan kombineras med bandy förefaller ge så låga hyresbetalningar att det inte ens räcker till merkostnaderna för golv och annat. Om det finns något sätt att använda Arenan som innebär att kostnaderna försvinner eller kraftigt minskar kommer nog förr eller senare att undersökas noga och mer eller mindre förutsättningslöst.

 2. Roy Andersson
  4 september, 2014 kl. 22:25

  Jag saknar konsekvens av Vänsterpartiet för att få full trovärdighet. Det finns säkert andra som ställer svaga grupper mot varandra och blandar ihop rikspolitiken med den kommunala. Så långt går det lätt att hålla med. Men när svaga grupper ställs mot starka grupper så tar Vänsterpartiet ställning för dom starka, inte dom svaga. Då brister hela tankekedjan, hela logiken och trovärdigheten sätts på spel.
  I en helt normal skolklass kan eleverna delas i i tre ungefär lika stora grupper. En grupp är friska, sunda och har bra familjeförhållanden och håller på med idrott, ofta mer än en. Denna grupp satsar kommunerna stora pengar på och vänsterpartiet föreslår t. ex. en konstgräsplan som kommunen måste subventionera kraftigt för fotbollen kan inte täcka dom faktiska totalkostnaderna annat än till en mycket liten del. Den andra delen i skolklassen är i grunden frisk och motionerar så pass mycket att dom mår bra och denna grupp satsar kommunerna nästan ingenting på, heller inte Vänsterpartiet. Den sista tredjedelen av eleverna har ofta flera problem. Det är trasiga familjer, sjukdomar med eller utan fastslagna diagnoser, mobbning och självklart studieproblem. Om kommunerna gick in med tidiga resurser för denna grupp skulle miljoner sparas senare, men kommunerna gör det inte och Vänsterpartiet följer med strömmen av partier. Kommunerna har folkhälsosamordnare, men dom ges för små resurser. Här är en av samhällets svagaste grupper.
  Men dom pengar som kommunerna har för unga förbrukas av satsningar och subventioner på dom friskaste barnen i dom bäst fungerande familjerna och Vänsterpartiet är med i den tävlan om vilka som skall stötta lagidrotten allra mest.
  Idrott är fantastiskt roligt, men när det gäller just lagidrott är det nödvändigt att se klara fakta. Om hundra ungar i en kommun börjar med lagidrott när dom är omkring tio år så är bara tio av dom kvar till senioråldern. Den verksamheten som subventioneras mest har 90 % utslagning! Polisen och dom sociala myndigheterna kan berätta om hur det är med ungdomsproblem. När dom unga från dom 90 %-en utslagna skall hävda sig så sker det inom gruppen, precis som dom blivit vana vid. Och när dom inte klarade att hävda sig som bra i lagsporten så blir det på andra sätt, ofta väldigt dåliga.
  När en kommun väljer att ta en utgift, för att subventionera verksamhet till exempel, så tas pengarna från alla kommunens skattebetalare, lika väl från dom friska och lyckliga som från dom som är sjuka, svaga, med stora problem. Detta innebär att dom svaga och sjuka är med och betalar jätteroliga fritidssysselsättningar för dom friskaste och med minst problem.
  Och Vänsterpartiet avviker inte från övriga partier i detta.
  Robin Hood vänder sig varv efter varv.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: