Arkiv

Archive for 25 september, 2013

KF 25/9: …och ett yrkande…

25 september, 2013 Lämna en kommentar

fearI måndags skrev jag om att jag ska ställa två frågor på dagens fullmäktigesammanträde. Det ska jag, men jag ska också lägga ett alldeles eget yrkande. Om att Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013).

Förslaget ingår i Vänsterpartiets hela budgetyrkande. Men jag vill också bryta ut frågan och ha en särskild votering kring den. Och bara den… (Om nu Vänsterpartiets budgetyrkande inte får majoritet.)

Mitt yrkande kommer antagligen att stå mot avslag rätt och slätt. Vilket betyder att det i praktiken är den nybildade maxi-alliansens (dvs M, FP, KD, MP och VFP) förslag på +54.000 kr som kommer att gälla som motförslag.

Orsaken till mitt agerande är att vill jag se i vilken utsträckning man kan lita på de andra partierna, och på vilken sida de egentligen står – på barnens och ungdomarnas sida eller budgetsiffrornas…

question_markNi kanske kommer ihåg att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet tillsammans i Barn- och Ungdomsnämnden i april röstade igenom ett yrkande om att begära +20 milj kr av fullmäktige.

Jag undrar hur Miljöpartiet och Välfärdspartiet tänker försvara att de röstar "nej" till 20 milj kr mer till BUN i april och "ja" till 54.000 kr i september…

Jag undrar också över Centerpartiet… Och Socialdemokraterna…

Här kommer mitt yrkande.

===

budgetYrkande – ärende 2: Återremitterat ärende avseende beslut om Mål och resursplan 2014-2016

Undertecknad yrkar på att Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013). Undertecknad står fast vid den summa som en majoritet av Barn- och ungdomsnämnden stod bakom i april. I det beslutet står det:

”Årets budget, 2013, innebär en förändring. För första gången på många år tilldelas barn- och ungdomsnämnden mer pengar än året innan. … Vi menar att detta inte får vara ett undantag eller en isolerad händelse, utan en markering av ett trendbrott. Satsningen på barnen och ungdomarna måste fortsätta!”

Pengarna bör fördelas på följande sätt:

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

Ungefär +6 Mkr i utgifter redan är intecknade för nämnden 2014, Väne Ryr och skolskjutsar. Barn- och ungdomsnämnden behöver alltså minst 6 Mkr mer nästa år för att behålla samma ekonomiska nivå som i år.

Barngrupperna på våra förskolor är alltför stora. Förskolorna har under en rad år tagit in allt fler barn utan att anställa personal i motsvarande grad. Det är hög tid att öka personaltätheten.

Vänersborg har en lägre elevpeng och en lägre lärartäthet än majoriteten av kommunerna i Sverige. Omkring en fjärdedel av eleverna i grundskolan slutat skolan utan ett godkänt betyg i ett eller flera ämnen.

Det behövs mer resurser till att öka lärartätheten i grundskolan. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt socialt stöd. Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Vänersborgs kommun har genom åren byggt upp en resultatutjämningsreserv på 65,5 miljoner kr. 2013-06-12 beslutade kommunfullmäktige, § 73 "Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag till avsättning för åren 2010-2012", Dnr 2013/133, att avsätta 50 mkr av dessa i resultatutjämningsreserv avseende åren 2010-2012. Finansieringen kan lämpligen ske genom att pengar från denna reserv används.

Logga1Undertecknad yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden tillförs ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 jämfört med 2013.

Finansiering sker genom att medel tas från resultatutjämningsreserverna.

Kategorier:Nyheter och politik
%d bloggare gillar detta: