Arkiv

Archive for 14 september, 2013

Inför BUN: Ett lugnt möte (1/2)

14 september, 2013 4 kommentarer

at_lastÄntligen!

Äntligen kommer Barn- och Ungdomsnämnden igång efter det långa sommaruppehållet. På måndag samlas nämndens 13 ledamöter och 13 ersättare för att informeras, diskutera och besluta.

Det är information som kommer att bli den huvudsakliga sysselsättningen. Naturligtvis hittar vi ett och annat beslut också, men till stor del handlar det om att ”notera informationen till handlingarna”. Det blir med andra ord en ganska lugn uppstart för kommunens skolpolitiker.Socialstyrelsen

Först på dagordningen hittar vi ärendet ”Yttrande till Socialstyrelsen angående Vägledning för elevhälsan”. Vägledningen har tagits fram av Socialstyrelsen och Skolverket och är på ungefär 150 sidor.

Det är egentligen inget kontroversiellt material. Vägledningen lyfter betydelsen av Elevhälsans arbete. Hälsan i befolkningen är nämligen ojämlikt fördelad och det är:

”de svagaste grupperna i samhället som har det svårast, exempelvis de lägst utbildade, de fattigaste, de ensamstående och de utanförstående.”

Dessutom är framtidsutsikterna sämre för de elevgrupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan. Dessa elever har:

”kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem.”

elevhalsaElevhälsan har en viktig roll att hjälpa till med att förebygga ohälsa och hinder för lärandet.

Elevhälsans uppdrag är, kan vi läsa i vägledningen:

  • ”Elevhälsan ska […] bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.
  • I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande.”

Det står väldigt mycket bra i vägledningen. Det slås t ex fast att huvudmannen, dvs vi kommunalpolitiker, ansvarar för att utbildningen i kommunen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen. Det kan vara viktigt att hålla i minnet. Det står t ex i Skollagen att:

”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Naturligtvis vilar det på oss politiker att ge Elevhälsan, och skolan, tillräckliga resurser för att de ska kunna utföra sitt uppdrag, och följa lagen. Och självklart är det då lite illavarslande med sparbeting efter sparbeting inom Barn- och Ungdomsnämndens område.

cypressen17BUN ska yttra sig över detaljplanen för Cypressen 17. Det handlar om kvarteret där Huvudnässkolans C-hus ligger (låg), t ex idrottshallen. Det är tänkt att det ska byggas bostäder där. Och det är väl bara att bygga…?

I det svar, som förvaltningen föreslår att BUN ska lämna, står det att:

”byggnadernas höjd och deras utformning utifrån ljudkrav bedöms medföra att antalet barn boende i kvarteret blir begränsat.”

Det undrar jag. Det står inget om detta i själva planen. Tvärtom. Det ska anläggas lekplats på innergården, och den ska vara attraktiv att vistas på, och tyst. Dessutom ligger kvarteret nära Skräcklan.

Vi får väl se vilka som flyttar dit. Utifrån sitt resonemang skriver förvaltningen vidare:

”… sannolikt kommer antalet boende barn i centrum att kunna erbjudas plats vid de närliggande skolorna.”

Bara ”sannolikt”… Förvaltningen fortsätter i sitt förslag till yttrande:

”För närvarande genomförs en prövning av om Norra skolan ska byggnadsminnesförklaras. Om så sker, och utbyggnad av skolan omöjliggörs, bör förtätning av bostadsbebyggelse i centrum förhindras.”

huvudnässkolanOj. Bör kommunen förhindra en ”förtätning av bostadsbebyggelse i centrum” om Norra skolan byggnadsminnesförklaras? Det tycker inte jag. Jag tycker faktiskt precis tvärtom. Kommunen bör i alla lägen sträva efter att förtäta. Ju mer människor, både vuxna och barn, i centrum, ju större möjligheter till en ”levande stad” och ett levande centrum.

Är det Huvudnässkolan som spökar? Borde den ha funnits kvar? Jag vet vad jag tycker i den frågan…

Miljöpartiet, ni vet partiet i Vänersborg som prioriterar skogar framför barn, har lagt en motion om att Vänersborg ska införa ett miljöledningssystem som heter EMAS. Enligt ett förvaltningsövergripande tjänstemannasvar utreds frågan om miljöledningssystem just nu. Därför anser tjänstemännen att motionen föregår utredningen och att motionen av detta skäl ska avslås.

Tjänstemännen har säkerligen rätt i den här frågan.

skolbussJag har själv lagt en motion, tillsammans med Pontus Gläntegård, som ska behandlas. Motionen handlar om att Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg ska samordna skolskjutsarna i områdena kring Väne Ryr och Båberg. Det har emellertid visat sig att Trollhättan och Uddevalla inte har något intresse av att utreda frågan – och därför avslutas ärendet.

Det var tråkigt, men inte så mycket mer att orda om.

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: