Hem > Arena Vänersborg, BUN 2012, IFK > BUN 17 sept (3): Pengar, pengar – och arenan! Och en nyhet!

BUN 17 sept (3): Pengar, pengar – och arenan! Och en nyhet!

delarsrapportÄven budgeten och delårsrapporten avhandlades på måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. Det blev dock ingen större diskussion, mest information. Jo, förresten, kring detta påstående blev det en del diskussion:

“kostnader för övertalighet inom förskolan med 1,4 Mkr.”

Förvaltningschef Javette menade att det inte var tillräcklig efterfrågan på den här tjänsten, dvs dagbarnvårdare. Genom att betala avgångsvederlag, så slapp kommunen en större avgift jämfört med en uppsägning.

”Annars hade det kanske stått –7 milj. kr.”

sa förvaltningschefen. Det tyckte jag lät mycket. Men jag kan ha fel. (Antagligen har jag det.) Marianne Karlsson (C) hade synpunkter i det här ärendet, liksom Marika Isetorp (MP). Men när det handlar om ”hur:et”, så är det ingen nämndsfråga… Typ. Moderaten Henrik Dhejne hade åsikter om framförhållningen för föräldrar och barn – barnen var ju tvungna att ”byta omsorgsplats”. Dhejne hade egen erfarenhet. Tydligen hade man fått reda på ”bytet” i ett väldigt sent skede.pengar_skolan

Annars fick nämnden återigen höra att Vänersborg ger mindre pengar per elev än riket, när det gäller de lagstadgade verksamheterna som grundskola, fritids, förskoleklass och förskola. Det är ingen hit. Vi får se om de 16 milj extra, som storoppositionen beslutade ”ge” till grundskola och fritids för 2013, kan ändra på detta.

Vänersborg har däremot högre kostnader per elev än riket när det gäller frivilliga verksamheter som musik, fritid och kultur…

Den här kostnadsbilden innebär naturligtvis också att Vänersborg har lägre personaltäthet i de lagstadgade verksamheterna än riket.

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) menade, som vanligt, att det inte är de ekonomiska resurserna som avgör kvaliteten i verksamheten. Och det är självklart att det finns många variabler. Men läser man den stora skolundersökningen av Hattie, så är det helt klart, att en hög lärartäthet är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers lärande! Vad än moderaterna säger. (Läs mer om Hatties undersökning här.)

När det gäller kostnader så ökar kostnaden för den enskilda pedagogiska omsorgen kraftigt i Vänersborg. Det är ett privat företag som bedriver denna omsorg, helt enligt lagen, och som ”aktiverar” många barn som tidigare inte har utnyttjat den kommunala omsorgen. På det sättet rinner pengar ut från kommunen till företaget… Och de ”kommunala barnen” får allt mindre pengar att dela på.

Här krävs det mer pengar!

Till sist fick vi reda på att nämndens verksamhet beräknas att gå med ett underskott i år, och att förvaltningen därför letar ”effektiviseringar”, dvs besparingsåtgärder… Innan ”effektiviseringarna” genomförs ska dessa dock presenteras för nämnden. Och där har ju ”storoppositionen” (med Vänsterpartiet i spetsen) hittat varandra, vilket borgar för att inga besparingar på barnen och ungdomarna kommer att ske.

arenavbgI massmedia så är det framför allt arenan, som har tilldragit sig störst intresse. Så klart. TTELA hade i torsdagens nummer artikeln ”Pengar till arenan fattas fortfarande” (se här). Bakgrunden är att det saknas 6 milj kr till arenan. Det har emellertid varit känt länge. Nämnden vände sig redan i april till kommunstyrelsen angående detta prognosticerade underskott. Kommunstyrelsen sa då nej till pengarna, men skulle arbeta vidare med frågan…

Inget har mig veterligt hänt sedan dess. Kanske har det arbetats vidare med frågan, kanske har det inte det… Men vad som än händer med underskottet, så kan vi nog vara säkra på att pengarna inte kommer att tas från barnen och ungdomarna. (Fast det gör det ju naturligtvis ändå på sätt och vis.) Den nybildade ”stor-oppositionen” (fortfarande med Vänsterpartiet i spetsen, :-) ) håller noggrann koll på detta.

gokunge_arenaArena Vänersborg drar knappt in några pengar. Det är ett stort problem. Arenan, som inför beslutet 2007, sades skulle bli en pengamaskin av gigantiska mått har visat sig bli en gökunge. Vilket i och för sig inte var någon överraskning för några av oss…

Hittills i år har de totala intäkterna för arenan (hyra+evenemang) inte uppgått till mer än 1,6 miljoner kr. 1,6 miljoner kr! Och då är 1 milj av dessa pengar bidrag från Länsförsäkringar. Länsförsäkringar betalar helt enkelt för reklamen i och på arenan. Kanske får IFK Vänersborg in mer pengar via uthyrning av loger, istider, restaurang, försäljning av reklam etc, jag vet inte. Kommunen får i varje fall knappt in några pengar överhuvudtaget på arenan. Jag menar, vad är intäkter på 600.000 kr (till och med augusti)? Det är ju löjligt. Det är väl nästan så att kostnaderna för att administrera och bokföra dessa intäkter är lika höga.

Och då sägs det att arenan är uthyrd och fullbokad i stort sett hela tiden! Det går alltså inte att göra större intäkter på arenan. Det är sanslöst. Det visar väl att hela grundidén är fel. Det går inte att driva arenan med något mått på lönsamhet så länge isen ligger där! Det är bara att konstatera. Isen måste bort. För det är ingen som ska inbilla mig att ens det största av alla möjliga is-arrangemang i arenan, bandy-VM, kan bli lönsamt för Vänersborgs kommun. Hur skulle det kunna bli det? IFK ska inte betala några hyror för arenan under arrangemanget. Och kommunen ska satsa 300.000 kr till marknadsföring.grasmatta

Det måste till en nytt koncept. Bort med isen, lägg konstgräs i arenan! Börja med detta och gå vidare.

Sedan vet jag inte riktigt om dessa 600.000 kr som har bokförts som intäkter är verkliga pengar. Det måste ju vara IFK Vänersborg som betalar en stor del av dessa hyror. Och IFK Vänersborg betalar ju inte längre något till kommunen. IFK har ju, som är välkänt vid det här laget, en skuld till kommunen på 416.000 kr. Enligt säkra källor har IFK skulder även till företag – och just nu helt tomt i kassan.

debtKommunen har faktiskt tagit tag i IFK:s skulder. En betalningsplan har skickats till föreningen. Kommunen vill att IFK börjar betala tillbaka skulden – 60.000 kr i månaden. Jag vet inte hur IFK har ställt sig till detta, mer än att klubbens ordförande Stig Bertilsson har sagt att IFK naturligtvis ska göra rätt för sig. (Precis som Stig Bertilsson alltid har gjort.)

Undrar vad som händer med bandy-VM om IFK inte kan betala och kommunen, eller något företag, försätter IFK i konkurs? Då kan man nog räka med att Vänersborg återigen hamnar på kartan… Antagligen på ett ännu mer slagkraftigt sätt än om bandy-VM faktiskt genomförs…

Kanske kan kommunen få in pengar via sina stämningar? Som bekant ligger kommunen i tvist med både Länsförsäkringar och WSP.

I diariet har en handling från Advokatfirman Lindahl i Malmö registrerats. Advokatfirman Lindahl är ju firman som driver kommunens stämning mot Länsförsäkringar. Den 15-16 november är det huvudförhandling i tingsrätten och den diarieförda handlingen innehåller firmans, och även motparten Länsförsäkringars, senaste inlaga.

juristSpråket som används är till och med ”värre” än det som används i BUN:s beslut… Men som jurist måste man väl skriva på det sättet, för att göra skäl för sin ersättning. Det går ju inte att bara skriva ”vi har rätt och de har fel!”. ”Nej!” ”Jo!” ”Nej!” Osv. Det kan ju vem som helst göra.

Jag reagerar på att Advokatfirman Lindahl skriver:

”…Länsförsäkringar rätteligen borde vitsorda hela det av kommunen yrkade beloppet (3.911.050 kr) såsom skäligt…”

Var det inte mer? Jag trodde att det rörde sig om åtminstone det dubbla. Å andra sidan kanske stämningen mot WSP var på ett högre belopp. Den var nog på 13 miljoner kr om jag minns rätt. Hur som helst, oavsett hur processerna slutar så lär det bli en förlustaffär för kommunen. Bara juristkostnaderna uppgår väl till ett tvåsiffrigt belopp, i miljoner kr. Och om kommunen förlorar tvisterna, så… Det vågar vi väl inte ens tänka på. Då ska kommunen också betala motparternas kostnader.

Kanske blir det en förlikning? Kanske skulle fakturan för tvisterna, ja för hela affären, ja för hela arenan, skickas till Skåne? Dock inte till Malmö….

hagelSom alltid när det skrivs om arenan, så haglar läsarnas kommentarer på TTELA:s hemsida. En viss skillnad mot brukligt är att inte bara Lutz Rininsland (V) har bidragit med en kommentar, även BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) deltar i debatten. Eckerbom Wendel skriver t ex:

”Min prio är att först bygga klart det som kommunfullmäktige beställde 2007, och först därefter fundera på hur vi eventuellt kan utöka.”

Undrar om det inbegriper Sveriges Radios nya krav på bandyarenorna. I diariet hittar vi ett brev från Sveriges Radio och Svenska Bandyförbundet. Radiosporten vill ha en egen hytt:

 • ”som är låsbar
 • har en egen nyckel
 • har ett låsbart skåp
 • där man kan se hela planen
 • plats för tre reportrar med varsin stol
 • arbetsbänk med ett djup av minst 0,50 centimeter
 • öppningsbara fönster, som inte skymmer sikten över planen i öppet läge
 • ”kattlucka” för placering av miljöljudsmikrofon
 • ansluten till arenans interna kablage för data, ljud och TV-trunkar och behöver vara utrustad med kabelgenomföringar, kattlucka, för tillfälliga produktioner
 • värmeelement om så behövs (utomhusarena)
 • 10A eluttag
 • ISDN-abonnemang
 • ett för Sveriges Radio, avdelat, trådbundet, bredbandsuttag på minst 2 megabit/s.”

Det kanske är lätt ordnat? Kanske inte ens en miljon….

Undrar förresten vilka krav den finska radion, Radio Moscow, Norsk Riks-Kringkastning, Radio Minsk, CNN och BBC kommer att ställa när bandy-VM går av stapeln?

nyhetTill sist. En nyhet. (En till?) Typ.

Mina läsare kanske kommer ihåg bloggen jag skrev i tisdags, ”Det är ingen nämndsfråga!”. Den handlade om vad som var nämndsfrågor och inte. (De flesta frågor visade sig enligt ordförande Eckerbom Wendel inte vara frågor för nämnden…) Det blev i det sammanhanget ganska naturligt att tala om delegation. Vem får besluta, och om vad? Eckerbom Wendel var, som vanligt, väldigt säker på sin sak… (Vilket betydde att nämnden inte fick besluta om något…)

I fredagens diarium hittar jag ett yttrande från Kammarrätten.

”Vänersborgs kommuns överklagande har undertecknats av Kent Javette i egenskap av förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen. … Den delegationsordning som kommit in till kammarrätten ger inte Kent Javette behörighet att för Vänersborgs kommun överklaga förvaltningsrättens dom.”

Det här med delegation är tydligen inte så lätt som vissa trodde… Och om dessa ”vissa” har fel nu, så kanske de också hade fel förut…

I det aktuella fallet för dock Vänersborg en andra chans:

”Kammarrätten förelägger därför Vänersborgs kommun att senast den 10 oktober 2012 komplettera överklagandet med beslut av behörigt organ att överklaga förvaltningsrättens dom, eller att komma in med delegationsordning eller annan beslutshandling av behörigt organ som utvisar att Kent Javette är behörig att överklaga förvaltningsrättens dom.”

lagbokUndrar om Eckerbom Wendel kommer att kalla in Barn- och Ungdomsnämnden till ett extra sammanträde? För det måste väl vara nämnden, som är det ”behöriga organet” som rätten har i tankarna? Eller tänker Eckerbom Wendel kanske utnyttja Kommunallagens 6 Kap 36 §:

”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.”

Undrar om ärendet i Kammarrätten är ”så brådskande” att denna paragraf i kommunallagen gäller för ordförande? Kanske kan man överklaga ett eventuellt ordförandebeslut…? Kanske kan ett sådant överklagande formuleras så här:

”Jag överklagar nämndsordförandes beslut att ge förvaltningschefen delegation på att överklaga ett beslut, därför att jag inte anser att ordförande hade delegation enligt Kommunallagen att besluta att ge förvaltningschefen delegation att överklaga ett beslut från kammarrätten som handlade om att förvaltningschefen inte hade delegation att överklaga ett beslut därför att detta beslut inte var brådskande.”

Typ.

 1. Pontus
  • 25 september, 2012 kl. 08:45

   OK, jag har inte kopplat ihop det med den Stig Bertilsson. Tack.

 2. 22 september, 2012 kl. 15:19

  Det behöver inte vara så att Vänersborgs kommun ses som en skurkkommun om man inte ställer upp för IFK utan låter företaget … förlåt, bandyklubben kursa och därmed följande i sand utrinnande av bandy-VM. Jag tror väldigt många människor runtom i vårt avlånga land är hjärtligt trötta på att se sina kommunledningar skjuta till idiotpengar till allehanda elitidrottsklubbar.
  Tvärtom, Vänersborgs kommunledning skulle nog ses som mycket intelligent och djärv.

 3. 22 september, 2012 kl. 12:07

  Fråga om Bertilsson: har han alltid gjort rätt för sig eller har han alltid lovat att göra rätt för sig? Det är en liiiiten skillnad…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: