Arkiv

Archive for 23 september, 2013

KF 25/9: Två frågor

23 september, 2013 Lämna en kommentar

kommunhusetNu på onsdag har som sagt kommunfullmäktige sammanträde kl 16.30 i Sessionssalen på Kommunhuset. Då kan vänersborgarna se med egna ögon och höra med egna öron var partierna verkligen står. Partierna kan säga vad de vill, på medborgardialoger, i valrörelser etc (och det gör de också), men på onsdag är det på riktigt. Budgetbeslutet visar vad partierna står, eller går, för och gör – i verkligheten.

Så glöm inte att boka in fullmäktigemötet. Budgeten kommer redan som ärende 2 på dagordningen.

Jag har idag varit på Kommunhuset och lämnat in två frågor till fullmäktigemötet. En fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande, och Vänersborgs (relativt) starke man, Gunnar Lidell (M). Den handlar om rutiner i kontakten mellan politiker och allmänhet. Den andra frågan ställer jag till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson, också han moderat. Den handlar om kommunikationen mellan politiker och tjänstemän inom ”hans” förvaltning.

Här följer de båda frågorna, först frågan till Gunnar Lidell, sist frågan till Christer Thobiasson.

===

lidellFörvirrande mångfald skapar osäkerhet

Inom kort blir det möjligt att lämna in medborgarförslag. Detta välkomnas säkerligen av medborgare som vill vara delaktiga i utvecklingen. Förmodligen behöver vi dock inte räkna med en flod av medborgarförslag. Tittar man på inkommande ”post” i olika former, så gäller kontakten från våra medborgare oftast en fråga, ett påpekande eller en protest mot något beslut.

Här kommer mina frågor in.

Det verkar inte finnas någon rutin som gäller hela kommunen, förvaltningar och nämnder om hur frågor eller invändningar ska hanteras. Nu sker det på många olika sätt. Varken allmänheten eller vi förtroendevalda kan vara nöjda med att det råder osäkerhet om vad som gäller eller hur det borde hanteras.

Framställningar till en nämnd kan stanna i förvaltningen, föras vidare till ordföranden eller presidiet, till nämnden eller också kan det bli en notis i nämndens ”meddelandelista”.

Det förekommer att förvaltningen bekräftar inkommande ”kontakt” å nämndens vägnar, men det finns också nämnder där så inte sker.

Framställningar besvaras i några nämnder av förvaltningen, i andra fall av förvaltningen å nämndens vägnar, någon gång inte alls, en annan gång av ordföranden eller presidiet och i sällsynta fall av hela nämnden. Om så sker är det mest ett snabbt beslut i nämnden att ställa sig bakom ett utlåtande, ett yttrande eller en tjänsteskrivelse.

Nu har vi fattat beslut om en rutin för medborgarförslag. Mina frågor är:

Borde det inte ligga i allas intresse att rutiner införs, så att både allmänheten och vi förtroendevalda kan lita på att frågor och andra spörsmål hanteras tillfredsställande och på samma sätt i alla nämnder, styrelser och förvaltningar?
Vore det inte en fördel om kommunledningen gav anvisningar till sådana här rutiner?

===

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Informerades inte förvaltningen om kommunfullmäktiges beslut?

I mars 2011 ställde sig fyra partier bakom en gemensam motion. Yrkandet gällde ett önskemål om ändring av en gällande detaljplan från 1933.

Detaljplanen betecknade en del av området vid Kindblomsvägen på Blåsut som KVARTERSMARK, den andra delen var ett grönområde som inte var planlagt för bebyggelse.

26 september 2012 avslog kommunfullmäktige motionen.

Den 1 november 2012 ordnade förvaltningarna en medborgardialog i enlighet med en begäran från kommunfullmäktige. Här gällde det ett godkännande av ett exploateringsavtal för samma område som motionen syftade på. Medan de berörda kringboende under dialogen ville tala om ett ”grönområde” avseende hela området, hänvisade representanter från förvaltningen gång efter annan till att den korrekta beteckningen för området, som var aktuell för exploatering, var kvartersmark och inget annat.

Nu ett år senare ställer förvaltningen skyltar utanför området som innehåller information som är förvirrande. Är inte förvaltningen informerad om att kommunfullmäktiges beslut slog fast att området inte kan anses vara ett grönområde?

kindblom_skylt

%d bloggare gillar detta: