Arkiv

Archive for the ‘Budget 2014’ Category

BUN: Viktiga kompletteringar i sista stund

18 januari, 2015 Lämna en kommentar

utropEftersom jag gärna vill informera, om än inte alla vänersborgare (fast det vill jag ju egentligen), så åtminstone de som läser min blogg, så vill jag härmed göra en sista komplettering om vad som ska tas upp imorgon måndag när den nya nämnden håller sitt första sammanträde för mandatperioden.

Och det är en viktig komplettering. Nämndens ledamöter har nämligen i sin hand fått:

”Kort verksamhetsberättelse till årsredovisningen 2014”

Det blir säkerligen en munter och inspirerande läsning för alla nya ledamöter i nämnden…  ;)  Men det är en givande och nödvändig läsning. Den korta verksamhetsberättelsen ger en fin introduktion om den verksamhet som nämnden ansvarar för. Även om den nya Kultur- och Fritidsnämnden tar över en del från och med årsskiftet.

Det viktigaste i den korta verksamhetsberättelsen är – pengarna. Och det gick inte så bra för BUN budgetåret 2014… Faktiskt ännu sämre än prognosen i december:

bokslut2014

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde alltså ett stort underskott förra året, 17,1 miljoner kronor. I handlingarna förklaras underskottet, och kanske främst skillnaderna mellan prognosen i december och det faktiska utfallet.

Orsaken till underskottet i barnomsorgen är en ökad semesterlöneskuld samt fler barn inom verksamheten än budgeterat. Det sistnämnda visste vi redan i december.

semseterGrundskolans underskott beror också på en ökad semesterlöneskuld. Men även på att några enheter dragit över budgeten. Vilka enheter detta är framgår inte av handlingarna. Det skrivs att det är problem med organisationen. Om detta beror på ett högre elevantal på dessa enheter eller inte vet jag inte. Men i Vänersborg som helhet är elevantalet betydligt högre än beräknat. Elevantalet på grundskolan ökade med ca 130 elever förra året och på fritids med ca 85. (I förskolan ökade antalet barn med omkring 70.)

gokunge_arenaÄven Arena-Fritid gör ett stort underskott. Arenan är ju inte direkt någon kassako… Men det visste vi förut. Det är hyran som höjs, men även hyrorna på andra anläggningar än arenan har blivit högre än beräknat. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som höjer – det är dit som hyrespengarna från BUN går… Till kapitaltjänst, typ räntor, men också till renoveringar och ombyggnader. Många anläggningar har varit i dåligt skick på grund av eftersatt underhåll. Men en och annan ny tjänst har väl Samhällsbyggnads passat på att inrätta kan jag tänka…

BUN:s underskott för år 2014 ligger alltså på 17,1 milj kr. Och det kommer definitivt inte att göra kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) speciellt munter… Hennes redan negativa inställning till Barn och Ungdom/Utbildning lär väl inte direkt att vändas till sin motsats.

redovisaJag tänker inte redogöra för resten av verksamhetsberättelsen, bara göra några nedslag i det som kan vara av särskilt intresse.

 • ”Meritvärdet i årskurs 9 har ökat med 5 poäng. … Ökningen ses dock som liten och det finns utrymme för ytterligare förbättringar.”
 • ”I sin helhet förbättrades årets resultat på nationella proven mot förra året. … Dock har skillnader mellan skolornas resultat ökat och diskrepansen mellan högsta och lägsta resultat likaså.”
 • ”Det systematiska kvalitetsarbetet har synliggjort att utbildningen brister i likvärdigheten mellan och inom skolenheter samt mellan pojkar och flickor.”
 • ”I årskurs 9 har andel elever som fått betyg i alla ämnen ökat med 4 procentenheter mellan 2013 och 2014, 69% till 73%.”
 • ”Andelen behöriga till gymnasiet har ökat med 2 procentenheter mellan 2013 och 2014, 83% till 85%.”
 • ”Andelen behöriga lärare har inte ökat. År 2012 var andelen behöriga lärare i kommunen 87,7% och år 2013 har siffran sjunkit till 86,1%.”
 • ”Det är svårt för några av rektorerna att fördela tiden och få tiden att räcka till.”
 • ”Estetiska lärprocesser ska främjas.”
 • ”Mätningar visar att trivsel, trygghet och arbetsro upplevs i allt högre grad.”
 • ”I förskolan påtalar dock föräldrarna att de upplever att barngrupperna är för stora.”

Det är en diger ärendelista på morgondagens BUN-sammanträde…

Kategorier:Budget 2014, BUN 2015

BUN juni: Ekonomi

pengar3Det såg ett tag ut att bli ett ganska lugnt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) på måndag. Men så kom det ett extra utskick i veckan…

Det handlade till stor del om pengar. Eller brist på.

BUN har en budget på 683 milj kr. På sammanträdet i maj fick nämnden reda på att prognosen visar ett underskott för 2014 på totalt: -7,3 Mkr. Det är typ 1% av totalbudgeten. Inte särskilt mycket egentligen. Utifrån prognosen har förvaltningen upprättat en ”detaljerad åtgärdsplan” för att komma till rätta med detta befarade underskott. Och det är naturligtvis förvaltningens ”plikt”. Att hålla budget är nämligen överordnat alla andra mål i kommunen – till och med lagar. I varje fall Skollagen…

I månadsuppföljningen, som föregår ”åtgärdsärendet”, får nämnden dock reda på att en ny prognos visar på ett underskott på 2 milj kr mindre jämfört med förra månaden, dvs ”bara” 5,3 milj kr. Det gör det väl lite lättare att handskas med underskottet.

BUN ska alltså diskutera och besluta om besparingar på måndag.

terminSom alla vet är det skillnad mellan kommunens verksamhetsår och skolornas läsår. Läsåret sträcker sig över två ”budgetår”. Och det är ett problem, som inte kommunens politiker och ekonomer har lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt. Till men för grundskolan. Det tycks nämligen alltid vara grundskolan som står som förlorare.

Som 2013. Då fick grundskolan 16 milj kr i budgetförstärkning. De här pengarna kunde inte användas, eller användas i liten utsträckning, på våren 2013. Det på grund av att organisationen för denna vårtermin 2013 hade bestämts redan på våren 2012 för att gälla från och med hösten 2012.

Läsåret 2013-14 skulle emellertid pengarna användas. Men när organisationerna på de olika skolorna skulle beslutas på våren 2013, inför hösten 2013 och våren 2014, när klasstorlekar skulle avgöras, när lärartjänster skulle utlysas – då fick nämnden beskedet att det skulle bli besparingar år 2014. Det innebar att skolorna inte kunde använda pengarna under läsåret – på hösten 2013 hade det gått bra, men inte på våren 2014. Men gör man en organisation, bildar man klasser, anställer man människor, så kan skolorna inte göra det för en hösttermin och ändra på vårterminen.

Det betydde kort och gott att det inte gick att använda alla extra pengar för 2013 på ett bra och effektivt sätt.

Det är alltså ett stort problem för skolan att ha läsår, när resten av kommunen inte har det. Särskilt som budgettilldelning till skolan dessutom växlar budgetår från budgetår. (I och för sig är det mest besparingar i Vänersborg…) Det gör det oerhört svårt för skolorna och förvaltningen att planera verksamheten.

På måndag ska BUN alltså diskutera besparingar. Samtidigt har kommunstyrelsen lagt ett budgetförslag, som innebär 10 milj kr mer till förskolan och 13 milj kr mer till grundskolan budgetåret 2015. (Det är ju val i höst!) Och då blir alltså frågan: Ska BUN spara på förskolan och grundskolan höstterminen 2014, när man vet att det kommer extrapengar till våren 2015? Ska man avskeda X antal personer på hösten för att återanställa dem på våren?

nonoSom jag ser det är det helt uteslutet att BUN ska göra några som helst besparingar på förskolan eller grundskolan i år 2014! Det vore totalt ologiskt och orimligt.

Nämnden får helt enkelt gå till kommunstyrelsen och fullmäktige och begära extra tilldelning av pengar för att täcka underskottet. Eller som det brukar gå till i Vänersborg – de höga herrarna och damerna låtsats ingenting om, och så regleras allt i bokslutet… (Fast det sistnämnda är en metod som vi i Vänsterpartiet inte gillar. Jag tror inte att de professionella ekonomerna gör det heller…)

Men… Tänk om det istället fungerade så här. BUN kunde få ”låna” en del av den extra tilldelningen för år 2015, t ex 7,5 milj kr av de totalt 23 milj kr (som kommunstyrelsen har föreslagit), och använda redan hösten 2014. Och bara få 15 milj kr år 2015. Då skulle alla pengar kunna användas ytterst effektivt i grundskolans verksamhet.

Antagligen strider detta mot alla bokföringsprinciper som finns och mot allt vad de professionella ekonomerna står för…

För övrigt är det redan för sent att spara på grundskolan i höst… Organisationen är ju redan bestämd, tjänster tillsatta, klasser formade osv…

tummen_upp2Dessutom visar prognosen för hela kommunen att Vänersborg ska göra ett överskott på 33 milj kr i år… (Jo, du läste rätt.)

Som information kan jag nämna att de ökade kostnaderna inom barnomsorgen, enligt det underlag som nämnden fått, beror på:

”Underskottet avser fler barn inom barnomsorgen än vad budgeten räcker till och detta avser i huvudsak den enskilda pedagogiska omsorgen.”

För grundskolans del:

”Underskottet i grundskolan avser ett ökat elevantal, elever i behov av särskilt stöd samt en ojämn fördelning av elever mellan olika skolor.”

Det sistnämnda handlar om att förvaltningen alltjämt har svårt att förlika sig med fullmäktiges beslut häromåret att behålla landsbygdsskolorna… Förvaltningen har gett nämnden en liten ”vink” om sin uppfattning genom att i underlaget inför måndag skicka med den gamla utredningen från mars 2011: ”Strukturell översyn av skolor och förskolor i Vänersborgs kommun”. (Kommer ni ihåg den?) Jag förstår inte varför den skickas med. Det bästa man kan säga om denna utredning är att den har spelat ut sin roll för länge sedan.

Det är dock ett problem att många barn på landsbygden inte väljer sin ”hemskola”. Det gäller framför allt Rösebo och Skerrud skolor. Det har jag dock redogjort för tidigare (se ”Landsbygdsskolornas framtid”).

I förvaltningens underlag noterar jag också en del som inte har blivit löst under mandatperioden, och i många fall förvärrats, som det nya styret, vilket det nu blir, får ta tag i efter valet. Förvaltningen skriver:

 • ”Eventuell flytt inom Vänerparken till andra lokaler.”
 • ”Ett ökat barnantal under en längre tid med samma personalstyrka sliter på personalen.”
 • ”Förskolan har en för låg bemanning i förhållande till barnantalet.”
 • ”Fritidshemmen har en låg bemanning i förhållande till antalet barn och öppettider, stora barngrupper och brist på lokaler.”

Det står inget om de sjunkande kunskapsresultaten inom grundskolan, men det är onekligen också ett problem…

guld_skogÅ andra sidan är det val i höst och alla partier lovar guld och gröna skogar för alla barn och ungdomar i Vänersborg…

En del av BUN:s befarade underskott härrör från Arena-Fritid, 4,5 milj kr närmare bestämt (innan justeringen av prognosen). Underskottet beror på:

”Kostnader har ökat för el, värme och detta i kombination med att anläggningarna har ett stort renoveringsbehov och krav från myndigheter på olika åtgärder, så har kostnaderna ökat.”

Rent spontant tänker jag, förutom på den makalöst dåliga svenskan i meningen, ”vilken dålig planering”. Det här kan ju inte ha kommit som någon överraskning. Å andra sidan är det väl så att Samhällsbyggnads, som har tagit över fastigheterna från Barn och Ungdom, har upptäckt en hel massa eftersatt underhåll och renoveringsbehov på BUN:s gamla fastigheter.

Situationen inom Arena-Fritid är onekligen ett problem. (Och då ändå arenan borträknad.) Jag tror dock att de är på väg att lösas, även om det kan kosta en del.

Med andra ord, Vänsterpartiet tänker lägga ett yrkande på måndag som lyder ungefär så här:

V_logga_mindreLedamöterna i Barn- och ungdomsnämnden känner väl till kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2015-2017. Ledamöterna vet också att det står helt klart att en betryggande majoritet i kommunfullmäktige vill förstärka ramen för Barn- och ungdomsnämnden år 2015 med åtminstone 25 milj kr, varav 10 milj kr till förskolan, 13 milj kr till grundskolan och 2 milj kr till Arena-Fritid. Det tycks som om alla partier nu, under valåret 2014…, äntligen insett och erkänt att Barn- och ungdomsnämnden har en alldeles för snål resurstilldelning.

Att i detta läge göra besparingar inom förskolan och grundskolan i höst 2014 på grund av ett befarat underskott på drygt 5 milj kr ter sig inte bara orimligt utan också totalt ologiskt.

Det ter sig faktiskt än mer ologiskt och orimligt att kräva besparingar om man också betänker att kommunens förväntade överskott år 2014 uppgår till 33 milj kr.

Vänsterpartiet tror därför inte att det kommer oväntat för någon att Barn- och ungdomsnämnden nu ansöker om tilläggsbudgetering för att undvika kostsamma ansträngningar att tvinga fram besparingsåtgärder mot bättre vetande.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att begära ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige på 5,3 milj kr för att finansiera årets befarade budgetunderskott”

Kategorier:Budget 2014, BUN 2014

BUUUUNNN!!

9 december, 2013 4 kommentarer

lucia2013Det blev ett långt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden idag. Nämnden startade kl 08.30 och ordförande Eckerbom Wendel (M) förklarade inte mötet avslutat förrän kl 18.00.

Puh.

OK, vi fick en lunchrast. Och vi fick fika, och vid fikat fick nämnden besök av musikskolans luciatåg…

Det ärende som tog längst tid var detaljbudgeten.

En detaljbudget innebär att nämnden ska anpassa nästa års verksamhet utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar. Och det var ju ingen rolig budget som klubbades i september, som alla vet. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, dvs den nya maxialliansen, beslutade ju att tillföra nämnden 53.000 kr mer jämfört med i år.

53.000 kr.

I tidigare bloggar (se här) har jag beskrivit vilka nya ”utmaningar” som nämnden står inför när det gäller 2014 – utmaningar som kostar pengar. Det är allt från öppnandet av Väne Ryr till skolskjutsar, från ökad efterfrågan på utökad vistelsetid på förskolorna och fritidshemmen till ökade IT-kostnader.

Dessutom ”kryddades anrättningen” idag med ökade kostnader för ökade lokalytor på Norra skolan och Mariedalsskolan, tillfällig lokallösning för förskolan i Frändefors, paviljonger på Blåsut/Öxnered, ett ökat behov av särskilt stöd på förskolorna och att förberedelsegrupperna har ökat från 15-20 elever till 60 (har inget att göra med det tillfälliga boendet för asylsökande).

När man sedan läser Skolinspektionens rapporter och tittar t ex på betygsstatistiken i åk 9, så inser man också att det hade behövts krafttag i grundskolan… Och det kan kanske vara på sin plats att påminna om att förskolan har tagit mot ca 200 barn de senaste åren. Utan personalförstärkningar…

Och för detta har nämnden fått 53.000 kr mer av maxialliansen i fullmäktige.

53.000 kr.

skal_vaggInte undra på att Marika Isetorp (MP) och Bengt Rydholm (VFP) inte sa ett ord under denna punkt…

Inte ett enda ord…

Kenneth Borgmalm (S) konstaterade:

”Visst, en detaljbudget i balans. … Budgeten blir inte i balans med alla utmaningar.”

Gunnar Henriksson, Folkpartiet, kommenterade ”utmaningarna”, de ökade kostnaderna:

”Vi har inte budget för detta helt enkelt. Hur mycket mer behövs?”

Gunnar Bäckman (KD) följde upp:

”Det här resonemanget är en katastrof.”

Ja ja. Det är så dags att vakna nu…

Jag frågade varifrån pengarna till alla dessa ”utmaningar” skulle tas. Det fanns ju bara tre möjligheter: 1) att inte genomföra nödvändiga ”utmaningar” (varav flera redan är beslutade!), 2) begära mer pengar av fullmäktige eller 3) ta från andra verksamheter inom nämndens område, t ex sänka elevpengen.

Förvaltningschefen svarade att han inte vet, att det är politiken som avgör. Och så är det ju. Ordförande Eckerbom Wendel (M) sa mycket bestämt, att alternativet att gå till fullmäktige och begära mer pengar var uteslutet.

struts_blundaMaxialliansens partier lämnade inte några förslag på hur nämndens ”utmaningar”, dvs ökade kostnader, skulle lösas. Dagens detaljbudget var ju i balans! ”Utmaningarna” var ju inte inräknade i de kostnader som presenterades. De var ju just ”utmaningar”…

Förstår ni inte? Ni kan vara lugna, det gör inte jag heller egentligen… Men det är nog så enkelt som att maxialliansen helt enkelt skjuter problemen framför sig. De hoppas att förvaltningen ska trolla. Typ.

Dessutom ansåg maxialliansens partier att vi i oppositionen, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, också ska vara med och trolla – och ta ansvar… För deras budget.

De menade, och det har vi hört förr, att satt man i kommunfullmäktige så satt man på en stol. Och var man med i Barn- och Ungdomsnämnden så satt man på en helt annan stol.

Lena Eckerbom Wendel (M):

”Det är två uppdrag, ett i kommunfullmäktige och ett i Barn- och Ungdomsnämnden.”

I fullmäktige handlar det om politik, i BUN är det som en… en… en…

Gunnar Bäckman (KD):

”Bolagsstyrelse.”

Och i en bolagsstyrelse har alla ett gemensamt ansvar…

tankarGunnar Bäckman (KD):

”I krislägen gäller det att hitta nya lösningar. Det krävs en sinnesändring ”här uppe” (i typ hjärnan; min anm).”

Eckerbom Wendel (M) ansåg detsamma:

”Nämnden ska lösa detta.”

Gunnar Henriksson (FP):

”Vi måste prioritera.”

Med betoning på ”vi”… ”Vi” i nämnden… Tillsammans…

Det här är inte min uppfattning. Jag är politiker för Vänsterpartiet. Det jag tycker i kommunfullmäktige står jag för även i BUN. Och det jag står för i BUN, det står jag för i kommunfullmäktige också.

Och den här budgeten har inte jag varit med att besluta om.

Gunnar Henriksson (FP) höll definitivt inte med mig:

”Du sitter inte i kommunfullmäktige idag Stefan.”

Nähä nä…

Det måste väl också tilläggas, med tanke på det här med bolagsstyrelse. Barn- och Ungdomsnämnden arbetar faktiskt under en lag – Skollagen. Och lagar står över fullmäktiges beslut…

Ordförande Lena Eckerbom Wendel sammanfattade sin syn, om man var typ ”mot budgeten”:

”Vi är en bolagsstyrelse. Vi får avgå som nämnd och lämna tillbaka uppdraget till kommunfullmäktige.”

Jag antar att det betyder att det inte går att rösta nej… Istället ska man avgå…

Visst är det intressant med politik?

Jag röstade inte ”nej”. Kommunfullmäktige har ju trots allt, vad man än tycker, fattat sitt budgetbeslut, och det är som det är.

Jag avstod inte heller. Ingen som läser protokollet i efterhand skulle ju förstå varför. Därför röstade jag ”ja”, trots att jag inte vill ta ansvar för maxialliansens budget. För deltar man i ett beslut (röstar ”ja” eller ”nej”), så kan man lämna en reservation. Kommunallagen ger faktiskt ledamöterna denna rätt, det går att reservera sig fast man röstar ”ja”. Dock inte om man avstår. Och i en reservation kan man förklara sig…

Och jag ville förklara mig…

antecknaDärför lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet denna reservation:

”Fullmäktige antog i september en mål- och resursplan för 2014-2016 som innebär ett minskat ekonomiskt utrymme för nämnden att bedriva sin verksamhet på. Vi ville i Socialdemokraternas och Centerns budgetförslag tillföra ytterligare 10 miljoner till nämnden. Vi i Vänsterpartiet yrkade 20 miljoner.

Behoven inom förskolan ökar likväl som i fritidshemmen där barngrupperna är stora. Nyöppnandet av Väne-Ryr skolan genererar ökade kostnader. Nämnden behöver också möjliggöra för barn från bland annat Torpaområdet att kunna välja och få plats på fler skolor i kommunen för ökad integration och måluppfyllelse, vilket kommer att kräva större resurser.

Dock har vi fullmäktiges beslut att från nämndens sida förhålla oss till och bidra med vårt bästa för att möta fullmäktiges budgetbeslut.”

Undertecknat av samtliga ordinarie ledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Var det fel resonerat att inte avstå från att rösta? Jag vet inte. Jag tror inte det. Kommentarer mottages…

.

PS. Jag får återkomma med ytterligare en blogg om sammanträdet en annan dag. Det hände mer.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

BUN 9 dec: Fria skolskjutsar och detaljbudget

5 december, 2013 3 kommentarer

ipad4_2Som sagt (se ”Miljö…”), på måndag har Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde igen. Och nu har vi ledamöter i nämnden också fått alla papper och handlingar. Papper och papper förresten… Pdf-filer är det nu för tiden. Som lämpligen läses i de iPads som vi har fått låna.

Vid en andra titt på dagordningen riktas mina ögon mot ärende 3 – ”Revidering av skolskjutsreglemente”. Revidering? Jag var tvungen att gnugga ögonen. Skulle nämnden revidera beslutet från februari i år? Ett beslut som kostade 1,5 milj kr? Jäpp. Så var det. Det ”gamla” skolskjutsbeslutet ska upphävas, i varje fall till en del.

Följande föreslås gälla – och håll i er nu…

Allvarligt. Är ni beredda?

”att elever inom f-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts blir berättigade till skolkort i linjetrafik läsåren 2014/2015 tom läsåret 2016/2017 oavsett val av skola inom Vänersborgs kommun. Gäller från 140801.”

buss

Wow!

Fria skolskjutsar!

En gång till. Det ligger alltså ett förslag, om att alla elever, från förskoleklassen till åk 9, ska få fria bussresor till vilken skola de än väljer i kommunen. Och det gäller naturligtvis också de elever som väljer en friskola (Vänersnäs och Fridaskolan).

Visst är det värt ett ”wow!”?

blixt_klar_himmelBarn- och Ungdomsnämnden har faktiskt diskuterat detta lite löst tidigare. Men inte speciellt seriöst. Och att ett sådant här förslag skulle ligga på nämndens bord nu i december, det kom som en blixt från en klar himmel. Åtminstone för mig.

Rent ekonomiskt menar förvaltningen att förslaget blir kostnadsneutralt, i den meningen att det gamla beslutet skulle ha kostat 1,5 milj kr. De här 1,5 milj kr motsvarar ca 500 ”skolkort”. Och fler elever än så lär inte efterfråga skolkort, dvs välja en annan skola än sin hemskola. Säger förvaltningen mellan raderna typ.

Fördelarna med förslaget är naturligtvis att det fria skolvalet (som riksdagen har beslutat) kan bli verklighet. Ett fritt skolval förutsätter ju faktiskt fria skolresor. Annars riskerar det att bli enbart elever till föräldrar med tid och framför allt pengar som fritt kan välja skola.

integrationFörvaltningen anger som skäl till det nya förslaget att fria skolresor blir ett led i att öka integrationen i kommunen och därmed höja måluppfyllelsen. Jag antar att tanken är att elever från Tärnan 4-6 ska välja en annan skola. (Tärnan-området nämns speciellt i handlingarna.)

Är det en realistiskt tanke? Kommer eleverna på Tärnan att välja en annan skola? Och vilka av dem väljer i så fall en annan skola? Det ligger väl nära till hands att tro, att det i så fall blir de med ”bäst betyg” typ som flyttar. Vilket ökar skillnaderna i måluppfyllelse mellan skolorna ännu mer. Även om integrationen kanske ökar. Jag undrar också vilken skola eleverna från Tärnan skulle välja? Mariedal och Onsjö ligger väl för nära Torpaområdet för att berättiga till skolkort. (Avståndsgränsen för elever i åk 4-6 är 4 km.) Och Blåsut och Öxnered är överfulla som de är. Norra? Väne Ryr? Granås? Frändefors?

Det finns många frågor kring detta förslag. Det kanske blir så att det ändå bara är elever som har ”föräldrar med tid och pengar” som väljer en annan skola än hemskolan (typ friskolor) och då kommer förslaget bara att innebära en subvention till de redan ”välbeställda”.

Som det ser ut i nu-läget är jag trots allt beredd att faktiskt stödja förslaget om fria skolkort. Även om det finns en del frågetecken kring vilka effekter beslutet får i praktiken.

rysningBarn- och Ungdomsnämnden har ytterligare ett viktigt beslut att fatta – detaljbudgeten ska fastställas.

Det här är ett återkommande ärende varje år. Och i 9 av 10 fall ger mig punkten rysningar.

I september beslutade, som ni kommer ihåg, en majoritet i kommunfullmäktige, bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, att BUN ska få det fantastiska tillskottet av hela 54.000 kr år 2014. Och de pengarna ska räcka till mycket…

I handlingarna kan vi läsa om vilka förutsättningar som förändras nästa år och vilka som då med all sannolikhet innebär ökade kostnader.

Förskola:

 • ”Efterfrågan avseende vistelsetid före kl. 06.00 och efter kl. 18.00 (allt fler föräldrar pendlar)
 • Förskolan i Väne Ryr får helårseffekt
 • Organisation kring tillsyn enskilda verksamheter
 • Riktade insatser-resursfördelning”

Grundskola:

 • ”Beslut om utökad skolskjuts enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden. Ökad kostnad ca. 1,5 Mkr
 • Ökade kostnader avseende förberedelsegrupper – ökat antal elever.
 • Ökad efterfrågan avseende längre vistelsetider på fritidshem pga. att föräldrar pendlar.
 • Starta grundskola i Väne Ryr Ht 2014.
 • Riktade Insatser-resursfördelning”

Plus att kostnaderna för IT ökar…

Till dessa ökade kostnader har alltså Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet sett till att BUN har fått 54.000 kr extra till sitt förfogande…

Det blir, som jag ser det, dessa partier från maxialliansen som får fatta beslutet om detaljbudgeten. Det är de, som ensamma får ta ansvar för det nedskärningsbeslut som de fattade i kommunfullmäktige i september. Det är de som måste bestämma var besparingarna ska ske.

maxialliansenLägg gärna dessa partier på minnet:

 • Moderaterna
 • Folkpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Välfärdspartiet

Partierna som sparar på barnen och ungdomarna…

Och de gamla och dementa.

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

Idag sammanträdde BUN (11/11)

11 november, 2013 3 kommentarer

rum225Rum 225 var tomt när jag kom kl 13.00. Men snart dök de upp, ledamöterna i Barn- och Ungdomsnämnden. Ja, inte riktigt alla. Annalena Levin (C) kom inte. Men en annan representant från Västra Tunhem, den numera frändeforsstationerade, tillika vänsterpartisten, Magnus Bäckström, var på plats.

Det blev ett lugnt möte, trots att det höll på i fyra timmar. Informationspunkterna betades av en efter en och ledamöternas kunskaper växte allt eftersom. Olika mycket antar jag, men så är det med inlärning. Den är individuell. Och som tur är, så är det inga prov i nämnden efteråt.

Nämnden fick en redovisning av en enkät som gjorts bland föräldrar och elever i förskola och grundskola förra läsåret. Ska man göra en kort sammanfattning av resultatet så är det, att de flesta i stort sett är nöjda med både trivsel, trygghet och lärare etc. Även om siffrorna sjunker med elevernas stigande ålder.

tired_teacherDet som föräldrar på förskolan inte är nöjda med är att de tycker att barngrupperna är för stora och att personaltätheten är för låg.

På grundskolan kan man konstatera att det är si och så med arbetsron. Många elever, omkring 25% i åk 2 respektive åk 5, upplever inte att det är arbetsro på lektionerna, medan siffran för åk 8 är över 40%! Det är alarmerande och verkligen något att ta tag i.

Lusten att lära sjunker under skolåren. I åk 8 säger bara 47% att de känner detta i skolan. Även det här är en dramatisk siffra, som det måste göras något åt. Sedan kan man väl också säga, att även om över 90% av eleverna känner sig trygga i skolan, så är det ändå en ”miss” (snällt sagt) att det överhuvudtaget finns någon enda elev som faktiskt känner sig otrygg.

De siffror som presenterades för nämnden var inte särredovisade för de enskilda skolorna, utan gällde kommunen som helhet. Man kan väl anta att det finns skillnader skolorna emellan. Och att respektive rektor får ut siffrorna för just sin skola…

slottStröms Slott AB och Magnus Olsson fick inte Barn- och Ungdomsnämndens tillstånd att öppna en enskild förskola. Skälet till detta redogjorde jag för i gårdagens blogg (se här). Det var endast ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) som röstade ”ja” till Ströms Slott. Jag vet inte varför Eckerbom Wendel som ensam ledamot i nämnden ville markera detta. Som en principiell markering för den fria företagsamheten kanske? Eller som en hyllning till den allmänna profitjakten? Eller som hämnd…?shame

Eckerbom Wendel sa själv någonting i stil med att har Väne Ryr fått öppna, så ska Magnus Olsson också få det… Hans förskola skulle typ minsann bli större än den ute i Ryr. Den argumentationen lät tunn tyckte jag. Jag förstod den inte riktigt.

greppFörresten. När jag hade argumenterat för ett ”nej” till Ströms Slott, så fick jag medhåll av både Kerstin Andersson (FP) och Lisbeth Brodin (M). Båda två! Det har nog aldrig hänt förr. Det är nästan så att jag undrar om jag har tappat greppet…

Den punkt som tog längst tid, det var punkten om detaljbudgeten för nästa år. Och det var ingen rolig föredragning nämnden fick sig till del. Varken för oss i nämnden eller för föräldrar, barn och ungdomar i Vänersborg…

Bakgrunden är, vilket inte kan ha undgått någon, att maxialliansens partier, dvs Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, röstade igenom en budget som bara ger nämnden 54.000 kr mer 2014 än i år…

stalmannenTjänstemännen redogjorde för utgiftssidan och nämndens ”utmaningar” nästa år… (”Utmaning” är ett annat ord för typ problem, kris… – i förhållande till tilldelad budget.)

Förskolan:

 • Ökad efterfrågan på vistelsetid. Många föräldrar vill ha barnen på förskolan före kl 06.00 och efter kl 18.00.
 • Förskolan i Väne Ryr öppnas (blir helårseffekt nästa år).
 • En organisation kring tillsyn av enskilda verksamheter mm måste byggas upp.
 • Riktade resurser-resursfördelning. Förskolan har utökats med 200 barn de senaste åren samtidigt som vistelsetiden har ökat. Men kommunen har samma bemanning…

Grundskolan:

 • Beslut om utökad skolskjuts kostar ca 1,5 Mkr. (Under budgetdebatten i kommunfullmäktige, så sa ordförande Eckerbom Wendel att hela ”skolskjutspaketet” skulle bli billigare efter det att en ny upphandling hade genomförts. När jag idag frågade tjänstemännen om detta, så såg de mycket förvånade ut…
  Jag undrar varför Eckerbom Wendel påstod detta i fullmäktige…)
 • Ökat elevantal i förberedelsegrupperna, kanske en ökning med 200% (OBS. Har inget att göra med asylboendet på Restad Gård.)
 • Krafttag krävs med arbetet kring struktur och integration på Torpaområdet. Segregationen måste brytas.
 • Ökad efterfrågan på vistelsetid på fritidshemmen.
 • Skolan öppnas i Väne Ryr ht 2014.
 • Övergångskostnader i samband med att Elevhälsan flyttar till nya lokaler.

Förvaltningen lyfte också upp några andra ”utmaningar”. Förskola och grundskola för de asylsökande, som kommer till Restad Gård, måste organiseras och styras upp. Det här blir ingen kostnad för kommunen, eftersom statliga bidrag ska täcka kostnaderna. Men det blir en ganska omfattande uppgift för förvaltningen.

Förvaltningschef Javette diskuterade också resursfördelningen. Han ställde en del utmanande frågor till nämnden. Fördelar vi resurserna till rätt ställe? Räcker det med 10% i social resurs? Använder vi resurserna rätt? Även om en skola får 2 milj kr ”extra”, så kanske den behöver 4 milj eller 6. Kan vi rikta den sociala resursen på annat sätt än idag?

Förvaltningschefen tog också upp föreningsutvecklingen som en utmaning. Han tyckte att vi i nämnden skulle fundera på hur man kan stötta barn och ungdomar och särskilt hur ungdomar från andra kulturer skulle kunna komma in i föreningslivet.

Och om inte allt detta vore nog, så blir det en utmaning att behålla behörig personal i alla verksamheterna. Det är relativt stora pensionsavgångar på gång, samtidigt som det är få sökande till lärarutbildningarna.

Och, till sist. Nästan… ”Trångboddheten” är stor i Blåsuts och Öxnereds skolor. Det måste upp en modul…

shameOch allt detta ska Barn- och Ungdomsnämnden ”fixa” med endast 54.000 kr mer i budget för 2014!

Maxialliansens partier borde skämmas!

Dessutom kommer kostnader för IT att öka… Och som av en händelse… De nya ”fibrerna” till Skerrud i år kostade, 54.000 kr! Exakt samma summa som BUN har fått i ”budgetförstärkning” för nästa år. Kanske kan också Rösebo skola få en ny ”lina”…?

Nämnden diskuterade alla dessa fakta och ”utmaningar” ganska intensivt.

Och allvarligt talat – jag förstår inte hur maxialliansen tänker. Jag förstår inte. Tror de att förvaltningen kan trolla?shame

Maxialliansen har genom sitt budgetbeslut slutat att ta ansvar för Vänersborgs barn och ungdomar!

Det mest uppseendeväckande var nog när Kerstin Andersson (FP) framförde den åsikten att det var öppnandet av Väne Ryr som var boven i hela det vänersborgska skoldramat. Precis som det inte hade funnits några ”utmaningar” om inte Väne Ryr hade funnits. Eller åtminstone legat i Trollhättan eller Uddevalla…

Jag tycker inte att detta är juste att skuldbelägga barnen och föräldrarna i Väne Ryr. Det var dessutom andra gången under sammanträdet…

Några partier gillar uppenbarligen inte Väne Ryr… Några partier glömmer att invånarna i Väne Ryr tillhör Vänersborg och betalar skatt som alla andra. Och har alltid gjort… Några partier glömmer också att kommunfullmäktige har fattat ett beslut. Och att det beslutet gäller!

PUNKT!

teaserFör övrigt bjöd förvaltningschefen på ett nytt och lyckat grepp idag. I en föredragning levererade han en så kallad ”teaser”.

Imponerande.  ;)

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

Sanningen om Gläntan!!

5 november, 2013 4 kommentarer

smokeDen 30 oktober i Vänersborgaren och den 31 oktober i TTELA hade ledarna för de partier, som tillsammans styr Vänersborg just nu, en debattartikel. Det var Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP) som tillsammans hade satt sina namn under en artikel, där de försvarar sitt beslut att lägga ner det särskilda boendet Gläntan.

I sitt försvar av det besparingsbeslut som drabbar en av de allra svagaste och mest utsatta grupperna i samhället skyr de inga medel. De håller sig inte till sanningen helt enkelt.

De skriver:

”Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de bo på en tillfällig plats under tiden tills dess det ”nya” Gläntan är färdigt. … Vi ska bygga ett nytt ”Gläntan” som ska vara klart under våren 2017, då med ytterligare 20 platser.”

Det låter som om nedläggningen av Gläntan inte är en ren besparingsåtgärd, utan endast en åtgärd för att möjliggöra en om- och tillbyggnad.

Men detta är inte sant! Det finns inga pengar avsatta för en om- och tillbyggnad av Gläntan! Det finns inget beslut om att sätta igång renoveringen av Gläntan!

Marika Isetorp (MP) skrev också en blogg häromdagen med rubriken:

”Kärvling har fel”

Isetorp är på krigsstigen. Bloggen lär väl hamna både i TTELA och Vänersborgaren vad det lider. Isetorp argumenterar mot en debattartikel som jag skrev för över en månad sedan! Snacka om långsam reaktion.

Marika Isetorp hävdar att jag hade fel när jag skrev att det inte finns pengar avsatta för en renovering av Gläntan i kommunens budget. Isetorp lägger allt till rätta:

”Det är inte kommunen som äger byggnaden Gläntan och därför kommer kostnaden för en ombyggnation inte stå med i kommunens budget.”

pinocchioVisst Isetorp, Gläntan ägs av Vänersborgsbostäder. Men varför låtsas du inte om att Vänersborgsbostäder till 100 procent ägs av – Vänersborgs kommun?

Isetorp menar att mitt andra fel låg i att det inte ska finnas några pengar, även om Gläntan skulle renoveras. Och såtillvida har Isetorp rätt. Det ska inte finnas pengar avsatta i kommunens budget.

Så här hänger det ihop, och jag tar hjälp av Socialförvaltningens chef, Sture Johansson. För är det någon som vet vad nedläggningsbeslutet av Gläntan innebär så är det just Sture Johansson. Han skriver i förvaltningens personaltidning ”Solklart”:

”Kommunfullmäktige beslöt, att avveckla Gläntans äldreboende.”

Socialchefen vet vad kommunfullmäktiges beslut innebär. Han skriver vidare:

”I investeringsbudget anges, att Gläntan väntas öppna igen i maj 2017. Investeringen att bygga om Gläntan faller på AB Vänersborgsbostäder och finns därför inte upptaget i kommunens egen  investeringsbudget. Särskilt beslut fordras i denna fråga.”

Investeringspengarna ska alltså ligga i Vänersborgsbostäders investeringsbudget. Och visst, det gör de. På sätt och vis. Men det behövs ett styrelsebeslut i Vänersborgsbostäder om att verkligen investera pengarna, dvs renovera Gläntan, innan en investering blir av. En investering sker inte automatiskt bara för att investeringen finns med i investeringsbudgeten.

vbg_bostaderJag mailade därför till Vänersborgsbostäder och ställde frågan:

”Finns det något beslut att bygga om och till Gläntan?”

Förvaltningschefen på Vänersborgsbostäder svarade:

”Nej vi känner inte till något beslut om ombyggnad.”

Och känner inte Vänersborgsbostäder till något beslut om ombyggnad, vem gör det då? Marika Isetorp? Morgan Larsson i Välfärdspartiet? Marie-Louise Bäckman? Gunnar Lidell?

Och om inte det skulle vara nog.

Vänersborgsbostäder fattar inga beslut om att renovera Gläntan bara så där. Vänersborgsbostäder måste, innan de fattar beslut och sätter igång en renovering, veta att Socialnämnden tänker hyra och använda de nya lokalerna. Vänersborgsbostäder fattar alltså bara beslut om en investering, när bolaget vet att de satsade pengarna ger intäkter i framtiden.

Vänersborgsbostäder skriver:

”Förutsättningarna för att vi skall bygga om är att vi får en beställning från socialförvaltningen där man vill teckna ett avtal med den nya hyran som en ombyggnad genererar. Det är alltså socialförvaltningen som är beställare av ombyggnationen.
Beslutet om investeringen tas därefter i vår styrelse.”

Och en gång till, jag skrev ytterligare en gång för att bli riktigt säker. Vänersborgsbostäder skriver:

”Vi tar i styrelsen årligen beslut om investeringsbudget. Investeringen görs inte om vi inte får ett beslut från socialförvaltningen om att man är beredd att betala den högre hyran. Vill man att vi skall bygga om så tar vi upp det i våran investeringsbudget.”

Det ska alltså komma en ”beställning” från Socialförvaltningen innan Vänersborgsbostäder agerar.

Solklart!

Och för att Socialnämnden ska kunna hyra ett renoverat Gläntan av Vänersborgsbostäder så måste Socialnämnden alltså få en utökad driftram för att täcka hyror mm.

Så då är vi tillbaka till kommunen igen…

shakehead

Har Socialnämnden fått en utökad driftram för att täcka ökade hyror för ett om- och tillbyggt Gläntan? Naturligtvis inte. Det är ju precis tvärtom.

Jag mailade socialchefen Sture Johansson. Han skriver i sitt svar, att om Socialnämnden får mer pengar, så:

”… tecknas ett avtal med ABVB (=Vänersborgsbostäder; min anm) om villkoren för ett förhyrande och ABVB startar sedan byggprocessen med att ta fram handlingar, infordra anbud och driva bygget. Socialförvaltningen medverkar i processen alltifrån upprättande av handlingar till medverkan i byggmöten m.m under bygget.”

Ingen process för att renovera Gläntan har startats… Det har inte ens fattats något beslut om att starta en process…

Och att utöka Socialnämndens budgetram kan bara kommunfullmäktige göra… Vilket alltså inte har skett. (Vänsterpartiet liksom Socialdemokraterna, antar jag, kommer att driva frågan i budgetprocessen nästa år. Igen)

lieMed andra ord. När Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP) och Morgan Larsson (VFP) skriver:

”Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de bo på en tillfällig plats under tiden tills dess det ”nya” Gläntan är färdigt.”

… så är det lögn och förbannad dikt! Gläntan kommer inte att bli en byggarbetsplats inom de närmaste åren. Gläntan kommer att stå tomt. Beslutet att lägga ner Gläntan var ett led i en besparing. Precis som Gunnar Lidell klart och tydligt sa i fullmäktige under budgetdebatten.

Det finns inga pengar avsatta för en renovering av Gläntan någonstans! Det finns inget beslut om att sätta igång en renovering av Gläntan hos Vänersborgsbostäder heller!

Innan jag avslutar denna blogg vill jag säga något om konsekvenserna av nedläggningen av Gläntan.

Jag citerar återigen socialchefen Sture Johansson (tidningen ”Solklart”):

”Behovet av bygga om Gläntan ifrågasätts av få, men först avveckling och sedan återstart är en större förändring än enbart ett års evakuering till tillfälligt boende. ”

Socialchefen vet vad det handlar om. Han fortsätter:

”Givetvis blir det påfrestningar för äldre människor att bryta upp från invand miljö och känd personal. Detta påverkar även deras anhöriga. Personal, som utan eget val tappar arbetskamrater och välbekanta förhållanden, känner också osäkerhet.”

Jämför gärna detta med vad Marika Isetorp skriver i sin blogg:

”Jag förstår också av artikeln att debattören (det är jag det; min anm) tycker man ska avsätta pengar i budgeten till en grupp medborgare för att de ska känna sig viktiga och att man då hellre ska ta lån för detta oavsett om kommunen då får mycket stora lån om 15-20 år.”

Notera det känslokalla språkbruket Isetorp använder om de dementa på Gläntan:

”…en grupp medborgare för att de ska känna sig viktiga…”

”…känna sig viktiga…”

Om undertecknarna av debattartikeln och de som stod bakom fullmäktigebeslutet om nedläggning av Gläntan, vet något som andra inte vet, inte bara jag utan också hela den politiska oppositionen, socialchefen, personal, patienter och anhöriga, så är det läge att meddela detta snabbt.

naven_bordetJag kan inte se att detta är möjligt. Och fram tills motsatsen bevisas så är debattartikeln fortfarande:

… lögn och förbannad dikt!

Kategorier:Budget 2014, Gläntan

KF 30/10: Delårsrapport

30 oktober, 2013 1 kommentar

delarsrapportI kväll kl 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Och gissa vad?  Delårsrapporten ska behandlas. Igen. Det är på delårsrapporter man märker hur fort tiden faktiskt går. (Tyvärr.) Det känns som om delårsrapporter behandlas var och varannan månad.

Nu ska dock inte delårsrapporter förringas på något sätt. Tvärtom. De ger en otroligt bra bild av läget i Vänersborgs kommun. Även om det här och där skrivs i lite väl överslätande och positiva ordalag.

Redan på sidan 2 i kommunens delårsrapport, direkt efter innehållsförteckningen, får man veta att det krävs en produktion av 80 lägenheter/bostäder under 2013 för att nå befolkningsmålet. Men under andra tertialen (det går 4 månader på en tertial) beviljades bygglov bara för 30 lägenheter. Det blir alltså svårt att uppnå målet.

Viktig kunskap.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att det byggs i kommunen. I hela kommunen och inte bara i tätorten Vänersborg. När byggdes det nytt i t ex Brålanda senast?

rorvik1Jag vet att det finns personer som vill bygga utefter Dalslandskusten. Det visar sig emellertid att det väldigt ofta blir problem i kontakterna med byggnadsnämnden. Något som några inbjudna deltagare förresten tog upp på visionsdagen förra veckan i kommunhuset. Det verkar ibland som om kommunen inte vill att det ska byggas nytt… (Jag återkommer i en senare blogg med fler detaljer.)

Det vittnas från flera håll bland både ”bostadsbyggare” och företagare att det finns en ”tröghet” i det vänersborgska systemet. Ganska snällt sagt för övrigt. Kanske lossnar det nu på näringslivssidan. Mycket tyder på det. Även om Vänersborg fortfarande bara hamnar på plats 269 när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges kommuner.

Det behövs definitivt fler företag och arbetstillfällen till Vänersborg. Ungdomsarbetslösheten i Vänersborg ligger t ex på 27,2%! Det är sjukt högt. Och då har arbetslösheten ändå sjunkit 1,3% sedan förra året.

För att Vänersborg ska kunna växa, så krävs det att kommunen inte bara samarbetar med näringslivet, företag och ”bostadsbyggare”, utan också underlättar för dem. Det är viktigt att kommunen tar hand om ”sina” entreprenörer. Det finns faktiskt ganska många sådana.

hoppa2Vi kan också läsa i delårsrapporten att prognosen är att kommunen går med 31 milj kr i överskott 2013. Det får, kan jag tänka, politiker från framför allt mini-alliansen, som nu också har fått sällskap av miljö- och välfärdspartister, att hoppa jämfota av glädje. Men det är också 31 milj kr som skulle kunna använts till annat, till de olika verksamheterna. Pengarna skulle ha kunnat användas till att anställa fler på förskolan. Eller på äldreboenden. Eller fler speciallärare. Pengarna skulle kunna ha använts till sommarjobb för ungdomar. Eller för att ”deltidare” skulle få jobba heltid. För att bara ta några exempel.

I prognosen ingår också:

”en kostnad på 17 Mkr för nedskrivning av fordran till ABVB (=Vänersborgsbostäder; min anm) för tilläggsköpeskilling för Solängen.”

De här 17 milj får Vänersborg helt i onödan betala till staten, därför att Bosse Carlsson (C) glömde att skriva på ett papper i tid… Fast att det var just Bo Carlsson står inte i delårsrapporten. Den är mer finkänslig. I varje fall jämfört med mig. Men alla vet…

På sidan 3 står det att ett stort mål för kommunen är att:

”Bemötandet av invånare, företag och andra intressenter ska förbättras och tillgängligheten till kommunens tjänster ska öka.”

Man menar också att det är viktigt att mötet med kommuninvånarna sker genom dialog.

basuneraDetta är också något som både politiker och tjänstemän basunerar ut och repeterar ständigt, t ex på förra veckans visionsdag. Det är inte bara ”bostadsbyggaren” uppe vid Dalslandskusten eller de boende kring Kindblomsvägen som skulle kunna vittna hur fjärran dessa ord befinner sig från verkligheten…

Här måste kommunen gå från ord till handling!

Delårsrapporten innehåller också beskrivningar från varje nämnd. Naturligtvis då också från Barn- och Ungdomsnämnden (BUN).

En förhållandevis mycket liten del av BUN:s rapport handlar om kärnan i BUN:s verksamhet, förskolan och grundskolan. Den största delen gäller arena, fritid, kultur och musik. Och ekonomi.

Det kanske är naturligt. På de här områdena ”går det bra” för BUN. Förutom att en viss idrottsanläggning kostar en väldigt massa pengar då förstås… Ändå säger prognosen att BUN gör ett plusresultat i år på 1,4 milj kr.

betongblandareDet här överskottet är väl det som räknas i ”betongkretsar”, inklusive numera Miljöpartiet och Välfärdspartiet. I BUN:s delårsrapport står det, dessutom på två ställen:

”Nämnden … har ekonomin högst upp på agendan.”

Det är anmärkningsvärt, eftersom nämndens verksamhet till stor del styrs av lagar och förordningar. Dessa har fått ge vika… Verksamhetens kvalitet, kunskapsmål och sociala mål, är inte ”top priority” längre. Det är det ekonomiska resultatet.

Och följaktligen är de andra resultaten inte i topp. Förskola och skola tillhör väl inte det mest positiva i Vänersborg just nu…

Barngrupperna på Vänersborgs förskolor är för stora och personaltätheten för låg. I skolan sjönk det genomsnittliga meritvärdet. På sina håll till och med ganska katastrofalt. Över 30% av alla elever, 96 stycken, som gick ur åk 9 i våras saknade betyg i ett eller flera ämnen. 55 elever var inte behöriga till ett nationellt yrkesprogram. (Se ”Vänersborgs skolresultat”.)

Fast det här sista står inte i delårsrapporten. Uppgifterna om skolresultaten är för färska för det.

BUN har ett stort problem, som alla politiker inte tycks medvetna om. Och det är problemet med kommunens budgetår i förhållande till skolans läsår. Det här problemet förstärktes också, just i år, av att budgetprocessen försenades, eller förhalades. Det innebar att budgeten för kalenderåret faktiskt togs efter att läsåret 2013-2014 redan hade börjat.

desperatDe 16 miljoner som BUN fick för 2013 har därför inte kunnat utnyttjats på ett effektivt sätt. Tyvärr.

Så här hänger det ihop.

Skolornas organisation för kommande läsår läggs under senare delen av vårterminen. Det betyder att lärare och annan personal anställs, tjänster besätts, klasser bestäms, scheman upprättas osv för läsåret 2013-2014 redan i juni 2013. Och det är inget man kan ändra på mitt under pågående läsår.

För att Barn- och Ungdomsförvaltningen skulle kunna använda de 16 milj för budgetåret 2013, så måste förvaltningen veta att den får behålla pengarna även på vårterminen 2014 – samma läsår, men ett nytt budgetår. Men under våren fick förvaltningen besked om att det ska sparas budgetåret 2014.

Det betydde att Barn- och Ungdomsförvaltningen inte kunde upprätthålla en ökad organisation under vårterminen. Alltså kunde den inte ha en större organisation under höstterminen heller…

sjosattNär väl budgeten för 2014 togs i september, när skolornas organisation redan var sjösatt, så fick BUN bara 54.000 kr mer. Men då fick de ju behålla de 16 milj kr som nämnden hade fått för 2013… Det var så t ex Marika Isetorp i Miljöpartiet resonerade. Men då glömmer hon och alla andra prisökningarna och hyreshöjningarna, de glömmer att skolan i Väne Ryr ska öppnas och att skolskjutsorganisationen antagligen också blir dyrare. (Det glömde inte Barn- och Ungdomsförvaltningen…) Alltså innebär budgeten för 2014 i praktiken en besparing. Alltså kan de 16 milj inte användas på ett effektivt sätt.

Det är orsaken till att grundskolan räknar med ett överskott på 4,7 milj kr för 2013…

Politikerna i maxi-alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, har försatt Barn- och Ungdomsnämnden och -förvaltningen i en mer eller mindre omöjlig situation.

Det finns mycket att ta tag i för Barn- och Ungdomsnämnden. Hur den ska lyckas med det, med den begränsade budget som tilldelats för 2014, återstår att se…

Det var väl ungefär detta jag tänkte säga i fullmäktige idag om delårsrapporten. Fast jag skippar nog Bosse Carlssons fadäs…

Sverigedemokraterna i budgetdebatten

20 oktober, 2013 Lämna en kommentar

sverigedemokraternaSverigedemokraterna i Vänersborg har inte gjort någon glad. De hörs knappast i den politiska debatten. Det gör i och för sig många glada…

Men så överraskade SD:s starke man i Vänersborg, Kurt Karlsson, med att ha en debattartikel i TTELA i förra veckan. Kurt Karlsson skrev om budgetbeslutet. Han ironiserar över de andra partierna och intar en tämligen överlägsen attityd. Av någon anledning. Kanske för att Kurt Karlsson inte har något att komma med i sak.

Karlsson skriver i sin debattartikel om själva debatten:

”Människovärdet och reflektioner över konsekvenser, lyste med sin frånvaro.”

Jag vet inte vilken debatt Kurt Karlsson lyssnade på. Argument kring konsekvenser för de ”svagaste” i samhället förekom flitigt från oppositionspartierna. Kurt Karlsson hörde tydligen inte det.

Kurt Karlsson skriver angående majoritetens, dvs Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, beslut, som innebar nedläggning av Gläntan och 54.000 kr ”mer” till barnen och ungdomarna:

”det är kommunens ekonomi, inte människornas behov, som avgör beslutet”

Nu tror jag faktiskt att Kurt Karlsson lyssnade på i varje fall några inlägg. För det här är i stort sett ett citat av vad jag sa. Och dessutom har skrivit både två och tre gånger på denna blogg.

Kurt Karlsson skriver också:

”vi har tydligen inte råd att ta hand om våra äldre på ett värdigt, mänskligt sätt.”

kurtkarlssonMen framförde Kurt Karlsson dessa synpunkter under sammanträdet med kommunfullmäktige? Folk som läser hans debattartikel kan ju gärna få den uppfattningen. Nej då! Det gjort inte Kurt Karlsson. Och inte heller någon annan från Sverigedemokraterna! Kurt Karlsson var bara uppe i talarstolen en enda gång! Och då sa han:

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och det gjorde Kurt Karlsson inte heller. Pratade om pengar alltså. Kurt Karlsson tyckte inte att det var läge att prata pengar när beslutet om budgeten för 2014 skulle tas…

Det här agerandet är häpnadsväckande.

Det fick mig att gå upp i talarstolen och fråga Kurt Karlsson varför han satt i fullmäktige och varför han och Sverigedemokraterna överhuvudtaget ställde upp i valet.

Det svarade inte Kurt Karlsson på. Jag tror inte att Karlsson kan förklara varför Sverigedemokraterna inte hade ett eget budgetförslag. Eller några konkreta åsikter om budgeten. Eller varför de tyckte att pengar inte är viktigt. Eller varför de inte ville prata om pengar…

Förrän en vecka senare i en debattartikel…

Kurt Karlsson avslutar sin debattartikel:

”Med två av de 51 mandat vi Sverigedemokrater har i fullmäktige, kunde vi inte påverka besluten. Vi hoppas att efter valet 2014 ha tillräckligt med mandat för att kunna sätta människovärdet, miljön och välfärden främst.”

sverigedemokraterna2Att Sverigedemokraterna i Vänersborg skulle sätta ”människovärdet, miljön och välfärden främst” är en överraskning. Det har Kurt Karlsson aldrig framfört i den politiska debatten tidigare. Och att Sverigedemokraterna inte kan påverka besluten är inte sant. Hade Kurt Karlsson gått upp och argumenterat för vad han tror på, t ex att Gläntan skulle vara kvar, så hade det funnits en möjlighet att någon hade påverkats och kanske förändrat sin syn. Det tror jag. Det är därför som jag, och andra, går upp i talarstolen.

Men inte Kurt Karlsson. Därför säger han inte heller vad han tycker i fullmäktige. I varje fall inte om budget och ekonomi. Bara om ensamkommande flyktingbarn. Det var ett ärende som kom senare på dagordningen. Då var Karlsson som en skottspole i talarstolen. Varför prata så mycket då, om inte Kurt Karlsson tror att han kan påverka besluten…?

Vid slutomröstningen om budgeten så fanns det två tydliga alternativ när det gällde Gläntan, som Kurt Karlsson skriver att han ville bevara – nedläggning som var maxialliansens förslag. Eller att behålla Gläntan, som var förslaget från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det fanns också ett förslag om att spara på barnen och ungdomarna. Och ett att inte göra det.

Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna röstade inte. De avstod…

Förslaget om att lägga ned Gläntan och att spara på barnen och ungdomarna vann majoritet med 26 röster mot 23.

Hade Sverigedemokraterna röstat mot de förslag, som Kurt Karlsson nu i efterhand skriver i debattartikeln att han var mot, så hade det blivit 26-25. Det hade då räckt att en i majoriteten hade röstat fel. Eller blivit övertygad av Kurt Karlsson. Om han hade sagt vad han tyckte. Under sammanträdet. Och inte vid sitt skrivbord en vecka senare…

Så varför rösta på Sverigedemokraterna i Vänersborg? Jag vet faktiskt inte. När Sverigedemokraterna lägger ner sina röster i årets viktigaste fråga, när de inte ens vill diskutera hur pengarna i Vänersborg ska användas – då ser jag inget som helst skäl till att rösta på dem.

Och då spelar det inte heller någon roll om det finns två eller tre eller fyra sverigedemokrater i fullmäktige. Eller ingen.

Sanningen är att Sverigedemokraterna i Vänersborg bara är intresserade av en sak – flykting- och invandringspolitik.

Och den frågan är ju överhuvudtaget inte en kommunal fråga!

Det är meningslöst att rösta på Sverigedemokraterna i Vänersborg.

.

PS. Publicerade bloggar om Sverigedemokraterna:

Tio dagar efter budgetbeslutet

6 oktober, 2013 2 kommentarer

pengapaseNu har det gått över en vecka sedan ordförande Anders Forsström (M) klubbade budgetbeslutet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Årets i särklass viktigaste politiska händelse. Beslutet som handlar om vilka verksamheter som ska få de hett åtråvärda pengar som finns i kommunens pengapåse.

Budgetbeslutet är också det beslut som verkligen visar vad de olika partierna i praktiken vill satsa på.mouth Det kan snackas hur mycket som helst om önskningar, drömmar och visioner, här är det verkligheten.

Jag tyckte därför att det var intressant att se hur de olika politiska partierna kommenterar och kommunicerar sitt ställningstagande i budgetbeslutet till vänersborgarna. För det är ju så, att frågar man representanter för partierna så säger de med en mun, att det är viktigt att vi politiker inte bara lyssnar på vänersborgarna, utan också för en dialog med dem. Och en förutsättning för det är bland annat att politikerna talar om vad som händer i kommunen och vad de tycker och varför.

tomt_prat2Tittar man på partiernas hemsidor och bloggar, så visar det sig att talet om information och dialog, dvs en av hörnstenarna i en demokrati, inte är särskilt utvecklad. En majoritet av partierna i Vänersborg informerar inte vänersborgarna på sina hemsidor eller bloggar, om vad som händer och varför de tycker som de gör – och beslutar som de gör.hemsida_M

Moderaternas hemsida nämner inget alls om budgetbeslutet. Hemsidan är överhuvud taget dåligt uppdaterad. Vilket kan tyckas konstigt. Moderaterna har ju flera arvoderade tjänster, någon skulle väl kunna ägna en timme eller två till hemsidan…

hemsida_FPFolkpartiets hemsida uppdaterades strax efter valet 2010… Partiet tackar fortfarande för din röst och säger att de ska använda den för att göra grupperna i förskolan mindre… Det är lite komiskt faktiskt. Eller tragikomiskt snarare.

Med andra ord, det står inget om onsdagens budgetbeslut.hemsida_KD

Kristdemokraterna beklagar fortfarande på sin hemsida att Andreas Vänerlöv lämnar politiken. Och visst, det tyckte jag också var tråkigt. Men herre… (oj, jag höll på att skriva ”gud”…), det var ju 3 år sen nu.

Det står alltså inget på Kristdemokraternas hemsida heller om budgeten.

hemsida_SDSverigedemokraternas hemsida så står det naturligtvis ingenting om budgetprocessen eller budgetbeslutet. Kurt Karlsson sa ju på sammanträdet att han överlät åt de andra partierna att prata om budget och pengar. Han tänkte minsann inte prata om sånt. Typ såna småaktiga saker.

Pengar och ekonomi är tydligen ingenting för en sverigedemokrat… Det föranledde mig förresten att fråga Kurt Karlsson vad han och Sverigedemokraterna hade i fullmäktige att göra, varför de överhuvudtaget ställde upp i valet.

Kurt Karlsson svarade inte. Det fanns nog inget bra svar… Kurt Karlsson hittar inte alltid några bra svar.

hemsida_MPMiljöpartiets hemsida då? Detta parti som betyder så mycket för politiken i Vänersborg. I varje fall enligt partiets egna representanter. Och visst, partiet spelade en nyckelroll i nedläggningen av Gläntan och försämringen för våra barn och ungdomar. Och det kommer nog inte vänersborgarna att glömma i första taget…

Det står inget på Miljöpartiets hemsida om budgetbeslutet. Det finns dock en länk till Isetorps debattartikel i TTELA.

Hemsidan är annars under uppbyggnad. Fortfarande. Men nu förstår jag Miljöpartiets språkbruk bättre. Med uppbyggnad menar Miljöpartiet tydligen att något är nedlagt. Precis som med Gläntan…

Miljöpartiets ordförande Marika Isetorp bloggar. Bloggen har legat nere ganska länge, men Isetorp publicerade det tal som hon höll i fullmäktige under budgetdebatten. Isetorp omarbetade också sitt tal till en debattartikel, som publicerades i TTELA och Vänersborgaren. Även denna debattartikel har publicerats på bloggen.

Välfärdspartiets hemsida var ganska uppdaterad för några år sen. Nu sker endast hemsida_VFPsporadiska uppdateringar. Mycket sporadiska. Hemsidan har inte uppdaterats efter beslutet i fullmäktige. Däremot före. Den debattartikel som Morgan Larsson skrev strax innan beslutet i både TTELA och Vänersborgaren är utlagd på hemsidan. Ni vet den där artikeln där Larsson var mycket “generös” med sanningen när han skrev:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård. Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de tillfälligt bo på annan plats tills ombyggnaden är klar.”

Generös och generös förresten… Det är inte sant det han Larsson skriver. Helt enkelt.

hemsida_CDet händer inte mycket på Centerpartiets hemsida. Inga kommentarer kring budgetbeslutet, varken före eller efter. Fast Bosse Carlsson är med på bild, så hemsidan är trots allt värd ett besök…  :)

Socialdemokraterna har tagit till vana att referera fullmäktiges sammanträden på sin hemsida. Så också denna gång. Det är Leif Höglund som sköter pennan.hemsida_S Det märks. För Höglund är det bara socialdemokrater som kan säga och göra de rätta och riktiga sakerna.

I referatet från det sista sammanträdet finns det bilder på samtliga socialdemokratiska talare. Och de var faktiskt några stycken den här gången. Så Höglund fick passa på. Det har inte varit så många socialdemokrater i talarstolen den här mandatperioden…

När man läser artikeln så verkar det emellertid som om det i stort sett bara är socialdemokrater som har varit uppe i talarstolen. I varje fall som har sagt bra saker, och som är värda att nämna på hemsidan. Det är väl inte direkt att ta i att påstå att socialdemokraternas hemsida är något vinklad…

Å andra sidan finns det väl de som säger detsamma om andra hemsidor och bloggar…

Höglunds referat från kommunfullmäktiges sammanträden är dock läsvärda.

hemsida_VOch till sist har vi då Vänsterpartiets hemsida och vänsterpartisters bloggar.

Ett inlägg på på Vänsterpartiets hemsida har handlat om budgeten – efter beslutet. Där har också Vänsterpartiets reservation publicerats. Däremot har budgeten behandlats i ett flertal inlägg före beslutet.

Jag har också skrivit ett antal bloggar, tre stycken, om budgetbeslutet. Och ett flertal innan…

Utöver hemsidor och bloggar kan partierna naturligtvis få ut sina budskap på andra sätt, t ex i debattartiklar och insändare i lokaltidningarna. Men det har varit stiltje på den fronten också. Med två undantag. Än så länge får jag väl tillägga. Det är det bara Marika Isetorp och jag som har fått in en en debattartikel efter budgetbeslutet. (Eller två, fast det var samma artiklar i både TTELA och Vänersborgaren. Nästan samma artiklar får jag väl tillägga. TTELA har sin vana trogen varit inne i artiklarna och gjort diverse ändringar. Både i Isetorps och min artikel. Av någon anledning.)

Ibland får en del politiker berätta om sina åsikter för vänersborgarna i reportage som tidningarnas egna journalister gör. Men inte heller det har skett. Inte om budgetbeslutet. Bara en relativt kort, men bra, sammanfattande artikel dagen direkt efter beslutet. Men det kanske kommer fler artiklar.

Vi får se om någon journalist ringer och frågar mig någon gång… Medan jag väntar så får jag fortsätta att skriva i min blogg.

"I min vision samarbetar vi"

2 oktober, 2013 1 kommentar

forsvarMarika Isetorp (MP) har en debattartikel införd i både TTELA och Vänersborgaren idag – under rubriken ”I min vision samarbetar vi”.

Isetorp försvarar, kanske inte helt oväntat, Miljöpartiets ställningstagande i budgetdebatten. Det var alltså den debatt som avslutades med att Miljöpartiet tillsammans med moderater, folkpartister, kristdemokrater och välfärdspartister röstade igenom en besparingsbudget.

Isetorp kommer inte med något som helst nytt i sitt debattinlägg. Tvärtom, hon har bara kortat ner det tal hon hade i fullmäktige och som hon redan har publicerat på sin blogg.

Isetorp försvarar sitt beslut med att Miljöpartiet tar ansvar – ansvar för att budgeten inte går med underskott.

Isetorp skriver:

“Vi i Miljöpartiet anser inte det är hållbart att dagens drift ska betalas av kommande generationer.”

Det är egentligen hennes enda argument till försvar för Miljöpartiets handlande.

Det är till att göra det lätt för sig.

Att hänvisa dagens besparingar och urusla politik genom att hänvisa till ett abstrakt “kommande generationer” är samma argument som konservativa krafter alltid har använt. Argumentet borde tillhöra det förgångna. Det vidmakthålls inte ens av dagens moderater i riksdagen. De röstade ju, tillsammans med alla andra partier i riksdagen, för möjligheten att föra med sig överskott från tidigare år till kommande år (=Resultatutjämningsreserver).

Jag förstår inte varför Marika Isetorp upprepar detta argument. Det blir ju inte mer sant bara för att det upprepas…

Isetorp vill vidare få det till att det helt var Miljöpartiets förtjänst, att de sparkrav som hon räknar upp i debattartikeln drogs undan i den slutgiltiga budgeten.

Det är att ge sig själv en alltför stor roll. Sanningen är att varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna/Centerpartiet ville lägga ner biblioteket i Vargön. Inte heller ville dessa partier spara på Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

skog_cyklaDet enda som Miljöpartiet har fått igenom är bevarandet av Mariedalsskogen. Som eftergift har de gått med på alla andra besparingar. Inklusive Gläntan.

Det intressanta med Isetorps debattinlägg är egentligen vad hon inte skriver.

Isetorp nämner inte med ett ord att de som får “betala” besparingsbudgeten är de gamla och sjuka, barn och ungdomar.

Boendet på Gläntan ska läggas ner, de alltför stora barngrupperna på kommunens förskolor ska fortsätta, öppnandet av Väne-Ryr ska betalas av de andra barnen och ungdomarna i kommunen, stödet till elever i behov får stå tillbaka, “moderniseringen” i form av inköp av IT-utrustning till förskolor och skolor får skjutas på framtiden, satsningen på friidrottsanläggningen i Frändefors och konstgräsplanen i Brålanda läggs i malpåse.

Det är beklämmande Marika Isetorp. Beklämmande.

Men en sak har Marika Isetorp helt rätt i. Isetorp skriver:

”Inför budgetarbetet tog vi först kontakt med Socialdemokraterna och Centerpartiet för att hitta ett sam­arbete. Men de visade inget intresse av att samarbeta om budgeten.”

Jag vet i och för sig inte om Isetorps historiebeskrivning är sann. Däremot vet jag att Socialdemokraterna och Centerpartiet inte vill samarbeta. Inte med Miljöpartiet, inte med Välfärdspartiet och inte heller med Vänsterpartiet. Det framgick också tydligt i TTELA i juni, när Marie Dahlin (S) sa:

avslag”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag. Det viktiga är inte att vinna.

Dahlins samarbetspartner Bo Carlsson (C) fyllde samtidigt i:

”Vi har ändå en hyfsad tilltro på att vi får en majoritet för förslaget.”

Bo Carlssons profetia gick inte i uppfyllelse…

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill inte samarbeta med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och/eller Välfärdspartiet. De vill helt enkelt bara att de andra oppositionspartierna ska rösta på deras förslag.

Därför ligger en stor del av skulden, anser jag, hos Socialdemokraterna och Centerpartiet för att det gick som det gick med budgeten.

samvete Socialdemokraterna och Centerpartiet måste ta sig en ordentlig funderare. Det är ingen framkomlig strategi att inte lyssna och samarbeta med de andra oppositionspartierna. Socialdemokraterna och Centerpartiet måste tänka över hur de vill ha det i framtiden. Kanske borde de också dra några slutsatser från den förra mandatperioden… Det hände ju en del då så att säga.

Med facit i hand kan man väl konstatera att Socialdemokraternas och Centerpartiets avsaknad av samarbetsvilja drev Miljöpartiet och Välfärdspartiet till mini-alliansen. Ett samarbete mellan oppositionspartierna hade nog lett till en helt annan budget…

Och vem vet, kanske till ett helt annat styre efter valet…

Kategorier:Budget 2014, MP, S
%d bloggare gillar detta: